Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje – (“Narodne novine”, br. XX/99, XX/00, XX/05 - čl. 25. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, XX/07, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
107 19.10.2007 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje

HRVATSKI SABOR

3138

Na temelju članka 88.L357965 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA I ISPLATI MIROVINA NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. listopada 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/137
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 10. listopada 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA I ISPLATI MIROVINA NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE

Članak 1.

U Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednjeL357964 (»Narodne novine«, br. 106/99. i 63/00.), u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Mirovina koja se isplaćuje na temelju odredaba ovoga Zakona određuje se i isplaćuje prema ukupnim kapitaliziranim uplatama doprinosa člana obveznog fonda ostvarenim u obveznom mirovinskom fondu do ostvarivanja prava na mirovinu člana fonda, ili prema prenesenim sredstvima člana dobrovoljnog fonda iz dobrovoljnoga mirovinskog fonda u mirovinsko osiguravajuće društvo, odnosno na temelju izravne jednokratne uplate prema članku 21. ovoga Zakona.«

Članak 2.

U članku 4. točka 2. mijenja se i glasi:
»2. dobrovoljni mirovinski program – znači izjavu mirovinskog osiguravajućeg društva kojom se obvezuje da će korisnicima mirovina osigurati mirovine i druge vrste mirovinskih davanja dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja, a ta izjava mora sadržavati postupak za određivanje mirovinskog davanja, učestalost i trajnost isplata te ostale informacije o mirovinskom programu koje su važne za donošenje odluke pojedinca o izboru odnosnoga mirovinskog programa,«.
U točki 18. u podstavcima 1., 2. i 3. brojka: »5%« zamjenjuje se brojkom: »10%« i na kraju svakog podstavka iza zareza dodaju se riječi: »do trećeg stupnja povezanosti po vertikalnoj liniji posjedovanja dionica, vlasničkih udjela odnosno prava u odlučivanju,«.
U podstavku 2. iza riječi: »svaki subjekt« dodaju se riječi: »osim Republike Hrvatske«.
Iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:
»– pojam povezanosti prema ovome Zakonu znači povezanost prvog i drugog subjekta, zatim povezanost drugog i trećeg subjekta te povezanost trećeg i četvrtog subjekta. Povezanost četvrtog subjekta s bilo kojim daljnjim subjektom ne smatra se povezanom osobom s prvim subjektom,«.
Dosadašnji podstavci 4., 5. i 6. postaju podstavci 5., 6. i 7.
Iza točke 19. dodaju se nove točke 20. do 27. koje glase:
»20. dodatni mirovinski sustav – znači svako dobrovoljno mirovinsko (strukovno) osiguranje uspostavljeno u skladu sa Zakonom o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa svrhom da osigura dodatnu mirovinu radnicima zaposlenim kod poslodavca, članovima sindikata ili članovima udruge pripadnika samostalne djelatnosti,
21. pokrovitelj – poslodavac, sindikat ili udruga pripadnika samostalnih djelatnosti koji mogu osnovati dobrovoljni zatvoreni mirovinski fond,
22. država članica – znači državu članicu Europske unije,
23. osoba države članice – znači fizičku odnosno pravnu osobu koja ima prebivalište odnosno sjedište na području države članice,
24. dobrovoljni mirovinski fond u državi članici – znači dobrovoljni zatvoreni mirovinski fond kojeg osniva pokrovitelj – osoba države članice i kojim upravlja institucija države članice,
25. dodatna mirovina – znači starosnu mirovinu ili invalidsku i obiteljsku mirovinu koje su predviđene pravilima dodatnoga mirovinskog osiguranja, sa svrhom da upotpuni davanja koja se ostvaruju iz obveznoga mirovinskog osiguranja,
26. pravo na mirovinu – znači svako davanje na koje član fonda ili drugi korisnik ima pravo na temelju pravila dodatnoga mirovinskog osiguranja, odnosno ovoga Zakona,
27. ostvareno pravo na mirovinu – znači svako pravo na davanje koje je ostvareno nakon ispunjenja uvjeta prema pravilima dodatnoga mirovinskog osiguranja, odnosno ovoga Zakona,«.
Dosadašnja točka 20. postaje točka 28..
U dosadašnjoj točki 21., koja postaje točka 29. riječi: »Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga«.

Članak 3.

U članku 10. stavku 3. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »ili drugi međunarodno priznati stručni ispit iz područja upravljanja investicijama koji odobri Agencija.«
U stavku 4. riječ: »OECD-a« zamjenjuje se riječima: »Europske unije i Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu: OECD)«.
Iza stavka 7. dodaju se stavci 8. i 9. koji glase:
»(8) Agencija će oduzeti licenciju članu uprave osiguravajućeg društva na određeno ili neodređeno vrijeme zbog očite povrede ovoga Zakona i upravljanja osiguravajućim društvom protivno načelima ovoga Zakona.
(9) Protiv rješenja Agencije o oduzimanju licencije iz stavka 8. ovoga članka žalba nije dopuštena, a protiv njega se može pokrenuti upravni spor.«

Članak 4.

U članku 11. stavak 2. briše se.
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.
U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 3., brojka: »3.« zamjenjuje se brojkom: »2.«.

Članak 5.

U članku 18. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Protiv rješenja Agencije iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, a protiv njega se može pokrenuti upravni spor.«

Članak 6.

U članku 20. dodaje se nova točka 3. koja glasi:
»3. pruža usluge pokroviteljima u sklopu provedbe dodatnoga mirovinskog osiguranja (informativni izračun mirovina, izrada nacrta mirovinskih programa, izrada nacrta izvješća, izrada financijskih planova i projekcija uz uporabu aktuarske računice i dr.),«.
Dosadašnja točka 3. postaje točka 4.

Članak 7.

U članku 26. stavku 1. iza riječi: »neovisnog« dodaje se riječ: »ovlaštenog«.
U stavku 2. riječi: »mirovinskih programa« zamjenjuju se riječima: »za mirovine i mirovinske programe,«.

Članak 8.

U članku 28. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Za izračun obiteljske mirovine iz stavka 2. ovoga članka korisnici mirovine su članovi obitelji osiguranika utvrđeni u Zakonu o mirovinskom osiguranju.«

Članak 9.

Iza članka 28. dodaje se članak 28.a koji glasi:

»Članak 28.a

(1) Na pravo na mirovinu koja se isplaćuje iz dodatnoga mirovinskog sustava ne može se uspostavljati odnosno provoditi, izravno ili neizravno, nejednakost u pravu ili isključivanje iz prava zasnovano na spolnoj razlici.
(2) Nejednakost u pravu ili isključivanje iz prava, prema stavku 1. ovoga članka, osobito se odnosi na:
– različite uvjete računanja razdoblja osiguranja za ostvarivanje prava,
– različite uvjete starosne dobi za stjecanje prava,
– određivanje različitih svota mirovine i drugih davanja, osim kada visina mirovine zavisi od aktuarskog izračuna,
– određivanje različitih svota mirovine, zbog različitih uvjeta primjenjivih samo na osiguranike istoga spola, pri određivanju mirovina koje se određuju nakon prestanka članstva u fondu, osim kada visina mirovine ovisi o aktuarskom izračunu.«

Članak 10.

U članku 29. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Osiguravajuće društvo koje isplaćuje mirovine u sklopu obveznoga mirovinskog osiguranja obvezno je sklopiti ugovor o mirovini sa svakim članom obveznog fonda koji izabere to društvo, kao i sa članom obitelji preminulog člana obveznog fonda. Osiguravajuće društvo koje isplaćuje mirovine u sklopu dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja obvezno je sklopiti ugovor o mirovini sa svakim članom dobrovoljnog fonda koji izabere to društvo, odnosno s osobom iz članka 21. ovoga Zakona.«
U stavku 3. riječi: »stavak 2.« zamjenjuju se riječima: »stavak 3.«.

Članak 11.

Iza članka 30. dodaju se članci 30.a i 30.b koji glase:

»Članak 30.a

(1) Osiguravajuće društvo isplaćuje bez ograničenja mirovine, uključujući dodatne mirovine te druga novčana davanja ostvarena prema ovome Zakonu korisnicima u državama članicama, a korisnicima u drugim državama – pod uvjetima iz ugovora o socijalnom osiguranju s odnosnim državama, odnosno na temelju uzajamnosti.
(2) Troškove isplate mirovina ostvarenih prema ovome Zakonu snosi osiguravajuće društvo.

Članak 30.b

(1) Pokrovitelj i osiguravajuće društvo dužni su, prigodom prestanka članstva u fondu zbog ostvarenog prava na mirovinu, obavijestiti članove zatvorenoga dobrovoljnoga mirovinskog fonda o uvjetima te načinu ostvarivanja i korištenja prava.
(2) Pravo na obavijest iz stavka 1. ovoga članka imaju i bivši članovi odnosnoga mirovinskog fonda, bez obzira na njihovo boravište.
(3) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka daje se na pogodan način, koji je pristupačan budućem korisniku i koji ne opterećuje poslovanje pokrovitelja, odnosno osiguravajućeg društva.«

Članak 12.

Članak 31. mijenja se i glasi:
»Osiguravajuće društvo koje isplaćuje mirovine u sklopu obveznoga mirovinskog osiguranja, obvezno usklađuje mirovine prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena najmanje dvaput godišnje za prethodno polugodište. Indeks potrošačkih cijena utvrđuje se prema podacima Državnog zavoda za statistiku.«

Članak 13.

U članku 32. stavku 1. iza riječi: »korisnika« stavlja se točka a riječi: »uz suglasnost bračnog druga.« brišu se. Dodaje se rečenica koja glasi: »Kod zajedničkih mirovina to se može učiniti samo uz suglasnost bračnog druga.«

Članak 14.

U članku 34. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Kada je osiguravajuće društvo dužno isplatiti mirovinu ili zajamčene isplate, a osoba koja ima pravo na primitak tih isplata ne može se pronaći na adresi koju ima osiguravajuće društvo ili osiguravajuće društvo nema podatke o njezinom bankovnom računu, osiguravajuće društvo te podatke pribavlja od pravnih osoba koje vode odnosne registre.«

Članak 15.

U članku 35. stavku 2. na početku dodaju se riječi: »Na zahtjev osiguravajućeg društva,«.

Članak 16.

U članku 36. stavku 3. na kraju teksta umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »ako je bračni drug korisnika mirovine nezaposlen i ne ostvaruje druge redovite prihode. Ako je bračni drug zaposlen ili ostvaruje druge redovite prihode, korisnik mirovine može odabrati isplatu mirovine u obliku iz članka 30. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona samo uz suglasnost bračnog druga.«

Članak 17.

U članku 47. stavku 1. riječi: »dva mjeseca« zamjenjuju se riječima: »mjesec dana«.

Članak 18.

Članak 49. mijenja se i glasi:
»(1) U slučajevima primjene odredbi članka 47. stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, na zahtjev Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnji registar osiguranika dužan je od osiguravajućeg društva pribaviti podatke o mirovini koja bi se ostvarila iz obveznoga mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje. Osiguravajuće društvo dužno je dostaviti te podatke Središnjem registru osiguranika u roku od sedam dana od dana traženja.
(2) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dužan je u roku od sedam dana od dana donošenja rješenja o ostvarenom pravu na osnovnu mirovinu člana obveznoga mirovinskog fonda, odnosno člana njegove obitelji, izvijestiti Središnji registar osiguranika.«

Članak 19.

Članak 50. mijenja se i glasi:
»(1) Izbor osiguravajućeg društva obavlja se prijavom Središnjem registru osiguranika nakon ostvarenog prava na osnovnu mirovinu.
(2) Promjena izbora osiguravajućeg društva može se obaviti prijavom iz stavka 1. ovoga članka u roku od petnaest dana od dana prve prijave.
(3) Protekom roka iz stavka 2. ovoga članka, izbor osiguravajućeg društva se ne može promijeniti, a niti povući, te se smatra konačnim.
(4) Izabrano osiguravajuće društvo sa članom obveznog fonda zaključuje ugovor o mirovini nakon primitka podatka iz Središnjeg registra osiguranika o prijavi i o ukupnom iznosu kapitaliziranih sredstava na osobnom računu na dan zatvaranja osobnog računa.
(5) Općim aktom Središnjeg registra osiguranika, uz suglasnost Agencije, pobliže se uređuje:
– oblik i sadržaj prijave o izboru osiguravajućeg društva,
– postupak i rokovi izvješćivanja izabranog osiguravajućeg društva.«

Članak 20.

Članak 51. mijenja se i glasi:
»(1) Postupak zatvaranja osobnog računa člana obveznoga mirovinskog fonda Središnji registar osiguranika pokreće prvi radni dan nakon proteka roka iz članka 50. stavka 2. ovoga Zakona, izdavanjem naloga odgovarajućem obveznom mirovinskom društvu da izvrši doznaku izabranom osiguravajućem društvu.
(2) Obvezno mirovinsko društvo doznakom putem Središnjeg registra osiguranika izvršava plaćanje izabranom osiguravajućem društvu najkasnije peti radni dan nakon što primi nalog od Središnjeg registra osiguranika.
(3) Doznaka obveznoga mirovinskog društva obuhvaća sva sredstva koja su prikupljena na osobnom računu člana mirovinskog fonda i na nju se ne odnose nikakva potraživanja fonda, u skladu sa Zakonom o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.
(4) Središnji registar osiguranika, uz suglasnost Agencije, donosi propis kojim pobliže uređuje postupak zatvaranja osobnog računa, sadržaj naloga koji izdaje Središnji registar osiguranika obveznom mirovinskom društvu i doznake sredstava izabranom osiguravajućem društvu.«

Članak 21.

U članku 52. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Ako dospjeli doprinosi na osobni račun člana obveznog fonda nisu pravodobno bili uplaćeni odnosno ako je nakon sklapanja ugovora o mirovini članu obveznog fonda naknadno uplaćen doprinos, obveznik plaćanja tog doprinosa svoju obvezu, s eventualno pripadajućom kamatom, izvršava uplatom Središnjem registru osiguranika koji ta sredstva prosljeđuje osiguravajućem društvu s kojim je član fonda sklopio ugovor o mirovini.«

Članak 22.

U članku 53. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Osiguravajuće društvo ne može odbiti više od 10% od primljene doznake iz obveznog mirovinskog fonda kao naknadu za pokrivanje troškova osiguravajućeg društva.«
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Odluku o najvišoj naknadi iz stavka 1. ovoga članka donosi Agencija za svaku godinu.«
U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 3., iza riječi: »uplatu« zarez i riječi: »nakon odbitka iz stavka 1. ovoga članka,« brišu se.
U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., iza riječi: »imenovanim korisnicima« dodaju se riječi: »iz obveznog mirovinskog osiguranja«.

Članak 23.

U članku 54. riječi: »stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »stavka 2.«

Članak 24.

U članku 60. stavku 1. iza riječi: »osiguravajućeg društva« stavlja se točka a riječi: »i aktuar« brišu se.
U stavku 3. riječi: »i godišnja« brišu se, a riječi: »tri radna dana nakon što su načinjena.« zamjenjuju se riječima: »mjesec dana od proteka izvještajnog razdoblja.«
Stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Godišnje financijsko izviješće podnosi se Agenciji najkasnije tri mjeseca od proteka izvještajnog razdoblja, zajedno s izviješćem o izvršenoj reviziji.«

Članak 25.

U članku 67. stavku 3. riječi: »za pokriće obveza iz članka 41. stavak 1. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »korisnicima mirovina u skladu sa stavkom 4. ovoga članka«.
U stavku 4. riječi: »doživotne mirovine.« zamjenjuju se riječima: »mirovine, trajanju isplate mirovine, obliku mirovine odnosno mirovinskom programu te potrebnom iznosu sredstava tehničke pričuve za pojedini ugovor o mirovini.«.

Članak 26.

U članku 69. stavku 1. točki 3. riječi: »članka 65.« zamjenjuju se riječima: »članka 68.«.
U točki 7. iza riječi: »Zakona,« dodaje se tekst »ukoliko takva imovina postoji, a ako ne postoji, onda u imovinu iz članka 68. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona,«.

Članak 27.

U članku 74. stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Protiv rješenja Agencije o oduzimanju odobrenja za rad žalba nije dopuštena, a protiv njega se može pokrenuti upravni spor.«

Članak 28.

U članku 95. stavku 1. točki 2. brojka: »5%« zamjenjuje se brojkom: »10%«.

Članak 29.

Iza članka 97. dodaje se članak 97.a koji glasi:

»Članak 97.a

U svezi ostvarivanja prava na temelju ovoga Zakona sudska zaštita može se ostvariti pred redovnim sudom Republike Hrvatske, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.«

Članak 30.

Provedbene propise iz članka 19. i 20. ovoga Zakona Središnji registar osiguranika donijet će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 31.

Od dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju, osobe države članice mogu, kao pokrovitelji, provoditi svoje dodatno mirovinsko osiguranje za zaposlene u Republici Hrvatskoj, a dobrovoljni mirovinski fondovi države članice mogu poslovati u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima i prema ovome Zakonu.

Članak 32.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 453-02/07-01/01
Zagreb, 3. listopada 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !