Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o morskom ribarstvu (pročišćeni tekst) – (“Narodne novine”, br. 44/80, 41/84, 9/88, XX/90-(čl. 55, toč. 5. Zakona o samostalnom  obavljanju privrednih djelatnosti osobnim radom), XX/90-Odluka     USH, XX/91, XX/91, XX/92, XX/93-(čl. 104. Zakona o novčanim      kaznama), XX/93. XX/94-(čl. 76. i 77. Zakona o morskom ribarstvu).)
označi tražene riječi printaj stranicu
78 26.10.1994 74 18.10.1994 Zakon o morskom ribarstvu

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPURLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L30456 Ustava Republike Hrvatske donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU

Proglašavam Zakon o morskom ribarstvu, kojeg je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 6. listopada 1994.

Broj : PA4-91/1-94.

Zagreb, 12. listopada 1994.

Predsjednik Republike Hrvstske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O MORSKOM RIBARSTVU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Morsko ribarstvo u smislu ovoga Zakona jest gospodarenje obnovljivim biološkim bogatstvima mora, a obuhvaća zaštitu, ribolov i uzgoj riba i drugih morskih organizama.

Ribe i drugi morski organizmi u ribolovnom moru obnovljivi su dijelovi prirode od interesa za Republiku Hrvatsku i imaju njezinu osobitu zaštitu koja se provodi sukladno sa odredbama ovoga Zakona.

Članak 2.

Ribe i drugi morski organizmi, osim u posebno zaštićenim dijelovima prirode, mogu se loviti, sakupljati i uzgajati pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

Članak 3.

Ako ovim Zakonom nije drugačije određeno, pojedini pojmovi uporabljeni u ovom Zakonu imaju ova značenja:

1. ribolov jest gospodarski ribolov i rekreacijsko-športski ribolov,

2. gospodarski ribolov jest djelatnost lova i sakupljanja zbog stjecanja dobiti,

3. rekreacijsko-športski ribolov jest lov riba i drugih morskih organizama u svrhu rekreacije i športa,

4. lov jest djelatnost. lovljenja riba i drugih morskih organizama uz upotrebu ribolovih alata i opreme,

5. sakupljanje jest djelatnost, sakupljanja rnorskih organizama bez upotrebe ribolovnih alata,

6. uzgoj jest gospodarska djelatnost kontrolirane reprodukcije i uzgajanja riba i drugih morskih organizama,

7. plovilo jest brod ili brodica namijenjena za ribolov,

8. ribolovni alat jest sredstvo kojim se obavlja ribolov

9. oprema jest sredstvo koje po svojoj namjeni omogućava upotrebu ribolovnog alata,

10. ribolovno more jest morski prostor nad kojim se prostire suverenitet Republike Hrvatske a sastoji se od područja unutrašnjega ribolovnog mora i područja vanjskoga ribolovnog mora,

11. ribolovno područje jest geografski omeđen dio ribolovnoga mora koji predstavlju biološku, hidrografsku i gospodarsku cjelinu,

12. ribolovna zona jest dio ribolovnoga područja,

13. drugi morski organizimi su, osim riba, svi morski organizmi koji su objekt interesa morskoga ribarstva,

14. Ministcarstvo označava ministarstvo nadležno za morsko ribarstvo,

15. ministar označava ministra u ministarstvu nadležnom za morsko ribarstvo

16. područne jedinice ministarstva jesu unutarnje ustrojstvene jedinice ministarstva osnovane za obavljanje odredenih upravnih i drugih stručnih poslova iz oblasti morskoga ribarstva u županijama na jadranskoj obali,

17. povlastica jest ovlaštenje na temelju koje pravne ili fizičke osobe smiju obavljati gospodarsku djelatnost ribolova ili uzgoja,

18. dozvola je ovlaštenje na temelju kojeg fiziaka osoba smije obavljati rekreacijsko-športski ribolov,

19. stavljati u promet označava prodavati ribe i druge morske organizme na tržištu.

Članak 4.

Granicu između unutrašnjega ribolovnog mora i varkjskog ribolovnog mora kao i granice ribolovnih zona odredit će ministar.

Granicu ribolovnoga mora u rijekama koje utječu u more utvrdit će ministar uz suglasnost ministra nadležnog za slatkovodno ribarstvo.

Članak 5.

Pod ribolovnim morem razumijevat će se i gospodarski pojas Republike Hrvatske nakon što Sabor Republike Hrvatske donese odluku o proglašenju gospodarskoga pojasa.

Članak 6.

Ribolov se dijeli na gospodarski ribolov i rekreacijsko-športski ribolov.

Gospodarske djelatnosti u smislu ovoga Zakona su gospodarski ribolov i uzgoj.

Ribolovom i uzgojem smiju se baviti pravne i fizičke osobe pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

Članak 7.

Gospodarski ribolov se smije obavljati, samo na, temelju povlastice.

Rekreacijsko-športski ribolov se smije obavljati na temelju dozvole.

Uzgoj se smije obavljati na temelju povlastice koja se izdaje nakon dobivene koncesije za korištenje pomorskog dobra u skladu sa Pomorskim zakonikom.

Za obavljanje ribolova plaća se naknada.

Članak 8.

Povlasticu za ribolov i uzgoj u dijelovima ribnlovnoga mora koji su posebnim propisima utvrđeni kao područja za potrebe oružanih snaga Republike Hrvatske, područna jedinica Ministarstva smije izdati samo uz prethodnu suglasnost Ministarstva obrane.

Članak 9.

Na označenim mjestima ribolovnog mora u kojem se nalaze telegrafski, telefonski ili električni kabeli cjevovidi ili drugi uređaji kao i hidroarheološka nalazišta I nalazi, zabranjen je ribolov uz upotrebu mehaničkih naprava za lov školjaka, pridnenih povlačnih mreža koća, obalnih povlačnih mreža i obalnih mreža potegača.

II. GOSPODARSKI RIBOLOV

Članak 10.

Pravne ili fizičke osobe mogu započeti obavljati djelatnost gospodarskog ribolova:

1. ako imaju propisano plovilo, ribolovne alate i opremu za ribolov,

2. ako imaju zaposlene djelatnike stručno osposobljene za gospodarski ribolov ili su sami stručnoo osposobljeni gospodarski ribolov,

3. ako irnaju povlasticu za ribolov izdanu od nadležnog tijela.

Članak 11.

Povlasticu za ribolov izdaje područna jedinica Ministarstva.

Povlastica za ribolov izdaje se posebno za svako plovilo i mora sadržavati:

1. tvrtku pravne osobe ili ime i prezime fzičke osobe kojoj se izdaje povlastica za ribolov,

2. ime ili registarsku oznaku plovila ili više njih ako se radi o vrstama gospodarskog ribolova u kojima sudjeluje više plovila kojima se obavlja gospodarski ribolov,

3. ribolovno područje ili zonu u kojoj se smije obavljati gospodarski ribolov,

4. vrstu i količinu ribolovnih alata i opremu kojom se obavlja gospodarski ribolov,

5. veličinu plovila i snagu porivnoga pogonskoga stroja plovila.

U slučaju promjene plovila u povlasticu se upisuje drugo plovilo.

Obrazac, kriterije i postupak izdavanja povlastice za ribolov propisuje ministar.

Članak 12.

Protiv upravnog akta iz članka 11.#clanak11 stavka 1. ovoga Zakona može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Članak 13.

Povlastica z.a ribolov prestaje vrijediti prestankom pravne osobe, odnosno obrta.

Povlastica za ribolov oduzima se rješenjem područne jedinice Ministarstva koja je izdala povlasticu za ribolov:

1. ako se utvrdi da pravna ili fizička osoba kojoj je izdana povlastica za ribolov nema propisano plovilo, alate i opremu za ribolov,

2. ako se utvrdi da pravna ili fizička osoba kojoj je izdana povlastica za ribolov nema zaposlene djelatnike stručno osposobljene za gospodarski ribolov ili da sama nije stručno osposobljena za gospodarski ribolov,

3. ako se utvrdi da je strana pravna ili fizička osoba osnivač domaće pravne osobe kojoj je izdana povlastica za ribolov.

Protiv rješenja o oduzimanju povlastice iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Članak 14.

Područna jedinica Ministarstva koja izdaje povlasticu za ribolov vodi registar o izdanim povlasticama za ribolov.

Oblik, sadržaj i način vođenja registra o izdanim povlasticama za ribolov propisuje ministar.

Članak 15.

Pravne i fizičke osobe smiju obavljati gospodarski ribolov na ribolovnom području ili zoni, plovilom, ribolovnim alatima i opremom koja je upisana u povlastici za ribolov.

Povlastica za ribolov mora se uvijek nalaziti na plovilu.

Članak 16.

Gospodarskim ribolovom mora upravljati stručno osposobljena osoba, koja se za vrijeme obavljanja gospodarskog ribolova mora nalaziti na plovilu.

U slučajevima kada se gospodarski ribolov obavlja ronjenjem, osobe koje rone moraju biti stručno osposobljene za ronjenje i za obavljanje gospodarskog ribolova.

Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova moraju osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka uvijek imati kod sebe kada obavljaju gospodarski ribolov.

Članak 17.

Ovisno o značenju, gospodarski ribolov se dijeli na veliki gospodarski ribolov i mali gospodarski ribolov.

Članak 18.

Veliki gospodarski ribolov dijeli se na:

- ribolov pridnenim povlačnim mrežama koćama,

- ribolov pelagijskim koćama,

- ribolov kružnim mrežama plivaricama,

- ribolov obalnim mrežama potegačama,

- ribolov obalnim povlačnim mrežama,

- ribolov ludrom, zagonicom i fružatom,

- ribolov mrežama stajačicama,

- ribolov vršama za lov ribe,

- ribolov ostima sa ili bez upotrebe osvjetljenja,

- ribolov parangalima i drugim udičarskim alatima,

- lov škampa vršama,

- lov velikih rakova vršama,

- lov školjaka i

- lov ili sakupljanje drugih morskih organizama.

Namjenu, vrstu i količinu ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u velikom gospodarskom ribolovu propisat će ministar.

Članak 19.

Mali gospodarski ribolov dijeli se na:

- ribolov mrežama stajačicama,

- ribolov vršama za lov ribe

- ribolov ostima sa ili bez upotrebe osvjetljenja,

- ribolov parangalima i drugim udičarskim alatima,

- ribolov obalnom mrežom potegačom-kogolom i

- skupljanje školjaka

Namjenu, vrstu i količinu ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u malom gospodarskom ribolovu propisat će ministar.

Članak 20.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju ribolov dužne su se pridržavati uobičajenih pravila ribolova i ne smiju ometati jedni druge.

Ministar može propisati redoslijed i uvjete obavljanja ribolova na pojedinom ribolovnom području ili zoni.

Članak 21.

Stručna osposobljenost za obavljanje gospodarskog ribolova provjerava se na ispitu.

Program ispita za obavljanje gospodarskog ribolova propisuje ministar.

Stručnu osposobljenost iz stavka 1. ovoga članka provjerava posebno stručno povjerenstvo pri područnoj jedinici Ministarstva.

Stručno povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka, od najmanje tri člana imenuje ministar.

III. REKREACIJSKO-ŠPORTSKI RIBOLOV

Članak 22.

Rekreacijsko-športski ribolov u ribolovnom moru smije se obavljati samo na temelju dozvole za rekreacijsko-športski ribolov (u tekstu koji slijedi: dozvola).

Dozvolu mora ovlaštenik uvijek imati kod sebe kada obavlja rekreacijsko-športski ribolov.

Članak 23.

Dozvolu za rekreacijsko-športski ribolov izdaje područna jedinica Ministarstva.

Dozvolu za rekreacijsko-športski ribolov smiju u ime i za račun Ministarstva prodavati pravne i fizičke osobe koje za to ovlasti ministar.

Članak 24.

Rekreacijsko-športski ribolov smije se obavljati uz upotrebu dozvoljenih ribolovnih alata i opreme.

U rekreacijsko-športskom ribolovu dozvoljeno je dnevno uloviti i sakupiti do 5 kilograma riba i drugih morskih organizama.

U količinu ulova iz stavka 2 ovoga članka ne ubraja se ulov riba hrskavičnjača kao i jedna riba ili drugi morski organizam teži od 5 kilograma.

Ribe i drugi morski organizmi ulovljeni u obavljanju rekreacijsko-športskoga ribolova ne smiju se stavljati u promet.

Članak 25.

Odobrenje za održavanje natjecanja u rekreacijsko-športskom ribolovu izdaje nadležna područna jedinica Ministarstva.

Za državna i međunarodna natjecanja odobrenje izdaje Ministarstvo.

Za vrijeme trajanja natjecanja u rekreacijsko-športskom ribolovu količina ulova nije ograničena.

Članak 26.

Način, vrstu i količinu ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u obavljanju rekreacijsko-športskog ribolova, te obrazac i sadržaj dozvole za rekreacijsko-športski ribolov propisuje ministar.

IV. UZGOJ

Članak 27.

Pravne ili fizičke osobe mogu započeti obavljati djelatnost uzgoja:

1. ako imaju zaposlene djelatnike stručno osposobljene za uzgoj ili su sami stručno osposobljeni za uzgoj,

2. ako imaju povlasticu za uzgoj izdanu od nadležnog tijela.

Članak 28.

Povlasticu za uzgoj izdaje područna jedinica Ministarstva.

Povlastica za uzgoj mora sadržavati:

1. tvrtku pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe kojoj se izdaje povlastica za uzgoj,

2. područje ili zonu na kojoj se obavlja uzgoj,

3. pravni akt (ugovor o koncesiji) na temelju kojeg se pomorsko dobro može upotrebljavati za uzgoj,

4. količinu i vrste riba i drugih morskih organizama koji se smiju uzgajati.

Za svaki dio pomorskoga dobra na kojem se obavlja uzgoj, izdaje se posebna povlastica.

Obrazac povlastice za uzgoj propisuje ministar.

Članak 29.

Protiv upravnoga akta iz članka 28.#clanak28 stavka 1. ovoga Zakona može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Članak 30.

Povlastica za uzgoj prestaje vrijediti:

- istekom roka na koji je dana koncesija za uzgoj na pomorskom dobru,

- oduzimanjem koncesije od strane davatelja,

- prestankom pravne osobe odnosno obrta.

Povlastica za uzgoj oduzima se rješenjem područne jedinice Ministarstva koja je izdala povlasticu za uzgoj ako se utvrdi da pravna ili fizička osoba:

- nema zaposlene djelatnike stručno osposobljene za uzgoj ili da sama nije stručno osposobljena za uzgoj,

- uzgaja vrste ili količine riba ili drugih morskih organizama koje nisu upisane u povlasticu za uzgoj,

- djelatnošću uzgoja ugrožava kriterije o pogodnosti dijelova pomorskog dobra za uzgoj.

Protiv rješenja o oduzimanju povlastice iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu

Članak 31.

Područna jedinica Ministarstva koja izdaje povlastice za uzgoj vodi registar o izdanim povlasticama za uzgoj.

Oblik, sadržaj i način vođenja registra za uzgoj propisuje ministar.

Članak 32.

Pravne i fizičke osobe smiju obavljati uzgoj na dijelu pomorskoga dobra za koji imaju koncesiju i smiju uzgajati vrste i količine riba i drugih morskih organizama koje su im upisane u povlasticu za uzgoj.

Povlastica za uzgoj mora se nalaziti na uzgajalištu ili u sjedištu tvrtke.

Članak 33.

Uzgojem mora upravljati osoba stručno osposobljena za uzgoj.

Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje uzgoja mora osoba iz stavka 1. ovoga članka uvijek imati kod sebe kada se nalazi na uzgajalištu.

Članak 34.

Dijelove pomorskoga dobra za uzgoj utvrđuju skupštine Županija sukladno prostornim planovima županija i kriterijima o pogodnosti dijelova pomorskoga dobra za uzgoj.

Kriterije o pogodnosti dijelova pomorskoga dobra za uzgoj propisuje ministar uz suglasnost ministra graditeljstva i zaštite okoliša.

Članak 35.

Na udaljenosti manjoj od 100 metara od oznake položaja uzgajališta zabranjeno je obavljanje ribolova i drugih radnji koje mogu ometati djelatnost uzgoja.

Članak 36.

Stručna osposobljenost za obavljanje uzgoja provjerava se na ispitu.

Program ispita za obavljanje uzgoja propisuje ministar.

Stručnu osposobljenost iz stavka 1. ovoga članka provjerava posebno stručno povjerenstvo pri područnoj jedinici Ministarstva.

Posebno stručno povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka, od najmanje tri člana, imenuje ministar.

V. NAKNADA ZA RIBOLOV

Članak 37.

Naknada za ribolov iz članka 7.#clanak7 stavka 4. ovoga Zakona prihod je državnoga proračuna.

Naknada za ribolov se koristi za financiranje praćenja stanja biološkoga bogatstva mora u svrhu racionalnoga gospodarenja kao i za financiranje mjera unapređenja morskoga ribarstva.

Način određivanja visine naknade za ribolov kao i način njezina usmjeravanja za namjene iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar.

VI. ZAŠTITA RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA

Članak 38.

Radi zaštite mora, riba i drugih morskih organizama poduzimaju se radnje i provode mjere za zaštitu ribolovnih i uzgojnih područja.

Radi zaštite hridinaste obale kao posebnog staništa ribolovnog mora zabranjen je izlov prstaca i zabranjeno je njihovo stavljanje u promet na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, kao i njihov izvoz.

Članak 39.

Zabranjeno je loviti i stavljati u promet nedorasle ribe i druge nedorasle morske organizme.

Zabranjeno je loviti ribe i druge morske organizme za vrijeme lovostaja i stavljati ih u promet u svježem stanju.

Zbog zaštite riba i drugih morskih organizama ministar propisuje :

1. što se razumijeva pod nedoraslim ribama i drugim morskim organizmima,

2 najmanju veličinu gospodarski važnih vrsta riba i drugih morskih organizama ispod koje se ne smiju loviti, sakupljati niti stavljati u promet,

3. lovostaj za pojedine vrste riba i drugih morskih organizama odnosno vrijeme kada se ne smiju loviti, sakupljati niti stavljati u promet,

4. zabranu ribolova na određenom ribolovnom području ili zoni.

Ministar može dopustiti lov nedoraslih riba i drugih nedoraslih morskih organizama na određenom dijelu ribolovnoga mora, na određeno vrijeme i s odredenim ribolovnim alatima u svrhu uzgoja, poribljavanja i istraživanja.

Članak 40.

Zbog racionalnog gospodarenja i zaštite gospodarski važnih vrsta riba i drugih morskih organizama, ministar propisuje:

1. broj i veličinu plovila, snagu pogonskog stroja plovila, te vrstu i količinu ribolovnog alata i opreme kojima se na određenom ribolovnom području ili zoni dozvoljen ribolov,

2. ograničenje vremena ribolova na određenom ribolovnom području ili zoni,

3. dozvoljenu količinu ulova ili sakupljanja na određenom ribolovnom području ili zoni odnosno dozvoljenu količinu ulova ili sakupljanja po jednoj povlastici,

4. broj povlastica za određenu vrstu ribolova na određenom ribolovnom području ili zoni,

5. konstrukcijsko-tehničke osobine, način upotrebe i namjenu pojedinih vrsta ribolovnih alata i opreme za ribolov.

6. mjesta i uvjete za postavljanje umjetnih brakova i poribljavanje mora.

Članak 41.

Zabranjeno je poribljavanje ribolovnog mora alohtonim vrstama riba i drugim morskim organizmima.

Uzgoj alohtonih vrsta riba i drugih morskih organizama smije se obavljati uz odobrenje Ministarstva i uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša i mišljenje znanstvene institucije registrirane za poslove istraživanja mora.

Članak 42.

Radi racionalnog gospodarenja obnovljivim biološkim bogastvima mora uspostavlja se program praćenja na cjelokupnom ribolovnom moru ili njegovim dijelovima, a obuhvaća naročito :

- praćenje stanja naselja riba i drugih morskih organizama od interesa za morsko ribarstvo,

- praćenje kvalitete dijelova pomorskog dobra na kojima se obavlja djelatnost uzgoja..

Sadržaj, način i opseg provedbe programa iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 43.

Radi zaštite riba i drugih morskih organizama ministar utvrđuje posebna staništa riba i drugih morskih organizama (u tekstu koji slijedi: posebna staništa).

Posebna staništa su dijelovi ribolovnog mora u kojima je zabranjen ribolov.

Radi pravilnog gospodarenja ministar može u posebnom staništu, na određeno vrijeme i s određenim ribolovnim alatima i opremom dozvoliti ribolov.

Članak 44.

Zabranjeno je puštati ili bacati u ribolovno more, rijeke koje utječu u to more ili jezera povezana s tim morem tekuće ili krute otpatke proizvodnje ili prerade ili bilo kakve druge tvari ili materijale koji uništavaju ribe ili druge morske organizme, koje ograničavaju njihov životni prostor i koje štetno utječu na biološke uvjete za njihov opstanak i razvoj.

Članak 45.

Pravna ili fizička osoba koja počini štetu postupajući suprotno odredbama ovoga Zakona dužna je tu štetu nadoknaditi.

Kriterije za utvrđivanje visine naknade štete iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

Sredstva prikupljena na ime naknada od šteta nanesenih morskim organizmima iz stavka 1. ovoga članka prihod su državnoga proračuna i koriste se za financiranje unapređenja morskog ribarstva.

Način usmjeravanja prikupljenih sredstava za namjene iz stavka 3. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 46.

Kada se zbog znanstvenih istraživanja lov ili sakupljanje obavlja protivno uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega potrebno je pribaviti dozvolu Ministarstva.

Članak 47.

Prije donošenja propisa iz članka 39. stavka 3. točke 1., 2., 3., i 4., članka 40. stavka 1. točke 1., 2., 3., 5. i 6., članka 43. stavka 1. prije izdavanja suglasnosti iz članka 41. stavka 2. te prije izdavanja dozvole iz članka 43.#clanak43 stavka 3. ovoga Zakona ministar mora zatražiti znanstveno i stručno mišljenje od pravne osobe registrirane za poslove istraživanja mora kao i od strukovnih grupa ribara udruženih pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj obrtničkoj komori.

VII. PODACI O RIBOLOVU I UZGOJU

Članak 48.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarski ribolov i uzgoj moraju voditi očevidnik o gospodarskom ribolovu i uzgoju.

Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka mora se uvijek nalaziti na plovilu kojim se obavlja ribolov odnosno na uzgajalištu.

Oblik, sadržaj i način vođenja očevidnika o gospodarskom ribolovu i uzgoju, propisuje ministar

Članak 49.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost gospodarskog ribolova i uzgoja dužne su dostavljati podatke o gospodarskom ribolovu i uzgoju.

Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se na propisanom obrascu, područnoj jedinici Ministarstva koja je izdala povlasticu.

Oblik, sadržaj i način dostavljanja obrasca iz stavka 2. ovoga članka, propisuje ministar.

VIII. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Upravni nadzor

Članak 50.

Upravni nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor

Članak 51.

Inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega provode ribarski inspektori Ministarstva i drugi državni službenici koje za to ovlasti ministar (u tekstu koji slijedi: inspektori).

Inspekcijski nadzor iz stavka 1. ovoga članka na području vanjskoga ribolovnoga mora provode i ovlaštene službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 52.

Inspektori u provedbi inspekcijskog nadzora:

- pregledavaju isprave i poslovne spise pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju ribolov, uzgoj i promet riba i drugih morskih organizama,

- nadziru obavlja li se ribolov i uzgoj sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega,

- nadziru obavlja li se promet riba i drugih morskih organizama sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

Članak 53.

Ukoliko nađe da je povrijeđen ovaj Zakon ili drugi propis donesen na temelju njega inspektor ima pravo i obvezu:

1. rješenjem narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka odnosno nepravilnosti u određenom roku,

2. podnijeti nadležnom državnom tijelu prijavu zbog kaznenog djela odnosno zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka te izreći ovim Zakonom utvrđenu prekršajnu kaznu,

3. poduzeti i druge mjere odnosno izvršiti druge radnje za koje je posebnim propisom ovlašten.

Članak 54.

Ako pravna ili fizička osoba u određenom roku ne provede mjere naređene na temelju ovoga Zakona, te mjere može provesti inspektor ili pravna, odnosno fizička osoba koju on ovlasti, a na trošak pravne ili fizičke osobe koja je bila dužna provesti određenu mjeru.

Članak 55.

Ukoliko inspektor utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili drugi propis donesen na temelju njega, može privremeno do donošenja rješenja o izvršenom prekršaju odnosno presude o izvršenom kaznenom djelu, oduzeti ulovljene ribe i druge morske organizme, alate i opremu za ribolov kao i plovilo, koji su poslužili za izvršenje prekršaja ili kaznenog djela, a mogu u prekršajnom ili kaznenom postupku poslužiti kao dokaz.

O privremenom oduzimanju izdaje se potvrda.

U slučaju kada se privremeno do odluke nadležnoga državnog tijela oduzimaju alati i oprema za ribolov kao i plovilo, prijava, odnosno zahtjev se mora podnijeti u roku od 48 sati, a nadležno državno tijelo o prijavi, odnosno zahtjevu odlučuje u hitnom postupku.

Članak 56.

Inspekcijske poslove u prvom stupnju obavljaju inspektori.

Protiv rješenja inspektora može se izjaviti žalba Ministarstvu.

O žalbama odlučuje posebna komisija Ministarstva od najmanje tri člana, koje imenuje ministar.

Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne zadržava izvršenje rješenja.

Članak 57.

Poslove inspektora može obavljati osoba koja ima najmanje VI/1 stupanj stručne spreme ribarskog, veterinarskog, biološkog, biotehnološkog, agronomskog, pomorskog i pravnog smjera, pet godina radnoga iskustva u struci i položen stručni ispit za ribarskoga inspektora.

Program stručnog ispita za inspektora, sastav ispitne komisije i način polaganja stručnog ispita propisuje ministar.

Članak 58.

Inspektori imaju posebnu iskaznicu i znak kojima se dokazuje njihovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

Prilikom obavljanja inspekcijskoga nadzora inspektori mogu nositi odoru.

Obrazac službene iskaznice, znak i odoru inspektora propisuje ministar.

Članak 59.

Inspektori vode popis: o obavljenim inspekcijskim pregledima, donesenim rješenjima, o zahtjevima za pokretanje prekršajnoga postupka, izrečenim prekršajnim kaznama i podnesenim prijavama zbog izvršenog kaznenog djela.

Obrazac popisa, sadržaj i način vođenja propisuje ministar.

Članak 60

Pravne i fizičke osobe, čiji rad podliježe nadzoru inspektora dužne su im omogućiti obavljanje inspekcijskog nadzora i pružiti potrebne podatke i obavijesti.

IX. POSEBNE ODREDBE

Članak 61.

Strane pravne i fizičke osobe smiju obavljati gospodarski ribolov u ribolovnom moru Republike Hrvatske samo u slučajevima utvrđenim međunarodnim ugovorom.

Strani državljani smiju obavljati rekreacijsko-športski ribolov na temelju dozvole.

Članak 62.

Strane pravne i fizičke osobe smiju obavljati djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama.

Strane pravne i fizičke osobe smiju započeti obavljati djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama:

1. ako su u Republici Hrvatskoj registrirale podružnicu za uzgoj riba i drugih morskih organizama, i

2. ako ispunjavaju uvjete propisane u članku 27.#clanak27 ovoga Zakona.

Članak 63.

Domaća pravna osoba čiji je osnivač strana pravna ili fizička osoba ne smije obavljati ribolov u ribolovnom moru Republike Hrvatske.

X.KAZNENE ODREDBE

Članak 64.

Novčanom kaznom u iznosu od 6.000 do 30.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna, odnosno fizička osoba:

1. ako u ribolovnom moru u kojem se nalaze: telegrafski, telefonski ili električni kabeli, cjevovodi ili drugi uređaji, kao i hidroarheološka nalazišta i nalazi, obavlja ribolov uz upotrebu mehaničkih naprava za lov školjaka, pridnenih povlačnih mreža koća, obalnih povlačnih mreža i obalnih mreža potegača (članak 9.),

2. ako obavlja gospodarski ribolov bez povlastice za gospodarski ribolov (članak 10. stavak 1. točka 3.),

3. ako obavlja ribolov na ribolovnom području ili zoni plovilom, alatima i opremom za ribolov koji nisu upisani u povlastici (članak 15. stavak 1.),

4. ako obavlja uzgoj bez povlastice za uzgoj (članak 27. stavak I. točka 2.),

5. ako obavlja uzgoj na dijelu pomorskog dobra za koje nema koncesiju ili ako uzgaja vrste i količine riba i drugih morskih organizama koje nisu upisane u povlastici za uzgoj (članak 32. stavak 1.),

6. ako lovi i stavlja u promet prstace na teritoriju Republike Hrvatske ili ako ih izvozi u inozemstvo (članak 38. stavak 2.),

7. ako lovi i stavlja u promet u svježem stanju ribe i druge morske organizme, za vrijeme lovostaja te ako lovi i stavlja u promet nedorasle ribe i druge nedorasle morske organizme (članak 39. stavak 1. i 2.),

8. ako postupa suprotno uvjetima propisanim u članku 39.#clanak39 stavku 3. točki 4. i članku 40.#clanak40 stavku 1. točki 1., 2., 3., 5. i 6. ovoga Zakona,

9. ako poribljava ribolovno more alohtonim vrstama riba ili drugim morskim organizmima (članak 41. stavak 1.),

10. ako bez dozvole Ministarstva uzgaja alohtone vrste riba i druge morske organizme (članak 41. stavak 2.),

11. ako bez dozvole obavlja ribolov u posebnom staništu (članak 43. stavak 2. i 3.),

12. ako pušta ili baca u ribolovno more, rijeke koje utječu u more ili jezera povezana s tim morem, tekuće ili krute otpatke proizvodnje ili prerade ili bilo kakve druge tvari ili materijale koji uništavaju ribe ili druge morske organizme ili ograničavaju njihov životni prostor ili koje štetno utječu na biloške uvjete za njihov opstanak ili razvoj (članak 44.).

Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 1. 200 do 6.000 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Za radnje iz stavka 1. točke 1., 2., 3., 7., 8., 9. 11. i 12. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 1.200 do 6.000 kuna i zapovjednik ili voditelj plovila kojim se obavljao ribolov.

Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, učinjene drugi put pravnoj ili fizičkoj osobi uz novčanu kaznu, izreći će se i mjera oduzimanja povlastice za obavljanje: ribolova ili uzgoja u trajanju od najmanje četiri mjeseca do šest mjeseci. Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, učinjene treći put pravnoj ili fizičkoj osobi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera trajnog oduzimanja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova ili uzgoja.

Članak 65.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 10.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna, odnosno fizička osoba:

1. ako na udaljenosti manjoj od propisane od oznake položaja uzgajališta obavlja ribolov ili druge radnje koje ometaju djelatnost uzgoja (članak 35.),

2. ako ne plaća naknadu za ribolov (članak 7. stavak 4.),

3. ako nema dozvolu Ministarstva kada zbog znanstvenih istraživanja obavlja lov ili sakupljanje obavlja protivno uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega (članak 46.),

4. ako ne vodi očevidnik o gospodarskom ribolovu ili uzgoju (članak 48. stavak 1.),

5. ako se očevidnik o gospodarskom ribolovu ili uzgoju ne nalazi na plovilu kojim se obavlja ribolov odnosno na uzgajalištu (članak 48. stavak 2.),

6. ako ne dostavlja podatke o gospodarskom ribolovu ili uzgoju (članak 49. stavak 1.),

7. ako inspektoru ili ovlaštenom inspektoru ne omogući obavljanje inspekcijskoga nadzora ili im ne pruži potrebne podatke i obavijesti (članak 60.).

Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznil će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 400 do 2.000 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Za radnje iz stavka 1. točke 1., 3., 4.. 5. i 7. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 400 do 2.000 kuna i zapovjednik ili voditelj plovila kojim se obavljao ribolov.

Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. točke 2., 3. i 6. ovoga članka, učinjene drugi puta pravnoj ili fizičkoj osobi, pored novčane kazne izreći će im se i zaštitna mjera oduzimanja povlastice za obavljanje ribolova ili uzgoja u trajanju od najmanje tri do najviše šest mjeseci, dok će im se za po treći puta učinjene prekršaje iz stavka 1 točke 2.. 3. i 6 ovoga članka pored novčane kazne, izreći i zaštitna mjera oduzimanja povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova ili uzgoja u trajanju od najmanje tri do najviše pet godina.

Članak 66.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 6. 000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna odnosno fizička osoba:

1. ako se povlastica za gospodarski ribolov ne nalazi na plovilu (članak 15. stavak 2.),

2. ako gospodarskim ribolovom ne upravlja osoba stručno osposobljena za obavljanje gospodarskog ribolova (članak 16. stavak 1.),

3. ako osoba koja obavlja gospodarski ribolov ronjenjem nije stručno osposobljena za ronjenje kao i obavljanje gospodarskog ribolova (članak 16. stavak 2 ),

4. ako se povlastica za uzgoj ne nalazi na uzgajalištu ili u sjedištu tvrtke (članak 32. stavak 2.),

5. ako uzgojem ne upravlja osoba stručno osposobljena za uzgoj (članak 33. stavak 1.),

6. ako održi natjecanje u rekreacijsko-športskom ribolovu bez odobrenja mjerodavnog tijela državne uprave (članak 25. stavak 1 i 2.).

Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 400 do 2.000 kuna i od govorna osoba u pravnoj osobi.

Za radnje iz stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 400 do 2.000 kuna i zapovjednik ili voditelj plovila kojim se obavljao ribolov.

Članak 67.

Novčanom kaznom u iznosu od 400 do 2.000 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. ako u obavljanju gospodarskog ribolova nema kod sebe uvjerenje o stručnoj osposobljenosti (članak 16. stavak 3.),

2. ako bez dozvole obavlja rekreacijsko-športski ribolov, odnosno ako u obavljanju rekreacijsko-športskog ribolova nema kod sebe dozvolu (članak 22. stavak 1. i 2.),

3. ako rekreacijsko-športski ribolov obavlja nedozvoljenim ribolovnim alatima ili opremom (članak 24. stavak 1),

4. ako u obavljenju rekreacijsko-športskoga ribolova ulovi ili sakupi više ribe i drugih morskih organizama od dozvoljenog (članak 24. stavak 2.),

5. ako stavlja u promet ribe i druge morske organizme ulovljene u obavljanju rekreacijsko-športskoga ribolova (članak 24. stavak 4.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka inspektori i ovlašteni inspektori mogu naplaćivati novčane kazne na licu mjesta u iznosu od 200 kuna.

Članak 68.

Za prekršaje navedene u članku 64. stavku 1. točki 2., 3., 6., 7. i to. i članka 65.#clanak65 stavka 1. točke 3. ovoga Zakona, osim novčane kazne obvezno se izriču i zaštitne mjere;

- oduzimanje ulova riba i drugih morskih organizamai

- oduzimanje alata i opreme za ribolov kojom je počinjen prekršaj, bez obzira na to tko je vlasnik.

Za prekršaj naveden u članku 64.#clanak64 stavku 1. točki 9 ovoga Zakona, osim novčane kazne obvezno se izriče i zaštitna mjera oduzimanja riba i drugih morskih organizama.

Članak 69.

Novčanom kaznom u iznosu od 40.000 do 120.000 kuna kaznit će se za prekršaj zapovjednik ili voditelj stranoga plovila ako obavlja gospodarski ribolov u ribolovnom moru bez propisane povlastice ili na način koji nije u skladu s međunarodnim ugovorom.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja ulova, alata i opreme za ribolov, a može se oduzeti i plovilo bez obzira na to tko je vlasnik.

Novčanom kaznom u iznosu od 60.000 do 180.000 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka zapovjednik ili voditelj stranoga plovila koji je već bio kažnjavan zbog istog prekršaja počinjenog u ribolovnom moru Republike Hrvatske, ako od pravomoćnosti rješenja za navedeni prekršaj nije proteklo više od 5 godina, a izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja ulova, alata i opreme za ribolov, te plovila bez obzira tko je vlasnik.

Ako zapovjednik, voditelj ili član posade stranoga plovila kojim se obavljao gospodarski ribolov ne posluša naredbu službene osobe o zaustavljanju plovila ili nekim drugim postupkom prouzroči opasnost za život ljudi ili štetu na imovini, osim novčane kazne u iznosu od 100.000 do 300.000 kuna izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja plovila, ulova, alata i opreme za ribolov, bez obzira na to tko je vlasnik.

Članak 70.

Troškove privođenja prekršitelja i troškove prijevoza i čuvanja plovila, alata i opreme za ribolov te ulova, snosi prekršitelj.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 71.

Propise na temelju ovlaštenja ovoga Zakona donijet će ministar u roku od jedne godine od dana početka primjene ovoga Zakona.

Članak 72.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti morskoga ribarstva po prijašnjim propisima, u roku od dvije godine od dana početka primjene ovog Zakona, moraju ishoditi povlastice iz članka 11. odnosno 28. ovoga Zakona.

Članak 73.

Do ustrojavanja područnih jedinica Ministarstva, njihove poslove obavljat će županijski uredi za gospodarstvo.

Članak 74.

Zbog zaštite riba i drugih morskih organizama, dok se ne donesu propisi iz članka 18.#clanak18 stavka 2., članka 19.#clanak19 stavka 2. i članka 40.#clanak40 stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 6. i 7. ovoga Zakona neće se izdavati nove povlastice za ribolov niti u postojeća odobrenja ili rješenja upisivati:

1. pridnene povlačne mreže-koće,

2. ludar, zagonica i fružata,

3. trostruke mreže stajačice popone i salpare,

4. vrše za lov škampa,

ako pravne i fizičke osobe takva plovila alate I opremu za ribolov nisu upotrebljavale prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 75.

Obveza plaćanja naknade za gospodarski ribolov propisana odredbom članka 7.#clanak7 stavka 4. ovoga Zakona započet. će nakon što stupi na snagu propis iz. članka 37.#clanak37 stavka 3. ovoga Zakona.

Obveza vođenja očevidnika o gospodarskom ribolovu i uzgoju propisana odredbom članka 48.#clanak48 stavka 1. ovoga Zakona započet će nakon što stupi na snagu propis iz članka 48.#clanak48 stavka 3. ovoga Zakona.

Obveza dostavljanja podataka o gospodarskorn ribolovu i uzgoju propisana odredbom članka 49.#clanak49 stavka 1. ovoga Zakona započet će nakon što stupi na snagu propis iz članka 49.#clanak49 stavka 3. ovoga Zakona.

Članak 76.

Do donošenja propisa iz članka 71.#clanak71 ovoga Zakona ostaju na snazi:

1 odredbe članka 2, članka 13. članka 14, članka 15., članka 16., članka 20., članka 21., članka 23, članka 25. stavka 3. i 4., članka 38. stavka 2. i 3., članka 41., članka 42., članka 43, članka 44., članka 46a., članka 47, članka 48, članka 49., članka 51. stavka 1 , 2, 3. 4. i 5., članka 66. stavka 1. točke 2. i 3., članka 67. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5. i 6. i stavka 2, članka. 68. stavka 1. ločke 1, 2, 3 i 4. i stavka 2, članka 69. stavka 1. točke 1., 3., 4., 5. i 11. i stavka 2., članka 71. , članka 72. stavka 1. točke 3. i 4., članka 73. stavka 1. točke 1., 2. i 3. i stavka 2. i članka 74. Zakona o morskom ribarstvu (" Narodne novine", br. 44/80 - pročišćeni tekst, 41/84, 9/88, 9 /91 , 61/91, 22/92, 26/93 i 109/93),

2. Pravilnik o privrednom i športskom ribolovu, uzgoju riba i drugih morskih životinja, vađenju spužava. koralja; školjkaša i morskoga bilja ("Narodne novine", br 34/85., 35/86., 22/92., ,9/90 i 26/,90.),

3. Pravilnik o obavljanju privrednoga i športskoga morskoga ribolova, te zaštiti riba i drugih morskih životinja na području Velebitskoga kanala ("Narodne novine", br 47/93.),

4. Pravilnik i kriterijima za utvrđivanja visine naknade štete nanesene fauni i flori mora ("Narodne novine", br. 24/84.),

5. Naredba o zaštiti riblje mlađi, nedoraslih riba i drugih morskih životinja ("Narodne novine", br. 16/89 ),

6. Naredba o ribolovu povlačnim mrežama-koćamaL30457 ("Narodne novine", br. 24/91. i 58/92.),

7. Program za provjeravanje stručne sposobnosti ribara ("Narodne novine", br. 26/87.).

Članak 77.

Danom početka primjene ovoga Zakona prestaje vrijediti Zakon o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 44/80. - pročišćeni tekst, 41/84., 9/88., 9/91., 61/91., 22/92., 26/93. i 109/93.) osim odredaba iz članka 76. ovoga Zakona.

Članak 78.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1995. godine.

Klasa: 324-03/93-01/02

Zagreb, 6. listopada 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPURLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.

zatvori
Zakon o morskom ribarstvu (pročišćeni tekst) –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !