Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o nadzoru državne granice – (“Narodne novine”, br. XX/03, XX/04 - čl. 82. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, XX/06, XX/07, XX/07, XX/08, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
173 31.10.2003 Zakon o nadzoru državne granice

HRVATSKI SABOR

2501

Na temelju članka 88.L92829 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE

Proglašavam Zakon o nadzoru državne granice, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 15. listopada 2003.

Broj: 01-081-03-3480/2
Zagreb, 21. listopada 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O NADZORU DRŽAVNE GRANICE

I. OPĆE ODREDBE

SadrŽaj Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje nadzor državne granice, poslovi granične policije u unutrašnjosti, međunarodna granična policijska suradnja i suradnja službi na državnoj granici.

Nadzor drŽavne granice

Članak 2.

Nadzor državne granice u smislu ovoga Zakona je kontrola prelaska državne granice (u daljnjem tekstu: granična kontrola) i zaštita državne granice, a obavlja se radi:

– osiguranja nepovredivosti državne granice,

– zaštite života i zdravlja ljudi,

– sprječavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja te otkrivanja i pronalaska počinitelja istih,

– sprječavanja nezakonitih migracija i

– sprječavanja i otkrivanja drugih opasnosti za javnu sigurnost, pravni poredak i nacionalnu sigurnost.

ZnaČenje pojedinih izraza

Članak 3.

Pojedini izrazi korišteni u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:

1. Granična crta je niz točaka na Zemljinoj površini, određenih u državnom koordinatnom sustavu, kojima se proteže državna granica,

2. Državna granica je ploha koja okomito prolazi graničnom crtom po Zemljinoj površini te odvaja kopneno područje, morski prostor, unutarnje vode, zračni prostor i podzemlje Republike Hrvatske od susjednih država, kao i državna granica na području graničnih prijelaza na aerodromima, morskim lukama i lukama unutarnjih voda preko kojih se odvija međunarodni promet,

3. Schengenski provedbeni sporazum je Konvencija od 19. lipnja 1990. o provedbi Schengenskog sporazuma od 14. lipnja 1985. između vlada Gospodarske unije Beneluxa, Savezne Republike Njemačke i Republike Francuske, o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama,

4. Država potpisnica Schengenskoga provedbenog sporazuma je svaka država na koju se odnose odredbe Schengenskoga provedbenog sporazuma,

5. Vanjska granica je, nakon stupanja na snagu Schengenskog provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj, državna granica Republike Hrvatske s državom koja nije država potpisnica Schengenskoga provedbenog sporazuma, kao i granica na aerodromima i morskim lukama, odnosno lukama unutarnjih voda preko kojih se odvija međunarodni promet, ukoliko nisu unutarnje granice,

6. Unutarnja granica je, nakon stupanja na snagu Schengenskoga provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj, zajednička državna granica Republike Hrvatske s državom potpisnicom sporazuma, kao i granica na aerodromima, morskim lukama i lukama unutarnjih voda, preko kojih se odvija neposredni međunarodni promet, isključivo s teritorija i na teritorij država potpisnica Schengenskoga provedbenog sporazuma,

7. Unutarnji let je, nakon stupanja na snagu Schengenskoga provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj, neposredni let između država na koje se odnose odredbe Schengenskoga provedbenog sporazuma,

8. Unutarnja plovidba je, nakon stupanja na snagu Schengenskoga provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj, neposredna redovna trajektna i putnička plovidba između država na koje se odnose odredbe Schengenskoga provedbenog sporazuma,

9. Graničnu policiju čine policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova koji obavljaju poslove nadzora državne granice; sprječavanja i otkrivanja nezakonitog ulaska i boravka osoba te suzbijanja prekograničnog kriminala u dubini državnog područja; kao i druge poslove određene ovim Zakonom,

10. Granična kontrola sadrži mjere i postupke granične policije koji se poduzimaju isključivo prilikom kontrole namjeravanoga prelaska državne granice ili neposredno nakon obavljenog prelaska državne granice,

11. Operator je:

– pravna ili fizička osoba koja je vlasnik ili korisnik aerodroma (operator aerodroma),

– lučka uprava morske luke i luke unutarnjih voda, koje upravljaju lučkim područjem,

– pravna osoba koja skrbi o željezničkom prometu, odnosno željezničkim stabilnim postrojenjima.

II. TIJELO I OVLASTI ZA NADZOR DRŽAVNE GRANICE

Tijelo koje obavlja nadzor drŽavne granice

Članak 4.

Nadzor državne granice u nadležnosti je Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Poslove nadzora državne granice obavlja granična policija.

Iznimno, Vlada Republike Hrvatske može na prijedlog Ministarstva, ukoliko to dopuštaju sigurnosni razlozi te iz ekonomičnosti, uredbom odrediti da na pojedinim graničnim prijelazima graničnu kontrolu obavljaju službenici carine.

Kada graničnu kontrolu obavljaju službenici carine, policijski službenici im daju upute i pružaju stručnu pomoć.

Granična policija u obavljanju poslova nadzora državne granice surađuje drugim državnim tijelima te se u tu svrhu mogu osnivati i koordinirajuća tijela.

Ovlasti

Članak 5.

Pri obavljanju poslova nadzora državne granice policijski službenici primjenjuju ovlasti propisane ovim Zakonom i ovlasti sadržane u drugim zakonima.

U cilju sprječavanja neposrednog ugrožavanja javne sigurnosti i reda, prije svega života i zdravlja ljudi te imovine, policijski službenici pri obavljanju nadzora državne granice mogu primjenjivati i druge nužne mjere.

NaČelo razmjernosti

Članak 6.

Policijski službenici pri obavljanju poslova nadzora državne granice smiju primjenjivati samo one ovlasti s kojima su pojedinci ili zajednica najmanje pogođeni, a s kojim se može ostvariti Zakonom određen cilj.

Primjena ovlasti ne smije prouzročiti štetu koja bi mogla biti u očitom nerazmjeru s njihovom namjenom i predviđenom cilju njihove uporabe.

Propisane ovlasti smiju se primjenjivati samo dok se ne ostvari cilj zbog kojeg se primjenjuju ili do trenutka kada se pokaže da se primjenom tih ovlasti cilj ne može ostvariti.

OmoguĆavanje nadzora drŽavne granice

Članak 7.

Granična policija je ovlaštena postaviti i koristiti tehnička sredstva i koristiti službene pse za obavljanje nadzora državne granice te postavljati prepreke s kojima se onemogućava nezakonito prelaženje državne granice.

Vlasnici ili posjednici zemljišta dužni su omogućiti slobodan prolaz za neometano obavljanje poslova nadzora državne granice te radi postavljanja i održavanja propisanih oznaka područja graničnog prijelaza iz članka 16.#clanak16 ovoga Zakona, kao i graničnih i drugih oznaka uz granicu iz članka 34.#clanak34 i 35.#clanak35 ovoga Zakona.

Policijski službenici se mogu kretati po zemljištu, kada je to nužno za uspješno obavljanje nadzora državne granice, neovisno o odredbama drugih propisa i o volji vlasnika ili posjednika, i u tu svrhu koristiti sve vrste prijevoznih sredstava.

III. PRELAZAK DRŽAVNE GRANICE I GRANIČNI PRIJELAZ

Prelazak drŽavne granice

Članak 8.

Prelazak državne granice je svako kretanje ljudi preko državne granice.

Državnu granicu, a nakon stupanja na snagu Schengenskog provedbenog sporazuma državnu granicu koja nije unutarnja granica, smije se prelaziti samo na za to određenim graničnim prijelazima, u vrijeme, na način koji je u skladu s namjenom graničnih prijelaza i s ispravama propisanim za prelazak državne granice.

U slučaju više sile ili ako je međunarodnim ugovorom tako određeno, državna granica se može prijeći bilo kada i na bilo kojem mjestu. Osobe koje su prešle državnu granicu zbog više sile moraju o tome bez odlaganja obavijestiti graničnu policiju.

Prelazak unutarnje granice

Članak 9.

Nakon stupanja na snagu Schengenskoga provedbenog sporazuma, unutarnje granice mogu se prelaziti bez granične kontrole bilo kada i na bilo kojem mjestu.

Nakon stupanja na snagu Schengenskoga provedbenog sporazuma granična kontrola se ne provodi na unutarnjim letovima i unutarnjoj plovidbi.

Ako je potrebno, radi održavanja javnog reda ili nacionalne sigurnosti, ministar unutarnjih poslova može donijeti naredbu da se unutarnja granica ili njezini dijelovi smiju prelaziti samo na za to određenim graničnim prijelazima uz obavljanje granične kontrole.

GraniČno odobrenje

Članak 10.

Ukoliko nije drugačije uređeno međunarodnim ugovorom i kada postoji opravdani interes, nadležna policijska uprava, u suglasnosti sa nadležnom carinarnicom, na zahtjev osobe ili grupe osoba, može izdati granično odobrenje za prelazak državne granice izvan graničnog prijelaza, izvan utvrđenog načina prelaska i radnog vremena.

Granično odobrenje se izdaje poimenično određenim osobama na rok do godinu dana.

Granično odobrenje će se oduzeti ukoliko se utvrdi da se zloupotrebljava, ne koristi ili ako su prestali razlozi zbog kojih je izdano.

MeĐunarodni tranzitni promet

Članak 11.

Granična kontrola se neće obavljati u međunarodnom tranzitnom zračnom prometu nakon pristajanja zrakoplova na aerodromu, ako putnici ne napuštaju zrakoplov ili se nalaze u prostoru za tranzit putnika na području graničnog prijelaza.

Iz sigurnosnih razloga te ako postoji osnova sumnje o zlouporabi propisa o zrakoplovno-tranzitnoj vizi, na određenim letovima iz stavka 1. ovoga članka, mogu se poduzeti potrebne mjere radi zaštite sigurnosti.

Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na morske luke i luke unutarnjih voda preko kojih se odvija međunarodni promet.

OdreĐivanje graniČnih prijelaza

Članak 12.

Granični prijelazi su mjesta određena za prelazak državne granice u cestovnom, željezničkom, zračnom, pomorskom i riječnom prometu, na kojima se granična kontrola obavlja stalno, sezonski ili privremeno.

Granični prijelazi mogu biti otvoreni za međunarodni i pogranični promet.

Vlada Republike Hrvatske uredbom određuje granične prijelaze, vrijeme i način prelaska preko državne granice.

Iznimno od stavka 3. ovoga članka, granične prijelaze sa susjednom državom, vrijeme i način prelaska preko državne granice, Vlada Republike Hrvatske određuje u skladu s međunarodnim ugovorom.

Privremeni graniČni prijelaz

Članak 13.

Iznimno, privremeni granični prijelaz može rješenjem odrediti ministar unutarnjih poslova uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra financija i nadležnog tijela susjedne države, ako je to potrebno za održavanje kratkotrajnih djelatnosti kao što su:

– kulturne, vjerske, znanstvene, stručne i turističke aktivnosti,

– sportske priredbe,

– potreba za preusmjeravanje prometa,

– obavljanje aktivnosti koje proizlaze iz međunarodnih ugovora,

poljoprivredne i druge gospodarske aktivnosti.

U slučaju određivanja privremenoga graničnog prijelaza na aerodromu, morskoj luci i luci unutarnjih voda, ministar unutarnjih poslova donosi rješenje uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra financija i ministra pomorstva, prometa i veza.

Privremeni granični prijelaz se može odrediti u trajanju do 3 mjeseca tijekom kalendarske godine osim u slučaju iz stavka 1. podstavka 5. ovog članka, prema kojem se granični prijelaz može odrediti za vrijeme trajanja tih aktivnosti ili dok postoji opravdani interes.

U rješenju o određivanju privremenoga graničnog prijelaza odredit će se vrijeme, način i drugi uvjeti prelaska preko državne granice.

Troškovi uređenja i rada privremenoga graničnog prijelaza podmiruju se iz državnog proračuna.

Protiv rješenja iz ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Uvjeti izgradnje i opremanja graniČnih prijelaza, te obveze operatora

Članak 14.

Granični prijelazi moraju biti izgrađeni i opremljeni tako da omogućavaju učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole, sukladno standardima i uvjetima koje uredbom utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Operatori su dužni s pripadajućim objektima i organizacijom, omogućiti da se granična kontrola obavlja nesmetano u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Operator aerodroma na kojem se obavlja međunarodni promet, mora osigurati prostor koji omogućava da se putnike na međunarodnim letovima može odvojiti od drugih putnika, kao i prostor za smještaj stranaca koji ne ispunjavaju uvjete za ulazak u zemlju u skladu s posebnim zakonom.

Troškove uređenja i opremanja graničnih prijelaza na aerodromima, morskim lukama, lukama unutarnjih voda i na željeznici snose operatori.

Kada su granični prijelazi iz stavka 4. ovoga članka dio razvoja mreže graničnih prijelaza, koje utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, troškove uređenja i opremanja navednih graničnih prijelaza, kao i ostalih graničnih prijelaza snosi nadležno državno tijelo na teret državnog proračuna.

Međusobni odnosi između operatora i tijela za obavljanje nadzora državne granice u svezi s korištenjem prostora i objekata za obavljanje granične kontrole uređuju se ugovorom.

PodruČje graniČnog prijelaza

Članak 15.

Području graničnog prijelaza pripada prostor koji je potreban za obavljanje granične kontrole i drugih graničnih formalnosti, kao i neposredna okolica s objektima koji su potrebni za nesmetano i sigurno odvijanje prometa i obavljanje granične kontrole te drugih graničnih formalnosti.

Područje graničnog prijelaza rješenjem određuje nadležna policijska uprava, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležne carinarnice, nadležne uprave Ministarstva pomorstva, prometa i veza, te suglasnost Ministarstva.

Na zajedničkim lokacijama graničnih prijelaza, područje graničnog prijelaza određuje se sukladno međunarodnim ugovorom.

Područje graničnog prijelaza je od posebnoga sigurnosnog značenja.

OznaČavanje graniČnog prijelaza i njegovog podruČja

Članak 16.

Granični prijelaz i njegovo područje označava se propisanim oznakama i drugom signalizacijom.

Oznake i drugu signalizaciju iz stavka 1. ovoga članka, na prijedlog granične policije, postavlja i održava Ministarstvo financija.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, oznake i drugu signalizaciju graničnog prijelaza i njegovog područja na aerodromima, morskim lukama, lukama unutarnjih voda i na željeznici, postavlja i održava operator.

Gradnja i postavljanje objekata na podruČju graniČnog prijelaza

Članak 17.

Gradnja, postavljanje, odnosno promjena namjene objekta na području graničnog prijelaza ne smije, u svojoj realizaciji, ometati obavljanje granične kontrole i provođenje sigurnosnih mjera na državnoj granici.

Investitor ili projektant dužan je pribaviti potvrdu Ministarstva o usklađenosti glavnog, odnosno idejnog projekta s posebnim uvjetima iz stavka. 1. ovoga članka.

Potvrda iz stavka 2. ovoga članka neće se izdati ako bi objekt, uređaj ili djelatnost ometala obavljanje granične kontrole i sigurnosnih mjera na državnoj granici.

Kretanje i zadrŽavanje na graniČnom prijelazu

Članak 18.

Na području graničnog prijelaza dopušteno je kretanje i zadržavanje samo osobama koje namjeravaju prijeći državnu granicu, ili koje su državnu granicu već prešle te se na graničnom prijelazu zadržavaju zbog granične kontrole, kao i drugim osobama koje imaju za to opravdani razlog.

Putnici i druge osobe, koje se nalaze na graničnom prijelazu, odnosno području graničnog prijelaza, moraju postupati po upozorenjima i zapovijedima službenika koji obavljaju graničnu kontrolu.

Obveze osoba koje obavljaju djelatnost na podruČju graniČnog prijelaza

Članak 19.

Operator, druga pravna osoba i fizička osoba kao obrtnik, koji na području graničnog prijelaza obavlja gospodarsku djelatnost, dužan je nadležnoj policijskoj postaji dostaviti osobne podatke zaposlenika prije nego što zaposlenik započne s radom na području graničnog prijelaza.

Ministar unutarnjih poslova može donijeti naredbu da zaposlenici iz stavka 1. ovoga članka, za kretanje i zadržavanje na području određenih graničnih prijelaza, moraju na vidnom mjestu nositi iskaznicu na kojoj su sadržani ime i prezime, fotografija i podaci o nazivu operatora, pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe kao obrtnika kod kojih su zaposleni.

Operator, druga pravna osoba i fizička osoba kao obrtnik iz stavka 1. i 2. ovoga članka, je dužan pribaviti iskaznicu za zaposlenika prije njegovog započinjanja rada na području graničnog prijelaza i snositi troškove njene izrade.

Obveze zapovjednika ili voditelja plovila

Članak 20.

Zapovjednik teretnog ili putničkog broda, u međunarodnom prometu, koji uplovi u teritorijalno more Republike Hrvatske, dužan je najkraćim uobičajenim plovnim putem uploviti u luku u kojoj se nalazi pomorski granični prijelaz, radi obavljanja granične kontrole, osim u slučaju neškodljivog prolaska.

Voditelj jahte ili brodice namijenjene razonodi ili športu u međunarodnom prometu, koji uplovi u teritorijalno more Republike Hrvatske, dužan je najkraćim plovnim putem uploviti u najbližu luku u kojoj se nalazi pomorski granični prijelaz, radi obavljanja granične kontrole, osim u slučaju neškodljivog prolaska.

Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i na međunarodni promet na unutarnjim vodama Republike Hrvatske, u slučaju namjere pristajanja uz obalu.

Pristajanje plovila u međunarodnom prometu izvan pomorskog ili riječnoga graničnog prijelaza, osim u slučaju više sile, odobrava nadležna policijska postaja u suglasnosti s nadležnom kapetanijom i carinarnicom.

Zapovjednik ili voditelj plovila iz stavka 1. i 2. ovoga članka, po dolasku iz inozemstva i prije odlaska u inozemstvo dužan je predati graničnoj policiji popis članova posade i putnika na plovilu, osim ako je međunarodnim ugovorom ili drugim propisom drugačije uređeno te joj dati na uvid njihove isprave propisane za prelazak državne granice.

Zapovjednik putničkog broda na kružnom putovanju u međunarodnom prometu, obvezan je graničnoj policiji dostaviti popis članova posade i putnika najkasnije 24 sata prije pristupanja graničnoj kontroli.

Obveze zapovjednika, voditelja ili vlasnika plovila nakon pristajanja u luku

Članak 21.

Zapovjednik ili voditelj plovila dužan je nakon pristajanja u luku prijaviti najbližoj policijskoj postaji svaku osobu koja se nalazi na plovilu bez isprava propisanih za prelazak državne granice ili bez putne karte te koja se ukrcala na plovilo bez odobrenja zapovjednika ili voditelja.

Zapovjednik ili voditelj plovila ne smije dopustiti da se osoba iz stavka 1. ovoga članka ili osoba kojoj je ulazak u Republiku Hrvatsku zabranjen, iskrca s plovila u luku bez odobrenja granične policije.

U slučaju da se osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka iskrca s plovila u luku bez odobrenja granične policije, zapovjednik, voditelj ili vlasnik plovila dužan je podmiriti troškove njezinog boravka te njenog udaljenja iz Republike Hrvatske.

Ukrcaj osoba na plovilo izvan graniČnog prijelaza

Članak 22.

Izvan graničnog prijelaza, osim u slučaju spašavanja osoba, zapovjednik ili voditelj plovila u međunarodnom prometu ne smije obaviti ukrcaj ili iskrcaj osoba.

Slučaj iz stavka 1. ovoga članka, zapovjednik ili voditelj plovila u međunarodnom prometu dužan je odmah prijaviti najbližoj policijskoj postaji.

Odobrenje Članu posade za kretanje u mjestu boravka

Članak 23.

Članu posade stranoga teretnog ili putničkog broda, koji nema potrebnu vizu, za vrijeme zadržavanja broda na području graničnog prijelaza ili luke, može se izdati odobrenje za kretanje na području mjesta u kojem se nalazi luka.

Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka, na zahtjev zapovjednika stranog broda, izdaje policijska postaja nadležna za granični prijelaz, za vrijeme zadržavanja broda, a najduže do 30 dana.

Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i u zračnom prometu.

Obveze strojovoĐe vlaka u meĐunarodnom prometu

Članak 24.

Strojovođa vlaka u međunarodnom prometu ne smije zaustaviti vlak na dijelu pruge između državne granice i graničnog prijelaza, osim kada je to nužno zbog reguliranja željezničkog prometa ili u slučaju više sile.

Ako strojovođa zaustavi vlak, koji je prešao državnu granicu, na otvorenoj pruzi izvan područja graničnog prijelaza, dužan je poduzeti potrebne mjere u svrhu onemogućavanja putnicima napuštanja vlaka i o njegovom zaustavljanju obavijestiti graničnu policiju.

IV. GRANIČNA KONTROLA

Mjesto obavljanja i troŠkovi graniČne kontrole

Članak 25.

Granična kontrola obavlja se na području graničnog prijelaza.

Granična kontrola se može obaviti i izvan područja graničnog prijelaza u vlakovima, zrakoplovima i plovilima ili na drugom mjestu.

Iznimno, granična kontrola iz stavka 2. ovoga članka, radi osobito važnih zdravstvenih ili tehničkih razloga može se obaviti i na zahtjev stranke.

Granična kontrola ili dio granične kontrole može se obavljati, ukoliko je to sukladno međunarodnom ugovoru, i na području druge države.

Troškove kontrole, iz stavka 3. ovoga članka, snosi stranka u slučaju kada je ona zahtijevala kontrolu, prema rješenju o visini troškova kojeg donosi ministar unutarnjih poslova.

Obveza podvrgavanja graniČnoj kontroli

Članak 26.

Osoba koja namjerava prijeći ili je već prešla graničnu crtu, osim granične crte na unutarnjoj granici nakon stupanja na snagu Schengenskoga provedbenog sporazuma, dužna je dati na uvid isprave propisane za prelazak državne granice, podvrgnuti se graničnoj kontroli i ne smije napustiti područje graničnog prijelaza dok nije obavljena granična kontrola ili na drugi način izbjeći graničnu kontrolu.

Osoba iz stavka 1. ovoga članka je dužna policijskom službeniku pojasniti sve okolnosti vezane za ispunjavanje uvjeta prelaska državne granice i postupati po upozorenjima i zapovijedima službenika koji obavljaju graničnu kontrolu.

Poslovi graniČne kontrole

Članak 27.

Poslovi granične kontrole obuhvaćaju:

– kontrolu osoba,

– kontrolu stvari i

– kontrolu prijevoznog sredstva.

Pri obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka policijski službenici smiju koristiti odgovarajuća tehnička pomagala i službene pse.

Kontrola osoba

Članak 28.

Policijski službenik pri obavljanju kontrole osoba ovlašten je:

– tražiti na uvid isprave propisane za prelazak državne granice,

– provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti za boravak u Republici Hrvatskoj, osobito ima li putnik dovoljno financijskih sredstava i je li točna navedena svrha putovanja,

– unijeti u isprave propisane za prelazak državne granice podatke o ulasku i izlasku iz zemlje, podatke o zapriječavanju ulaska u zemlju i druge relevantne podatke,

– kada postoji sumnja u vjerodostojnost isprave za prelazak državne granice, uzeti otiske prstiju i dlanova, te druge biometrijske podatke,

– zadržati osobu u vremenu prijeko potrebnom za obavljanje granične kontrole,

– dati upozorenja i zapovijedi u cilju pravilnoga, nesmetanog i brzog odvijanja granične kontrole,

– obaviti provjeru u potražnim evidencijama,

– ako na drugi način nije moguće obaviti kontrolu, obaviti kontrolu osobe pregledom ili pretraživanjem. U smislu ovoga članka pretraživanje ne podrazumijeva pretraživanje tjelesnih šupljina.

Kontrola stvari i prijevoznog sredstva

Članak 29.

Kontrola stvari obuhvaća kontrolu predmeta koje osoba, koja namjerava prijeći državnu granicu, ima sa sobom ili u prijevoznom sredstvu.

Policijski službenik ovlašten je zahtijevati od osobe da pokaže predmete koje ima kod sebe te izvršiti njihov pregled u cilju pronalaska zabranjenih stvari i predmeta ili zbog utvrđivanja identiteta.

Kontrola prijevoznog sredstva je kontrola koja obuhvaća unutarnji i vanjski vizualni pregled prijevoznog sredstva, pretragu prijevoznog sredstva i provjeru u potražnim evidencijama

Policijski službenik će obaviti pretragu prijevoznog sredstva u slučaju kada postoji osnova sumnje da osoba u prijevoznom sredstvu prevozi skrivene osobe, zabranjene predmete ili stvari koje bi pridonijele utvrđivanju njezinog identiteta ili identiteta drugih putnika, radi sprječavanja nezakonitog prelaska državne granice, te kada je potrebna pretraga svih njegovih dijelova, uključujući i rastavljanje prijevoznog sredstva.

Pravo nazoČnosti pri pregledu ili pretrazi

Članak 30.

Vlasnik prijevoznog sredstva i vlasnik stvari, odnosno osoba koja ih posjeduje, može biti nazočna pri pregledu, odnosno pretrazi.

Postupanje sukladno drugim propisima

Članak 31.

Kada policijski službenik pri pregledu ili pretrazi osobe, stvari ili prijevoznog sredstva nađe predmete koji se trebaju oduzeti po odredbama Zakona o kaznenom postupku, odnosno Zakona o prekršajima ili predmete koji su potrebni za vođenje kaznenog ili prekršajnog postupka, policijski službenik će nastaviti postupak po odredbama zakona koji uređuje kazneni ili prekršajni postupak.

Kada policijski službenik pri pregledu ili pretrazi osobe, stvari ili prijevoznog sredstva pronađe predmete koji nisu potrebni za provođenje postupaka iz stavka 1. ovoga članka, a u nadležnosti su carinskih ili drugih državnih tijela, daljnji postupak prepušta se tim tijelima.

PopuŠtanje u reŽimu graniČne kontrole

Članak 32.

Kada iz posebnih razloga nije moguće obaviti graničnu kontrolu u cijelosti i kada unatoč tome što su iskorištene sve kadrovske i organizacijske mogućnosti, dođe do neprihvatljivo dugih razdoblja čekanja na prelazak granice ili drugih većih smetnji pri odvijanju prometa preko graničnog prijelaza, policijski službenik nadležan za organizaciju i vođenje granične kontrole smije privremeno odrediti popuštanje u graničnoj kontroli. Pritom, policijski službenik odgovoran za organizaciju i vođenje granične kontrole određuje prioritetne ciljeve granične kontrole koji trebaju biti prilagođeni konkretnim uvjetima tako da granična kontrola bude što učinkovitija.

Pri određivanju prioritetnih ciljeva granične kontrole, kontrola ulaska u državu, u pravilu, ima prednost pred kontrolom izlaska iz države.

Ulazak pripadnika stranih sluŽbi sigurnosti u Republiku Hrvatsku

Članak 33.

Ulazak u Republiku Hrvatsku može se odobriti pripadniku stranih službi sigurnosti u odori s kratkim vatrenim oružjem i vozilom koje je označeno njihovim oznakama.

Odobrenje za ulazak pripadniku stranih službi sigurnosti iz stavka 1. ovoga članka na područje Republike Hrvatske izdaje Ministarstvo pod uvjetom da to nije u suprotnosti s interesima Republike Hrvatske.

U odobrenju se mogu odrediti posebni uvjeti za ulazak.

Pripadnici stranih službi sigurnosti iz stavka 1. ovoga članka, koji su članovi radnih delegacija u službenom posjetu, smiju ući u Republiku Hrvatsku i bez posebnog odobrenja, nositi odoru i osobno naoružanje ako je ono sastavni dio odore, uz prethodnu pisanu najavu Ministarstvu.

Pripadnici stranih službi sigurnosti koji neposredno štite predstavnike stranih država ili predstavnike međunarodnih organizacija i institucija tijekom posjeta Republici Hrvatskoj, mogu unijeti i nositi kratko vatreno oružje i pripadajuće streljivo uz odobrenje Ministarstva.

Iznimno, odobrenje iz stavka 2. i 5. ovoga članka može se izdati i za tranzitiranje preko područja Republike Hrvatske.

Odobrenja iz ovog članka oslobođena su plaćanja upravnih pristojbi.

V. GRANIČNA CRTA I ZAŠTITA DRŽAVNE GRANICE

RazgraniČavanje, obiljeŽavanje i ureĐivanje graniČne crte

Članak 34.

Nadležno tijelo Vlade Republike Hrvatske za provođenje granične politike, zajedno s nadležnim tijelima susjednih država, obavlja poslove razgraničavanja i utvrđivanja državne granice te pripreme za sklapanje međunarodnih ugovora o državnoj granici.

Ministarstvo vanjskih poslova pruža stručno-tehničku pomoć nadležnom tijelu Vlade Republike Hrvatske pri obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka.

Poslove izmjere, označavanja, obnove i održavanja graničnih oznaka na uređenoj državnoj granici te pripremu dokumenata o državnoj granici obavlja Državna geodetska uprava.

Upozoravanje na graniČnu crtu

Članak 35.

Uz prometnice, koje vode prema graničnoj crti, te na aerodromima, morskim lukama i lukama unutarnjih voda preko kojih se odvija međunarodni promet, obavijesnim pločama se upozorava na članstvo Republike Hrvatske i po potrebi susjednih država u Europskoj uniji.

Ako granična crta nije dovoljno prepoznatljiva, u blizini granične crte, na prometnicama i drugim komunikacijama, mogu se postaviti posebne natpisne ploče i signalizacija s kojima se upozorava na približavanje graničnoj crti.

Posebne natpisne ploče i signalizaciju, na prijedlog granične policije, postavlja Državna geodetska uprava.

Na posebne natpisne ploče i signalizaciju zabranjeno je postavljati druge ploče ili signalizaciju kojima bi se smanjivala vidljivost ploča i signalizacije kojima se upozorava na graničnu crtu.

Vidljivost graniČne crte i zabrana djelatnosti uz graniČnu crtu

Članak 36.

Ako granična crta sukladno međunarodnom ugovoru treba biti očišćena od stabala, grmlja i drugog raslinja koja smanjuju vidljivost graničnih oznaka ili pružanje granične crte, i ako međunarodni ugovor ne propisuje drugačije, za osiguranje preglednosti nadležna je Državna geodetska uprava.

Vlada Republike Hrvatske može iz razloga sigurnosti uredbom zabraniti plovidbu, lov, ribolov, prelet letjelica i drugih naprava za letenje, kretanje, zadržavanje i naseljavanje uz graničnu crtu. Zabrana traje dok traju razlozi sigurnosti.

Pojedinačni ili grupni lov u dubini 300 metara od granične crte mora se pisano najaviti nadležnoj policijskoj postaji najkasnije 24 sata prije početka lova.

Zbog vidljivosti granične crte ministar unutarnjih poslova može naredbom zabraniti sadnju ili sjetvu određenih vrsta poljoprivrednih kultura, drveća i drugog raslinja uz graničnu crtu.

Ako uslijed odluke iz stavka 4. ovoga članka nastupi šteta pravnim i fizičkim osobama, iste nemaju pravo na naknadu.

UreĐenje prostora uz granicu

Članak 37.

U postupku donošenja prostornog plana županije, kojim se uređuje i prostor koji seže 100 metara od granične crte, sukladno posebnom zakonu, potrebna je suglasnost Ministarstva.

Ministarstvo neće izdati suglasnost za donošenje prostornog plana iz stavka 1. ovoga članka, ako bi se dovela u pitanje sigurnost i preglednost državne granice.

ZaŠtita drŽavne granice

Članak 38.

Zaštita državne granice obuhvaća nadzor kretanja osoba i prijevoznih sredstava uz državnu granicu radi zaštite njene nepovredivosti.

Povrede drŽavne granice

Članak 39.

Povrede državne granice su granični incidenti i druge radnje koje imaju za posljedicu povredu državne granice.

Granični incidenti su aktivnosti stranih državnih tijela na području Republike Hrvatske, koje nisu dopuštene međunarodnim ugovorima ili propisima Republike Hrvatske, kao i svako drugo narušavanje nepovredivosti državne granice koje počine službenici državnih i lokalnih tijela susjednih država.

Ministarstvo vanjskih poslova u suradnji s Ministarstvom utvrđuje i rješava granične incidente.

Ministarstvo utvrđuje i rješava ostale povrede državne granice te po potrebi o tome izvješćuje Ministarstvo vanjskih poslova.

VI. POSLOVI GRANIČNE POLICIJE U UNUTRAŠNJOSTI DRŽAVE

Poslovi graniČne policije u unutraŠnjosti

Članak 40.

Poslovi granične policije u unutrašnjosti u smislu ovoga Zakona su mjere i radnje koje se poduzimaju radi sprječavanja i otkrivanja nezakonitog ulaska i boravka osoba i suzbijanja prekograničnog kriminala.

Policijski službenici ovlašteni su obavljati kontrolu osoba, prijevoznih sredstava i stvari na prometnim pravcima i objektima značajnim za prekogranični promet, radi sprječavanja nezakonitog ulaska i boravka na području Republike Hrvatske te sprječavanja i otkrivanja prekograničnog kriminala, ako to opravdava sigurnosno stanje i ako se po policijskim spoznajama ili obavijestima drugih državnih tijela i nadležnih sigurnosnih službi mogu pronaći počinitelji navedenih kažnjivih djela.

VII. MEĐUNARODNA GRANIČNA SURADNJA

MeĐunarodna graniČna policijska suradnja

Članak 41.

Međunarodna granična policijska suradnja obuhvaća djelatnost stranih policijskih službi na državnom području Republike Hrvatske, odnosno policije Ministarstva Republike Hrvatske na stranom državnom području, suradnju sa stranim službama sigurnosti i razmjenu policijskog službenika za vezu.

Suradnja sa stranim tijelima sigurnosti

Članak 42.

U Republiku Hrvatsku smiju ući ovlašteni policijski službenici i službenici carine drugih država i obavljati iz međunarodnog ugovora određene radnje za nadzor državne granice i druge poslove međunarodne policijske suradnje.

Policijski službenici Republike Hrvatske smiju, sukladno međunarodnom ugovoru, u drugim državama obavljati određene radnje i poslove iz stavka 1. ovoga članka.

Pripadnici stranih službi iz stavka 1. ovoga članka, mogu na području Republike Hrvatske, pod uvjetom uzajamnosti, bez posebnog odobrenja koristiti tehničku opremu i vozila sa svojim oznakama, nositi odoru, kratko osobno naoružanje i druga sredstva prisile, ako je to sastavni dio njihove službene odore.

Policijski sluŽbenik za vezu

Članak 43.

Vlada Republike Hrvatske, sukladno međunarodnom ugovoru, može policijske službenike uputiti u inozemstvo radi obavljanja poslova međunarodne policijske suradnje, pri čemu im određuje konkretne zadaće i ovlasti.

VIII. PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA I EVIDENCIJE

Prikupljanje, obrada i koriŠtenje podataka

Članak 44.

Tijekom obavljanja nadzora državne granice i drugih poslova iz ovog Zakona granična policija je ovlaštena od osoba prema kojima primjenjuje policijske ovlasti, neposredno prikupljati osobne podatke koji se pohranjuju i obrađuju u evidencijama, uz primjenu tehničkih pomagala sukladno ovom Zakonu, kao i koristiti osobne i druge podatke iz evidencija koje se uspostavljaju i vode na temelju drugih zakona,

Granična policija je dužna prilikom prikupljanja, obrade i korištenja podataka iz stavka 1. ovoga članka pridržavati se i odredbi posebnog zakona koji propisuje zaštitu osobnih podataka.

UreĐaji za prikupljanje podataka

Članak 45.

Granična policija je ovlaštena pri obavljanju nadzora državne granice, u cilju traganja, utvrđivanja identiteta i pronalaska počinitelja kaznenih djela i prekršaja, obavljati fotografiranje, snimanje i video nadzor kao i primjenjivati druga tehnička pomagala. Navedeni uređaji mogu biti automatski.

Uređaji iz stavka 1. ovoga članka, kada su postavljeni na području graničnih prijelaza, moraju biti vidljivi. Osobe koje se nalaze na takvom području moraju biti upozorene na takve uređaje.

Ukoliko se primjenom uređaja i drugih tehničkih pomagala iz stavka 1. i 2. ovoga članka snimaju osobni podaci, potrebno je te snimke uništiti u roku od 1 godine, osim ako nisu potrebni za progon počinitelja kaznenih djela ili prekršaja.

Evidencije

Članak 46.

Granična policija je ovlaštena za potrebe učinkovitog obavljanja nadzora državne granice i drugih poslova iz ovoga Zakona voditi:

– evidenciju osoba nad kojima je provedena granična kontrola,

– evidenciju osoba za koje je obavljen postupak utvrđivanja identiteta po članku 40.#clanak40 ovoga Zakona,

– evidenciju osoba kojima je izdano granično odobrenje,

– evidenciju o izdanom odobrenju boravka članu posade stranog broda u mjestu u kojem se nalazi granični prijelaz za međunarodni promet,

– evidenciju odobrenja za ulazak u Republiku Hrvatsku pripadnika službi sigurnosti u odori s oružjem i vozilom,

– evidenciju osoba kojima su izdane iskaznice za kretanje na području graničnog prijelaza,

– evidenciju osoba koje su počinile povredu državne granice,

– evidenciju fizičkih osoba koje su najavile lov uz graničnu crtu.

Osobni podaci

Članak 47.

U evidenciji iz članka 46.#clanak46 stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona smiju se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći osobni podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, broj osobne iskaznice, prebivalište, državljanstvo, podaci o ispravi s kojom osoba prelazi državnu granicu, mjesto, vrijeme i smjer prelaska državne granice te otisci prstiju, otisci dlanova i podaci o drugim tjelesnim identifikacijskim znacima, ako su bili uzeti.

U evidenciji iz članka 46.#clanak46 stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona, smiju se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, broj osobne iskaznice, prebivalište, državljanstvo, podaci o ispravi na temelju koje je utvrđen identitet i o načinu utvrđivanja identiteta te otisci prstiju, otisci dlanova i podaci o drugim tjelesnim identifikacijskim znacima ako su bili uzeti.

U evidenciji iz članka 46.#clanak46 stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona smiju se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, broj osobne iskaznice, prebivalište, državljanstvo, mjesto i vrijeme odobreno za prelazak državne granice.

U evidenciji iz članka 46.#clanak46 stavka 1. podstavka 4. ovoga Zakona smiju se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, prebivalište, državljanstvo, naziv tvrtke brodara, broj i vrsta isprave na temelju koje je izdano odobrenje, rok važenja odobrenja.

U evidenciji iz članka 46.#clanak46 stavka 1. podstavka 5. ovoga Zakona, smiju se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, prebivalište, državljanstvo, vrsta i broj putne isprave na temelju koje je izdano odobrenje, rok važenja odobrenja.

U evidenciji iz članka 46.#clanak46 stavka 1. podstavka 6. ovoga Zakona, smiju se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, broj osobne iskaznice, prebivalište, državljanstvo, naziv pravne ili fizičke osobe kao obrtnika kod kojeg su zaposleni, broj isprave na temelju koje je izdana iskaznica, rok važenja iskaznice.

U evidenciji iz članka 46.#clanak46 stavka 1. podstavka 7. ovoga Zakona, smiju se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, broj osobne iskaznice, prebivalište, državljanstvo, vrijeme i mjesto počinjenja povrede državne granice, vrsta, broj i rok važenja isprave s kojom je utvrđen identitet.

U evidenciji iz članka 46.#clanak46 stavka 1. podstavka 8. ovoga Zakona, smiju se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći podaci: ime i prezime, podaci o rođenju, broj osobne iskaznice, prebivalište, državljanstvo, naziv lovačkog društva na čijem području uz graničnu crtu se najavljuje lov, mjesto i vrijeme trajanja lova, vrsta, broj i vrijeme važenja isprave na temelju koje je utvrđen identitet.

Podaci u evidenciji iz stavka 1. i 2. ovoga članka čuvaju se 5 godina nakon unosa u evidenciju.

Podaci u evidenciji iz stavka 3. ovoga članka čuvaju se 5 godina po proteku vremena od kojeg je poimenično određenoj osobi izdano granično odobrenje.

Podaci u evidenciji iz stavka 4. i 5. ovoga članka čuvaju se 5 godina po proteku vremena za koji su odobrenja izdana.

Podaci u evidenciji iz stavka 6. ovoga članka čuvaju se 10 godina od dana izdavanja iskaznice za kretanje na području graničnog prijelaza.

Podaci u evidenciji iz stavka 7. ovoga članka čuvaju se 10 godina od dana počinjenja povrede državne granice.

Podaci u evidenciji iz stavka 8. ovoga članka čuvaju se 5 godina od dana najave lova uz graničnu crtu.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 48.

Kaznom zatvora do 30 dana ili novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj fizička osoba, ako:

1. prijeđe ili pokuša prijeći državnu granicu izvan graničnog prijelaza, izvan radnog vremena graničnog prijelaza ili suprotno namjeni graničnog prijelaza (članak 8. stavak 2.),

2. prijeđe ili pokuša prijeći unutarnju granicu suprotno odredbi za prelazak državne granice (članak 9. stavak 3.),

3. izbjegne graničnu kontrolu ili napusti područje graničnog prijelaza dok granična kontrola još nije obavljena ili na drugi način pokuša izbjeći graničnu kontrolu (članak 26. stavak 1.).

Članak 49.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba, ako:

1. ne omogući slobodan prolaz ili na drugi način ometa obavljanje poslova nadzora državne granice (članak 7. stavak 2.),

2. prijeđe državnu granicu zbog više sile, a o tome odmah bez odlaganja ne obavijesti graničnu policiju (članak 8. stavak 3.),

3. bez potvrde Ministarstva o usklađenosti glavnog, odnosno idejnog projekta s posebnim uvjetima koje treba ispunjavati objekt, započne gradnju postojećeg i promjenu namjene objekta ili uređaja smještenog na području graničnog prijelaza (članak 17. stavak 1. i 2.),

4. se kretala i zadržavala na području graničnog prijelaza bez namjere prelaska državne granice ili podvrgavanja graničnoj kontroli ili bez drugih opravdanih razloga (članak 18. stavak 1),

5. na području graničnog prijelaza ne postupa po upozorenjima i zapovijedima službenika koji obavljaju graničnu kontrolu (članak 18. stavak 2),

6. kao obrtnik nadležnoj policijskoj postaji ne dostavi osobne podatke zaposlenika prije nego što zaposlenik započne s radom na području graničnog prijelaza (članak 19. stavak 1.),

7. na području graničnog prijelaza pri kretanju i zadržavanju na vidnom mjestu sa sobom ne nosi iskaznicu s propisanim podacima (članak 19. stavak 2.),

8. kao obrtnik ne pribavi iskaznicu za zaposlenika prije nego što zaposlenik započne s radom na području graničnog prijelaza (članak 19. stavak 3.),

9. kao zapovjednik teretnog ili putničkog broda u međunarodnom prometu nakon uplovljenja u teritorijalno more ili unutarnje vode Republike Hrvatske, najkraćim uobičajenim plovnim putem ne uplovi u luku u kojoj se nalazi granični prijelaz, radi obavljanja granične kontrole i ne ispuni obvezu zapovjednika broda (članak 20. stavak 1. i 3.),

10. kao voditelj jahte ili brodice namijenjenih razonodi ili športu u međunarodnom prometu, nakon uplovljenja u teritorijalno more ili u unutarnje vode Republike Hrvatske ne uplovi najkraćim plovnim putem u najbližu luku u kojoj se nalazi granični prijelaz, radi obavljanja granične kontrole i ne ispuni obvezu voditelja (članak 20. stavak 2. i 3.),

11. kao zapovjednik ili voditelj plovila, osim u slučaju više sile, u međunarodnom prometu pristane plovilom izvan pomorskog ili riječnog graničnog prijelaza bez potrebnog odobrenja. (članak 20. stavak 4.),

12. kao zapovjednik ili voditelj plovila, po dolasku iz inozemstva ili prije odlaska u inozemstvo, ne preda graničnoj policiji popis članova posade i putnika na plovilu, odnosno ne da na uvid njihove isprave propisane za prelazak državne granice (članak 20. stavak. 5.),

13. kao zapovjednik putničkog broda, najkasnije 24 sata prije pristupanja graničnoj kontroli ne preda graničnoj policiji popis članova posade i putnika na plovilu (članak 20. stavak 6.),

14. kao zapovjednik, voditelj ili vlasnik plovila ne ispuni obveze nakon pristajanja u luku (članak 21. stavak 1.,2.,3.),

15. kao zapovjednik ili voditelj plovila u međunarodnom prometu osim u slučaju spašavanja osoba, ukrca ili iskrca osobu izvan graničnog prijelaza (članak 22. stavak 1.),

16. kao zapovjednik ili voditelj plovila, u slučaju spašavanja osoba, ukrca ili iskrca osobu izvan graničnog prijelaza, a to ne prijavi odmah bez odlaganja najbližoj policijskoj postaji (članak 22. stavak. 2.),

17. kao član posade stranoga teretnog ili putničkog broda bez propisanog odobrenja zadržava u mjestu luke, tijekom zadržavanja broda na graničnom prijelazu ili u luci (članak 23. stavak 1.),

18. kao strojovođa vlaka pri ulasku na teritorij Republike Hrvatske, osim kada je to nužno zbog reguliranja željezničkog prometa ili zbog više sile, zaustavi vlak između državne granice i graničnog prijelaza (članak 24. stavak 1.),

19. kao strojovođa vlaka nije poduzeo potrebne mjere radi onemogućavanja izlaska putnika prilikom zaustavljanja ili o zaustavljanju vlaka nije obavijestio graničnu policiju (članak 24. stavak 2.),

20. pri graničnoj kontroli ne preda na uvid isprave propisane za prelazak državne granice (članak 26. stavak 1.),

21. ne pojasni sve okolnosti vezane za prelazak državne granice ili ne postupa po upozorenjima i zapovijedima nadležnih službenika koji obavljaju graničnu kontrolu (članak 26. stavak. 2.),

22. na znakove upozorenja i drugu signalizaciju postavlja natpisne ploče s drugim upozorenjima kojima se smanjuje vidljivost ploča i druge signalizacije kojima se upozorava na graničnu crtu (članak 35. stavak 4.),

23. obavlja plovidbu, lov, ribolov, prelijeće letjelicama i drugim napravama za letenje, kreće se, zadržava ili naseljava uz graničnu crtu, ako je to uredbom Vlade Republike Hrvatske zabranjeno (članak 36. stavak 2.),

24. bez pisane najave nadležnoj policijskoj postaji, najkasnije 24 sata prije početka lova, pojedinačno ili u grupi lovi u dubini 300 metara od granične crte (članak 36. stavak 3.),

25. sadi ili sije određene vrste drveća i drugog raslinja uz graničnu crtu kada je to naredbom ministra unutarnjih poslova zabranjeno (članak 36. stavak 4.).

Članak 50.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. koja ne omogući slobodan prolaz ili na drugi način ometa obavljanje poslova nadzora državne granice (članak 7. stavak 2.),

2. koja ne omogući da se granična kontrola obavlja nesmetano, u skladu s odredbama ovoga Zakona (članak 14. stavak 2. i 3.),

3. koja bez potvrde Ministarstva o usklađenosti glavnog, odnosno idejnog projekta s posebnim uvjetima koje treba ispunjavati objekt započne gradnju, postavljanje odnosno promjenu namjene objekta ili uređaja smještenog na području graničnog prijelaza (članak 17. stavak 1. i 2.),

4. koja nadležnoj policijskoj postaji ne dostavi osobne podatke zaposlenika prije nego što zaposlenik započne s radom na području graničnog prijelaza (članak 19. stavak 1.),

5. koja ne pribavi iskaznicu za svog zaposlenika prije nego što zaposlenik započne s radom na području graničnog prijelaza (članak 19. stavak 3.),

6. čiji zapovjednik broda u međunarodnom prometu nakon uplovljenja u teritorijalno more Republike Hrvatske, najkraćim uobičajenim plovnim putem, ne uplovi u luku u kojoj se nalazi granični prijelaz i ne ispuni obvezu zapovjednika broda (članak 20. stavak 1. i 3.),

7. čiji voditelj jahte ili brodice namijenjenih razonodi ili športu u međunarodnom prometu nakon uplovljenja u teritorijalno more ili u unutarnje vode Republike Hrvatske ne uplovi najkraćim plovnim putem u najbližu luku u kojoj se nalazi granični prijelaz, radi obavljanja granične kontrole i ne ispuni obvezu voditelja (članak 20. stavak 2. i 3.),

8. čiji zapovjednik ili voditelj plovila, osim u slučaju više sile, u međunarodnom prometu pristane plovilom izvan pomorskog ili riječnog graničnog prijelaza bez potrebnog odobrenja (članak 20. stavak 4.),

9. čiji zapovjednik ili voditelj domaćeg ili stranog plovila po dolasku iz inozemstva ili prije odlaska u inozemstvo ne preda graničnoj policiji popis članova posade i putnika na plovilu, odnosno ne da na uvid njihove isprave propisane za prelazak državne granice (članak 20. stavak 5.),

10. čiji zapovjednik domaćeg ili stranog putničkog broda najkasnije 24 sata prije pristupanja graničnoj kontroli ne preda graničnoj policiji popis članova posade i putnika (članak 20. stavak 6.),

11. čiji zapovjednik, voditelj ili vlasnik plovila ne ispuni obveze nakon pristajanja u luku (članak 21. stavak 1., 2., 3.),

12. čiji zapovjednik ili voditelj plovila, osim u slučaju spašavanja osoba, ukrca ili iskrca osobu izvan graničnog prijelaza (članak 22. stavak 1.),

13. čiji zapovjednik ili voditelj plovila u slučaju spašavanja osoba, ukrca ili iskrca osobu izvan graničnog prijelaza, a to ne prijavi odmah bez odlaganja najbližoj policijskoj postaji (članak 22. stavak 2.),

14. čiji djelatnik obavlja plovidbu, lov, ribolov, prelijeće letjelicama i drugim napravama za letenje, kreće se ili zadržava uz graničnu crtu, ako je to uredbom Vlade Republike Hrvatske zabranjeno (članak 36. stavak 2.),

15. bez pisane najave nadležnoj policijskoj postaji, najkasnije 24 sata prije početka lova, pojedinačno ili u grupi lovi u dubini 300 metara od granične crte. (članak 36. stavak 3.),

16. koja sadi ili sije određene vrste poljoprivrednih kultura, drveća i drugog raslinja uz graničnu crtu kada je to naredbom ministra unutarnjih poslova zabranjeno (članak 36. stavak 4.).

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za počinjen prekršaj iz stavka 1. ovoga članka

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51.

Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za sigurno i ekonomično obavljanje granične kontrole iz članka 14.#clanak14 ovoga Zakona.

Ministar unutarnjih poslova donijet će provedbene propise o:

prelasku unutarnje granice (članak 9.),

načinu i rokovima izdavanja graničnog odobrenja, izgledu obrasca zahtjeva za izdavanje graničnog odobrenja, obavljanju nadzora i statističkog praćenja izdavanja graničnih odobrenja (članak 10.),

uvjetima i načinu određivanja područja graničnih prijelaza (članak 15.),

određivanju graničnih prijelaza na kojima osobe koje su zbog obavljanja gospodarske djelatnosti na području graničnog prijelaza dužne nositi iskaznicu kao i o izgledu, obrascu i postupku izdavanja iskaznice (članak 19.),

načinu obavljanja granične kontrole i zaštite državne granice (članak. 25. i 38.),

načinu unosa podataka o ulasku i izlasku iz zemlje, o zapriječavanju ulaska u zemlju i druge podatke u isprave propisane za prelazak državne granice (članak 28.),

postavljanju i korištenju tehničkih pomagala te obavljanja fotografiranja, snimanja i video nadzora na graničnim prijelazima i uz državnu granicu (članak 45.).

Ministar unutarnjih poslova uz suglasnost ministra financija donijet će provedbeni propis o:

određivanju privremenih graničnih prijelaza (članak 13.),

o visini troškova obavljanja granične kontrole izvan područja graničnog prijelaza (članak 25.),

obliku, sadržaju i načinu postavljanja propisanih znakova i signalizacije (članak 16. i 35.).

Ministar unutarnjih poslova uz suglasnost ministra vanjskih poslova donijet će provedbeni propis o:

načinu utvrđivanja i rješavanja povreda državne granice (članak 39.)

Provedbeni propisi iz stavka 1., 2. 3. i 4. ovoga članka donijet će se u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Do početka primjene provedbenih propisa iz ovoga članka, primjenjuju se odredbe Pravilnika o načinu nadzora državne graniceL92824 (»Narodne novine«, br. 32/92.), Pravilnika o utvrđivanju i rješavanju povreda državne graniceL92825 (»Narodne novine«, br. 9/92.), Pravilnika o štambiljima koji se rabe u poslovima granične kontroleL92826 (»Narodne novine«, br. 102/98.) i drugih provedbenih propisa donesenih na temelju Zakona o nadzoru državne graniceL92827 (»Narodne novine« br. 34/95.), ako nisu u suprotnosti s ovim Zakonom.

Članak 52.

Odredbe članka 9. i članka 48. stavka 1. podstavka 2. primjenjivat će se nakon stupanja na snagu Schengenskoga provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj.

Odredba članka 35.#clanak35 stavka 1. ovoga Zakona počet će se primjenjivati nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Operator, pravna osoba i fizička osoba kao obrtnik iz članka 19.#clanak19 stavka 3. ovoga Zakona su obvezni pribaviti iskaznice za zaposlenike koji već rade na području graničnog prijelaza, u roku od jedne godine od donošenja provedbenog propisa iz članka 51.#clanak51 stavka 1. podstavka 4. ovoga Zakona.

Članak 53.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona, prestaje važiti Zakon o nadzoru državne graniceL92828 (»Narodne novine«, br. 34/95.), osim odredbi glave IV. članka 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 45., 46., 47., glave VI. članak 54. stavka 1. podstavka 8. i 9. i stavka 2. i 3. samo u odnosu na podstavak 8. i 9. i članak 55. stavak 1. podstavak 14. i 15. i stavak 2.

Članak 54.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 212-02/03-01/01

Zagreb, 15. listopada 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o nadzoru državne granice –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !