Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o mjeriteljstvu – (“Narodne novine”, br. XX/03, XX/03, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
163 16.10.2003 Zakon o mjeriteljstvu  

hrvatski sabor

2343

Na temelju članka 88.L93380 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O MJERITELJSTVU

Proglašavam Zakon o mjeriteljstvu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 1. listopada 2003.

Broj: 01-081-03-3347/2
Zagreb, 7. listopada 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O MJERITELJSTVU

I. OPĆE ODREDBE

PodruČje koje se ureĐuje

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje jedinstveni mjeriteljski sustav koji obuhvaća temeljno, tehničko i zakonsko mjeriteljstvo.

(2) Temeljno mjeriteljstvo je dio mjeriteljstva koje istražuje stalnice prirodnih pojava i čiji je zadatak uspostava državnih etalona mjernih jedinica međunarodnog sustava jedinica, uspostave sljedivosti i jedinstvenosti mjerenja u Republici Hrvatskoj usporedbom s međunarodnim etalonima te razvoj novih mjernih metoda.

(3) Tehničko mjeriteljstvo je dio mjeriteljstva kojim se uspostavlja sljedivost rezultata mjerenja.

(4) Zakonsko mjeriteljstvo obuhvaća dio mjeriteljstva uređen zakonom i drugim propisima u cilju uspostave povjerenja u rezultate mjerenja u područjima primjene zakonitih mjerila.

Ciljevi ovoga Zakona

Članak 2.

Područje mjeriteljstva se uređuje radi:

1. poticanja slobodne trgovine i uklanjanja mogućih prepreka u toj trgovini,

2. ujednačivanja sustava zakonitih mjernih jedinica s međunarodno dogovorenim sustavom mjernih jedinica,

3. uspostave sustava državnih etalona i osiguranja njihove sljedivosti do međunarodnih etalona,

4. uspostave mjernog jedinstva u Republici Hrvatskoj i uspostave povjerenja u rezultate mjerenja provedenih radi zaštite potrošača, života i zdravlja ljudi i životinja, zaštite okoliša, opće sigurnosti i zaštite prirodnih resursa,

5. potpore i razvoja odgovarajuće mjeriteljske infrastrukture koja osigurava sljedivost mjernih rezultata,

6. usmjeravanja i financiranja mjeriteljskih istraživačkih aktivnosti,

7. donošenja i provođenja mjeriteljskih propisa,

8. ocjene usklađenosti sa zahtjevima zakonskog mjeriteljstva,

9. brzog, točnog i lako razumljivog saopćavanja i prenošenja informacija o mjeriteljskim pitanjima.

Pojmovi

Članak 3.

Ako izrazi i pojmovi nisu utvrđeni u ovom Zakonu i propisima za njegovo provođenje mjerodavne su definicije objavljene u Međunarodnom rječniku osnovnih i općih naziva u metrologiji, (International vocabulary of basic and general terms in metrology) - hrvatsko izdanje Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

Javnost rezultata mjerenja

Članak 4.

Rezultati mjerenja koji su provedeni na zahtjev državnih tijela ili za potrebe državnih tijela, a koji se odnose na zdravlje, javnu sigurnost, okoliš i gospodarstvo, dostupni su javnosti u skladu s propisima.

II. TIJELA U PODRUČJU ZAKONSKOG MJERITELJSTVA

Tijela koja obavljaju poslove u zakonskom mjeriteljstvu

Članak 5.

Poslove zakonskog mjeriteljstva u smislu odredaba ovoga Zakona obavljaju:

1. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod),

2. ovlaštene pravne osobe i

3. ovlašteni servisi za pripremu mjerila za ovjeravanje.

Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo

Članak 6.

(1) Zavod obavlja mjeriteljske poslove u smislu odredaba ovoga Zakona.

(2) Zavod obavlja sljedeće poslove:

1. rješava u upravnim stvarima iz područja mjeriteljstva,

2. priprema nacrte zakona iz područja mjeriteljstva,

3. donosi podzakonske akte za provođenje ovih zakona,

4. proglašava državne etalone, obavlja upravne i stručne poslove u svezi s državnim etalonima, usklađuje rad nacionalnih umjernih laboratorija,

5. ovlašćuje pravne osobe za provedbu postupaka potvrđivanja sukladnosti mjerila, pakovina i boca kao mjernih spremnika za pakirane proizvode (u daljnjem tekstu: boca kao mjerni spremnik) s propisima, za provedbu ovjeravanja zakonitih mjerila, za provedbu službenih mjerenja te pripremu mjerila za ovjeravanje,

6. provodi postupke priznavanja potvrda i znakova o usklađenosti mjerila, pakovina i boca kao mjernih spremnika s propisima, izdanih u inozemstvu,

7. provodi umjeravanje etalona i mjerila za potrebe zakonskog mjeriteljstva, ispitivanje sukladnosti mjerila i pakovina s propisima, tipno ispitivanje mjerila, ovjeravanje zakonitih mjerila, provodi službena i ekspertna mjerenja,

8. nadzire zakonitost rada ovlaštenih osoba, dobavljača zakonitih mjerila i pakovina, ovlaštenih servisa te korisnika zakonitih mjerila,

9. prati i nadzire stanje u mjeriteljskoj djelatnosti i poduzima mjere za kvalitetno obavljanje djelatnosti,

10. nadzire rad ovlaštenih mjeritelja u obavljanju mjeriteljske djelatnosti,

11. brine se o stručnom osposobljavanju mjeritelja i mjeriteljskih inspektora,

12. usklađuje i daje smjernice za rad mjeriteljskih inspektora i za provođenje određenih propisa i mjera,

13. pruža pomoć građanima, ovlaštenim mjeriteljima i pravnim osobama u provođenju propisa i mjera iz mjeriteljske djelatnosti,

14. predstavlja Republiku Hrvatsku u međunarodnim mjeriteljskim organizacijama, osigurava izvršenje zadaća koje proizlaze iz članstva u tim organizacijama, koordinira sudjelovanje drugih tijela, pravnih i fizičkih osoba u izvršenju tih zadaća kao i zadaća na temelju međunarodnih sporazuma u području mjeriteljstva, koji obvezuju Republiku Hrvatsku,

15. izdaje Službeno glasilo (u daljnjem tekstu: Glasilo),

16. vodi propisane evidencije i

17. obavlja druge upravne i stručne poslove.

(3) Vlada Republike Hrvatske može osnovati neovisno tijelo za obavljanje pojedinih stručnih poslova iz područja mjeriteljstva.

OvlaŠtene pravne osobe

Članak 7.

(1) Pravne osobe koje ispunjavaju propisane uvjete mogu obavljati sljedeće poslove:

1. ispitivati usklađenost mjerila s propisima,

2. ovjeravati zakonita mjerila,

3. ispitivati usklađenost pakovina i boca kao mjernih spremnika s propisima,

4. voditi evidenciju ovjerenih zakonitih mjerila,

5. provoditi službena mjerenja.

(2) Pravna osoba kad obavlja poslove zakonskog mjeriteljstva obavlja javnu ovlast.

OvlaŠteni servisi za pripremu mjerila za ovjeravanje

Članak 8.

(1) Ovlašteni servis je pravna ili fizička osoba koja pregledava, popravlja i ispituje zakonita mjerila i/ili mjerne sustave (u daljnjem tekstu: mjerila) radi pripreme za ovjeravanje.

(2) Zavod može ovlastiti fizičku ili pravnu osobu za pregled i pripremanje određene vrste zakonitih mjerila za ovjeravanje ako ispunjava propisane mjeriteljske i tehničke zahtjeve.

(3) Zavod može ukinuti ovlaštenje servisu ako više ne udovoljava propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima i ako ne provodi odredbe ovoga Zakona i propisa donesenih za njegovu provedbu.

(4) Zavod vodi popis i vrši tehnički nadzor ovlaštenih servisa.

(5) Ravnatelj Zavoda propisat će tehničke i mjeriteljske zahtjeve za ovlašćivanje servisa za pripremu pojedinih vrsta mjerila za ovjeravanje, postupak ispitivanja i označivanja mjerila pripremljenog za ovjeravanje, sadržaj ispitnog izvješća i druge dokumentacije u svezi s pripremljenim mjerilima, izgled i sadržaj oznaka koje rabi ovlašteni servis, te postupak i sadržaj zahtjeva za ovjeravanje pripremljenih mjerila.

Mjeriteljski savjet

Članak 9.

(1) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ravnatelja Zavoda osniva Mjeriteljski savjet (u daljem tekstu: Savjet) od najviše petnaest članova, koji djeluje kao savjetodavno tijelo na području mjeriteljstva.

(2) Zadaće Savjeta su da:

1. djeluje kao stručno savjetodavno tijelo,

2. savjetuje pri utvrđivanju mjeriteljskih potreba Republike Hrvatske,

3. predlaže znanstvene i obrazovne aktivnosti u području mjeriteljstva.

(3) Savjet donosi poslovnik o svom radu.

(4) Zavod obavlja stručne i tehničke poslove za potrebe Savjeta.

III. MJERNE JEDINICE

Zakonite mjerne jedinice

Članak 10.

(1) Zakonite mjerne jedinice su mjerne jedinice čija je uporaba propisana ovim Zakonom.

(2) U Republici Hrvatskoj primjenjuju se mjerne jedinice Međunarodnog sustava jedinica (u nastavku teksta: SI), decimalne jedinice, iznimno dopuštene jedinice izvan SI i složene mjerne jedinice.

(3) Ravnatelj Zavoda uzimajući u obzir međunarodne, europske i hrvatske norme propisuje mjerne jedinice iz stavka 2. ovoga članka, njihove vrijednosti, nazive i znakove, te područja, način i obvezu njihove primjene.

IV. TEMELJNO MJERITELJSTVO

DrŽavni etaloni

Članak 11.

(1) Državni etaloni proglašeni odlukom ravnatelja Zavoda u Republici Hrvatskoj služe kao osnova za dodjeljivanje vrijednosti drugim etalonima određene veličine.

(2) Državni etaloni su sljedivi do međunarodnih etalona ili nacionalnih etalona drugih država s odgovarajućom mjeriteljskom kakvoćom.

(3) Za svaku veličinu ne mora biti proglašen državni etalon.

(4) Razvoj, održavanje i uporaba državnih etalona je od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i sufinancira se iz sredstava koja se Zavodu osiguravaju u proračunu Republike Hrvatske.

(5) Ravnatelj Zavoda propisuje uvjete za proglašenje referentnog etalona državnim etalonom, način proglašenja državnog etalona, razloge za ukidanje odluke o proglašenju državnog etalona, obvezu održavanja i uporabe državnog etalona.

Nacionalni umjerni laboratorij

Članak 12.

(1) Pravna osoba koja razvija, održava i primjenjuje državni etalon, obavlja poslove nacionalnoga umjernog laboratorija za određenu veličinu.

(2) Kada Zavod održava i primjenjuje državni etalon onda obavlja poslove nacionalnoga umjernog laboratorija za određenu veličinu.

(3) Zavod usklađuje rad nacionalnih umjernih laboratorija.

(4) Ravnatelj Zavoda propisuje uvjete kojima nacionalni umjerni laboratorij mora udovoljiti za čuvanje i korištenje državnog etalona.

(5) Odnosi Zavoda i pravne osobe, koja u svom sastavu ima nacionalni umjerni laboratorij, uređuju se ugovorom.

(6) Nacionalni umjerni laboratorij može rabiti grb Republike Hrvatske na pečatu, žigu i na dokumentima kad obavlja javnu ovlast u smislu odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih za njihovu provedbu.

V. TEHNIČKO MJERITELJSTVO

Etaloni, referencijske tvari i mjerila u podruČju tehniČkog mjeriteljstva

Članak 13.

U području tehničkog mjeriteljstva obavlja se umjeravanje etalona i mjerila, odnosno potvrđuje usklađenost mjerila s tehničkim specifikacijama te potvrđuju značajke referencijskih tvari.

Sljedivost mjerila i umjeravanje etalona

Članak 14.

(1) U smislu ovoga Zakona sljedivost mjerila se ostvaruje neprekinutim nizom prijenosa vrijednosti veličine uz početnu uporabu etalona najveće mjeriteljske kakvoće za danu veličinu.

(2) Umjeravanje etalona je postupak uspoređivanja mjeriteljskih značajki etalona niže mjeriteljske razine s etalonima više mjeriteljske razine radi određivanja vrijednosti etalona.

(3) Umjeravanje etalona obavlja se u umjernim laboratorijima na zahtjev korisnika.

PotvrĐivanje referencijskih tvari

Članak 15.

(1) Potvrđivanjem referencijskih tvari utvrđuje se vrijednost jedne ili više značajki materijala ili tvari postupkom koji osigurava sljedivost do SI, pri čemu se utvrđuje vrijednost značajki iskazana u potvrdi.

(2) Potvrđivanje značajki referencijskih tvari obavlja ispitni laboratorij akreditiran za provedbu određenih ispitivanja.

VI. ZAKONSKO MJERITELJSTVO

VI.1. MJERILA

Zakonita mjerila

Članak 16.

(1) Zakonita mjerila u smislu odredaba ovoga Zakona su mjerila koja se rabe za:

1. mjerenja u prometu roba i usluga,

2. zaštitu zdravlja ljudi i životinja, opće sigurnosti, zaštitu imovine, okoliša i prirodnih resursa, zaštitu na radu, promet, zaštitu od nesreća,

3. provjeru zapakiranih proizvoda i boca kao mjernih spremnika,

4. mjerenja propisana ovim Zakonom, drugim zakonima i propisima donesenim za njihovu provedbu.

(2) Zakonita mjerila podliježu mjeriteljskom nadzoru koji se obavlja odobravanjem tipa mjerila, prvom, redovnom i izvanrednom ovjerom te izvanrednim ispitivanjem mjerila.

(3) Ravnatelj Zavoda propisuje mjeriteljske i tehničke zahtjeve za zakonita mjerila.

(4) Zakonita mjerila moraju pokazivati mjerne rezultate u zakonitim mjernim jedinicama.

Stavljanje u promet zakonitih mjerila

Članak 17.

(1) Zakonita se mjerila smiju staviti u promet ako su ispitana u propisanom postupku, ako udovoljavaju mjeriteljskim propisima i ako su označena propisanim ovjernim oznakama.

(2) Ravnatelj Zavoda propisuje postupak ispitivanja zakonitih mjerila koja se stavljaju u promet, vrste i sadržaj dokumentacije koja prati zakonito mjerilo, vrste i oblik oznaka te način označivanja zakonitih mjerila koja udovoljavaju propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima.

(3) Mjerila koja su stavljena u promet na temelju drugih propisa mogu se upotrebljavati u području zakonskog mjeriteljstva ako su prošla propisani postupak ispitivanja usklađenosti s propisima, ako udovoljavaju propisanim temeljnim zahtjevima i ako su označena posebno propisanom oznakom usklađenosti kojom proizvođač, uvoznik ili predstavnik strane tvrtke (u daljnjem tekstu: dobavljač) jamči da mjerila udovoljavaju propisanim mjeriteljskim zahtjevima.

Uporaba zakonitih mjerila

Članak 18.

(1) Zakonita mjerila koja se rabe u smislu odredaba ovoga Zakona moraju udovoljavati mjeriteljskim propisima, biti ispitana, ovjerena i označena propisanim oznakama, odnosno imati valjanu potvrdu o ovjeravanju.

(2) Zakonito mjerilo koje se više ne rabi mora biti na vidnom mjestu označeno oznakom »Mjerilo nije u uporabi«.

(3) Pravne i fizičke osobe u obavljanju djelatnosti moraju postavljati i rabiti zakonita mjerila na način kojim se osigurava potrebna točnost mjerenja i odgovorne su za tehničku ispravnost mjerila i točnost mjernih rezultata.

(4) Ravnatelj Zavoda će propisati značajke zakonitih mjerila koje se primjenjuju za pojedina mjerenja, te postupak označivanja mjerila koja se više ne rabe u zakonskom mjeriteljstvu.

Obveze korisnika zakonitih mjerila u uporabi

Članak 19.

(1) Kod uporabe zakonitih mjerila korisnik mjerila mora:

1. upotrebljavati ovjerena zakonita mjerila,

2. održavati zakonita mjerila u tehničkom stanju koje osigurava točnost mjerenja,

3. podnositi na ovjeru zakonita mjerila u uporabi u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim za njegovu provedbu,

4. upotrebljavati zakonita mjerila u skladu s njihovom namjenom,

5. voditi evidenciju o održavanju i ovjeravanju zakonitih mjerila u uporabi, kada je to propisano.

(2) Ravnatelj Zavoda može propisati obavezu vođenja evidencije obračunskih mjerila u uporabi.

Odobrenje tipa mjerila

Članak 20.

(1) Ako se nakon propisanog postupka ispitivanja utvrdi da određeni tip mjerila (model) udovoljava propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima ravnatelj Zavoda donijet će rješenje o odobrenju tipa mjerila.

(2) Ravnatelj Zavoda donosi rješenje o odbijanju tipa mjerila ako se ispitivanjem utvrdi da ispitani tip mjerila ne udovoljava propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske.

(4) Ravnatelj Zavoda propisuje postupak ispitivanja tipa mjerila, tehničku dokumentaciju koju je potrebno priložiti, broj mjerila istog tipa koji treba podnijeti na ispitivanje, sadržaj ispitnog izvješća, način označivanja odobrenog tipa mjerila, način pohranjivanja ispitnog izvješća, tehničke dokumentacije i mjerila.

Ovjeravanje zakonitih mjerila

Članak 21.

(1) Ako se nakon propisanog postupka ispitivanja mjerila utvrdi da je mjerilo sukladno odobrenom tipu mjerila i da udovoljava propisanim tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima ovlašteni će mjeritelj ovjeriti mjerilo.

(2) Ovjeravanje zakonitih mjerila može biti prvo, redovno u propisanim vremenskim intervalima ili izvanredno.

(3) Zavod ili ovlaštena pravna osoba dužna je izdati ovjernicu i kad je mjerilo označeno ovjernom oznakom, ako to podnositelj zahtjeva zatraži.

(4) Mjerila koja se ne ovjeravaju moraju se redovno održavati, a postupak, sadržaj i rokove redovnog održavanja propisuje ravnatelj Zavoda.

(5) Ravnatelj Zavoda propisuje postupak ispitivanja u procesu ovjeravanja pojedinih vrsta zakonitih mjerila, ovjerna razdoblja za pojedina zakonita mjerila i način njihove primjene, uvjete za izvođenje ovjeravanja izvan stalnog sjedišta Zavoda ili ovlaštene pravne osobe, način i rokove čuvanja ispitne dokumentacije; koja se mjerila mogu rabiti a da nisu prošla postupak ovjeravanja i koja se mjerila mogu podnositi na ovjeravanje bez odobrenja tipa mjerila.

Prestanak valjanosti ovjere

Članak 22.

Valjanost ovjere zakonitog mjerila prestaje ako je:

1. isteklo ovjerno razdoblje,

2. na mjerilu provedena izmjena koja može utjecati na njegove mjeriteljske značajke,

3. mjerilo oštećeno na takav način da je moglo izgubiti neko svojstvo bitno za ovjeru,

4. ovjerna oznaka uništena, promijenjena, uklonjena ili na bilo koji drugi način oštećena,

5. očigledno da je mjerilo izgubilo potrebita mjeriteljska svojstva iako ovjerna oznaka nije oštećena,

6. mjerilu promijenjeno mjesto ugradnje.

Prvo ovjeravanje mjerila

Članak 23.

(1) Mjerila koja su tipno odobrena moraju se podnositi na prvu ovjeru, ako drugim propisom nije drukčije propisano.

(2) Dobavljač mora osigurati prvo ovjeravanje zakonitog mjerila.

(3) Mjerila koja su stavljena u promet na temelju drugih propisa kad se upotrebljavaju u području zakonskog mjeriteljstva podliježu prvoj ovjeri.

Redovno ovjeravanje mjerila

Članak 24.

(1) Redovno ovjeravanje mjerila provodi se u propisanim ovjernim razdobljima za određenu vrstu mjerila.

(2) Redovnu ovjeru zakonitog mjerila osigurava korisnik mjerila.

(3) Za redovno ovjeravanje mjerila toplinske energije, plinomjera, korektora, vodomjera i brojila električne energije obvezne su se brinuti pravne i fizičke osobe koje prodaju toplinsku energiju, električnu energiju, vodu ili plin.

Izvanredna ovjera

Članak 25.

Izvanredna ovjera mjerila provodi se kad zakonito mjerilo nije bilo u uporabi zbog kvara ili drugih tehničkih nedostataka ili radi toga što nije bilo ovjereno u propisanom ovjernom razdoblju.

Uporaba popravljenih ugraĐenih zakonitih mjerila

Članak 26.

(1) Ravnatelj Zavoda može propisati da se ugrađena zakonita mjerila mogu rabiti najdulje 30 dana od dana popravka ili pripreme mjerila prije ovjeravanja ako je ovlašteni servis mjerilo propisano pripremio za ovjeravanje, na propisani način ispitao, zaštitio od neovlaštenog pristupa i postavio ovjerne oznake ovlaštenog servisa.

(2) Ovlašteni je servis dužan odmah podnijeti zahtjev za ovjeravanje ugrađenih mjerila na koje je postavio ovjerne oznake ovlaštenog servisera.

Ovjerne oznake

Članak 27.

(1) Ovjerne oznake koje se rabe u Republici Hrvatskoj su:

1. državne ovjerne oznake,

2. oznake prve ovjere Europske unije.

(2) Ravnatelj Zavoda propisuje vrstu, oblik i način postavljanja ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, te oblik i sadržaj ovjernice.

Etaloni i referencijske tvari u zakonskom mjeriteljstvu

Članak 28.

(1) Za ovjeravanje zakonitih mjerila mogu se upotrebljavati samo etaloni koji su umjereni i koji imaju valjanu umjernicu, odnosno referencijske tvari koje su potvrđene i koje imaju valjanu potvrdu.

(2) Umjeravanje etalona, odnosno potvrđivanje referencijskih tvari za potrebe ovjeravanja zakonitih mjerila obavlja Zavod, akreditirani umjerni laboratorij, odnosno akreditirani ispitni laboratorij.

(3) Ravnatelj Zavoda propisuje umjerna razdoblja za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila.

Potvrde i oznake sukladnosti izdane u inozemstvu

Članak 29.

(1) U Republici Hrvatskoj priznaju se potvrde o sukladnosti i znakovi sukladnosti, koji su izdani u inozemstvu, ako su izdani u skladu s međunarodnim sporazumima koje je potpisala Republika Hrvatska.

(2) Zavod može priznati oznake sukladnosti i ovjere te odgovarajuće potvrde ako su izdani pod uvjetima koji su propisani u Republici Hrvatskoj.

(3) Zavod vodi evidenciju potvrda o sukladnosti i znakovima sukladnosti, izdanih u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

Mjesta za ovjeravanje zakonitih mjerila

Članak 30.

(1) Zavod, odnosno ovlaštena pravna osoba, ovjerava zakonita mjerila u svojim službenim prostorijama i ovjernim mjestima.

(2) Ovjerno mjesto je prostor izvan službenih prostorija Zavoda ili ovlaštene pravne osobe, u kojem Zavod ili ovlaštena pravna osoba ovjerava određenu vrstu zakonitih mjerila upotrebljavajući propisanu opremu Zavoda, ovlaštene pravne osobe, korisnika mjerila ili ovlaštenog servisa.

(3) Zavod, odnosno ovlaštena pravna osoba, ovjerava zakonito mjerilo i na mjestima gdje se ono nalazi, odnosno gdje je ugrađeno ili postavljeno, ako se radi o mjerilu koje je po svojoj konstrukciji vezano za mjesto gdje je postavljeno, ili ako se radi o mjerilu koje bi se zbog svoje konstrukcije moglo pri prijenosu oštetiti ili pokvariti.

(4) Zavod, odnosno ovlaštena pravna osoba kad ovjerava mjerilo iz stavka 3. ovoga članka može od podnositelja zahtjeva zahtijevati da osigura potreban broj pomoćnih radnika i opremu za ovjeravanje.

Izvanredno ispitivanje zakonitih mjerila u uporabi

Članak 31.

(1) Fizičke ili pravne osobe u slučaju sumnje u ispravnost zakonitog mjerila imaju pravo tražiti od Zavoda, odnosno ovlaštene pravne osobe izvanredno ispitivanje mjerila i izdavanje ispitnog izvješća.

(2) Troškove izvanrednog ispitivanja zakonitog mjerila snosi podnositelj zahtjeva ako ovjereno zakonito mjerilo s valjanom ovjernom oznakom zadovoljava propisane mjeriteljske zahtjeve, a korisnik mjerila ako mjerilo ne zadovoljava propisane mjeriteljske zahtjeve.

(3) Ravnatelj Zavoda propisuje postupak izvanrednog ispitivanja mjerila, sadržaj i rok čuvanja ispitnog izvješća.

Ovjera mjernih sustava

Članak 32.

(1) Postupak redovnih i izvanrednih ovjera mjernih sustava sastoji se od ovjere mjerila kao dijela sustava koji čine funkcionalnu cjelinu i ovjere mjernog sustava kao cjeline.

(2) Korisnik mjernog sustava dužan je osigurati ovjeru mjerila kao dijela mjernog sustava kao i ovjeru mjernog sustava kao cjeline.

(3) Ravnatelj Zavoda propisuje postupak ispitivanja i ovjeravanja mjernih sustava, te koji se dijelovi sustava mogu izuzeti od mjeriteljske provjere.

UreĐaji s mjernom funkcijom

Članak 33.

Na uređaje s mjernom funkcijom koji se ispituju na temelju drugih propisa primjenjuju se odredbe ovoga Zakona i propisa donesenih za njegovu provedbu koji se odnose na sljedivost etalona, referencijskih tvari i rezultata mjerenja.

VI.2. SLUŽBENA MJERENJA

SluŽbena mjerenja

Članak 34.

(1) Službeno mjerenje je mjerenje koje provodi Zavod ili ovlaštena pravna osoba, u okviru određenom rješenjem o ovlašćivanju (u nastavku: izvršitelj službenog mjerenja), a služi kao mjerodavni dokaz u nekom postupku ili donošenju odluka državnih organa ili sudova.

(2) Izvršitelj službenog mjerenja izdaje ispitno izvješće o rezultatima službenog mjerenja.

(3) Sadržaj i postupak službenog mjerenja propisuje ravnatelj Zavoda.

VI.3. ISPITIVANJE USKLAĐENOSTI I OZNAČIVANJE PAKOVINA I BOCA KAO MJERNIH SPREMNIKA

Pakovine

Članak 35.

(1) Pakovina prema ovom Zakonu je proizvod u ambalaži namijenjen prodaji, koji je bez nazočnosti kupca tako zatvoren da mu se naznačeni sastav i količina ne mogu promijeniti bez otvaranja i očevidne preinake.

(2) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na pojedinačne, skupne, bezomotne pakovine i pakovine u mjernim spremnicima, proizvedene, stavljene u promet ili izložene prodaji za nepoznatog kupca.

(3) Besplatni uzorci, pakovine koje su namijenjene opskrbi zrakoplova, brodova i vlakova i proizvodi u spremnicima koji su pakirani za krajnjeg potrošača na temelju međusobnog ugovora ne smatraju se pakovinama u smislu odredaba ovoga Zakona.

(4) Ravnatelj Zavoda propisuje postupke ispitivanja pakovina, nadzor pakovina, nazivne količine punjenja, dopuštena odstupanja količine punjenja, označivanje nazivnih količina punjenja, mjeriteljske zahtjeve za skupne i bezomotne pakovine, način označivanja ocijeđenom masom, označivanje pakovina jediničnom cijenom proizvoda, veličinu oznaka za nazivnu količinu na pakovinama, mjeriteljske zahtjeve za zakonita mjerila s kojima se nadziru količine punjenja, te način i postupak zaštite neispravnih pakovina kako ih se ne bi stavilo u promet.

Stavljanje u promet pakovina

Članak 36.

(1) Pakovine se smiju proizvoditi, uvoziti, stavljati u promet, izlagati za prodaju samo ako do trenutka kad ih kupac preuzme udovoljavaju propisanim mjeriteljskim zahtjevima.

(2) Ravnatelj Zavoda propisuje obvezu i način podnošenja prijave dobavljača pakovina te način vođenja evidencije dobavljača pakovina.

Ispitivanje mjeriteljske usklaĐenosti pakovina

Članak 37.

Ispitivanje pakovina na zahtjev fizičke, pravne ili ovlaštene osobe radi provjere usklađenosti pakovine s propisanim mjeriteljskim zahtjevima i odredbama ovoga Zakona provodi Zavod ili ovlaštena pravna osoba.

OznaČivanje pakovina

Članak 38.

Na pakiranim proizvodima koji se stavljaju u promet mora biti vidljivo označena nazivna količina punjenja u zakonskim mjernim jedinicama ili brojem komada ili na drugi način koji je propisan za označavanje količine punjenja određene pakovine.

Znak sukladnosti pakovina s propisanim mjeriteljskim zahtjevima

Članak 39.

(1) Znak sukladnosti s mjeriteljskim zahtjevima mora imati propisan oblik, veličinu i način postavljanja, a dobavljač ga smije staviti na pakovinu nakon propisanog dokumentiranja usklađenosti pakovine s propisanim mjeriteljskim zahtjevima.

(2) Ravnatelj Zavoda propisuje veličinu i oblik znaka sukladnosti pakovina, način postavljanja te način dokumentiranja usklađenosti pakovina s mjeriteljskim zahtjevima.

Boca kao mjerni spremnik za pakovine

Članak 40.

(1) Boca kao mjerni spremnik u smislu ovoga Zakona je spremnik koji zadržava stalni oblik boce i koji udovoljava propisanim mjeriteljskim zahtjevima.

(2) Boca kao mjerni spremnik mora imati propisane oznake nazivnog i vršnog obujma te znak proizvođača mjernih spremnika.

(3) Zavod može priznati znak proizvođača mjernih spremnika koji je odobrila inozemna ustanova koja je nadležna za zakonsko mjeriteljstvo.

(4) Boce kao mjerni spremnici smiju se stavljati u promet ako udovoljavaju propisanim mjeriteljskim zahtjevima i ako su označeni propisanim oznakama i natpisima.

(5) Ravnatelj Zavoda propisuje mjeriteljske zahtjeve za boce kao mjerne spremnike, dopuštena odstupanja nazivnog i vršnog obujma te natpise i oznake na bocama kao mjernim spremnicima.

VI.4. OVLAŠĆIVANJE

OvlaŠĆivanje

Članak 41.

(1) Poslove ovlašćivanja u smislu odredbi ovoga Zakona obavlja Zavod u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih za njegovu provedbu.

(2) Za poslove ovjeravanja zakonitih mjerila, ispitivanja sukladnosti mjerila, mjeriteljsku provjeru mjerila postupkom održavanja, ispitivanje pakovina i za provedbu službenih mjerenja ravnatelj Zavoda može ovlastiti pravnu osobu, koja ispunjava propisane uvjete ako Zavod ne može obavljati neke od tih poslova.

(3) Ovlaštenje se može izdati pravnoj osobi ako:

1. ima potrebnu tehničku opremu i prostore za provođenje aktivnosti za koje se traži ovlaštenje,

2. je osigurala sljedivost korištenih etalona i mjerila,

3. zapošljava stručno osposobljene osobe za obavljanje mjeriteljskih poslova,

4. ne bavi se proizvodnjom, uvozom, prodajom ili popravkom mjerila iz područja ovlaštenja,

5. ne bavi se proizvodnjom ili uvozom pakovina ili boca kao mjernih spremnika,

6. daje jamstvo za nadoknadu štete uzrokovane svojim radom,

7. nije u postupku stečaja.

(4) Ravnatelj Zavoda propisat će uvjete koje moraju ispunjavati pravne osobe za određene poslove zakonskog mjeriteljstva.

RjeŠenje o ovlaŠĆivanju

Članak 42.

(1) Ravnatelj Zavoda u roku od 60 dana od podnošenja zahtjeva odlučuje o ovlašćivanju.

(2) Pravne osobe koje ispunjavaju uvjete za ovlašćivanje ne moraju sve biti ovlaštene.

(3) Rješenjem se utvrđuje područje i opseg ovlaštenja.

(4) Ovlaštenje važi 3 godine.

(5) Zavod dodjeljuje ovlaštenoj osobi ovjernu oznaku za ovjeravanje zakonitih mjerila.

Ukidanje rjeŠenja o ovlaŠĆivanju

Članak 43.

(1) Ravnatelj Zavoda će djelomično ili u cijelosti ukinuti rješenje o ovlaštenju ako u cijelosti ili djelomično ovlaštena osoba:

1. ne ispunjava zahtjeve propisane ovim Zakonom i propisima za njegovo provođenje te rješenjem o ovlašćivanju,

2. ne obavlja poslove na propisan način,

3. pokazuje nedostatke u obavljanju poslova iz područja ovlaštenja,

4. to zatraži.

(2) Pravna osoba kojoj je ukinuto rješenje jer nije radila u skladu s propisima, stručno i u skladu s ovlaštenjem ne može podnijeti novi zahtjev za ovlaštenjem u roku od tri godine od dana ukidanja rješenja.

Prestanak valjanosti rjeŠenja o ovlaŠĆivanju

Članak 44.

Ovlaštenje prestaje vrijediti:

1. prestankom postojanja ovlaštene pravne osobe,

2. ukidanjem rješenja,

3. istekom roka valjanosti rješenja o ovlašćivanju.

Objavljivanje rjeŠenja o ovlaŠĆivanju

Članak 45.

Rješenje o ovlaštenju, promjenama i prestanku valjanosti ovlaštenja objavljuje se u Glasilu.

Obveze ovlaŠtene pravne osobe

Članak 46.

(1) Ovlaštena pravna osoba mora:

1. obavljati djelatnosti u skladu s propisima, stručno i u skladu s rješenjem o ovlašćivanju,

2. odmah obavijestiti Zavod o prestanku ili promjeni uvjeta o ovlaštenju,

3. voditi uredsko poslovanje o upravnim predmetima iz područja za koja su ovlašteni u skladu s propisima ako nije ovim Zakonom i propisima za njegovu provedbu drukčije riješeno,

4. u propisanim rokovima i na propisani način dostaviti Zavodu podatke za upis ovjerenog mjerila u evidenciju zakonitih mjerila.

(2) Ravnatelj Zavoda propisuje rokove i način dostavljanja Zavodu podataka o ovjerenim mjerilima.

(3) Ravnatelj Zavoda može propisati obvezu sudjelovanja u usporedbenim mjerenjima svim pravnim osobama koje su ovlaštene za mjeriteljske poslove prema odredbama ovoga Zakona.

OvlaŠteni mjeritelj

Članak 47.

(1) Ovlašteni mjeritelj je službenik Zavoda ili ovlaštene pravne osobe koji zadovoljava propisane uvjete i koji je položio stručni ispit za ovlaštenog mjeritelja.

(2) Ravnatelj Zavoda propisuje uvjete iz stavka 1. ovoga članka, te uvjete i način polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova prema odredbama ovoga Zakona.

VII. NAČIN FINANCIRANJA I PLAĆANJE NAKNADA

Izvori financiranja

Članak 48.

(1) Poslovi zakonskoga mjeriteljstva od interesa su za Republiku Hrvatsku.

(2) Djelatnosti Zavoda financira se:

1. iz proračuna,

2. iz naknade od mjeriteljske djelatnosti,

3. iz sredstva iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Financiranje mjeriteljske djelatnosti Zavoda

Članak 49.

(1) Iz proračuna Republike Hrvatske financira se u cijelosti djelatnost Zavoda koja je od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i to: rješavanje u upravnim stvarima prema odredbama ovoga Zakona, nadzor nad provedbom odredbi zakona nad ovlaštenim pravnim i fizičkim osobama, dobavljačima zakonitih mjerila i pakovina, nad uporabom mjernih jedinica i zakonitih mjerila, održavanje sljedivosti državnih etalona, troškovi čuvanja i održavanja etalona koji su priznati za državnih etalone, održavanje propisanih uvjeta za proglašenje državnih etalona, troškovi usporedbenih mjerenja u kojima sudjeluju nacionalni umjerni laboratoriji s državnim etalonom, članarine u međunarodnim mjeriteljskim organizacijama u kojima je Republika Hrvatska član, uspostava i održavanje baza podataka, sudjelovanje od Zavoda imenovanih predstavnika u međunarodnim mjeriteljskim organizacijama, promicanje zakonskog mjeriteljstva i izdavanje službenog glasila.

(2) Sredstva ostvarena vlastitom djelatnošću prihod su Zavoda i upotrijebit će ih Zavod za obavljanje mjeriteljske djelatnosti u smislu odredaba ovoga Zakona koja se ne financiraju iz proračuna.

Sufinanciranje drŽavnih etalona

Članak 50.

Zavod u skladu sa svojim godišnjim planom financiranja, godišnjim planom uporabe državnog etalona i godišnjim ugovorom s nacionalnim umjernim laboratorijem sufinancira održavanje sljedivosti državnog etalona, sudjelovanje nacionalnoga umjernog laboratorija s državnim etalonom u nacionalnim ili međunarodnim usporedbenim mjerenjima te održavanje propisanih uvjeta za proglašenje državnog etalona, kao i plaće za rad djelatnika koji obavljaju ove poslove.

Naknade

Članak 51.

(1) Za provedbu postupka ovlašćivanja pravne ili fizičke osobe, ispitivanje usklađenosti mjerila, pakovina i boca kao mjernih spremnika s propisima, mjeriteljsku provjeru mjernih uređaja za proizvodnju pakovina, ovjeravanja mjerila i provedbu službenih mjerenja koje po ovom Zakonu obavlja Zavod ili ovlaštena pravna osoba plaćaju se naknade.

(2) Troškovi koji su nastali u svezi s mjeriteljskim nadzorom pakovina kojim je utvrđeno da je dobavljač povrijedio mjeriteljski propis, snosi dobavljač.

(3) Za ovjeravanje zakonitih mjerila u službenim prostorijama Zavoda i ovlaštene pravne osobe, za ovjeravanje ugrađenih mjerila za ovjereno mjerilo podnositelj zahtjeva plaća naknadu.

(4) Ako se ovjeravanje zakonitih mjerila na zahtjev ovlaštenog servisera obavlja u ovlaštenom servisu, ovlašteni servis plaća dodatne troškove.

(5) Ravnatelj Zavoda propisuje visinu naknada, vrstu i visinu dodatnih troškova, te način plaćanja za mjeriteljske poslove koje Zavod ili ovlaštena osoba obavlja prema ovom Zakonu i propisima za njegovu provedbu.

(6) Naknade snosi dobavljač mjerila i pakovina, korisnik mjerila, odnosno ovlašteni servis, pravna ili fizička osoba kad je podnositelj zahtjeva.

VIII. MJERITELJSKA INSPEKCIJA

Mjeriteljski inspekcijski poslovi

Članak 52.

(1) Zavod obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata u djelatnosti mjeriteljstva kao i nadzor nad stručnim radom ovlaštenih mjeritelja, ovlaštenih pravnih osoba, ovlaštenih servisa.

(2) Inspekcijske poslove iz stavka 1. ovoga članka obavlja državni mjeriteljski inspektor (u daljnjem tekstu: mjeriteljski inspektor).

Mjeriteljski inspektor

Članak 53.

(1) Poslove mjeriteljskog inspektora mogu obavljati djelatnici s visokom stručnom spremom, pet godina radnog iskustva u području mjeriteljstva i položenim stručnim ispitom za mjeriteljskog inspektora.

(2) Mjeriteljski inspektor koji nema stručni ispit za mjeriteljskog inspektora dužan ga je položiti u roku od godinu dana od dana imenovanja.

(3) Program stručnog ispita za mjeriteljskog inspektora, sastav ispitnog povjerenstva i način provođenja ispita propisuje ravnatelj Zavoda.

Iskaznica mjeriteljskog inspektora

Članak 54.

(1) Mjeriteljski inspektor ima službenu iskaznicu kojom dokazuje službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

(2) Oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice propisuje ravnatelj Zavoda.

GodiŠnji plan rada

Članak 55.

(1) Mjeriteljska inspekcija donosi godišnji program rada uz suglasnost ravnatelja Zavoda.

(2) Ravnatelj Zavoda podnosi Vladi Republike Hrvatske izvješće o radu mjeriteljske inspekcije s prijedlogom mjera za poboljšanje mjeriteljske djelatnosti.

PodnoŠenje zahtjeva za pokretanje postupka

Članak 56.

(1) Ako mjeriteljski inspektor prilikom nadzora utvrdi da je povredom propisa učinjen prekršaj ili kazneno djelo dužan je bez odgađanja, u roku od sedam dana, podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ili podnijeti kaznenu prijavu.

(2) Tijelo kome je podnesen zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dužno je o ishodu postupka obavijestiti Zavod.

Prava mjeriteljskog inspektora

Članak 57.

(1) Mjeriteljski inspektor u provođenju inspekcijskog nadzora ima pravo ući i pregledati poslovne prostorije i objekte u kojima se proizvode, čuvaju ili upotrebljavaju zakonita mjerila i pakovine, uređaje, opremu i sredstva rada i vozila, ima pravo pregledati poslovne knjige, akte, evidencije i ispitna izvješća ovlaštene pravne osobe i ovlaštenog mjeritelja koja omogućuju uvid u obavljanje poslova koji se odnose na zakonsko mjeriteljstvo.

(2) Mjeriteljski inspektor je ovlašten u postupku nadzora zatražiti i pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet nadzirane osobe (osobna iskaznica, putovnica i sl.) a nadzirane osobe dužne su na zahtjev inspektora dati mu takvu ispravu na uvid.

(3) Ovlaštena pravna osoba i druga pravna i fizička osoba kod kojih se obavlja inspekcijski nadzor dužni su mjeriteljskom inspektoru omogućiti obavljanje nadzora i pružiti potrebne podatke i obavijesti.

(4) Prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora inspektor može uzimati izjave od predstavnika nadziranih pravnih, fizičkih osoba i svjedoka.

ObavjeŠĆivanje nadzirane osobe

Članak 58.

O početku obavljanja nadzora, inspektor će obavijestiti odgovornu osobu nadzirane pravne osobe i fizičku osobu, ako je dostupna, osim ako smatra da bi obavještavanje umanjilo učinkovitost nadzora.

OmoguĆavanje rada inspektora

Članak 59.

(1) Pravne i fizičke osobe koje podliježu nadzoru inspektora dužne su omogućiti obavljanje nadzora sukladno odredbi članka 57.#clanak57 ovoga Zakona i osigurati mu uvjete za neometan rad.

(2) Smatra se da nadzirana pravna ili fizička osoba nije omogućila obavljanje nadzora iz stavka 1. ovoga članka i u slučaju da u roku određenom u zapisniku inspektoru ne osigura uvid u mjerila ili pakirane proizvode koji su predmet nadzora, traženu poslovnu dokumentaciju i druge isprave potrebne za utvrđivanje činjeničnog stanja u postupku nadzora.

(3) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su na traženje inspektora privremeno obustaviti poslovanje nadziranog objekta za vrijeme inspekcijskog nadzora, ako inspektor ne bi mogao na drugi način obaviti inspekcijski nadzor ili utvrditi činjenično stanje.

(4) Inspektor može od nadzirane pravne i fizičke osobe nakon obavljenoga inspekcijskog nadzora tražiti izvršenje pojedine radnje u postupku radi potpunog utvrđenja činjeničnog stanja i odrediti rok izvršenja te radnje.

Dostava podataka

Članak 60.

Pravne i fizičke osobe dužne su na pisano traženje inspektora, u roku primjerenom izvršenju obveze, dostaviti ili pripremiti točne i potpune podatke, obavijesti i materijale koji su mu potrebni za obavljanje inspekcijskog nadzora.

Postupanje po naĐenim nepravilnostima

Članak 61.

(1) Inspektor će izvijestiti nadležno tijelo državne uprave o uočenim nepravilnostima i tražiti pokretanje postupka i poduzimanje mjera za uklanjanje nepravilnosti, ako nije ovlašten izravno postupati.

(2) Inspektor može obavješćivati i savjetovati nadzirane pravne i fizičke osobe o najučinkovitijoj provedbi zakona i drugih propisa ako to smatra korisnim i potrebnim, nakon obavljenog nadzora.

Čuvanje tajnih podataka

Članak 62.

(1) Prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora mjeriteljski inspektor dužan je postupiti tako da ne ugrozi tajnost podataka.

(2) Nadzirane osobe dužne su mjeriteljskog inspektora upoznati s tim što se po njihovim općim aktima smatra tajnom.

Primjena opĆeg upravnog postupka

Članak 63.

Na postupak inspekcijskog nadzora primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako ovim Zakonom pojedina pitanja nisu drukčije uređena.

PeČaĆenje

Članak 64.

Ravnatelj Zavoda propisuje način pečaćenja, kada se rješenja donijeta na temelju ovoga Zakona ili drugih zakona izvršavaju pečaćenjem.

Samostalnost u radu i odluČivanju

Članak 65.

Inspektor je u obavljanju inspekcijskog nadzora samostalan, te vodi postupak, donosi rješenja i poduzima mjere u okviru prava, dužnosti i ovlasti utvrđenih ovim Zakonom i drugim propisima donesenim za njegovo provođenje.

Zadaci mjeriteljskog inspektora

Članak 66.

U obavljanju mjeriteljskih inspekcijskih poslova mjeriteljski inspektor nadzire:

1. zakonitost i stručnost obavljanja mjeriteljskih poslova,

2. uporabu zakonitih mjernih jedinica,

3. način čuvanja, održavanja i uporabe državnih etalona,

4. zakonitost korištenja sredstava iz državnog proračuna za sufinanciranje državnih etalona

5. zakonitost i stručnost rada u postupku potvrđivanja usklađenosti mjerila s mjeriteljskim propisima, u postupku ispitivanja tipa mjerila i ovjeravanja zakonitih mjerila,

6. uporabu zakonitih mjerila,

7. provedbu službenih mjerenja,

8. ispravnost pakovina i boca kao mjernih spremnika u smislu odredbi ovoga Zakona,

9. zakonitost i stručnost rada pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za provedbu odredbi ovoga Zakona,

10. način vođenja i korištenja propisane dokumentacije i evidencija,

11. druga pitanja od značaja za utvrđivanje i ocjenjivanje zakonitosti i stručnosti rada i provedbu odredbi ovoga Zakona.

Prava i duŽnosti mjeriteljskog inspektora

Članak 67.

U obavljanju inspekcijskih poslova iz članka 68.#clanak68 ovoga Zakona mjeriteljski inspektor ima pravo i dužnost:

1. narediti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u određenom roku,

2. zabraniti uporabu mjerila i stavljanje u promet pakovina koji nisu sukladni propisanim zahtjevima,

3. zabraniti provođenje radnji koje su suprotne zakonu ili provedbenim propisima,

4. zabraniti rad i pokrenuti postupak ukidanja ovlaštenja ovlaštenoj osobi koja više ne ispunjava propisane mjeriteljske zahtjeve,

5. zabraniti rad i pokrenuti postupak ukidanja ovlaštenja ovlaštenoj osobi ili ovlaštenom mjeritelju koji poslove za koje je ovlašten ne obavlja stručno i zakonito,

6. narediti poduzimanje drugih mjera za koje je ovlašten ovim Zakonom i drugim propisima.

RjeŠenje o zabrani stavljanja u promet i povlaČenje iz prometa

Članak 68.

(1) Ako utvrđeni nedostaci prije stavljanja pakovina u promet ne budu otklonjeni u određenom roku mjeriteljski inspektor će donijeti rješenje o zabrani stavljanja u promet pakovina.

(2) Ako utvrđeni nedostaci zakonitih mjerila i pakovina u prometu ili u uporabi zakonitih mjerila ne budu otklonjeni u određenom roku mjeriteljski inspektor će donijeti rješenje o povlačenju zakonitih mjerila i pakovina iz prometa, odnosno rješenje o zabrani uporabe mjerila.

Obveza obavjeŠĆivanja nadleŽnog tijela

Članak 69.

Ako mjeriteljski inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora utvrdi povrede propisa ili drugih općih akata, a za postupanje u svezi s tim povredama nadležno je neko drugo državno tijelo, dužan je o tome bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo.

Izdavanje usmenog rjeŠenja

Članak 70.

(1) Mjeriteljski inspektor može prilikom obavljanja inspekcijskih poslova izdati i usmeno rješenje za izvršenje određenih mjera osiguranja kada postoji opasnost od prikrivanja, zamjene ili uništenja dokaza ako se mjera osiguranja ne poduzme odmah.

(2) Mjeriteljski inspektor može narediti izvršenje usmenog rješenja odmah. Usmeno rješenje mora se unijeti u zapisnik o obavljenom pregledu.

(3) Mjeriteljski inspektor dužan je izdati pisani otpravak rješenja.

Žalba

Članak 71.

Protiv rješenja koje donosi mjeriteljski inspektor dopuštena je žalba povjerenstvu koje imenuje ravnatelj Zavoda.

VoĐenje zapisnika

Članak 72.

(1) O obavljenom pregledu, utvrđenom stanju i poduzetim, odnosno naređenim mjerama, kao i o obavljenim radnjama mjeriteljski inspektor sastavlja zapisnik.

(2) Primjerak zapisnika mjeriteljski inspektor uručuje nadziranoj osobi.

ZaŠtita inspektora

Članak 73.

Ako se mjeriteljskom inspektoru prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pruži fizički otpor, odnosno ako se takav otpor osnovano očekuje, mjeriteljski inspektor može zatražiti pomoć ovlaštenog službenika nadležnog tijela unutarnjih poslova.

Evidencija o obavljenim inspekcijskim pregledima

Članak 74.

(1) Mjeriteljski inspektor vodi evidenciju o obavljenim inspekcijskim pregledima.

(2) Način vođenja evidencije propisuje ravnatelj Zavoda.

DrŽavni inspektorat

Članak 75.

(1) Gospodarski inspektori Državnog inspektorata nadziru uporabu zakonitih mjernih jedinica i mjerila, te oznake na pakiranim proizvodima i primjenu propisanih nazivnih količina punjenja pakovina.

(2) Kad gospodarski inspektor u postupku nadzora utvrdi povrede odredbi ovoga Zakona poduzima mjere propisane ovim Zakonom i drugim propisima.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 76.

(1) Novčanom kaznom od 300,00 do 3.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba odnosno novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna pravna osoba:

1. ako u radnom prostoru drži mjerilo koje ne upotrebljava i koje na vidnom mjestu nije označeno oznakom »Mjerilo nije u uporabi« (članak 18. stavak 2.),

2. ako nije osigurao redovno ovjeravanje mjerila u propisanom ovjernom razdoblju (članak 24. stavak 2.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.500,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 77.

(1) Novčanom kaznom od 1.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba odnosno novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna pravna osoba:

1. ako redovno ne održava mjerilo u smislu odredbe članka 21.#clanak21 stavka 4. ovoga Zakona,

2. ako proizvodi, uvozi i stavlja u promet pakovine koje ne udovoljavaju propisanim mjeriteljskim zahtjevima (članak 36. stavak 1.),

3. ako stavi znak sukladnosti na pakovine koje ne udovoljavaju propisanim mjeriteljskim zahtjevima (članak 39. stavak 1.),

4. ako stavi u promet boce kao mjerne spremnike koje ne udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima i nisu označene propisanim oznakama i natpisima (članak 40. stavak 4.),

5. ako postupa suprotno odredbi članka 46.#clanak46 stavka 1. ovoga Zakona,

6. ako postupa suprotno članku 57.#clanak57 stavku 3. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 78.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba odnosno od 50.000,00 do 100.000,00 kuna pravna osoba:

1. ako stavlja u promet mjerila koja nisu označena propisanim znakovima sukladnosti odnosno ako nisu označena službenom oznakom tipa mjerila i oznakom prve ovjere (članak 17. stavak 1.),

2. ako upotrebljava zakonita mjerila koja ne udovoljavaju propisanim mjeriteljskim propisima, koja nisu ispitana, ovjerena i koja nisu označena propisanim ovjernim oznakama, odnosno koja nemaju valjanu potvrdu o ovjeravanju (članak 18. stavak 1),

3. ako u obavljanju djelatnosti ne postave i ne rabe mjerila na način na koji se osigurava potrebna točnost mjerenja (članak 18. stavak 3.),

4. ako postupa suprotno odredbi članka 19.#clanak19 stavka 1. ovoga Zakona,

5. ako mjeriteljskom inspektoru ne pruži potrebne podatke i obavijesti za obavljanje inspekcijskog nadzora (članak 60.),

6. ako mjeriteljskom inspektoru prilikom obavljanja nadzora pruži fizički otpor (članak 73.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1 ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prijelazne odredbe o provedbenim propisima

Članak 79.

(1) Propise koje je potrebno uskladiti s odredbama ovoga Zakona donosi ravnatelj Zavoda u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka, ostaju na snazi propisi doneseni na temelju Zakona o mjeriteljskoj djelatnostiL93377 (»Narodne novine«, 11/94.), ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

(3) Ovlašćuje se ravnatelj Zavoda da propisima iz stavka 1. ovoga Zakona može odrediti prekršaje i propisati kazne za te prekršaje.

Prijelazne odredbe o rjeŠenjima

Članak 80.

(1) Sva rješenja o proglašenju državnih etalona, odobrenju tipa, potvrde o ovjeravanju i ovjerni žigovi, koji su izdani prije stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju važiti do isteka roka njihove valjanosti.

(2) Sva rješenja o ovlašćivanju ovlaštenih mjeriteljskih laboratorija ostaju na snazi godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, osim dijela koji se odnosi na umjeravanje mjerila i etalona koje prestaju važiti danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Sva rješenja o ovlašćivanju potvrđenih mjeriteljskih laboratorija prestaju važiti danom stupanja na snagu ovoga Zakona, a prostorije laboratorija mogu se upotrebljavati kao ovjerni centri godinu dana nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, ako udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima prema kojima su bili ovlašteni.

Prestanak vaŽenja zakona

Članak 81.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o mjeriteljskoj djelatnostiL93378 (»Narodne novine«, br. 11/94. i 37/94.) i Zakon o mjernim jedinicamaL93379 (»Narodne novine« br. 53/94.), osim odredbe članka 4. koja prestaje važiti danom stupanja na snagu propisa iz članka 10.#clanak10 stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Izuzetno od stavka 1. ovoga članka odgađa se primjena odredbe članka 27. stavak 1. točka 2. ovoga Zakona, koja se odnosi na oznake o prvom ovjeravanju Europske unije, do primitka Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.

(3) Do donošenja propisa iz članka 10.#clanak10 stavka 3. ovoga Zakona odgovarajuće će se primjenjivati odredbe Zakona o mjernim jedinicama.

Stupanje na snagu

Članak 82.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 383-01/03-01/03

Zagreb, 1. listopada 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v.r.

zatvori
Zakon o mjeriteljstvu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !