Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o mirovinskom osiguranju – (“Narodne novine”, br. XX/98, XX/00, XX/01, XX/01, XX/02, XX/03, XX/04, XX/04, XX/05, XX/07 - Odluka USRH, XX/07, XX/08, XX/09 - čl. 12. Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke, XX/10 - Odluka USRH, XX/10, XX/10 - pročišćeni tekst XX/11, XX/11, XX/12, XX/13, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
30 9.3.2004 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

HRVATSKI SABOR

828

Na temelju članka 88.L100540 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 3. ožujka 2004. godine.

Broj: 01-081-04-761/2
Zagreb, 8. ožujka 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o mirovinskom osiguranjuL100532 (»Narodne novine«, br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02. i 117/03.) u članku 81. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Aktualna vrijednost mirovine utvrđuje se za svako polugodište tako da se aktualna vrijednost mirovine uskladi sa stopom rasta prosječne plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište koje mu prethodi.«

Članak 2.

U članku 86. stavak 2. briše se.

Članak 3.

U članku 131. stavku 2. točke 1. – 4. mijenjaju se i glase:

»1) četiri člana na prijedlog ministra nadležnog za mirovinsko osiguranje,

2) tri člana na prijedlog udruga osiguranika,

3) tri člana na prijedlog udruga umirovljenika,

4) tri člana na prijedlog udruga poslodavaca.«

Članak 4.

(1) Korisniku mirovine kojemu je osigurana isplata dodatka uz mirovinu prema članku 37.L100533 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 147/02.) u svotu mirovine koja je isplaćena za mjesec ožujak 2004. godine uračunava se svota toga dodatka i dalje se isplaćuje kao mirovina korisnika.

(2) Sredstva za isplatu razlike mirovina prema stavku 1. ovoga članka osiguravaju se u državnom proračunu.

Članak 5.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje utvrdit će svotu mirovine prema članku 4. ovoga Zakona po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

Članak 6.

U članku 38.L100535 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 147/02.) u stavku 1. iza riječi: »Jugoslavije« riječi: »koji je na te poslove bio upućen, kao hrvatski kadar, od tijela državne vlasti Socijalističke Republike Hrvatske i kojem se isplaćuje mirovina na temelju Zakona o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike JugoslavijeL100537 (»Narodne novine«, br. 96/93.)« brišu se, a iza riječi: »isplaćena« dodaju se riječi: »odnosno koja mu je pripadala«.

U stavku 3. iza riječi: »Jugoslavije« riječi: »koji je na te poslove bio upućen, kao hrvatski kadar, od tijela državne vlasti Socijalističke Republike Hrvatske i« brišu se.

U stavku 4. iza riječi: »Jugoslavije« riječi: »na koje poslove je bio upućen, kao hrvatski kadar, od tijela državne vlasti Socijalističke Republike Hrvatske« brišu se.

Članak 7.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti članak 37.L100538 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 147/02.).

Članak 8.

Obvezuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da u roku 15 dana od donošenja ovoga Zakona utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o mirovinskom osiguranju.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a odredba članka 4. primjenjuje se od 1. travnja 2004.

Klasa: 140-01/04-01/02
Zagreb, 3. ožujka 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o mirovinskom osiguranju –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !