Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o mirovinskom osiguranju – (“Narodne novine”, br. XX/98, XX/00, XX/01, XX/01, XX/02, XX/03, XX/04, XX/04, XX/05, XX/07 - Odluka USRH, XX/07, XX/08, XX/09 - čl. 12. Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke, XX/10 - Odluka USRH, XX/10, XX/10 - pročišćeni tekst XX/11, XX/11, XX/12, XX/13, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
109 11.12.2001 Zakon o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

HRVATSKI SABOR

1796

Na temelju članka 88.L77714 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 30. studenoga 2001.

Broj: 01-081-01-3775/2
Zagreb, 6. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o mirovinskom osiguranjuL77713 (»Narodne novine«, br. 102/98., 127/00. i 59/01.) iza članka 172. dodaje se članak 172.a koji glasi:

»Članak 172.a

(1) Korisnicima mirovine pripadnicima bivše JNA, sudionicima narodnooslobodilačkog rata od 6. travnja 1941. do 15. svibnja 1945., pripadnicima Hrvatske domovinske vojske mobilizirane od 17. travnja 1941. do 15. svibnja 1945. i korisnicima obiteljske mirovine članova njihovih obitelji kojima je mirovina određena prema propisima koji su važili do 31. prosinca 1998. i za koje se sredstva osiguravaju u državnom proračunu, svota mirovine koja je pripadala na dan 30. rujna 2001. smanjuje se ovisno o visini, i to:

1) za 8% razlika od 2.500,01 do 3.000,00 kuna,

2) za 12% razlika od 3.000,01 do 4.000,00 kuna,

3) za 16% razlika od 4.000,01 do 5.000,00 kuna i

4) za 20% iznos od 5.000,00 kuna i nadalje.

(2) Svota mirovine smanjena prema stavku 1. ovoga članka ne može iznositi manje od svote mirovine određene prema općim propisima o mirovinskom osiguranju.

(3) Svota mirovine određena prema stavku 1. ovoga članka pripada korisniku od 1. siječnja 2002.

(4) Redoviti članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti dobivaju posebni dodatak mirovini.«

Članak 2.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje po službenoj će dužnosti donijeti novo rješenje o smanjenoj svoti mirovine prema članku 1. ovoga Zakona.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2002.

Klasa: 140-01/01-01/05
Zagreb, 29. studenoga 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o mirovinskom osiguranju –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !