Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o mirovinskom osiguranju – (“Narodne novine”, br. XX/98, XX/00, XX/01, XX/01, XX/02, XX/03, XX/04, XX/04, XX/05, XX/07 - Odluka USRH, XX/07, XX/08, XX/09 - čl. 12. Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke, XX/10 - Odluka USRH, XX/10, XX/10 - pročišćeni tekst XX/11, XX/11, XX/12, XX/13, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
147 10.12.2002 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

HRVATSKI SABOR

2339

Na temelju članka 88.L82847 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2002.

Broj: 01–081–02–3787/2
Zagreb, 4. prosinca 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o mirovinskom osiguranjuL82834 (»Narodne novine«, br. 102/98., 127/00., 59/01. i 109/01.) u članku 8. riječi: »ovim Zakonom« zamjenjuju se riječju »zakonom«.

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. točki 3. riječi: »ako rade s punim radnim vremenom« brišu se.

Članak 3.

U članku 11. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4) osobe koje su po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit.«

Članak 4.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Poljoprivrednici koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje obvezno se osiguravaju ako su vlasnici, posjednici, zakupci ili koncesionari poljoprivrednog zemljišta.

(2) U smislu ovoga Zakona smatra se da osobe iz stavka 1. ovoga članka ne obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje ako su obvezno osigurane po drugoj osnovi, ako su korisnici mirovine, ili su na redovitom školovanju.«

Članak 5.

Iza članka 16. dodaje se članak 16.a koji glasi:

»Članak 16.a

(1) Obvezno su osigurane osobe koje ostvaruju primitke od druge samostalne djelatnosti i primitke od povremenoga nesamostalnog rada na koje se plaćaju doprinosi za mirovinsko osiguranje prema propisima o doprinosima za obvezna osiguranja.

(2) Osobama iz stavka 1. ovoga članka ne osiguravaju se prava prema ovome Zakonu za slučaj ozljede na radu ili profesionalne bolesti u vezi s poslovima za koje ostvaruju primitke iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 6.

U članku 17. stavku 2. točki 4. iza riječi: »nezaposlenosti«, riječi: »ako se osoba prijavila nadležnoj službi zapošljavanja i ako se uredno prijavljuje toj službi,« brišu se.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Na produženo osiguranje osigurava se osoba za vrijeme nezaposlenosti nakon prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove.«

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. riječi: »i 3.« zamjenjuju se riječima: »3. i 4.«.

Članak 7.

U članku 25. stavku 1. u drugom i trećem retku brojka: »42« zamjenjuje se brojkom: »40«.

U stavku 2. točki 1. riječi: »porodiljnog dopusta za blizance, za treće i svako sljedeće dijete« brišu se.

Članak 8.

Iza članka 27. dodaju se članci 27.a i 27.b koji glase:

»Članak 27.a

(1) U staž osiguranja računa se i razdoblje u kojem su isplaćeni primici za koje su plaćeni doprinosi prema članku 16.a ovoga Zakona.

(2) Staž osiguranja utvrđuje se za svaku kalendarsku godinu tako da se ukupni primici iz stavka 1. ovoga članka isplaćeni u toj godini podijele s prosječnom mjesečnom plaćom svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u istoj godini.

Članak 27.b

Staž osiguranja ostvaren po svim osnovama osiguranja prema ovome Zakonu računa se najviše 12 mjeseci u jednoj kalendarskoj godini.«

Članak 9.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»U staž osiguranja računa se razdoblje koje je osiguranik odnosno, korisnik mirovine – svećenik, redovnica ili redovnik dokupio za razdoblje provedeno u svećeničkoj ili redovničkoj službi prije 1. siječnja 1999.«

Članak 10.

U članku 32. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Osiguranik iz članka 24. ovoga Zakona, koji nije u cijelosti uplatio doprinose za mirovinsko osiguranje, može ostvariti pravo na starosnu mirovinu ili prijevremenu starosnu mirovinu ako ispunjava uvjete za stjecanje prava na mirovinu na temelju staža osiguranja za koji je uplaćen doprinos za mirovinsko osiguranje. Ostvarivanjem prava na mirovinu ne prestaje, za razdoblja za koja doprinos nije u cijelosti uplaćen, obveza uplate dospjelih doprinosa.«

Članak 11.

U članku 54. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Osiguranik iz članka 24. ovoga Zakona, koji nije u cijelosti uplatio doprinose za mirovinsko osiguranje, može ostvariti pravo na invalidsku mirovinu ako ispunjava uvjete za stjecanje prava na invalidsku mirovinu na temelju staža osiguranja za koji je uplaćen doprinos za mirovinsko osiguranje. Ostvarivanjem prava na mirovinu ne prestaje, za razdoblja za koja doprinos nije u cijelosti uplaćen, obveza uplate dospjelih doprinosa.«

Članak 12.

U članku 75. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Vrijednosni bodovi iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se i na temelju drugih primitaka na koje su plaćeni doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »i 2.«

Dosadašnji stavci 4. – 7. postaju stavci 5. – 8.

Članak 13.

U članku 78. stavku 2. postotak: » 0,3%« zamjenjuje se postotkom: »0,34%«.

Članak 14.

U članku 79. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Ako je invalidnost, na osnovi koje osiguranik stječe pravo na invalidsku mirovinu, uzrokovana djelomično ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću, a djelomično bolešću ili ozljedom izvan rada, invalidska mirovina koja osiguraniku pripada odredit će se kao jedna mirovina od zbroja osobnih bodova obračunatih u razmjernom dijelu za slučaj ozljede na radu ili profesionalne bolesti prema stavku 3. ovoga članka i u razmjernom dijelu za slučaj bolesti ili ozljede izvan rada prema stavku 1. ovoga članka.

Dosadašnji stavci 4. – 9. postaju stavci 5. – 10.

Članak 15.

U članku 80. stavku 1. točki 4. faktor: »0,6667« zamjenjuje se faktorom: »0,8«.

Članak 16.

Članak 82. mijenja se i glasi:

»(1) Osiguraniku koji ostvaruje mirovinu samo prema odredbama ovoga Zakona a kojem je mirovina određena prema članku 74. – 81. ovoga Zakona manja od najniže mirovine, odredit će se najniža mirovina.

(2) Najniža mirovina određuje se za svaku godinu mirovinskog staža do 30 godina mirovinskog staža u visini od 0,825%, a za svaku godinu staža koja prelazi 30 godina mirovinskog staža u visini od 0,4125% od prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u 1998. godini prema podacima Državnog zavoda za statistiku.

(3) Najniža mirovina korisnika invalidske mirovine, čija je invalidnost posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti, određuje se, prema stavku 2. ovoga članka, za 40 godina mirovinskog staža.

(4) Najniža mirovina korisnika invalidske mirovine, čija je invalidnost djelomično posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti, a djelomično posljedica bolesti ili ozljede izvan rada, određuje se od zbroja najnižih mirovina obračunatih u razmjernom dijelu za slučaj invalidnosti uzrokovane ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću, prema stavku 3. ovoga članka, i razmjernom dijelu za slučaj bolesti ili ozljede izvan rada, prema stavku 2. ovoga članka.

(5) Najniža mirovina korisnika obiteljske mirovine nakon smrti osiguranika, čija je smrt posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti, određuje se, prema stavku 2. ovoga članka, za 40 godina mirovinskog staža.

(6) Najniža mirovina određuje se uz primjenu polaznog faktora iz članka 78. i mirovinskog faktora iz članka 80. ovoga Zakona.

(7) Mirovina iz stavka 2. – 6. ovoga članka usklađuje se prema članku 86. ovoga Zakona.

(8) Najniža mirovina ne pripada korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad za vrijeme zaposlenja ili obavljanja samostalne djelatnosti.«

Članak 17.

U članku 83. stavku 1. iza riječi: »40 godina,« dodaju se riječi: »odnosno koji ima 40 godina ili više, a manje od 50 godina života i koji je po svom izboru osiguran na temelju individualne kapitalizirane štednje,«.

U stavku 2. u petom retku iza riječi: »štednje,« dodaju se riječi: »odnosno koji ima 40 godina ili više, a manje od 50 godina života i koji je po svom izboru osiguran na temelju individualne kapitalizirane štednje,«.

Članak 18.

U članku 90. stavku 2. postotak: »0,3%« zamjenjuje se postotkom: »0,34%«.

U stavku 3. iza riječi: »osiguranja,« dodaju se riječi: »osim u slučaju iz članka 16.a ovoga Zakona«.

Članak 19.

U članku 98. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Kada Zavod u postupku kontrole utvrdi da obveznik plaćanja doprinosa ne obavlja poslovnu djelatnost za koju je registriran donijet će po službenoj dužnosti rješenje o utvrđivanju te činjenice.«

Članak 20.

U članku 100. točki 5. riječi: »prema sjedištu tijela nadležnog za utvrđivanje katastarskog prihoda od poljoprivrede« zamjenjuju se riječima: »prema prebivalištu osiguranika,«.

Članak 21.

U članku 106. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, a po pravomoćnosti rješenja o utvrđivanju prestanka poslovanja obveznika plaćanja doprinosa iz članka 98. stavka 4. ovoga Zakona, Zavod će, po službenoj dužnosti, utvrditi prestanak svojstva osiguranika prijavljenog kod toga obveznika plaćanja doprinosa i o tome obavijestiti osiguranika.«

Članak 22.

Iza članka 106. dodaje se članak 106.a koji glasi:

»Članak 106.a

(1) Osobe iz članka 16.a ovoga Zakona stječu svojstvo osiguranika danom uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje.

(2) Trajanje osiguranja u slučaju iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Zavod po isteku kalendarske godine za proteklu kalendarsku godinu primjenom članka 27.a i 27.b ovoga Zakona.«

Članak 23.

U članku 122. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Kada je mirovina određena prema članku 32. stavku 4. ili prema članku 54. stavku 7. ovoga Zakona, novo rješenje donijet će se po službenoj dužnosti kada se u cijelosti uplate dospjeli doprinosi s pripadajućim kamatama, na način da će se mirovina odrediti i na temelju staža osiguranja za koji su u cijelosti uplaćeni dospjeli doprinosi.

(5) Mirovina određena prema stavku 4. ovoga članka pripada osiguraniku od prvog dana idućega mjeseca od mjeseca u kojem su u cijelosti uplaćeni dospjeli doprinosi s pripadajućim kamatama.«

Članak 24.

Iza članka 126. dodaje se članak 126.a koji glasi:

»Članak 126.a

Zahtjevi i ostali podnesci, rješenja, potvrde i druge isprave u postupku ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja, kao i tužbe te sudske odluke u postupku u upravnim sporovima oslobođeni su od plaćanja upravnih i sudskih pristojbi.«

Članak 25.

U članku 130. točka 2. briše se.

Dosadašnje točke 3. – 6. postaju točke 2. – 5.

Članak 26.

U članku 134. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Zavod općim aktom utvrđuje radna mjesta (položaje) koji se popunjavaju putem natječaja, vrijeme na koje se imenuje radnik na položaj, način oglašavanja, razloge za razrješenje prije isteka vremena imenovanja na položaj i druga pitanja u vezi s obavljanjem poslova na tim položajima.«

Članak 27.

U članku 136. točki 3. riječi: »ovim Zakonom« zamjenjuju se riječju: »zakonom«.

Članak 28.

U članku 140. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Doprinosi za mirovinsko osiguranje, obveznici doprinosa, obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa, osnovice i stope za obračun, način obračuna i rokovi plaćanja, te druga pitanja u vezi s plaćanjem doprinosa za mirovinsko osiguranje uređuju se zakonom.«

Stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 29.

Članci 141. – 145. brišu se.

Članak 30.

Članak 146. mijenja se i glasi:

»(1) Radi kontrole podataka o stažu osiguranja, osnovicama za obračun doprinosa i o uplaćenim doprinosima, koji služe za ostvarivanje prava, Zavod ima pravo provjere poslovnih knjiga, financijske dokumentacije i drugih evidencija obveznika plaćanja doprinosa.

(2) O obavljenoj kontroli iz stavka 1. ovoga članka Zavod sastavlja zapisnik.

(3) Na zapisnik iz stavka 2. ovoga članka obveznik plaćanja doprinosa može podnijeti prigovor u roku od osam dana računajući od dana primitka zapisnika.

(4) Ako obveznik plaćanja doprinosa podnese prigovor u kojem iznese činjenice zbog kojih bi trebalo izmijeniti zapisnik, Zavod će sastaviti dopunski zapisnik.

(5) Ako u postupku kontrole iz stavka 1. ovoga članka Zavod utvrdi nepravilnosti, naložit će obvezniku plaćanja doprinosa da ih otkloni u određenom roku.

(6) Zapisnik iz stavka 2., odnosno dopunski zapisnik iz stavka 4. ovoga članka u kojem su utvrđene nepravilnosti koje se odnose na osnovice za obračun doprinosa i uplatu doprinosa Zavod dostavlja Poreznoj upravi na daljnji postupak.

(7) Postupak i način kontrole iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Zavod općim aktom.«

Članak 31.

Članci 147. – 151. brišu se.

Članak 32.

U članku 168. stavku 1. točki 2. riječi u zagradi: »stavak 5.« brišu se.

Točka 5. briše se.

Dosadašnje točke 6. – 8. postaju točke 5. – 7.

Članak 33.

U članku 170. točka 3. briše se.

Članak 34.

Članak 171. briše se.

Članak 35.

U članku 183. postotak: »0,3%« zamjenjuje se postotkom: »0,34%«.

Članak 36.

(1) Korisniku prava na zaštitni dodatak uz mirovinu kojem se osigurava to pravo na temelju članka 172.L82835 stavka 1. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98., 127/00., 59/01. i 109/01.) i koji ostvari pravo na mirovinu primjenom međunarodnog ugovora o socijalnom osiguranju, prestaje pravo na zaštitni dodatak ako mu mirovina zajedno s mirovinom ostvarenom na temelju međunarodnog ugovora o socijalnom osiguranju prelazi graničnu svotu najnižeg mirovinskog primanja prema kojoj je određen zaštitni dodatak.

(2) Korisniku zaštitnog dodataka uz mirovinu, koji je ostvario i pravo na mirovinu primjenom međunarodnog ugovora o socijalnom osiguranju od 1. siječnja 1999. do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje po službenoj će dužnosti donijeti rješenje o prestanku prava na zaštitni dodatak prema odredbi stavka 1. ovoga članka.

(3) U slučaju iz stavka 1. i 2. ovoga članka pravo na zaštitni dodatak prestaje prvog dana sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojemu je doneseno rješenje.

Članak 37.

(1) Korisniku mirovine kojemu se isplaćuje dodatak uz mirovinu prema Zakonu o prenošenju sredstava Državnog proračuna fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja te usklađivanju mirovinaL82837 (»Narodne novine«, br. 102/98.) osigurava se isplata dodatka uz mirovinu od 1. siječnja 2003. u svoti koja mu pripada u prosincu 2002. godine.

(2) Sredstva za isplatu dodatka uz mirovinu iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u državnom proračunu.

Članak 38.

(1) Korisniku mirovine s prebivalištem na teritoriju Republike Hrvatske, bivšem službeniku u saveznim tijelima bivše SFR Jugoslavije koji je na te poslove bio upućen, kao hrvatski kadar, od tijela državne vlasti Socijalističke Republike Hrvatske i kojem se isplaćuje mirovina na temelju Zakona o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike JugoslavijeL82838 (»Narodne novine«, br. 96/93.) osigurava se isplata mirovine u svoti koja mu je isplaćena na dan početka primjene ovoga Zakona.

(2) Mirovina iz stavka 1. ovoga članka usklađuje se prema članku 86.L82839 Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98., 127/00., 59/01. i 109/01.).

(3) Korisniku mirovine s prebivalištem na teritoriju Republike Hrvatske, bivšem službeniku u saveznim tijelima bivše SFR Jugoslavije koji je na te poslove bio upućen, kao hrvatski kadar, od tijela državne vlasti Socijalističke Republike Hrvatske i koji je u razdoblju od 8. listopada 1991. do dana početka primjene ovoga Zakona ostvario pravo na mirovinu po osnovi zaposlenja u tijelima državne vlasti Republike Hrvatske, od najmanje godinu dana, donijet će se novo rješenje o mirovini kojim će se razdoblje provedeno u zaposlenju u saveznim tijelima bivše SFR Jugoslavije utvrditi u mirovinski staž kao staž osiguranja ostvaren u Republici Hrvatskoj.

(4) Osiguraniku službeniku tijela državne vlasti Republike Hrvatske računa se u mirovinski staž kao staž osiguranja ostvaren u Republici Hrvatskoj razdoblje provedeno u zaposlenju u saveznim tijelima bivše SFR Jugoslavije na koje poslove je bio upućen, kao hrvatski kadar, od tijela državne vlasti Socijalističke Republike Hrvatske, pod uvjetom da u vrijeme ostvarivanja prava na mirovinu, prema propisima Republike Hrvatske ima hrvatsko državljanstvo i da se nakon 8. listopada 1991. a najkasnije do 30. lipnja 1992. zaposlio u tijelima državne vlasti Republike Hrvatske, te u tom zaposlenju proveo najmanje pet godina.

(5) Odredba stavka 3. i 4. ovoga članka ne primjenjuje se ako je na temelju navedenog staža osiguranja ostvareno pravo na mirovinu izvan hrvatskog mirovinskog osiguranja.

(6) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će rješenjem utvrditi svotu mirovine iz stavka 1. i 3. ovoga članka na dan početka primjene ovoga Zakona, na zahtjev korisnika mirovine.

(7) Za mirovinu iz stavka 1. ovoga članka, odnosno dio mirovine ostvarene temeljem staža osiguranja iz stavka 3. i 4. ovoga članka sredstva se osiguravaju u državnom proračunu.

Članak 39.

(1) Korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, kojem je ta mirovina određena primjenom mirovinskog faktora iz članka 80.L82841 stavka 1. točke 4. i članka 174.L82842 stavka 3. točke 1. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98., 127/00., 59/01. i 109/01.), Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će po službenoj dužnosti ponovno odrediti invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad primjenom mirovinskog faktora iz članka 15. ovoga Zakona.

(2) Mirovina iz stavka 1. ovoga članka pripada od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 40.

(1) Udovica čiji je bračni drug umro do 31. prosinca 1998. a do dana njegove smrti navršila je 40 godina života, može steći pravo na obiteljsku mirovinu kada navrši:

– u 2002. godini 47 godina života,

– u 2003. godini 47 godina i 6 mjeseci života,

– u 2004. godini 48 godina života,

– u 2005. godini 48 godina i 6 mjeseci života,

– u 2006. godini 49 godina života,

– u 2007. godini 49 godina i 6 mjeseci života,

– u 2008. godini 50 godina života.

(2) Udovica koja je koristila pravo na obiteljsku mirovinu do 31. prosinca 1998., a koja je tijekom korištenja prava na tu mirovinu navršila 40 godina života, može ponovno steći pravo na obiteljsku mirovinu pod uvjetima iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Iznimno od odredbe članka 62.L82844 stavka 2. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98., 127/00., 59/01. i 109/01.), udovica može steći pravo na obiteljsku mirovinu:

– ako je smrt bračnog druga nastupila u 1999. godini i ako je udovica u času njegove smrti navršila 40 godina i 6 mjeseci života – kada navrši 45 godina i 6 mjeseci života,

– ako je smrt bračnog druga nastupila u 2000. godini i ako je udovica u času njegove smrti navršila 41 godinu života – kada navrši 46 godina života,

– ako je smrt bračnog druga nastupila u 2001. godini i ako je udovica u času njegove smrti navršila 41 godinu i 6 mjeseci života – kada navrši 46 godina i 6 mjeseci života,

– ako je smrt bračnog druga nastupila u 2002. godini i ako je udovica u času njegove smrti navršila 42 godine života – kada navrši 47 godina života,

– ako smrt bračnog druga nastupi u 2003. godini i ako udovica u času njegove smrti navrši 42 godine i 6 mjeseci života – kada navrši 47 godina i 6 mjeseci života,

– ako smrt bračnog druga nastupi u 2004. godini i ako udovica u času njegove smrti navrši 43 godine života – kada navrši 48 godina života,

– ako smrt bračnog druga nastupi u 2005. godini i ako udovica u času njegove smrti navrši 43 godine i 6 mjeseci života – kada navrši 48 godina i 6 mjeseci života,

– ako smrt bračnog druga nastupi u 2006. godini i ako udovica u času njegove smrti navrši 44 godine života – kada navrši 49 godina života,

– ako smrt bračnog druga nastupi u 2007. godini i ako udovica u času njegove smrti navrši 44 godine i 6 mjeseci života – kada navrši 49 godina i 6 mjeseci života.

(4) Pravo na obiteljsku mirovinu prema ovome članku pripada od prvog dana sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojemu je podnesen zahtjev za tu mirovinu.

Članak 41.

(1) Osiguranici koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona bili obvezno osigurani kao članovi kućanstva poljoprivrednika ostaju obvezno osigurani kao poljoprivrednici ako ispunjavaju uvjete utvrđene odredbama članka 3. i 4. ovoga Zakona

(2) Osiguranicima članovima kućanstva poljoprivrednika iz stavka 1. ovoga članka koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 3. i 4. ovoga Zakona svojstvo osiguranika prestaje s danom podnošenja zahtjeva za prestanak svojstva osiguranika.

Članak 42.

U postupcima za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja i u postupcima u upravnim sporovima koji nisu dovršeni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Članak 43.

Opće akte iz članka 26. i 30. ovoga Zakona Zavod će donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 44.

U cijelom tekstu Zakona o mirovinskom osiguranjuL82846 (»Narodne novine«, br. 102/98., 127/00., 59/01. i 109/01.)

– riječ »zaposlenik« u različitim padežima zamjenjuje se riječju »radnik« u odgovarajućem padežu,

– iz naziva osiguranja »obvezno mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje« riječi »za starost« brišu se.

Članak 45.

Postupke za obračun i naplatu doprinosa za mirovinsko osiguranje, koji su pokrenuti do dana početka primjene ovoga Zakona, dovršit će Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje prema propisima koji su važili do toga dana.

Članak 46.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a odredbe članka 5., 8., 12., 19., 21., 22., 25., 27. – 34., 37., 38. i 45. primjenjuju se od 1. siječnja 2003.

Klasa: 140-01/0-01/02
Zagreb, 29. studenoga 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o mirovinskom osiguranju –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !