Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti - ("Narodne novine", br. XX/03, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
117 13.10.2008 Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti

HRVATSKI SABOR

3380

Na temelju članka 88.L416274 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOJ DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. rujna 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/126
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 2. listopada 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOJ DJELATNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o medicinsko-biokemijskoj djelatnostiL416272 (»Narodne novine«, br. 121/03.) u članku 12. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:
»Opći uvjeti iz stavka 2. podstavka 2. i 4. ovoga članka ne odnose se na državljane država članica Europske unije.
Državljani država članica Europske unije moraju poznavati hrvatski jezik najmanje na razini koja je potrebna za nesmetanu i nužnu komunikaciju s pacijentom.«
Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 5. i 6.

Članak 2.

U članku 13. riječi: »odnosno stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »odnosno stavka 3., 4. i 5.«.

Članak 3.

U cijelom tekstu Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnostiL416273 (»Narodne novine«, br. 121/03.) riječi: »diplomirani inženjer medicinske biokemije« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »magistar medicinske biokemije« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 4.

Hrvatska komora medicinskih biokemičara obvezna je uskladiti Statut s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Ostale opće akte Hrvatska komora medicinskih biokemičara obvezna je uskladiti s ovim Zakonom i Statutom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim članka 1. i 2. koji stupaju na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 500-01/08/01/04
Zagreb, 26. rujna 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti -
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !