Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o nadzoru državne granice – (“Narodne novine”, br. XX/03, XX/04 - čl. 82. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, XX/06, XX/07, XX/07, XX/08, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
40 18.4.2007 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice

HRVATSKI SABOR

1346

Na temelju članka 88.L333526 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. ožujka 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/25
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 5. travnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE

Članak 1.

U Zakonu o nadzoru državne graniceL333525 (»Narodne novine«, br. 173/03., 141/06. i 8/07.) u članku 4. stavak 5. mijenja se i glasi:
»Ministarstvo, u obavljanju poslova nadzora državne granice i drugih poslova, sukladno odredbama ovoga Zakona, surađuje i razmjenjuje podatke s tijelima javne vlasti kao i pravnim osobama te može zaključivati sporazume o suradnji i osnivati koordinirajuća tijela.«

Članak 2.

Iza članka 24. dodaje se naslov i članak 24.a koji glasi:

»OBVEZA PRIJEVOZNIKA U ZRAČNOM PROMETU

Članak 24.a

Prijevoznik u zračnom prometu dužan je, odmah po završetku prijave putnika za let, tijelu nadležnom za kontrolu prelaska državne granice na graničnom prijelazu na kojem će putnici ući u Republiku Hrvatsku dostaviti potpune i točne podatke o putnicima.
Podaci iz stavka 1. ovoga članka su: broj i vrsta putne isprave, državljanstvo, ime i prezime, datum rođenja, naziv graničnog prijelaza na kojem će ući u Republiku Hrvatsku, oznaku leta, vrijeme polaska i dolaska, ukupan broj putnika, prvo mjesto ukrcaja.
O dostavi podataka iz stavka 1. ovoga članka prijevoznik će na prikladan način obavijestiti putnika. Podaci se prikupljaju i dostavljaju elektroničkim putem.
Prijevoznik je dužan izbrisati podatke iz stavka 1. u roku od 24 sata od vremena pristajanja zrakoplova u zračnoj luci na kojoj je obavljena ulazna granična kontrola.
Tijelo nadležno za kontrolu prelaska državne granice kojem su dostavljeni podaci iz ovoga članka izbrisat će podatke u roku od 24 sata od vremena ulaska putnika u zemlju, osim ako su podaci naknadno potrebni za provođenje ovlasti granične policije, a smiju se koristiti sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.«

Članak 3.

U članku 46. stavku 1. iza podstavka 8. dodaje se podstavak 9. koji glasi:
»– operativne zbirke podataka granične policije.«

Članak 4.

U članku 47. iza stavka 8. dodaje se novi stavak 9. koji glasi:
»U zbirkama podataka iz članka 46. stavka 1. podstavka 9. ovoga Zakona smiju se prikupljati, pohranjivati i obrađivati sljedeći osobni podaci: ime i prezime, spol, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, prezime i ime oca i majke, prezime, ime i datum rođenja djece, adresa prebivališta i boravišta, jezici koje govori, osobna fotografija, eventualni nadimci, vrsta i broj osobnog dokumenta, fotografija dokumenta, datum i mjesto izdavanja i rok valjanosti, podaci vezani uz zaposlenje, mjesto, vrijeme i smjer kretanja u unutrašnjosti države te otisci prstiju, otisci dlanova i podaci o drugim tjelesnim identifikacijskim znacima.
Dosadašnji stavci 9., 10., 11., 12., 13. i 14. postaju stavci 10., 11., 12., 13., 14. i 15.

Članak 5.

Iza članka 47. dodaje se članak 47.a koji glasi:

»Članak 47.a

Radi učinkovitog obavljanja nadzora državne granice, a u svrhu olakšavanja slobodnog kretanja osoba i roba preko državne granice, uz istovremeno omogućavanje bolje granične kontrole, zaštite državne granice u borbi protiv prekograničnog kriminala i nezakonite migracije, uspostavlja se Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom (u daljnjem tekstu: NISUDG) koji je sastavni dio Informacijskog sustava Ministarstva.«

Članak 6.

Iza članka 50. dodaje se članak 50.a koji glasi:

»Članak 50.a

Novčanom kaznom od 22.000,00 do 40.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja u svojstvu zračnog prijevoznika dostavi netočne ili nepotpune podatke ili ne dostavi podatke o putnicima (članak 24.a).«

Članak 7.

Ministar unutarnjih poslova donijet će propise o sadržaju i korisnicima NISUDG-a te o vođenju operativnih zbirki podataka u okviru NISUDG-a u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 8.

U cijelom tekstu Zakona o nadzoru državne granice riječ: »evidencija« zamjenjuje se riječima: »zbirka podataka« u odgovarajućem padežu.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 212-02/07-01/01
Zagreb, 30. ožujka 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o nadzoru državne granice –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !