Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o mirovinskom osiguranju – (“Narodne novine”, br. XX/98, XX/00, XX/01, XX/01, XX/02, XX/03, XX/04, XX/04, XX/05, XX/07 - Odluka USRH, XX/07, XX/08, XX/09 - čl. 12. Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke, XX/10 - Odluka USRH, XX/10, XX/10 - pročišćeni tekst XX/11, XX/11, XX/12, XX/13, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
177 15.12.2004 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

Hrvatski sabor

3074

Na temelju članka 88.L112290 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 3. prosinca 2004. godine.

Broj: 01-081-04-3751/2
Zagreb, 10. prosinca 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o mirovinskom osiguranjuL112289 (»Narodne novine«, br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03. i 30/04.) u članku 10. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4) hrvatski državljani koji su zaposleni kod inozemnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje ne uživaju diplomatski imunitet (strano predstavništvo, međunarodna organizacija i ustanova), kod inozemnih fizičkih osoba s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj, ili kod diplomatskih misija i konzularnih ureda strane države te međunarodnih organizacija ili predstavništva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji uživaju diplomatski imunitet, ili u osobnoj službi kod stranih državljana, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno,«.

Iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:

»6) izaslani radnici koji za poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj obavljaju poslove u drugoj državi te osobe na radu u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Obvezno su osigurane osobe koje pružaju pomoć i njegu hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i koje za taj rad primaju naknadu prema posebnim propisima.«

Članak 2.

U članku 11. točki 4. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaje se točka 5. koja glasi:

»5) osobe koje ostvaruju prihod i upisane su u registar obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, a nisu osigurane po drugoj osnovi.«

Članak 3.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Obvezno su osigurani svećenici i drugi vjerski službenici vjerske zajednice, koja je upisana u evidenciju vjerskih zajednica koju vodi nadležno središnje tijelo državne uprave, ako nisu obvezno osigurani po drugoj osnovi.«

Članak 4.

U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pod uvjetima iz stavka 1. ovoga članka obvezno se osiguravaju i hrvatski državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu, koji nemaju registriranu podružnicu u Republici Hrvatskoj.«

Članak 5.

U članku 16.a stavku 1. iza riječi: »ostvaruju« riječi: »primitke od druge samostalne djelatnosti i primitke od povremenoga nesamostalnog rada na koje se plaćaju doprinosi« zamjenjuju se riječima: »drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak na koji se plaća doprinos (u daljnjem tekstu: drugi dohodak)«.

U stavku 2. riječ: »primitke« zamjenjuje se riječima: »druge dohotke«.

Članak 6.

U članku 17. stavku 2. točki 8. iza riječi: »vrijeme« umjesto zareza stavlja se točka a riječi: »ako se prijavi nadležnoj službi zapošljavanja i ako se uredno prijavljuje toj službi« brišu se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Na produženo osiguranje može se osigurati i osoba koja ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske za vrijeme nezaposlenosti nakon prestanka obveznoga mirovinskog osiguranja u državi s kojom je sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, neovisno o tome je li prije obveznog osiguranja u inozemstvu bila osigurana u Republici Hrvatskoj.«

U stavku 5. iza brojke: »2.« dodaje se: »i«, a riječi: »i 4.« brišu se.

Članak 7.

U članku 18. stavku 1. točki 1. iza riječi: »nastave,« riječ: »odnosno« briše se a na kraju rečenice iza zareza dodaju se riječi: »odnosno za vrijeme rada putem posrednika pri zapošljavanju učenika i redovitih studenata,«.

Članak 8.

U članku 24. iza brojke: »17.« dodaju se riječi: »stavka 1., 2. i 3.«.

Članak 9.

(1) U članku 27.a stavku 1. riječ: »primici« zamjenjuje se riječima: »drugi dohoci«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Staž osiguranja utvrđuje se za svaku kalendarsku godinu tako da se osnovica prema dohocima iz stavka 1. ovoga članka na koju su obračunati i uplaćeni doprinosi podijeli s prosječnom mjesečnom plaćom svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u istoj godini, prema podacima Državnog zavoda za statistiku.«

Članak 10.

U članku 32. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Osiguranik može šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva obavijestiti Zavod o svojoj namjeri za podnošenje zahtjeva za priznanje prava na starosnu mirovinu, ili prijevremenu starosnu mirovinu, u svrhu kompletiranja i kontrole podataka o stažu osiguranja i plaći, odnosno osnovici. Obavijest osiguranika prema ovoj odredbi ne smatra se zahtjevom za priznanje prava na mirovinu prema stavku 2. ovoga članka.«

Članak 11.

U članku 52. stavku 1. riječi: »(muškarac), odnosno 60 godina života (žena)« brišu se.

Članak 12.

U članku 75. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Za utvrđivanje vrijednosnih bodova za kalendarske godine, počevši od 1. siječnja 2003., u kojima je osiguranik ostvario plaću, odnosno osnovicu veću od najviše godišnje osnovice za obračunavanje doprinosa prema propisima o doprinosima za obvezna osiguranja, uzima se najviša godišnja osnovica za godinu za koju se utvrđuju vrijednosni bodovi razmjerno stažu osiguranja ostvarenom u toj godini.

(3) Za utvrđivanje vrijednosnih bodova za staž osiguranja navršen prema članku 25. stavku 6. ovoga Zakona, uz plaću ostvarenu u odnosnoj kalendarskoj godini, uzima se i osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje razmjerno stažu osiguranja ostvarenom prema toj odredbi.«

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 4. riječi: »drugih primitaka« zamjenjuju se riječima: »drugih dohodaka«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 6. riječi: » i 2.« zamjenjuju se riječima: »do 4.«

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7.

Dosadašnji stavak 6. koji postaje stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Plaća ostvarena za godinu u kojoj se ostvaruje pravo na mirovinu ne uzima se za utvrđivanje vrijednosnih bodova, već se za tu godinu uzimaju prosječni vrijednosni bodovi iz stavka 6. ovoga članka razmjerno stažu osiguranja u toj godini.«

Dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 9. i 10.

Članak 13.

U članku 77. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kada je osiguranik tijekom kalendarske godine ostvario naknadu plaće prema kojoj je propisana obveza obračunavanja doprinosa prema propisima o doprinosima za obvezna osiguranja, za izračun vrijednosnih bodova uzima se iznos naknade odnosno osnovice prema kojoj su doprinosi obračunati.«

Članak 14.

U članku 83. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Članu obitelji osiguranika osiguranog u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje čija su sredstva s osobnog računa naslijeđena, obiteljska mirovina na koju ima pravo iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti određuje se kao osnovna mirovina.«

Članak 15.

U članku 85. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Osiguraniku mlađem od 50 godina života ili osiguranom kraće od pet godina u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje kod kojeg je nastala invalidnost, određuje se invalidska mirovina za ukupni mirovinski staž prema člancima 74.–82. ovoga Zakona, ako zakonom nije drukčije određeno.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Osiguraniku osiguranom u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje starosna mirovina i prijevremena starosna mirovina ostvarena pod povoljnijim uvjetima od uvjeta utvrđenih ovim Zakonom, određuje se kao da je osiguranik bio osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti.«

Dosadašnji stavak 2. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Članovima obitelji umrlog osiguranika mlađeg od 50 godina života ili osiguranog u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje kraće od pet godina određuje se obiteljska mirovina za ukupni mirovinski staž umrlog osiguranika, prema člancima 74.–82. ovoga Zakona, ako zakonom nije drukčije određeno.«

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. iza riječi: »prava« riječi: »na invalidsku mirovinu i prava na obiteljsku mirovinu prema stavku 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »na mirovinu prema stavcima 1., 2. i 3.«

Članak 16.

U članku 96. stavku 1. iza riječi: »evidenciju« točka se briše i dodaju riječi: »i koji služe za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja.«.

Članak 17.

U članku 98. stavku 1. iza riječi: »Obveznici« dodaju se riječi: »obračunavanja i«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Središnji registar osiguranika, Porezna uprava i druge nadležne institucije dužne su Zavodu dostavljati podatke propisane posebnim propisima.«

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. iza riječi: »Obveznici« dodaju se riječi: »obračunavanja i«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) U postupku kontrole podataka osiguranika, odnosno u postupku ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa obvezan je na zahtjev Zavoda dostaviti podatke o stažu osiguranja i osnovici na propisanoj prijavi.

(7) Za točnost podataka za osiguranike zaposlene kod pravnih i fizičkih osoba, a koji su dostavljeni i preuzeti od tijela iz stavka 2. ovoga članka odgovaraju obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 18.

U članku 100. u točki 1. na kraju rečenice dodaju se riječi: »odnosno prema sjedištu njegove podružnice,«.

Članak 19.

U članku 101. stavku 1. točke 3. i 4. brišu se.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 3.

U stavku 2. točki 2. riječi: »do 5.« brišu se.

Članak 20.

U članku 105. stavku 4. točki 2. riječi: »nadležno tijelo koje imenuje Upravno vijeće Zavoda« zamjenjuju se riječima: »posebna ustrojstvena jedinica u središnjoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda«.

Članak 21.

U članku 106. stavku 5. riječi: »utvrditi prestanak svojstva osiguranika« zamjenjuju se riječima: »uspostaviti prijavu o prestanku osiguranja za osiguranika«.

Članak 22.

U članku 106.a stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Na temelju svojstva osiguranika iz stavka 1. ovoga članka Zavod utvrđuje staž osiguranja primjenom članka 27.a i 27.b ovoga Zakona.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Svojstvo osiguranika i staž osiguranja iz stavka 1. i 2. ovoga članka utvrđuje se na temelju podataka o osnovicama prema kojima su obračunati i uplaćeni doprinosi koje Zavodu dostavlja Središnji registar osiguranika i Porezna uprava.«

Članak 23.

U članku 113. stavku 2. iza brojke: »34.« dodaju se riječi: »stavka 1.«.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, a u slučaju utvrđivanja invalidnosti na temelju medicinske dokumentacije dostavljene od inozemnog nositelja mirovinskog osiguranja koji nije utvrdio i obvezu kontrolnog pregleda korisnika invalidske mirovine, može se odrediti da navedeni korisnik ne podliježe kontrolnom pregledu.

(4) Kontrolnom pregledu ne podliježe korisnik prava na temelju invalidnosti nakon navršene 65. godine života.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Članak 24.

U članku 120. stavku 2. riječi: »nadležnom tijelu Upravnog vijeća Zavoda« zamjenjuju se riječima: »posebnoj ustrojstvenoj jedinici središnje ustrojstvene jedinice Zavoda«.

Članak 25.

U članku 123. stavku 1. iza riječi: »osiguranika« umjesto zareza stavlja se: »i«, a iza riječi: »stažu« stavlja se zarez a riječi: »i dokupu staža« brišu se.

Članak 26.

Članak 146. mijenja se i glasi:

»(1) Radi utvrđivanja točnosti podataka i činjenica o kojima ovisi pravo iz mirovinskog osiguranja osiguranika, Zavod ima pravo provjere poslovnih knjiga, financijske dokumentacije i drugih evidencija obveznika plaćanja doprinosa.

(2) Ako Zavod u postupku iz stavka 1. ovoga članka utvrdi nepravilnosti, o tome sastavlja zapisnik koji dostavlja Poreznoj upravi.

(3) Postupak i način kontrole iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Zavod općim aktom.«

Članak 27.

U članku 168. stavku 1. točke 4. i 6. brišu se.

Dosadašnje točke 5. i 7. postaju točke 4. i 5.

Članak 28.

Članak 169. briše se.

Članak 29.

Obvezuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o mirovinskom osiguranju.

Članak 30.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2005.

Klasa: 140-01/04-01/01

Zagreb, 3. prosinca 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o mirovinskom osiguranju –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !