Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnost – (“Narodne novine”, br. XX/94.)
označi tražene riječi printaj stranicu
98 31.12.1994 Odluka o proglašenju Zakona o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L31963 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 29. prosinca 1994. godine.

Broj: PA 4-123/94

Zagreb, 31. prosinca 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI

Članak 1.

Podaci koji su od značenja za usmjeravanje društvenoga i gospodarskog razvitka te podaci o stanju i kretanjima u pojedinim područjima društvenoga i gospodarskog života u Republici Hrvatskoj prikupljaju se, upisuju, obrađuju i iskazuju po djelatnostima prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (u daljnjem tekstu: Nacionalna klasifikacija). Nacionalna klasifikacija ne smije se koristiti kao osnova za određivanje prava i obveza pravnih i fizičkih osoba.

Članak 2.

Prema Nacionalnoj klasifikaciji razvrstavaju se po djelatnostima pravne osobe, fizičke osobe koje obavljaju djelatnost sukladno propisima, tijela državne vlasti, tijela državne uprave i jedinice lokalne samouprave i uprave.

Članak 3.

Kod prikupljanja, upisivanja, obrade, davanja na korištenje i objave podataka koristi se Nacionalna klasifikacija kao statistički normativ.

Članak 4.

Nacionalnom klasifikacijom se određuju područja, potpodručja, odjeljci, skupine, razredi i podrazredi gospodarskih i inih djelatnosti. Nacionalnu klasifikaciju propisuje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 5.

Razvrstavanje po djelatnostima subjekata iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona sukladno Nacionalnoj klasifikaciji obavlja Državni zavod za statistiku. Subjektima iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona, razvrstanim prema Nacionalnoj klasifikaciji, određuje se i pripadajući matični broj kao stalna oznaka subjekta upisana u registar, a upotrebljava se i u svim statističkim istraživanjima. Sadržaj i način podnošenja prijave za razvrstavanje prema Nacionalnoj klasifikaciji, sadržaj i način dostavljanja obavijesti o razvrstavanju i način utivrđivanja matičnog broja subjekata iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona propisuje ravnatelj Državnog zavoda za statistiku.

Članak 6.

Subjekti iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona razvrstavaju se u područja, potpodručja, odjeljke, skupine, razrede i podrazrede Nacionalne klasifikacije prema djelatnostima što ih obavljaju. Ako subjekt iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona obavlja više djelatnosti, razvrstava se prema djelatnosti kojom se pretežito bavi.

Članak 7.

Državni zavod za statistiku dužan je obavijestili subjekt iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona o razvrstavanju po djelatnostima. Subjekt iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona koji na temelju obavijesti iz stavka 1. ovoga članka drži da je nepropisno razvrstan, ima pravo u roku 15 dana od dana primitka obavijesti o razvrstavanju podnijeti zahtjev za ponovno razvrstavanje. Rješenje o razvrstavanju u povodu zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka donosi ravnatelj Državnog zavoda za statistiku. Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 8.

Državni zvod za statistiku vodi registar subjekata iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona razvrstanih po djelatnostima sukladno Nacionalnoj klasifikaciji. Sadržaj, oblik i način vođenja registra iz stavka 1. ovoga članka propisuje ravnatelj Državnog zavoda za statistiku.

Članak 9.

Propis za koji je po ovome Zakonu ovlaštena, Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Propise za koje je po ovome Zakonu ovlašten, ravnatelj Državnog zavoda za statistiku donijet će u roku 30 dana od dana stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

Državni zavod za statistiku dužan je do 31. prosinca 1995. godine razvrstati prema Nacionalnoj klasifikaciji subjekte koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona razvrstani prema Odluci o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnostiL31959 ("Narodne novine", br. 53/91, 63/93, 67/93. i 79/93.).

Članak 11.

Do dana stupanja na snagu propisa iz članka 9.#clanak9 ovoga Zakona, primjenjivat će se propisi koji su donijeti za izvršenje Zakona o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnostiL31960 ("Narodne novine", br. 53/91.), ako nisu u suprotnosti s ovim Zakonom, osim odluke o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnostiL31961 ("Narodne novine", br. 53/91, 63/93, 67/93. i 79/93.) koja se primjenjuje do 31. prosinca 1996. samo za statističke i analitičke potrebe.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnostiL31962 ("Narodne novine", br. 53/91.).

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 950-02/94-01/04

Zagreb, 29. prosinca 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.

zatvori
Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnost –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !