Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje – (“Narodne novine”, br. XX/99, XX/00, XX/05 - čl. 25. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, XX/07, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
106 15.10.1999 Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

Na temelju članka 89.L65619 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLA?ENJU ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRU?TVIMA I ISPLATI MIROVINA NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ?TEDNJE

Progla?avam Zakon o mirovinskim osiguravajućim dru?tvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane ?tednje, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga dr?avnog sabora na sjednici 1. listopada 1999.

Broj: 01-081-99-1645/2
Zagreb, 7. listopada 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRU?TVIMA I ISPLATI MIROVINA NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ?TEDNJE

GLAVA I.

OPÆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje:

- osnivanje i poslovanje mirovinskih osiguravajućih dru?tava, koja isplaćuju mirovine u sklopu obveznoga mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane ?tednje i mirovine i druga mirovinska davanja u sklopu dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane ?tednje,

- mirovine i njihova isplata u sklopu obveznog i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane ?tednje.

Članak 2.

(1) Mirovina, koja se isplaćuje na temelju odredaba ovoga Zakona, određuje se i isplaćuje prema ukupnim kapitaliziranim uplatama doprinosa člana fonda ostvarenim u obveznom ili dobrovoljnom mirovinskom fondu do ostvarivanja prava na mirovinu člana fonda.

(2) Isplatu mirovine iz stavka 1. ovoga članka obavlja mirovinsko osiguravajuće dru?tvo, tako da jedno dru?tvo mo?e jednom korisniku isplaćivati mirovinu ostvarenu na temelju uplata doprinosa u sklopu samo jednoga obveznoga mirovinskog fonda. Isto mirovinsko dru?tvo mo?e isplaćivati mirovinu ostvarenu i na temelju uplata doprinosa u sklopu jednoga ili vi?e dobrovoljnih mirovinskih fondova.

(3) Visina mirovine prema ovome Zakonu ovisi o visini kapitaliziranih uplata doprinosa člana fonda i trajanju njezine isplate i određuje se, na temelju načela uzajamnosti i načela određenih doprinosa, ugovorom o mirovini koji zaključuje član fonda s mirovinskim osiguravajućim dru?tvom.

(4) Prigodom određivanja visine mirovine koja će se isplaćivati po ovome Zakonu, obvezno se uzimaju u obzir godine ?ivota na dan ostvarivanja prava na mirovinu, ukupna svota kapitaliziranih uplata doprinosa člana fonda, vrsta i oblik mirovine koja će se isplaćivati i drugi elementi aktuarskih izračuna.

Članak 3.

U pitanjima koja nisu uređena ovim Zakonom, na mirovinska osiguravajuća dru?tva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim dru?tvima.

Članak 4.

Izrazi u ovom Zakonu imaju sljedeća značenja:

1. mirovinsko osiguravajuće dru?tvo - znači dioničko dru?-
tvo ili dru?tvo s ograničenom odgovorno?ću koje na tr?i?tu mirovina nudi mirovinske programe i isplaćuje mirovine članovima obveznih, odnosno dobrovoljnih mirovinskih fondova,

2. dobrovoljni mirovinski program - znači izjava osiguravatelja kojom se obvezuje da će članovima dobrovoljnoga mirovinskog fonda osigurati mirovine i druge vrste mirovinskih davanja dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja, a ta izjava mora sadr?avati postupak za određivanje mirovinske isplate, učestalost i trajnost isplata, naknadu za prekid članstva u mirovinskom programu, te ostale informacije o mirovinskom programu koje su va?ne za dono?enje odluke pojedinaca o pristupanju dobrovoljnom mirovinskom programu,

3. mirovinsko dru?tvo - znači obvezno mirovinsko dru?tvo ili dobrovoljno mirovinsko dru?tvo,

4. obvezno mirovinsko dru?tvo - znači dioničko dru?tvo ili dru?tvo s ograničenom odgovorno?ću koje upravlja obveznim mirovinskim fondom,

5. dobrovoljno mirovinsko dru?tvo - znači dioničko dru?tvo ili dru?tvo s ograničenom odgovorno?ću koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondom,

6. mirovinski fond - znači obvezni mirovinski fond ili dobrovoljni mirovinski fond,

7. obvezni fond - znači obvezni mirovinski fond kojeg osniva i kojim upravlja obvezno mirovinsko dru?tvo,

8. dobrovoljni fond - znači dobrovoljni mirovinski fond kojeg osniva i kojim upravlja dobrovoljno mirovinsko dru?tvo,

9. član fonda - znači osiguranik koji je prijavljen obveznom fondu ili osoba koja je pristupila dobrovoljnom fondu na temelju sklopljenog ugovora,

10. mirovina - znači do?ivotnu mjesečnu, odnosno privremenu isplatu u novcu koju mirovinsko osiguravajuće dru?tvo isplaćuje osobi koja ima pravo na nju na osnovi ugovora o mirovini,

11. promjenjiva mirovina - znači do?ivotnu mjesečnu, odnosno privremenu isplatu u novcu koju mirovinsko osiguravajuće dru?tvo isplaćuje osobi koja ima pravo na nju na osnovi ugovora o mirovini, a koja se mijenja sukladno kretanju vrijednosti sredstava tehničkih pričuva namijenjenih isplati ovih mirovina,

12. zajamčena isplata - znači isplatu mirovine u zajamčenom razdoblju koju mirovinsko osiguravajuće dru?tvo isplaćuje nekom korisniku na osnovi ugovora o mirovini,

13. korisnik mirovine - znači osobu koja prima mirovinu od mirovinskog osiguravajućeg dru?tva na osnovi ugovora o mirovini,

14. ugovor o mirovini - znači ugovor o isplati mirovine koji sklapaju mirovinsko osiguravajuće dru?tvo i član mirovinskog fonda,

15. doznaka - znači doznaku iznosa s osobnog računa člana mirovinskog fonda na račun mirovinskoga osiguravajućeg dru?tva,

16. imenovani korisnik - znači osobu koja ima pravo na primanje isplata u zajamčenom razdoblju prema ugovoru o mirovini,

17. datum umirovljenja - znači dan na koji član obveznoga mirovinskog fonda ostvaruje pravo na mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju,

18. u odnosu na određenu pravnu ili fizičku osobu prema ovome Zakonu (u daljnjem tekstu: subjekt), povezana osoba je:

- dioničar ili grupa dioničara koji posjeduju vi?e od 5% dionica, odnosno vlasničkih udjela, ili koji, iako posjeduju manji postotak od ovoga, mogu utjecati, izravno ili neizravno, na odluke koje donosi takav subjekt,

- svaki subjekt u kojem prvi subjekt posjeduje, izravno ili neizravno, vi?e od 5% dionica, odnosno vlasničkih udjela ili, koji, iako posjeduje manji postotak od ovoga, mo?e utjecati izravno ili neizravno na odluke koje donosi takvo tijelo,

- svaki drugi subjekt u kojem dioničar ili vlasnik udjela izravno ili neizravno posjeduje vi?e od 5% dionica, odnosno vlasničkih udjela, ako u isto vrijeme isti dioničar ili vlasnik udjela posjeduje, također izravno ili neizravno, vi?e od 5% dionica, odnosno vlasničkih udjela u prvom subjektu,

- svaka fizička osoba ili osobe koje mogu, izravno ili neizravno utjecati na odluke subjekta,

- svaki član uprave, nadzornog odbora ili drugog tijela subjekta, koje donosi odluke ili provodi nadzor,

- u odnosu na svaku gore navedenu osobu, bračni drug ili srodnik do, uključujući, drugog koljena,

19. sredstva tehničkih pričuva - znači odvojena sredstva koja su nastala uplatom doznaka koje je mirovinsko osiguravajuće dru?tvo primilo, umanjenih za iznose koji slu?e u svrhu pokrivanja tro?kova u svezi s aktivnostima koje provodi mirovinsko osiguravajuće dru?tvo,

20. Sredi?nji registar osiguranika - znači ustanovu osnovanu prema Zakonu o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima,

21. Agencija - znači Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja, osnovana prema Zakonu o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

GLAVA II.

MIROVINSKO OSIGURAVAJUÆE DRU?TVO

Članak 5.

(1) Mirovinsko osiguravajuće dru?tvo je trgovačko dru?tvo u smislu Zakona o trgovačkim dru?tvima, osnovano u pravnom obliku dioničkog dru?tva ili dru?tva s ograničenom odgovorno?ću (u daljnjem tekstu: osiguravajuće dru?tvo).

(2) Ako je osiguravajuće dru?tvo osnovano u obliku dioničkog dru?tva, mo?e izdati samo dionice na ime i one se ne mogu pretvoriti u dionice na donositelja.

(3) Osiguravajuće dru?tvo ne mo?e izdavati povla?tene dionice.

(4) Osiguravajuće se dru?tvo mora odnositi jednako prema svim dioničarima, odnosno vlasnicima udjela i ne smije priznavati nikakva dodatna prava ili povlastice određenim dioničarima, ograničavati njihova prava niti im nametati dodatne obveze.

Članak 6.

(1) Ime pod kojim je osiguravajuće dru?tvo registrirano mora sadr?avati riječ »mirovinsko osiguravajuće dru?tvo«.

(2) Samo osiguravajuća dru?tva osnovana u skladu s ovim Zakonom imaju pravo koristiti u svom imenu riječi navedene u stavku 1. ovoga članka.

(3) Osiguravajuće dru?tvo ne smije se baviti drugim vrstama osiguranja.

Članak 7.

(1) Najni?i temeljni kapital osiguravajućeg dru?tva iznosi pet milijuna kuna.

(2) Temeljni kapital iz stavka 1. ovoga članka osiguravajuće dru?tvo mora povećati za jedan milijun kuna za svakih 1000 korisnika.

(3) U slučaju smanjenja broja korisnika iz stavka 2. ovoga članka temeljni kapital se mo?e smanjiti uz suglasnost Agencije.

(4) Temeljni kapital se mo?e uplatiti samo u novcu (kunama).

(5) Temeljni kapital iz stavka 1. ovoga članka mora se uplatiti u ukupnom iznosu prije registracije toga dru?tva na trgovačkom sudu.

(6) Temeljni kapital ne mo?e se povećavati javnim upisom.

(7) Temeljni kapital ne smije potjecati iz zajmova ili kredita, niti smije biti opterećen na bilo koji način.

Članak 8.

(1) Ista pravna ili fizička osoba mo?e biti dioničar, odnosno imati udjel u samo jednom osiguravajućem dru?tvu.

(2) Povezane osobe mogu biti dioničari, odnosno imati udjel samo u istom osiguravajućem dru?tvu.

(3) U slučaju spajanja ili pripajanja dviju ili vi?e pravnih osoba, gdje je prije spajanja ili pripajanja svaka pravna osoba dioničar zasebnog dru?tva i gdje osobe koje su bile dioničari zasebnih dru?tava postaju povezane osobe, Agencija mo?e odlučiti da ne primjenjuje ograničenja navedena u stavku 1. ili 2. ovoga članka tijekom razdoblja od najvi?e ?est mjeseci, a u svrhu omogućavanja pravnoj osobi nastaloj kao rezultat spajanja ili pripajanja, ili osobama koje su postale povezane osobe, da svoje aktivnosti prilagode odredbama ovoga Zakona.

Članak 9.

(1) Prije svake transakcije dionicama ili vlasničkim udjelima, odnosno promjene vlasnika ili vlasničke strukture određenog osiguravajućeg dru?tva, potrebno je pribaviti suglasnost Agencije. Svaka transakcija kod koje se prekr?i ovaj uvjet, ni?tavna je.

(2) Osiguravajuće dru?tvo podnosi zahtjev za dobivanje suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka u ime subjekta koji namjerava obaviti transakciju dionicama, odnosno vlasničkim udjelima.

(3) Agencija mora dati suglasnost za transakcije dionicama, odnosno vlasničkim udjelima u roku od 60 dana od dana podno?enja zahtjeva, ako subjekt u čije ime osiguravajuće dru?tvo podnosi zahtjev zadovoljava uvjete utvrđene ovim Zakonom.

(4) Ako Agencija u roku iz stavka 3. ovoga članka ne odluči o davanju suglasnosti za transakcije dionicama, odnosno vlasničkim udjelima, smatra se da je suglasnost data.

Članak 10.

(1) Organi osiguravajućeg dru?tva su: uprava, nadzorni odbor i skup?tina.

(2) Član uprave ili nadzornog odbora osiguravajućeg dru?tva mora biti osoba koja zadovoljava uvjete iz Zakona o trgovačkim dru?tvima i koja zadovoljava sljedeće uvjete:

- da ima visoku stručnu spremu,

- da ima stručno znanje potrebno za upravljanje osiguravajućim dru?tvom i iskustvo u upravljanju tvrtkama slične veličine i vrste poslovanja.

(3) Član uprave osiguravajućeg dru?tva mo?e biti samo ona osoba koja ima obveznu izobrazbu i polo?eni ispit za stjecanje licence za upravljanje osiguravajućim dru?tvom.

(4) Na temelju polo?enog ispita iz stavka 3. ovoga članka, odnosno odgovarajuće licence zemalja OECD-a Agencija mo?e izdati licencu za upravljanje osiguravajućim dru?tvom.

(5) Licenca se mora obnavljati svakih pet godina. Nakon deset godina rada u upravi osiguravajućeg dru?tva nije potrebno obnavljati licencu.

(6) Vrijeme trajanja izobrazbe, program izobrazbe i ispita za stjecanje licence za upravitelja u osiguravajćem dru?tvu propisuje Agencija.

(7) Svi članovi uprave moraju biti zaposleni u osiguravajućem dru?tvu u punom radnom vremenu.

Članak 11.

(1) Član uprave ili nadzornog odbora osiguravajućeg dru?tva ne mo?e biti osoba koja je član uprave ili nadzornog odbora:

1. bilo kojega drugog osiguravajućeg dru?tva,

2. bilo koje povezane osobe u odnosu na subjekte navedene u točki 1. ovoga stavka.

(2) Član nadzornog odbora osiguravajućeg dru?tva ne mo?e biti član bilo kojeg drugog nadzornog odbora.

(3) Član uprave ili nadzornog odbora osiguravajućeg dru?tva ne mo?e biti i osoba:

- koja je ka?njena za kazneno djelo uzrokovanja stečaja, povrede obveze vođenja poslovnih knjiga, o?tećenja vjerovnika, pogodovanja vjerovnika, zlouporabe u postupku prisilne nagodbe ili stečaja, neovla?tenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne tajne, te djela prijevare, iz Kaznenog zakona i to za vrijeme od pet godina nakon pravomoćnosti presude kojom je osuđena, a u to se vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdr?avanju kazne,

- protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja dru?tva za vrijeme dok traje zabrana,

- koja je osuđena za prekr?aj prema Zakonu o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima i to pet godina od dana pravomoćnosti presude.

(4) Zabrana predviđena u stavku 1. i 3. ovoga članka primjenjuje se također i na osobe koje su u radnom, komisionarskom ili drugom sličnom odnosu sa subjektima navedenima u tim stavcima.

Članak 12.

(1) Za najmanje polovicu članova nadzornog odbora osiguravajućeg dru?tva imenuju se osobe koje nisu dioničari niti vlasnici udjela tog dru?tva.

(2) Imenovanje članova nadzornog odbora odobrava Agencija.

Članak 13.

(1) S bilo kojim podacima u svezi s djelatnosti osiguravajućeg dru?tva sljedeće osobe obvezne su postupati kao s poslovnom tajnom:

1. članovi uprave ili nadzornog odbora osiguravajućeg dru?-
tva,

2. zaposlenici osiguravajućeg dru?tva,

3. pravne ili fizičke osobe koje rade za osiguravajuće dru?tvo na temelju ugovora o djelu,

4. zaposlenici pravnih osoba koji su s osiguravajućim dru?tvom u odnosu spomenutom u točki 3. ovoga stavka.

(2) Poslovnom tajnom u smislu stavka 1. ovoga članka smatra se bilo koji podatak u svezi s doznakama uplaćenima osiguravajućem dru?tvu, u svezi s pravima korisnika mirovine, ili s pravima korisnika na zajamčene isplate, s ulaganjima dru?tva, kao i s drugim podacima čije bi otkrivanje ?tetilo interesima dru?tva ili njegovih korisnika mirovine ili drugih korisnika.

(3) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se ako se podaci stave na raspolaganje nadle?nom tijelu u svezi sa sumnjom da je počinjen prekr?aj, ili ako se stave na raspolaganje na zahtjev nadle?nog tijela odgovarajućih dr?avnih vlasti u svezi s postupkom koji je u tijeku, a koji je u svezi s djelatno?ću dru?tva, uključujući i zahtjev Agencije u svezi s njezinim nadzorom nad radom dru?tva.

Članak 14.

(1) Prije upisa osiguravajućeg dru?tva u sudski registar osnivači dru?tva moraju dobiti odobrenje za rad dru?tva od Agencije.

(2) Prijavu za upis u sudski registar osiguravajuće dru?tvo mora podnijeti najkasnije u roku od ?est mjeseci od dana primitka obavijesti o davanju odobrenja za rad, a nakon toga roka to odobrenje prestaje va?iti.

(3) Nakon upisa osiguravajućeg dru?tva u sudski registar dru?tvo mo?e obavljati djelatnost prema ovome Zakonu.

Članak 15.

Uz zahtjev za davanje odobrenja za rad iz članka 14.#clanak14 stavka 1. ovoga Zakona obvezno se prila?u dokazi o ispunjavanju ovih uvjeta:

1. statut osiguravajućeg dru?tva s ispravom na temelju koje je statut usvojen ako se osiguravajuće dru?tvo osniva kao dioničko dru?tvo, odnosno dru?tveni ugovor ili izjavu o osnivanju dru?tva ako se osiguravajuće dru?tvo osniva kao dru?tvo s ograničenom odgovorno?ću,

2. pravila osiguravajućeg dru?tva kojima je osobito uređen način sprječavanja otkrivanja podataka koji su utvrđeni kao poslovna tajna,

3. popis osnivača s informacijom o tome jesu li oni povezane osobe i o prirodi njihove povezanosti, te dokumente koji potvrđuju pravni status i porijeklo financijskih sredstava namijenjenih za uplatu temeljnoga kapitala osiguravajućeg dru?tva,

4. popis članova uprave i nadzornog odbora osiguravajućeg dru?tva s izjavama da pristaju obavljati ove du?nosti i da nema okolnosti koje bi bile protivne odredbi članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim dru?tvima, kao i opis njihovih kvalifikacija i prethodne profesionalne djelatnosti,

5. dokumente koji prikazuju financijsko stanje svih dioničara, odnosno vlasnika udjela osiguravajućeg dru?tva za posljednjih pet godina prije dana podno?enja zahtjeva, uključujući dokumente koji potvrđuju da nema zaostalih poreznih obveza i neplaćenih doprinosa,

6. organizacijski i financijski plan djelatnosti osiguravajućeg dru?tva za sljedećih pet godina,

7. pravila osiguravajućeg dru?tva o mirovinama koje će isplaćivati u sklopu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane ?tednje i mirovinskih programa u sklopu dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane ?tednje.

Članak 16.

(1) U roku od 15 dana od dana podno?enja zahtjeva za davanje odobrenja za rad, Agencija mo?e od osnivača zatra?iti dodatne dokumente i informacije, koje osnivači moraju podnijeti Agenciji u roku od 15 dana.

(2) Agencija mo?e, ako to smatra potrebnim, preispitati činjenice koje se odnose na zahtjev za davanje odobrenja za rad. Prigodom toga ona mo?e:

- surađivati s nadle?nim tijelima dr?avne uprave,

- prikupljati dokumente i informacije iz drugih izvora.

Članak 17.

(1) Agencija razmatra zahtjev za davanje odobrenja za rad i u roku od 15 dana od dana primitka posljednjeg dokumenta i informacije mo?e odobriti ili odbiti zahtjev.

(2) Izdavanjem odobrenja za rad osiguravajućem dru?tvu smatra se da je prihvaćen statut i akti dru?tva iz članka 15.#clanak15 ovoga Zakona.

Članak 18.

(1) Agencija će rje?enjem odbiti davanje odobrenja za rad osiguravajućem dru?tvu ako:

1. nisu ispunjeni uvjeti propisani u članku 15.#clanak15 ovoga Zakona.

2. ocijeni da se poslovanje osiguravajućeg dru?tva neće voditi s pozorno?ću savjesnog gospodarstvenika i poslovnom praksom.

(2) Rje?enje Agencije iz stavka 1. ovoga članka konačno je i protiv njega se mo?e pokrenuti upravni spor.

Članak 19.

Na izmjene i dopune statuta, odnosno dru?tvenog ugovora ili izjave o osnivanju osiguravajućeg dru?tva potrebna je suglasnost Agencije.

Članak 20.

Osiguravajuće dru?tvo:

1. priprema i nudi na tr?i?tu mirovine u sklopu obveznoga mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane ?tednje i mirovinske programe u sklopu dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane ?tednje,

2. isplaćuje mirovine i druga mirovinska davanja,

3. obavlja druge poslove na temelju ugovora s mirovinskim dru?tvima u skladu sa zakonom i propisima Agencije.

Članak 21.

Osiguravajuće dru?tvo mo?e, u okviru dobrovoljnoga mirovinskog programa, isplaćivati do?ivotne mirovine na temelju izravnih jednokratnih uplata i fizičkih osoba, odnosno poslodavaca za svoje zaposlenike u vrijeme njihovog umirovljenja.

Članak 22.

(1) Osiguravajuće dru?tvo donosi plan poslovanja, koji obuhvaća osobito:

1. mirovine i mirovinska davanja koje osiguravajuće dru?tvo nudi na tr?i?tu mirovina,

2. opis pretpostavki za za?titu korisnika mirovina osiguravajućeg dru?tva i procjenu trajne sposobnosti za izvr?avanje obveza osiguravajućeg dru?tva prema korisnicima mirovina,

3. računske osnovice te načela i formule za obračun mirovina i drugih mirovinskih davanja, kao ?to su tablice vjerojatnosti, kamatne stope, te predvidivi suficiti i deficiti.

(2) Plan poslovanja donosi uprava osiguravajućeg dru?tva, a potvrđuje ga Agencija.

Članak 23.

(1) Osiguravajuće dru?tvo ne smije ponuditi bilo kakve dodatne isplate, odnosno povlastice nekoj osobi u svrhu nagovaranja te osobe da sklopi ugovor o mirovini.

(2) Osiguravajuće dru?tvo ne smije ponuditi bilo kakve dodatne isplate poslodavcu ili povezanoj osobi tog poslodavca u svrhu poticanja ili nagrađivanja tog poslodavca da nagovori bilo kojeg svog zaposlenika na sklapanje ugovora o mirovini s osiguravajućim dru?tvom.

(3) Osiguravajuće dru?tvo ne smije ponuditi bilo kakve dodatne isplate sindikatu ili drugoj pravnoj osobi ili povezanoj osobi tog sindikata ili pravne osobe u svrhu poticanja ili nagrađivanja tog subjekta da nagovori ili zahtijeva od svojih članova da sklope ugovor o mirovini s osiguravajućim dru?tvom.

(4) Povlastice, odnosno dodatne isplate znače bilo kakve isplate poput dodatnih naknada, plaćanja naknade radi raskida s drugim osiguravajućim dru?tvom ili poklanjanje fizičkih predmeta, osim isplata koje prirodno i izravno proizlaze iz statusa korisnika mirovine.

Članak 24.

Osiguravajuće dru?tvo i povezana osoba u odnosu na to dru?tvo kao i njihovi agenti i zaposlenici ne smiju izra?avati nikakve tvrdnje, odnosno davati izjave, bilo usmeno, putem oglasa, drugog promid?benog materijala, bilo u obliku informacija priopćenih članovima fonda, o određenom osiguravajućem dru?tvu, a koje mogu dovesti u zabludu, te prenijeti la?ne informacije.

Članak 25.

Agencija mo?e donijeti propise kojima se utvrđuju dodatni uvjeti vezani za marketing mirovina i drugih mirovinskih davanja.

Članak 26.

(1) Osiguravajuće dru?tvo mora imati jednoga neovisnog aktuara.

(2) Aktuar osiguravajućeg dru?tva supotpisuje plan poslovanja tog dru?tva, godi?nji plan i zavr?ni račun osiguravajućeg dru?tva u dijelu koji se odnosi na mirovine koje dru?tvo isplaćuje korisnicima prema ovome Zakonu, aktuarski statistički izvje?taj, izvje?taj o sredstvima tehničkih pričuva, pravila mirovinskih programa, te obavlja druge poslove za osiguravajuće dru?tvo u kojima se primjenjuje matematika osiguranja.

(3) Aktuar iz stavka 1. ovoga članka ne mo?e obavljati usluge za bilo koje drugo osiguravajuće dru?tvo.

Članak 27.

(1) Aktuar osiguravajućeg dru?tva mora imati ovla?tenje izdano od Agencije.

(2) Agencija će izdati ovla?tenje na temelju aktuarske licence izdane od Ministarstva financija.

(3) Agencija mo?e izdavanje ovla?tenja uvjetovati posebnom stručnom izobrazbom koja se odnosi na izračun mirovina i drugih mirovinskih davanja prema ovome Zakonu. Program i način provedbe stručne izobrazbe uredit će Agencija.

GLAVA III.

MIROVINE I DRUGA MIROVINSKA DAVANJA

Članak 28.

(1) Osiguravajuće dru?tvo koje isplaćuje mirovine u sklopu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane ?tednje (u daljnjem tekstu: obvezno mirovinsko osiguranje) obvezno je ponuditi sljedeće vrste mirovina:

1. do?ivotnu mjesečnu starosnu, odnosno prijevremenu starosnu mirovinu,

2. do?ivotnu mjesečnu invalidsku mirovinu u slučaju iz članka 47. stavka 2. Zakona o obveznim i dobrovljnim mirovinskim fondovima,

3. obiteljsku mjesečnu mirovinu u slučaju iz članka 48. stavka 2. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

(2) Obiteljska mirovina iz stavka 1. točke 3. ovoga članka određuje se kao jedinstvena mirovina za članove obitelji, u skladu s odredbama iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona.

(3) Za izračun obiteljske mirovine iz stavka 2. ovoga članka članovi obitelji su bračni drug i djeca (djeca rođena u braku ili izvan braka ili posvojena, te pastorčad uzeta na uzdr?avanje) do navr?enja 18. godine ?ivota.

(4) Mirovine iz stavka 1. ovoga članka mogu se isplaćivati nakon ostvarivanja prava na mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

(5) Osiguravajuće dru?tvo koje isplaćuje mirovine u sklopu dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane ?tednje (u daljnjem tekstu: dobrovoljno mirovinsko osiguranje) obavezno je ponuditi do?ivotne starosne mirovine, a mo?e nuditi i privremene starosne mirovine, promjenjive mirovine, djelomične jednokratne isplate i druga mirovinska davanja prema svom programu.

(6) Privremena starosna mirovina je periodično davanje koje ne mo?e biti ugovoreno na kraće razdoblje od pet godina.

(7) Djelomična jednokratna isplata je mirovinsko davanje u visini od najvi?e 30% od doznake umanjene za iznos naknade iz članka 53.#clanak53 ovoga Zakona.

(8) Do?ivotna starosna i privremena starosna mirovina prema programu iz stavka 5. i 6. ovoga članka mo?e se ostvariti najranije s navr?enih 50 godina ?ivota.

Članak 29.

(1) Osiguravajuće dru?tvo koje isplaćuje mirovinu u sklopu obveznog mirovinskog osiguranja obvezno je sklopiti ugovor o mirovini sa svakim članom obveznog fonda koji izabere to dru?tvo. Isto vrijedi i za članove obitelji preminulog člana fonda.

(2) Član obveznog fonda mo?e sklopiti ugovor o mirovini samo s jednim osiguravajućim dru?tvom.

(3) Svi članovi obitelji iz članka 28.#clanak28 stavak 2. ovoga Zakona koji imaju pravo na obiteljsku mirovinu iza smrti člana obveznog fonda, mogu sklopiti ugovor samo s jednim osiguravajućim dru?tvom za isplatu mirovine.

Članak 30.

(1) Osiguravajuće dru?tvo isplaćuje mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja u jednom od sljedećih oblika:

1. pojedinačna mirovina,

2. zajednička mirovina koja se isplaćuje korisniku mirovine, odnosno koja se isplaćuje do?ivotno bračnom drugu koji nad?ivi korisnika,

3. pojedinačna mirovina sa zajamčenim razdobljem, koja se isplaćuje korisniku mirovine, s time da se u slučaju smrti korisnika mirovine prije isteka zajamčenog razdoblja isplata nastavi imenovanom korisniku do isteka zajamčenog razdoblja,

4. zajednička mirovina sa zajamčenim razdobljem koja se isplaćuje korisniku mirovine, odnosno koja se isplaćuje do?ivotno bračnom drugu koji nad?ivi korisnika, a ukoliko oboje umru unutar zajamčenog razdoblja, imenovanom korisniku do isteka zajamčenog razdoblja. Imenovanje imenovanih korisnika je valjano samo uz suglasnost bračnih drugova.

(2) Zajamčeno razdoblje iz stavka 1. točke 3. i 4. ovoga članka započinje s danom umirovljenja i traje tijekom razdoblja ugovorenog između osiguravajućeg dru?tva i korisnika mirovine, a koje je utvrđeno u ugovoru o mirovini, s tim da to razdoblje ne mo?e biti kraće od pet godina.

(3) Ako u vrijeme zaključivanja ugovora o mirovini osoba odluči primati mirovinu u obliku iz stavka 1. točke 3. ili 4. ovoga članka, osiguravajuće dru?tvo upućuje tu osobu da pisano imenuje korisnika ili korisnike.

(4) U slučajevima isplate zajedničke mirovine iz stavka 1. točke 2. ili 4. ovoga članka iznos mirovine koji se isplaćuje bračnom drugu koji nad?ivi smrt korisnika mirovine ne mo?e biti manji od 60% od mirovine koja se isplaćivala korisniku.

(5) Svota mirovine koja se isplaćuje imenovanom korisniku prema stavku 1. točka 3. i 4. ovoga članka do kraja zajamčenog razdoblja ne mo?e biti manja od 50% od svote mirovine koja se isplaćivala korisniku mirovine.

(6) U slučajevima iz stavka 4. i 5. ovoga članka osiguravajuće dru?tvo koje je isplaćivalo mirovinu korisniku, na zahtjev bračnog druga, odnosno imenovanog korisnika doznačuje sredstva za isplatu mirovine na bankovni račun istih.

(7) Mirovine i zajamčene isplate korisnicima isplaćuju se mjesečno i unaprijed, ne kasnije od dana utvrđenog u ugovoru o mirovini. Ukoliko je iznos mjesečne isplate manji od 10% prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, isplata se mo?e obavljati tromjesečno. Osiguravajuće dru?tvo mo?e prijeći s mjesečnog na tromjesečni način isplate samo uz prethodnu suglasnost korisnika.

(8) Mirovina pripada za mjesec u kojem je korisnik mirovine umro, a zajamčena isplata imenovanom korisniku pripada za posljednji mjesec zajamčenog razdoblja.

(9) Mirovina se isplaćuje korisniku mirovine na način određen ugovorom o mirovini.

Članak 31.

Osiguravajuće dru?tvo koje isplaćuje mirovine u sklopu obveznog mirovinskog osiguranja, obvezno usklađuje mirovine prema stopi promjene predmeta tro?kova ?ivota najmanje dva puta godi?nje za prethodno polugodi?te. Kretanje tro?kova ?ivota utvrđuje se prema podacima Dr?avnog zavoda za statistiku.

Članak 32.

(1) Korisnik mirovine mo?e u bilo koje vrijeme pisanim putem povući imenovanje ili imenovati drugog korisnika uz suglasnost bračnog druga.

(2) Ukoliko korisnik mirovine u trenutku sklapanja ugovora ima maloljetnu djecu (djeca rođena u braku ili izvan braka ili posvojena, te pastorčad uzeta na uzdr?avanje) obvezan ih je imenovati za korisnike do njihove 18. godine ?ivota.

(3) Odredba stavka 2. ovoga članka ne odnosi se na mirovine ostvarene u sklopu dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja.

(4) Ako imenovani korisnik koji prima zajamčenu isplatu umre prije isteka zajamčenog razdoblja, sav novčani iznos koji pripada tom korisniku bit će uključen u njegovu ostav?tinu.

(5) Ako korisnik mirovine nije imenovao korisnika, zajamčena isplata na koju bi imao pravo korisnik isplaćuje se u jednakim dijelovima bračnom drugu i djeci preminule osobe, a ukoliko nema bračnog druga ili djece, roditeljima i unucima preminule osobe. Ukoliko nema roditelja ili unuka preminule osobe, isplata se vr?i u jednakim dijelovima braći i sestrama preminuloga korisnika.

Članak 33.

Ako je korisnik mirovine izabrao isplatu mirovine u obliku navedenom u članku 30.#clanak30 stavku 1. točki 4. ovoga Zakona, te nakon toga umro, nad?ivjeli bračni drug mo?e povući bilo koje imenovanje korisnika, osim ako su imenovani korisnici djeca umrlog korisnika mirovine mlađa od 18 godina ?ivota.

Članak 34.

(1) Ako je osiguravajuće dru?tvo du?no isplatiti mirovinu ili zajamčene isplate, a osoba koja ima pravo na primitak tih isplata ne mo?e se pronaći na adresi koja je dostavljena osiguravajućem dru?tvu, ili ako osiguravajuće dru?tvo nema podatke o bankovnom računu te osobe, osiguravajuće dru?tvo će odmah od Sredi?njeg registra osiguranika, bez plaćanja naknade, zatra?iti podatke o prebivali?tu te osobe i/ili o njezinom bankovnom računu.

(2) Ako imenovani korisnik nije pronađen u roku od jedne godine od kada je prvi put stekao pravo na isplate, već je pronađen nakon toga, ta osoba nema pravo na bilo kakve zaostale isplate, već samo ima pravo na isplate obračunate od dana kada je pronađena, ili od kada su utvrđeni točni podaci o njezinom bankovnom računu.

Članak 35.

(1) Sredi?nji registar osiguranika ima pravo uvida u dr?avne matice radi pribavljanja podataka o korisnicima mirovine, članovima njihovih obitelji i imenovanim korisnicima.

(2) Sredi?nji registar osiguranika obavje?ćuje osiguravajuće dru?tvo o podacima iz stavka 1. ovoga članka najkasnije deset dana nakon ?to dozna za tu činjenicu.

Članak 36.

(1) Korisnik mirovine mora odabrati isplatu mirovine u sklopu obveznog mirovinskog osiguranja u obliku iz članka 30.#clanak30 stavka 1. točke 1. ili 3. ovoga Zakona, ako u vrijeme umirovljenja nema bračnog druga.

(2) Ako na dan sklapanja ugovora o mirovini bračni drug korisnika mirovine ima manje od 50 godina ?ivota, ne mo?e se ugovoriti isplata mirovine prema članku 30.#clanak30 stavku 1. točki 2. i 4. ovoga Zakona.

(3) U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka korisnik mirovine du?an je izabrati pojedinačnu mirovinu sa zajamčenim razdobljem iz članka 30.#clanak30 stavka 1. točke 3. ovoga Zakona pri čemu za imenovanog korisnika mora imenovati svog bračnog druga.

(4) Korisnik mirovine mora odabrati isplatu mirovine u obliku iz članka 30.#clanak30 stavka 1. točke 2. ili 4. ovoga Zakona ako u vrijeme umirovljenja ima bračnog druga koji je stariji od 50 godina ?ivota, koji nije zaposlen i ne ostvaruje druge redovite prihode. Ako je bračni drug zaposlen ili ostvaruje druge redovite prihode, korisnik mirovine mo?e odabrati isplatu mirovine u obliku iz članka 30.#clanak30 stavka 1. točke 1. ili 3. ovoga Zakona samo uz suglasnost bračnog druga.

Članak 37.

Jednom kada osoba sklopi ugovor o mirovini, ona ne mo?e raskinuti takav ugovor niti sklopiti ugovor o mirovini s drugim osiguravajućim dru?tvom ili odabrati drugi oblik isplate mirovine, ako ovim Zakonom nije drukčije uređeno.

Članak 38.

(1) Osiguravajuće dru?tvo dostavlja Agenciji podatke o predlo?enim jediničnim iznosima mirovina i zajamčenim isplatama imenovanim korisnicima najkasnije jedan dan prije nego ?to su uvedene. Ti podaci moraju biti potanko obrazlo?eni sa navodima gospodarskih i aktuarskih parametara na kojima se temelje predlo?eni jedinični iznosi.

(2) Podaci dostavljeni u skladu sa stavkom 1. ovoga članka sadr?e mjesečne (godi?nje) jedinične iznose mirovina i zajamčenih isplata za 1.000,00 kuna prenesenih u osiguravajuće dru?tvo. Mjesečni (godi?nji) jedinični iznosi mirovina i zajamčenih isplata korisnicima naznačuju se odvojeno za različite vrste i oblike mirovina i različite dobne skupine.

(3) Odredba stavka 1. ovoga članka odnosi se i na bilo kakvu promjenu jediničnih iznosa mirovina ili zajamčenih isplata.

Članak 39.

(1) Jedinični iznosi mirovina i zajamčenih isplata mogu se razlikovati samo ovisno o vrsti i obliku mirovine, o načinu usklađivanja, o dobnoj skupini kojoj korisnik mirovine pripada i o trajanju zajamčenog razdoblja. Jedinični iznosi jednako se primjenjuju prema svim osobama koje ?ele sklopiti ugovor o mirovini.

(2) Jedinični iznos mirovina i zajamčenih isplata u dobrovoljnom mirovinskom osiguranju mogu se razlikovati i prema spolu korisnika i trajanju privremene starosne mirovine.

Članak 40.

(1) Osiguravajuće dru?tvo mo?e izmijeniti jedinične iznose mirovina i zajamčenih isplata pod uvjetom da takva izmjena utječe na isti način na sve osobe koje ?ele sklopiti ugovor o mirovini.

(2) Osobi koja ?eli sklopiti ugovor o mirovini, dostavljena obavijest o predlo?enim jediničnim iznosima mirovina i zajamčenih isplata ne mo?e se izmijeniti u roku od pet radnih dana od dana dostavljene obavijesti.

Članak 41.

(1) Osiguravajuće dru?tvo jednokratno isplaćuje korisnicima mirovine dio godi?njeg vi?ka sredstava tehničkih pričuva obveznog mirovinskog osiguranja, ako se taj vi?ak mo?e raspodijeliti u skladu s člankom 67.#clanak67 stavkom 1. ili 2. ovoga Zakona.

(2) Osiguravajuće dru?tvo mo?e jednokratno isplatiti korisnicima mirovine dio godi?njeg vi?ka sredstava tehničkih pričuva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, ako se taj vi?ak mo?e raspodijeliti u skladu s člankom 67.#clanak67 stavkom 1. ili 2. ovoga Zakona.

Članak 42.

(1) Korisnik mirovine i drugih mirovinskih davanja mo?e ovlastiti opunomoćenika da u njegovo ime prima mirovinu i druga novčana mirovinska davanja.

(2) Punomoć iz stavka 1. ovoga članka vrijedi jednu godinu.

Članak 43.

Korisnik mirovine i drugoga mirovinskog davanja, odnosno njegov opunomoćenik, du?an je u roku od 15 dana prijaviti osiguravajućem dru?tvu svaku promjenu nastalu u stvarnim ili osobnim okolnostima koje utječu na isplatu mirovine ili drugog novčanog mirovinskog davanja (promjena adrese, otvaranje tekućeg računa, promjena opunomoćenika i dr.).

Članak 44.

Mirovina i drugo novčano davanje podlije?e ovrsi tako da se za naplatu potra?ivanja u ime zakonskog uzdr?avanja mo?e uzeti najvi?e jedna polovica, a za ostala potra?ivanja najvi?e jedna trećina.

GLAVA IV.

UGOVOR O MIROVINI

Članak 45.

Osiguravajuće dru?tvo mora imati standardni obrazac ugovora za svaku vrstu mirovine koju isplaćuje.

Članak 46.

Ugovor o mirovini osobito sadr?ava sljedeće podatke:

1. tvrtku osiguravajućeg dru?tva i osobe koje zastupaju dru?tvo,

2. ime i prezime korisnika mirovine,

3. adresu korisnika mirovine,

4. ime i prezime te adresu bračnog druga i imenovanog korisnika,

5. ime i prezime te adresu staratelja za imenovane korisnike obiteljske mirovine iz članka 28.#clanak28 stavka 2. ovoga Zakona,

6. druge podatke za identifikaciju korisnika mirovine, bračnog druga i imenovanog korisnika (jedinstveni matični broj građana i dr.),

7. iznos mirovine i zajamčenih isplata, trajanje zajamčenog razdoblja i iznosi koji se isplaćuju bračnom drugu ili imenovanom korisniku u slučaju smrti,

8. način usklađivanja mirovine,

9. brojeve bankovnih računa korisnika mirovine, bračnog druga i imenovanog korisnika,

10. način isplate mirovine i drugih mirovinskih davanja,

11. druge podatke značajne za isplatu mirovine i drugih mirovinskih davanja.

Članak 47.

(1) Osiguravajuće dru?tvo dostavlja Agenciji primjerak standardnog obrasca ugovora o mirovini najmanje dva mjeseca prije nego započne koristiti taj obrazac ugovora.

(2) Najkasnije mjesec dana po primitku standardnog obrasca ugovora o mirovini Agencija mo?e iznijeti primjedbe osiguravajućem dru?tvu ako taj obrazac ugovora dovodi potencijalne korisnike mirovina u zabludu ili ako ne udovoljava uvjetima iz ovoga Zakona.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka Agencija mo?e zatra?iti od osiguravajućeg dru?tva da obrazac izmijeni ili dopuni u roku od 30 dana.

(4) Osiguravajuće dru?tvo je obvezno postupiti prema primjedbama Agencije.

(5) Ako osiguravajuće dru?tvo ne postupi po primjedbama Agencije, ugovor je ni?tav.

Članak 48.

Osiguravajuće dru?tvo je du?no izvijestiti Agenciju o svakoj promjeni standardnog obrasca ugovora o mirovini. Ako Agencija ne da primjedbe na te promjene u roku od 30 dana nakon njihovog primitka, osiguravajuće dru?tvo mo?e izdati ugovor o mirovini na izmijenjenom obrascu.

Članak 49.

(1) Najranije dva mjeseca prije datuma umirovljenja, član obveznog mirovinskog fonda mo?e sklopiti ugovor o mirovini s osiguravajućim dru?tvom prema svojem izboru.

(2) Primjerak ugovora o mirovini, sklopljenog u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, korisnik mirovine osobno dostavlja najkasnije 15 dana nakon sklapanja ugovora Sredi?njem registru osiguranika, koji po isteku razdoblja u kojem je moguće raskinuti ugovor u skladu s člankom 50.#clanak50 stavkom 1. ovoga Zakona, a nakon provjere datuma umirovljenja, izdaje nalog odgovarajućem obveznom mirovinskom dru?tvu da izvr?i doznaku izabranom osiguravajućem dru?tvu.

(3) Nepo?tivanje roka utvrđenog u stavku 2. ovoga članka ima za posljedicu raskid ugovora o mirovini.

(4) Agencija donosi propise koji pobli?e određuju:

1. postupak dostave Sredi?njem registru osiguranika ugovora o mirovini,

2. sadr?aj naloga, izdan od Sredi?njeg registra osiguranika obveznom mirovinskom dru?tvu, u svezi s doznakom koju treba izvr?iti osiguravajućem dru?tvu.

Članak 50.

(1) Ako osoba sklopi ugovor o mirovini s osiguravajućim dru?tvom, ona mo?e povući ugovor iz Sredi?njeg registra osiguranika najkasnije 15 dana po njegovom sklapanju. Povlačenje ugovora o mirovini jednako je raskidu takvog ugovora od strane stranke koja ga povlači, a pravne posljedice proizvodi od dana podno?enja Sredi?njem registru osiguranika obavijesti o povlačenju.

(2) Ugovor o mirovini mora sadr?avati odredbu o mogućnosti povlačenja toga ugovora iz Sredi?njeg registra osiguranika prema stavku 1. ovoga članka.

Članak 51.

(1) Obvezno mirovinsko dru?tvo koje upravlja obveznim mirovinskim fondom čiji je član sklopio ugovor o mirovini s osiguravajućim dru?tvom, doznakom izvr?ava plaćanje tome osiguravajućem dru?tvu najkasnije peti radni dan nakon ?to obvezno mirovinsko dru?tvo primi nalog od Sredi?njeg registra osiguranika.

(2) Doznaka obveznog mirovinskog dru?tva osiguravajućem dru?tvu obuhvaća sva sredstva koja su prikupljena na računu člana mirovinskog fonda i na nju se ne odnose nikakva potra?ivanja fonda, u skladu sa Zakonom o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Članak 52.

(1) Ako dospjeli doprinosi na osobni račun člana obveznog fonda nisu pravovremeno bili uplaćeni, obveznik plaćanja tog doprinosa svoju će obvezu s pripadajućom kamatom izvr?iti uplatom osiguravajućem dru?tvu s kojim je član fonda sklopio ugovor o mirovini.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka osiguravajuće dru?tvo sklopit će aneks ugovora o mirovini s korisnikom mirovine kojim će utvrditi novu svotu mirovine prema jediničnim iznosima mirovina na dan sklapanja aneksa ugovora i uz odgovarajuću primjenu članka 53.#clanak53 ovoga Zakona.

Članak 53.

(1) Osiguravajuće dru?tvo ne mo?e odbiti vi?e od 5% od primljene doznake i jednokratne uplate iz članka 52.#clanak52 ovoga Zakona za pokrivanje tro?kova u svezi s aktivnosti koje to osiguravajuće dru?tvo vodi.

(2) Osiguravajuće dru?tvo koristi doznaku i jednokratnu uplatu, nakon odbitka iz stavka 1. ovoga članka, za stvaranje sredstava tehničkih pričuva i za isplate utvrđene ugovorom o mirovini.

(3) Osiguravajuće dru?tvo ne mo?e korisnicima mirovine ili imenovanim korisnicima naplatiti bilo kakve naknade, osim naknade iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 54.

Ako obvezno mirovinsko dru?tvo ne izvr?i doznaku u roku iz članka 51.#clanak51 stavka 1. ovoga Zakona, iznosu doznake pridodaju se zatezne kamate, prema stopi utvrđenoj Zakonom.

Članak 55.

(1) Osiguravajuće dru?tvo ne smije sklopiti ugovor o mirovini kada financijsko stanje osiguravajućeg dru?tva pokazuje manjak u sredstvima tehničkih pričuva, ili kada aktuar obavijesti osiguravajuće dru?tvo da će se takav manjak vjerojatno pojaviti te kada se steknu zakonski uvjeti za prestanak poslovanja toga osiguravajućeg dru?tva.

(2) Ako je ugovor o mirovini sklopljen unatoč postojanja okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, ugovor je ni?tav.

Članak 56.

Na sredstva koja se doznačuju osiguravajućem dru?tvu i koja su temelj za određivanje mirovine po ovome Zakonu, prigodom njihova prijenosa u osiguravajuće dru?tvo ne plaća se porez ili druga pristojba te ili slične naravi.

GLAVA V.

FINANCIJSKO UPRAVLJANJE OSIGURAVAJUÆIM DRU?TVIMA

Članak 57.

(1) Svako osiguravajuće dru?tvo ima vlastita sredstva u iznosu ne manjem od granice solventnosti.

(2) Agencija donosi propise koji pobli?e određuju način izračunavanja i visinu granice solventnosti.

Članak 58.

(1) Jamstveni kapital predstavlja dvije trećine granice solventnosti.

(2) Visinu jamstvenog kapitala utvrđuje Agencija.

Članak 59.

Osiguravajuće dru?tvo podnosi Agenciji, zajedno s godi?njom bilancom, izračun granice solventnosti i dokaz o posjedovanju vlastitih sredstava u iznosu koji pokriva granicu solventnosti.

Članak 60.

(1) Osiguravajuće dru?tvo podnosi Agenciji tromjesečna i godi?nja financijska izvje?ća koja potpisuju uprava osiguravajućeg dru?tva i aktuar.

(2) Godi?nje financijsko izvje?će obuhvaća i aktuarsku procjenu.

(3) Tromjesečna i godi?nja financijska izvje?ća podnose se Agenciji najkasnije tri radna dana nakon ?to su načinjena.

(4) Godi?nje financijsko izvje?će podnosi se Agenciji:

1. najkasnije tri radna dana nakon dono?enja revizorskog izvje?ća i zajedno s njim,

2. najkasnije tri radna dana nakon prihvaćanja financijskog izvje?ća od strane skup?tine osiguravajućeg dru?tva.

(5) Agencija donosi propise koji pobli?e određuju:

1. načela izrade tromjesečnih i godi?njih financijskih izvje?ća koja se podnose Agenciji, sadr?aj i oblik tih izvje?ća i oblik u kojem uprava osiguravajućeg dru?tva potvrđuje njihovu točnost,

2. načela izrade aktuarske procjene u godi?njem financijskom izvje?ću.

Članak 61.

(1) Ako su vlastita sredstva osiguravajućeg dru?tva manja od:

1. zahtijevane granice solventnosti - osiguravajuće dru?tvo obavje?tava Agenciju, te na zahtjev Agencije podnosi plan za postizanje solventnosti,

2. zahtijevanog jamstvenog kapitala - osiguravajuće dru?tvo odmah obavje?tava Agenciju o toj činjenici i podnosi joj, u roku od 15 dana, kratkoročni plan koji sadr?i prijedloge kako povećati vlastita sredstva do tra?ene razine.

(2) Agencija razmatra plan koji joj je podnesen u skladu sa stavkom 1. točkama 1. i 2. ovoga članka i daje svoje mi?ljenje osiguravajućem dru?tvu u roku od 15 dana po primitku plana.

(3) U svojem mi?ljenju dostavljenom osiguravajućem dru?-
tvu, Agencija mo?e zahtijevati promjene prijedloga sadr?anih u planu. U tom slučaju, osiguravajuće dru?tvo podnosi dopunjeni, odnosno izmijenjeni plan u roku od 15 dana po primitku mi?ljenja.

(4) Ako osiguravajuće dru?tvo ne podnese kratkoročni plan povećanja svojih sredstava ili Agencija utvrdi da su prijedlozi sadr?ani u planu nedovoljni i odbije prihvatiti plan, ili ako provedba plana ne uspije, Agencija mo?e imenovati privremenog upravitelja i u tom slučaju se odgovarajuće primjenjuju odredbe članka 75.#clanak75 do 78.#clanak78 i članka 80.#clanak80 ovoga Zakona.

(5) Privremeni upravitelj ima pravo donositi odluke o svim pitanjima koja su prema ovome Zakonu ili statutu u nadle?nosti organa upravljanja osiguravajućeg dru?tva.

(6) Privremeni upravitelj priprema i s Agencijom se dogovara o planu povećanja sredstava osiguravajućeg dru?tva do tra?ene razine, osigurava pravilnu provedbu plana i izvje?ćuje Agenciju, kada ona zatra?i o tijeku tog posla, a obavezno svaka tri mjeseca.

Članak 62.

(1) Osiguravajuće dru?tvo ima sredstva tehničkih pričuva za obvezno mirovinsko osiguranje, odnosno dobrovoljno mirovinsko osiguranje i obvezno utvrđuje interventne pričuve u skladu s propisima Agencije.

(2) Osiguravajuće dru?tvo mo?e imati posebne pričuve utvrđene statutom, odnosno dru?tvenim ugovorom ili izjavom o osnivanju dru?tva.

Članak 63.

(1) Sredstva tehničkih pričuva stvaraju se od uplata iz članka 53.#clanak53 stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Sredstva tehničkih pričuva u obveznom mirovinskom osiguranju vode se odvojeno od sredstava tehničkih pričuva u dobrovoljnom mirovinskom osiguranju.

(3) Sredstva tehničkih pričuva koriste se za pokrivanje tekućih i budućih obveza prema ugovorima o mirovinama.

(4) Sredstva tehničkih pričuva povećavaju se prinosom od ulaganja tih sredstava.

(5) Agencija donosi propise koji određuju načela stvaranja sredstava tehničkih pričuva i vrste tehničkih pričuva.

Članak 64.

(1) Iznos potreban za sredstva tehničkih pričuva izračunava aktuar osiguravajućeg dru?tva u vrijeme pripreme tromjesečnog i godi?njega financijskog izvje?ća.

(2) Agencija propisuje način na koji aktuar osiguravajućeg dru?tva određuje parametre aktuarskih pretpostavki koje treba primijeniti kod određivanja iznosa tehničkih pričuva osiguravajućeg dru?tva, kao i učestalost izračuna potrebnih sredstava tehničkih pričuva u rokovima kraćim od rokova iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 65.

Potvrda aktuara osiguravajućeg dru?tva da je vrijednost sredstava tehničkih pričuva ni?a od vrijednosti svih tekućih i budućih obveza prema ugovorima o mirovini koje je osiguravajuće dru?tvo sklopilo, smatra se manjkom sredstava tehničkih pričuva tog osiguravajućeg dru?tva.

Članak 66.

(1) Ako postoji manjak sredstava tehničkih pričuva, osiguravajuće dru?tvo u roku od 15 dana obavje?tava Agenciju i donosi plan za neposredno pokrivanje manjka kori?tenjem vlastitih sredstava osiguravajućeg dru?tva.

(2) Nakon primitka plana iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 61.#clanak61 stavka 2., 3. i 4. ovoga Zakona.

Članak 67.

(1) Ako aktuar osiguravajućeg dru?tva potvrdi u godi?njem financijskom izvje?ću da vrijednost sredstava tehničkih pričuva u obveznom mirovinskom osiguranju prelazi 110% vrijednosti svih tekućih i budućih obveza prema ugovorima o mirovinama koje je osiguravajuće dru?tvo sklopilo, iznos koji prelazi tu vrijednost osiguravajuće dru?tvo mo?e raspodijeliti u skladu sa stavkom 3. i 4. ovoga članka.

(2) Ako vrijednost sredstava tehničke pričuve u obveznom mirovinskom osiguranju prelazi 115% vrijednosti svih tekućih i budućih obveza prema ugovorima o mirovinama koje je osiguravajuće dru?tvo sklopilo iznos koji prelazi tu vrijednost, osiguravajuće dru?tvo je obvezno raspodijeliti u skladu sa stavkom 3. i 4. ovoga članka.

(3) Osiguravajuće dru?tvo će raspodijeliti vi?ak sredstava utvrđenih u stavku 1. i 2. ovog članka tako da za jednu četvrtinu tog vi?ka poveća interventne pričuve, a ostatak raspodijeli za pokriće obveza iz članka 41.#clanak41 stavak 1. ovoga Zakona.

(4) Dio iznosa vi?ka određen za isplate, raspodijelit će se korisnicima mirovina razmjerno iznosu do?ivotne mirovine.

(5) Osiguravajuće dru?tvo isplaćuje korisnicima mirovina vi?ak u roku od 60 dana od dana prihvaćanja godi?njega financijskog izvje?ća od strane skup?tine osiguravajućeg dru?tva.

Članak 68.

(1) Sredstva tehničkih pričuva osiguravajuće dru?tvo ula?e u sljedeće vrste imovine:

1. trezorske zapise Ministarstva financija i zapise Hrvatske narodne banke,

2. dr?avne obveznice,

3. ostale dr?avne vrijednosne papire ili one za koje jamči Republika Hrvatska te zajmove koje daje i jamči Republika Hrvatska,

4. obveznice jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave,

5. obveznice koje izdaju druge pravne osobe osim onih navedenih u točkama 2. do 4. ovoga stavka kojima se trguje na organiziranim tr?i?tima,

6. hipotekarne obveznice,

7. nekretnine,

8. dionice kojima se trguje na organiziranim tr?i?tima,

9. bankovne depozite,

10. udjele u otvorenim i dionice u zatvorenim investicijskim fondovima,

11. cijenovno indeksirane dr?avne obveznice,

12. cijenovno indeksirane obveznice jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave,

13. cijenovno indeksirane obveznice koje izdaju druge pravne osobe, osim onih navedenih u točki 2. do 4. ovoga stavka, kojima se trguje na organiziranim tr?i?tima i cijenovno indeksirane hipotekarne obveznice.

(2) Agencija donosi propise kojima određuje druge vrste imovine u koju osiguravajuća dru?tva mogu ulagati sredstva tehničkih pričuva s tim da ukupna vrijednost tih ulaganja ne prelazi 5% vrijednosti sredstava tehničke pričuve.

Članak 69.

(1) Na ulaganje sredstava tehničkih pričuva u određenu vrstu imovine iz članka 68. stavka 1. točke 2. do 10. primjenjuju se sljedeća ograničenja:

1. najvi?e 10% sredstava tehničkih pričuva mo?e se ulagati u imovinu iz članka 68.#clanak68 stavka 1. točke 3. ovoga Zakona,

2. vrijednost sredstava tehničkih pričuva koja su ulo?ena u jednu emisiju hipotekarnih obveznica iz članka 68.#clanak68 stavka 1. točke 6. ovoga Zakona ne smije prijeći 50% vrijednosti nekretnine na temelju koje su emitirane hipotekarne obveznice,

3. najvi?e 5% sredstava tehničkih pričuva mo?e se ulagati u jednu nekretninu iz članka 65.#clanak65 stavka 1. točke 7. ovoga Zakona,

4. najvi?e 5% sredstava tehničkih pričuva mo?e se ulagati u imovinu prema članku 68.#clanak68 stavku 1. točki 9. ovoga Zakona u jednu banku, odnosno najvi?e 7,5% sredstava tehničkih pričuva mo?e se ulagati u imovinu prema članku 68.#clanak68 stavku 1. točki 9. ovoga Zakona u vi?e banaka koje su povezane osobe,

5. najvi?e 20% sredstava tehničkih pričuva mo?e se ulagati u imovinu iz članka 68.#clanak68 stavka 1. točke 10. ovoga Zakona, od čega najvi?e 5% sredstava tehničkih pričuva mo?e biti ulo?eno u jedan investicijski fond,

6. najvi?e 5% sredstava tehničkih pričuva mo?e se ulo?iti u vrijednosne papire jednog izdavatelja ili vi?e izdavatelja koji su povezane osobe,

7. najmanje 50% sredstava tehničkih pričuva iz obveznoga mirovinskog osiguranja mora se ulo?iti u imovinu iz članka 68.#clanak68 stavka 1. točke 11. ovoga Zakona,

8. najvi?e 20% sredstava tehničkih pričuva iz obveznoga mirovinskog osiguranja mo?e se ulo?iti u imovinu iz članka 68.#clanak68 stavka 1. točke 12. ovoga Zakona,

9. najvi?e 20% sredstava tehničkih pričuva iz obveznoga mirovinskog osiguranja mo?e se ulo?iti u imovinu iz članka 68.#clanak68 stavka 1. točke 13. ovoga Zakona.

(2) Vrijednost sredstava tehničkih pričuva ulo?enih u imovinu iz članka 68.#clanak68 stavka 1. točke 1. do 10. i točke 12. i 13. ovoga Zakona ne mo?e biti veća od temeljnoga kapitala iz članka 7.#clanak7 stavka 1. i 2. ovoga Zakona.

(3) Prije svakog dodatnog ulaganja sredstava tehničkih pričuva u imovinu iz stavka 2. ovoga članka mora se za iznos dodatnog ulaganja povećati temeljni kapital.

(4) Odredba stavka 2. ne primjenjuje se na vrijednost sredstava tehničkih pričuva koja se koristi za isplatu promjenjivih mirovina.

(5) Agencija donosi propise kojima određuje najveći dio sredstava tehničkih pričuva osiguravajućeg dru?tva koji se mo?e ulo?iti u određene vrste imovine navedene u članku 68.#clanak68 stavku 2. ovoga Zakona.

(6) Agencija donosi propise o ulaganju sredstava tehničkih pričuva u inozemstvo, kao i pobli?e uvjete takvih ulaganja.

Članak 70.

Sredstva tehničkih pričuva ne mogu se ulo?iti u:

1. dionice ili ostale vrijednosne papire osiguravajućeg dru?-
tva,

2. dionice ili ostale vrijednosne papire povezanih osoba osiguravajućeg dru?tva.

Članak 71.

(1) U slučaju odstupanja od ograničenja propisanih u članku 68.#clanak68, 69.#clanak69 i 70.#clanak70 ovoga Zakona, zbog sljedećih razloga:

- promjene tr?i?nih cijena koje predstavljaju osnovicu za procjenu vrijednosti sredstava tehničkih pričuva,

- promjene tečaja,

- promjene organizacijskih ili ekonomskih odnosa među subjektima u koja su ulo?ena sredstva tehničkih pričuva,

- bilo kojih drugih okolnosti izvan neposredne kontrole osiguravajućeg dru?tva,

osiguravajuće dru?tvo tada ima obvezu poduzeti mjere da se aktivnosti ulaganja sredstava tehničke pričuve usklade s odredbama ovoga Zakona.

(2) Usklađivanje aktivnosti ulaganja sredstava tehničkih pričuva s odredbama ovoga Zakona mora se provesti najkasnije u roku od ?est mjeseci od dana prekoračenja ograničenja ulaganja ili od dana kada se procjenom sredstava tehničkih pričuva ustanovi postojanje povrede, ovisno o tome ?to se pojavi ranije.

(3) Na zahtjev osiguravajućeg dru?tva podnijetog najkasnije 30 dana od dana povrede ili potvrde postojanja povrede, Agencija mo?e produ?iti rok iz stavka 2. ovoga članka na 12 mjeseci, ukoliko je to potrebno radi za?tite interesa korisnika mirovine.

Članak 72.

(1) Osiguravajućem dru?tvu zabranjeno je prodavati svoju imovinu:

1. članovima uprave ili nadzornog odbora,

2. svojim zaposlenicima,

3. bračnim drugovima, u?oj obitelji i rodbini do drugog koljena osoba navedenih u točkama 1. i 2. ovoga članka,

4. svojim dioničarima, odnosno vlasnicima udjela,

5. bilo kojoj pravnoj osobi koja je povezana osoba u odnosu na osiguravajuće dru?tvo.

(2) Osiguravajućem dru?tvu zabranjeno je kupovati imovinu od bilo koje pravne ili fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Osiguravajućem dru?tvu zabranjeno je davati zajmove i jamstva.

GLAVA VI.

RAZLOZI ZA PRESTANAK POSLOVANJA OSIGURAVAJUÆEG DRU?TVA

Članak 73.

Razlozi za prestanak osiguravajućeg dru?tva jesu:

1. oduzimanje odobrenja za rad,

2. pripajanje, odnosno spajanje s drugim osiguravajućim dru?tvom,

3. otvaranje stečajnog postupka ili postupka likvidacije, te u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Članak 74.

(1) Agencija će oduzeti odobrenje za rad osiguravajućem dru?tvu prema članku 73.#clanak73 stavku 1. točki 1. ovoga Zakona:

1. kada gubici osiguravajućeg dru?tva iz prethodne godine ili nepokriveni gubici iz prethodnih godina dosegnu svotu temeljnog kapitala,

2. ako osiguravajuće dru?tvo ne posluje s pozorno?ću dobrog i savjesnog gospodarstvenika, poslovnom praksom i u interesu korisnika mirovina.

(2) Prije dono?enja rje?enja o oduzimanju odobrenja za rad, Agencija će pismeno upozoriti osiguravajuće dru?tvo da ispravi nedostatke u poslovanju u određenom roku.

(3) Ako osiguravajuće dru?tvo ne postupi po odredbi stavka 2. ovoga članka Agencija će rje?enjem oduzeti odobrenje za rad.

(4) Rje?enje Agencije o oduzimanju odobrenja za rad konačno je i protiv njega se mo?e pokrenuti upravni spor.

(5) Oduzimanje odobrenja za rad na temelju obavijesti Agencije upisuje se u sudski registar.

Članak 75.

(1) U slučajevima iz članka 74.#clanak74 stavka 3. ovoga Zakona Agencija će imenovati privremenog upravitelja pisanom odlukom.

(2) Privremeni upravitelj imenuje se na razdoblje do ?est mjeseci i mo?e se posebnom odlukom Agencije produljiti.

(3) Du?nosti privremenog upravitelja, rokovi za obavljanje određenih poslova, kao i naknada za rad upravitelja, utvrđuju se odlukom o imenovanju upravitelja.

(4) Imenovanje privremenog upravitelja upisuje se u sudski registar.

Članak 76.

Dostavom odluke o imenovanju privremenog upravitelja prestaju sve ovlasti organa uprave, nadzornog odbora i skup?tine osiguravajućeg dru?tva, koje istodobno preuzima privremeni upravitelj.

Članak 77.

(1) Privremeni upravitelj ima pristup i nadzor nad imovinom, slu?benim prostorijama, poslovnim knjigama i drugom dokumentacijom osiguravajućeg dru?tva.

(2) Privremeni upravitelj je du?an za?tititi sredstva tehničke pričuve i voditi brigu o redovnoj isplati mirovina prema sklopljenim ugovorima s osiguravajućim dru?tvom.

(3) Nakon imenovanja privremenog upravitelja ne mogu se sklapati novi ugovori o mirovinama i drugim mirovinskim davanjima.

Članak 78.

Ovlasti privremenog upravitelja prestaju:

1. danom isteka razdoblja prema odluci o imenovanju,

2. danom ukidanja odluke o imenovanju.

Članak 79.

(1) Kada rje?enje o oduzimanju odobrenja za rad postane pravomoćno, Agencija se u roku od 15 dana javnim pozivom obraća postojećim osiguravajućim dru?tvima da u roku od 15 dana podnesu ponudu o preuzimanju korisnika mirovina prema ugovorima o mirovini po osnovi obveznog mirovinskog osiguranja.

(2) Agencija će u javnom pozivu naznačiti na koji način će se podmiriti manjak sredstava tehničke pričuve i izvore pokrića toga manjka, te iznos pripadajuće naknade osiguravajućem dru?tvu.

(3) Nakon podnijete ponude iz stavka 1. ovoga članka Agencija će izvr?iti izbor osiguravajućeg dru?tva kojemu će sva raspolo?iva sredstva prenijeti rje?enjem. Osiguravajuće dru?tvo preuzima sve ugovore i nastavlja isplatu mirovina dotada?njim korisnicima.

(4) Ako na javni poziv iz stavka 1. ovoga članka niti jedno osiguravajuće dru?tvo ne podnese ponudu o preuzimanju korisnika mirovina, Agencija će izvr?iti izbor osiguravajućeg dru?tva kojemu će, u smislu odredbe stavka 2. ovoga članka, podmiriti manjak sredstava tehničke pričuve i iznos pripadajuće naknade te sva raspolo?iva sredstva prenijeti rje?enjem.

(5) Osiguravajuće dru?tvo iz stavka 3. i 4. ovoga članka mo?e preuzeti stare ugovore ili sklopiti nove ugovore o mirovini s tim da novo ugovoreni uvjeti ne mogu biti nepovoljniji.

Članak 80.

Agencija mo?e odlučiti o pokretanju postupka likvidacije osiguravajućeg dru?tva u sljedećim slučajevima:

1. ako ustanovi da dru?tvo provodi svoje aktivnosti na način na koji ne udovoljava odredbama ovoga Zakona ili njegovog statuta, odnosno dru?tvenog ugovora ili izjave o osnivanju osiguravajućeg dru?tva, ili na način koji predstavlja prijetnju interesima njegovih korisnika mirovina,

2. ako ustanovi da osiguravajuće dru?tvo ne isplaćuje mirovine ili druga mirovinska davanja, ako kasni s isplatom mirovina ili drugih mirovinskih davanja, ili ih isplaćuje djelomično,

3. u slučajevima iz članka 61.#clanak61 stavka 4. ovoga Zakona ako privremeni upravitelj kojeg je imenovala Agencija nije uspostavio odgovarajuće financijske odnose u dru?tvu,

4. ako dru?tvo ne uspije, koristeći vlastita sredstva, pokriti manjak sredstava tehničkih pričuva do određenog roka.

Članak 81.

Prije odluke o otvaranju postupka likvidacije, Agencija mo?e dati osiguravajućem dru?tvu određeni rok, ne vi?e od ?est mjeseci, u kojemu osiguravajuće dru?tvo mora dovesti svoje aktivnosti do odgovarajućeg standarda.

Članak 82.

(1) Osiguravajuće dru?tvo obvezno je odmah izvijestiti Agenciju o pojavi bilo kojeg događaja koji predstavlja razlog za dobrovoljnu likvidaciju, te pru?iti detaljne podatke o likvidatoru.

(2) Agencija mo?e imenovati likvidatora po slu?benoj du?nosti, pored likvidatora iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 83.

(1) U postupku likvidacije osiguravajućeg dru?tva sredstva tehničkih pričuva ne mogu se upotrijebiti za podmirivanje potra?ivanja osim potra?ivanja koja proizlaze iz ugovora o mirovinama koje je to osiguravajuće dru?tvo sklopilo.

(2) Ako se tijekom postupka likvidacije ustanovi da postoji manjak sredstava tehničkih pričuva, a vlastita sredstva dru?tva nisu dovoljna da pokriju manjak, likvidator će tra?iti od nadle?nog suda da proglasi stečaj osiguravajućeg dru?tva, a u isto vrijeme će o tome izvijestiti Agenciju.

Članak 84.

Ako osiguravajuće dru?tvo uđe u postupak likvidacije iz drugih razloga osim onih navedenih u ovome Zakonu, te ako likvidator ima osnovan razlog vjerovati da mo?da postoji manjak u sredstvima tehničkih pričuva, likvidator će tra?iti od Agencije da imenuje neovisnog aktuara radi procjene stvarnog stanja.

Članak 85.

(1) Na stečaj osiguravajućeg dru?tva primjenjuju se propisi o stečaju, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(2) Prije razmatranja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad osiguravajućim dru?tvom, trgovački sud će zatra?iti mi?ljenje od Agencije. Ako Agencija nije dala mi?ljenje u roku od 15 dana od dana podnijetog prijedloga, smatra se da je mi?ljenje pozitivno.

(3) Ako je otvoren stečajni postupak nad osiguravajućim dru?tvom, trgovački sud imenuje, nakon savjetovanja s Agencijom, stečajnog upravitelja koji u stečajnom postupku osobito predstavlja interese korisnika mirovine i korisnika drugih mirovinskih davanja.

(4) Sredstva tehničkih pričuva ne ulaze u stečajnu masu.

Članak 86.

U slučaju prestanka osiguravajućeg dru?tva zbog likvidacije ili stečaja, na preuzimanje korisnika mirovine prema ugovorima o mirovini po osnovi obveznog mirovinskog osiguranja odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 79.#clanak79 ovoga Zakona.

Članak 87.

(1) Osiguravajuće dru?tvo mo?e se pripojiti, odnosno spojiti s drugim osiguravajućim dru?tvom.

(2) Pripajanje, odnosno spajanje osiguravajućeg dru?tva mo?e se obaviti nakon prethodnog odobrenja Agencije i Agencije za za?titu tr?i?nog natjecanja.

(3) Zahtjev za odobrenje iz stavka 2. ovoga članka podnose oba osiguravajuća dru?tva.

(4) Za pripajanje, odnosno spajanje osiguravajućih dru?tava Agencija mo?e propisati posebne uvjete.

Članak 88.

Osiguravajuće dru?tvo će u dnevnom tisku koji se distribuira na cijelom teritoriju Republike Hrvatske objaviti sadr?aj odobrenja Agencije o pripajanju, odnosno spajanju osiguravajućih dru?tava.

GLAVA VII.

RAČUN MIROVINSKOG JAMSTVA

Članak 89.

(1) Radi osiguranja redovite isplate mirovine članu obveznog mirovinskog fonda, odnosno članu njegove obitelji u slučaju kada osiguravajuće dru?tvo koje je započelo isplaćivati mirovinu nije u mogućnosti tu mirovinu redovito isplaćivati u mjesečnoj svoti određenoj sklopljenim ugovorom o mirovini, osniva se račun mirovinskog jamstva.

(2) Račun mirovinskog jamstva je poseban račun u Hrvatskoj narodnoj banci.

(3) Nalog za kori?tenje sredstava s računa mirovinskog jamstva daje Agencija.

Članak 90.

(1) Mirovina iz članka 89.#clanak89 ovoga Zakona određuje se u visini ugovorene i usklađene mirovine prema odredbama ovoga Zakona.

(2) Republika Hrvatska jamči isplatu mirovina u cijelosti iz računa mirovinskog jamstva, odnosno iz dr?avnog proračuna.

Članak 91.

(1) Sredstva na računu mirovinskog jamstva sastoje se od doprinosa osiguravajućih dru?tava i pripadajuće kamate.

GLAVA VIII.

NADZOR

Članak 92.

(1) Nadzor nad poslovanjem osiguravajućih dru?tava obavlja Agencija.

(2) U obavljanju nadzora Agencija osobito:

1. provodi nadzor nad poslovanjem osiguravajućih dru?tava i isplatom mirovina i drugih mirovinskih davanja korisnicima prema ovome Zakonu.

2. oduzima odobrenje za rad,

3. nadzire ulaganje sredstava osiguravajućih dru?tava,

4. prati primjenu ovoga Zakona i najmanje jednom godi?nje izvje?ćuje o tome Ministarstvo rada i socijalne skrbi, Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski dr?avni sabor,

5. pru?a osiguravajućim dru?tvima stručnu pomoć,

6. obavlja druge poslove, predviđene ovim Zakonom i Zakonom o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

(3) Podaci i saznanja do kojih dođe Agencija u obavljanju poslova iz svojega djelokruga, a koji predstavljaju poslovnu tajnu osiguravajućeg dru?tva, ne mogu se koristiti u osobne svrhe, a niti iznositi u javnost.

Članak 93.

U obavljanju poslova nadzora, prema ovome Zakonu, Agencija mora voditi brigu o za?titi interesa korisnika mirovine.

Članak 94.

(1) U obavljanju poslova nadzora, Agencija ima sljedeća prava i ovlasti:

1. da od osiguravajućeg dru?tva zatra?i sve dokumente u svezi s djelatno?ću dru?tva,

2. da zatra?i bilo kakve podatke ili razgovor s bilo kojim članovima uprave, nadzornog odbora ili s bilo kojim zaposlenikom osiguravajućeg dru?tva.

(2) Osoba ovla?tena od strane ravnatelja Agencije ima pravo ulaska u prostorije osiguravajućeg dru?tva u svrhu utvrđivanja obavlja li se djelatnost osiguravajućeg dru?tva u skladu sa zakonom, njegovim statutom, odnosno dru?tvenim ugovorom ili izjavom o osnivanju dru?tva.

(3) Osoba iz stavka 2. ovoga članka ima pravo:

1. provjeriti bilo koje knjige, dokumente ili druge zapise,

2. zatra?iti preslik tih dokumenata i zapisa,

3. zatra?iti bilo kakve podatke od članova organa uprave i zaposlenika osiguravajućeg dru?tva u kojem se provodi nadzor.

(4) Osiguravajuće dru?tvo je obvezno osigurati da osoba koja provodi nadzor ima pristup svim knjigama, dokumentima i ostalim zapisima u svezi s djelatno?ću osiguravajućeg dru?tva, a koje čuvaju treće osobe kojima su povjerene neke od djelatnosti prema posebnim ugovorima.

(5) Provedbu nadzora po potrebi utvrđuje ravnatelj Agencije.

(6) Nakon ?to osoba koja provodi nadzor pripremi zapisnik, Agencija obavje?tava osiguravajuće dru?tvo nad kojim je obavljen nadzor o otkrivenim nepravilnostima i određuje rok za njihovo otklanjanje.

(7) Ako osiguravajuće dru?tvo ne ukloni nedostatke i nepravilnosti u određenom roku, Agencija mo?e oduzeti odobrenje za rad, a ako postoje radnje ili djela koja su ka?njiva po zakonu, ravnatelj Agencije ili osoba koju on ovlasti podnijet će odgovarajuću prijavu nadle?nom dr?avnom tijelu.

Članak 95.

(1) Osiguravajuće dru?tvo je obvezno izvijestiti Agenciju o:

1. promjeni tvrtke, sjedi?ta, statuta ili dru?tvenog ugovora,

2. dioničaru, odnosno članu dru?tva za kojeg sazna da posjeduje vi?e od 5% dionica, odnosno vlasničkih udjela u dru?tvu,

3. svakoj promjeni temeljnog kapitala osiguravajućeg dru?tva,

4. odluci osiguravajućeg dru?tva o prestanku njegova rada.

(2) Izvje?će iz stavka 1. ovoga članka osiguravajuće dru?tvo mora uputiti Agenciji najkasnije u roku od osam dana od dana nastale promjene.

Članak 96.

(1) Agencija mo?e zahtijevati sazivanje sjednice organa uprave osiguravajućeg dru?tva, te stavljanje na dnevni red pitanja koja smatra nu?nim, u namjeri da provede odgovarajući nadzor nad osiguravajućim dru?tvom.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka predstavnik Agencije sudjeluje u radu organa uprave osiguravajućeg dru?tva i taj predstavnik ima pravo sudjelovati u raspravi o svim pitanjima uključenim u dnevni red.

Članak 97.

(1) Korisnik mirovine ili imenovani korisnik mirovinskog davanja mo?e ulo?iti prigovor Agenciji, ako smatra da se osiguravajuće dru?tvo ne pridr?ava ugovora o mirovini.

(2) U povodu podnijetog prigovora Agencija je obvezna ispitati stanje i ako je potrebno poduzeti odgovarajuće mjere, te o tome izvijestiti podnositelja prigovora.

GLAVA IX.

NAKNADA ?TETE

Članak 98.

(1) Osiguravajuće dru?tvo ima pravo na naknadu ?tete od svake osobe koja od osiguravajućeg dru?tva primi novčano davanje koje joj ne pripada.

(2) Pri utvrđivanju naknade ?tete iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

GLAVA X.

KAZNENE ODREDBE

Članak 99.

(1) Osiguravajuće dru?tvo čini prekr?aj:

1. ako protivno odredbi članka 5.#clanak5 stavka 4. ovoga Zakona, određenim dioničarima odnosno vlasnicima udjela priznaje dodatna prava ili povlastice, odnosno ograničava njihova prava ili im nameće dodatne obveze,

2. ako se protivno odredbi članka 6.#clanak6 stavka 3. ovoga Zakona bavi drugim vrstama osiguranja,

3. ako ne poveća temeljni kapital prema odredbi članka 7.#clanak7 stavka 2. i članka 69.#clanak69 stavka 3. ovoga Zakona,

4. ako prije svake transakcije dionicama, ili vlasničkim udjelima ne zatra?i suglasnost Agencije prema odredbi članka 9.#clanak9 stavka 1. ovoga Zakona.

5. ako zaposli člana uprave ili imenuje člana nadzornog odbora protivno odredbama članka 10.#clanak10, 11.#clanak11 i 12.#clanak12 ovoga Zakona.

6. ako protivno odredbama članka 23.#clanak23 ovoga Zakona ponudi dodatne isplate odnosno povlastice nekoj osobi, dodatne isplate poslodavcu, sindikatu, drugoj pravnoj osobi ili s njima povezanim osobama,

7. ako protivno odredbi članka 24.#clanak24 ovoga Zakona izrazi tvrdnje ili dade izjave usmeno, putem oglasa, drugog promid?benog materijala, informacija članovima fonda o određenom osiguravajućem dru?tvu, a koje mogu dovesti u zabludu te prenijeti la?ne informacije,

8. ako zaposli aktuara protivno odredbama članka 26.#clanak26 i 27.#clanak27 ovoga Zakona,

9. ako odbije sklopiti ugovor o mirovini s nekim članom obveznog fonda ili s članovima obitelji preminulog člana fonda protivno odredbi članka 29.#clanak29 ovoga Zakona,

10. ako ne dostavi Agenciji podatke o predlo?enim jediničnim iznosima mirovina i zajamčenim isplatama korisnicima i podatke o njihovim promjenama prema odredbama članka 38.#clanak38 ovoga Zakona,

11. ako ne utvrdi ili upotrebljava obrazac ugovora o mirovini protivno odredbama članka 45.#clanak45, 46.#clanak46, 47.#clanak47 i 48.#clanak48 ovoga Zakona.

12. ako za pokrivanje tro?kova odbije vi?i postotak od primljene doznake ili jednokratne uplate, ili korisnicima mirovine ili imenovanim korisnicima naplati bilo kakve druge naknade protivno odredbama članka 53.#clanak53 ovoga Zakona.

13. ako sklopi ugovor o mirovini protivno odredbi članka 55.#clanak55 stavka 1. ovoga Zakona,

14. ako Agenciji ne podnese tromjesečno ili godi?nje financijsko izvje?će u rokovima propisanim člankom 60.#clanak60 ovoga Zakona,

15. ako Agenciju ne izvijesti o stanju vlastitih sredstava u slučajevima i rokovima propisanim odredbama članka 61.#clanak61 ovoga Zakona,

16. ako sredstva tehničkih pričuva u sklopu obveznog mirovinskog osiguranja ne vodi odvojeno od sredstava tehničkih pričuva u sklopu dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja ili ta sredstva koristi suprotno odredbama članka 63.#clanak63 ovoga Zakona,

17. ako o manjku sredstava tehničkih pričuva ne izvijesti Agenciju u određenom roku i ne donese plan za neposredno pokrivanje manjka prema odredbama članka 66.#clanak66 ovoga Zakona,

18. ako ne raspodijeli vi?ak sredstava tehničkih pričuva prema odredbi članka 67.#clanak67 stavka 1. ovoga Zakona,

19. ako sredstva tehničkih pričuva ulo?i protivno odredbama članka 68.#clanak68, 69.#clanak69, 70.#clanak70 i 71.#clanak71 ovoga Zakona,

20. ako proda svoju imovinu ili kupi imovinu protivno odredbama članka 72.#clanak72 ovoga Zakona,

21. ako nakon imenovanja privremenog upravitelja sklopi novi ugovor o mirovini protivno odredbi članka 77.#clanak77 stavka 3. ovoga Zakona,

22. ako svoje aktivnosti ne dovede do odgovarajućeg standarda u roku koji odredi Agencija prema odredbi članka 81.#clanak81 ovoga Zakona,

23. ako ne obavijesti Agenciju o pojavi određenog događaja koji predstavlja razlog za dobrovoljnu likvidaciju prema članku 82.#clanak82 ovoga Zakona.

24. ako osobi koja provodi nadzor ne omogući uvid u knjige, dokumente i ostale spise i ne ukloni nedostatke i nepravilnosti u određenom roku prema odredbama članka 94.#clanak94 ovoga Zakona,

25. ako ne izvijesti Agenciju o promjenama u osiguravajućem dru?tvu prema članku 95.#clanak95 ovoga Zakona.

(2) Za prekr?aj iz stavka 1. ovoga članka osiguravajućem dru?tvu se izriče novčana kazna u svoti od 20.000,00 do 100.000,00 kuna.

(3) Za prekr?aj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba (član uprave ili direktor) novčanom kaznom u svoti od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.

(4) U slučajevima ponovljenog prekr?aja iz stavka 1. točke 2., 3., 6., 9., 12. i 25. ovoga članka i članka 72.#clanak72 ovoga Zakona izreći će se kazna oduzimanja odobrenja za rad osiguravajućem dru?tvu.

(5) Uz kaznu iz stavka 1. točke 5. ovoga članka odnosnoj osobi izriče se mjera zabrane obavljanja du?nosti člana uprave ili nadzornog odbora za vrijeme od dvije godine.

(6) Osobe koje su osuđene zbog prekr?aja iz stavka 1. ovoga članka ne mogu dvije godine od dana izvr?enja kazne biti odgovorne osobe u osiguravajućem dru?tvu (član uprave ili direktor).

Članak 100.

Korisnik mirovine kaznit će se za prekr?aj novčanom kaznom u svoti od 1.000,00 do 10.000,00 kuna:

- ako u ugovoru o mirovini ne navede točne podatke o bračnom drugu ili maloljetnom djetetu kao imenovanom korisniku, ili neke od tih podataka ne unese u ugovor (članak 32. stavak 2., članak 36. stavak 2. i članak 46.).

- ako sklopi ugovor o mirovini suprotno odredbi članka 36.#clanak36 stavka 3. ovoga Zakona.

GLAVA XI.

PRIJELAZNE I ZAVR?NE ODREDBE

Članak 101.

Iznimno od odredbi članka 10.#clanak10 stavka 3. ovoga Zakona članovi uprave osiguravajućeg dru?tva du?ni su pribaviti licencu za upravljanje osiguravajućim dru?tvom do 31. prosinca 2000.

Članak 102.

Agencija će do dana primjene ovoga Zakona donijeti provedbene propise, kada je za to ovla?tena ovim Zakonom.

Članak 103.

(1) Dru?tva za osiguranje koja su, do dana stupanja na snagu ovoga Zakona obavljala poslove mirovinskog osiguranja, prema odredbama Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 90/94, 20/99., 46/97 - proči?ćeni tekst i 50/99.) du?na su svoju organizaciju i poslovanje uskladiti s odredbama ovoga Zakona do 31. prosinca 2000.

(2) Dru?tva za osiguranje iz stavka 1. ovoga članka du?na su u razdoblju do dana upisa u sudski registar, u poslovnom prometu, na odgovarajući način istaknuti riječi »Dru?tvo nije pod nadzorom Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja«.

Članak 104.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2000.

Klasa: 453-02/99-02/01
Zagreb, 1. listopada 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga dr?avnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.
zatvori
Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !