Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o Nacionalnom parku i spomen području Brijuni – (“Narodne novine”, br. XX/90-(pročišćeni tekst), XX/91-(čl. 15. Uredbe o Javnom poduzeću «Brijuni»), XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
45 11.5.1999 Zakon o izmjenama Zakona o Nacionalnom parku i spomen području Brioni

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

Na osnovi članka 89.L64337 Ustava Republike HrvatskeL64336, donosim

ODLUKU

O PROGLA?ENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NACIONALNOM PARKU I SPOMEN PODRUČJU BRIONI

Progla?avam Zakon o izmjenama Zakona o Nacionalnom parku i spomen području Brioni, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga dr?avnog sabora na sjednici 23. travnja 1999.

Broj: 081-99-800/2
Zagreb, 28. travnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O NACIONALNOM PARKU I SPOMEN PODRUČJU BRIONI

Članak 1.

U Zakonu o Nacionalnom parku i spomen području Brioni (»Narodne novine« br. 46/83., 57/89., 5/90. - proči?ćeni tekst i 47/91.) naziv Zakona mijenja se i glasi: »Zakon o progla?enju Nacionalnog parka Brijuni«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Otočje Brijuni koje čine otoci Veliki Brijun, Mali Brijun, Sv. Marko, Gaz, Obljak (Okrugljak), Supin, Supinić, Galija, Grunj, Krasnica (Vanga), Pusti otok (Madona), Vrsar, Sv. Jerolim i Kote? (Kozada), s morem i podmorjem, u ukupnoj povr?ini od 33,85 km2, progla?avaju se Nacionalnim parkom »Brijuni«.«

Granica Nacionalnog parka teče crtom koja spaja točke:

A - svjetlo na grebenu Kabula 440 56? 40?? i 130 42? 56??

B - pozicija 440 54? 00?? i 130 43? 06??

C - pozicija 0,3 naut. milje u smjeru 1800 od svjetionika Peneda 440 52? 54?? i 130 45? 30??

D - pozicija 0,1 naut. milju u smjeru 1800 od ju?nog rta otoka Kote? (Kozada) 440 53? 45" i 130 48? 10"

E - pozicija 0,1 naut. milju u smjeru 900 od istočnog rta (pristan) otoka Kote? (Kozada) 440 54? 00" i 130 48? 33"

F - pozicija 0,35 naut. milja u smjeru 150 od rta Slavuja 440 55? 24?? i 130 47? 07??

G - pozicija 440 56? 57?? i 130 44? 40??.

Članak 3.

Granica Nacionalnog parka »Brijuni« ucrtana je na topografskoj karti 1:25.000, koja je prilog ovoga Zakona i njegov sastavni dio.

Topografska karta čuva se u nadle?nom ministarstvu.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/98-01/09
Zagreb, 23. travnja 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

Potpredsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga dr?avnog sabora
Vladimir ?eks, dipl. iur., v. r.
zatvori
Zakon o Nacionalnom parku i spomen području Brijuni –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !