Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o matičnom broju – (“Narodne novine”, br. XX/92, XX/02)
označi tražene riječi printaj stranicu
66 7.6.2002 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o matičnom broju

HRVATSKI SABOR

1126

Na temelju članka 88.L80833 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MATIČNOM BROJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o matičnom broju, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 28. svibnja 2002.

Broj: 01-081-02-2187/2
Zagreb, 3. lipnja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MATIČNOM BROJU

Članak 1.

U Zakonu o matičnom brojuL80831 (»Narodne novine«, br. 9/92.) u članku 1. stavku 1. riječi: »i matičnog broja stranaca (u daljnjem tekstu: matični broj)« brišu se.

U stavku 2. riječi: »i stranaca« brišu se.

U stavku 3. riječi: »i javne isprave koje se izdaju na temelju tih evidencija« brišu se.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»Matični broj se ne može upisivati u isprave građana.

Iznimno od stavka 4. ovoga članka matični broj može se upisati u javne isprave koje se izdaju na temelju službenih evidencija, samo ako je zaštićen šifrom ili na drugi odgovarajući način, u skladu sa zakonom.«

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. riječi: »matične knjige rođenih« zamjenjuju se riječima: »matice rođenih«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Matični broj građana za hrvatskog državljanina koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj određuje se prema mjestu upisa u knjige državljana.«

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., riječ: »stanica« zamjenjuje se riječju: »postaja«.

Članak 3.

Članci 4., 5. i 6. brišu se.

Članak 4.

U članku 8. stavku 1. riječi: »matičnoj knjizi rođenih« zamjenjuju se riječima: »matici rođenih«.

Stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 2., riječi: »i 2.« brišu se.

Članak 5.

U članku 9. riječi: »matičnih knjiga« zamjenjuju se riječima: »državnih matica«.

Članak 6.

Iza članka 9. dodaje se članak 9.a koji glasi:

»Članak 9.a

Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno nadležno tijelo, podatke o matičnom broju može dati kada je:

– na temelju posebnog zakona, potrebno utvrditi identitet,

– to u cilju zaštite interesa Republike Hrvatske,

– dobilo dopuštenje hrvatskoga državljanina o čijem se matičnom broju radi.

Posebnim zakonom kojim se regulira zaštita tajnosti podataka pobliže će se urediti uvjeti i način korištenja matičnog broja.«

Članak 7.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja koristi matični broj građanina suprotno odredbi članka 9.a ovoga Zakona.

Za prekršaj iz prethodnog stavka ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna.«

Članak 8.

U svim odredbama Zakona o matičnom broju riječi: »jedinstveni matični broj« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »matični broj« u određenom broju i padežu.

Članak 9.

Pravilnik o matičnom brojuL80832 (»Narodne novine«, br. 27/92.) uskladit će se s odredbama ovoga Zakona do početka primjene ovoga Zakona.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003.

Klasa: 223-05/02-01/01
Zagreb, 28. svibnja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o matičnom broju –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !