Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o nadzoru državne granice – (“Narodne novine”, br. XX/03, XX/04 - čl. 82. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, XX/06, XX/07, XX/07, XX/08, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
581

HRVATSKI SABOR

4025

Na temelju članka 88.L423866 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. prosinca 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/170

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 12. prosinca 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE

Članak 1.

U Zakonu o nadzoru državne graniceL423860 (»Narodne novine«, br. 173/03., 141/06., 8/07. – ispr. i 40/07.) u članku 3. stavku 1. iza točke 3. dodaje se točka 3.a koja glasi:

»3.a Schengenski provedbeni sporazum u Republici Hrvatskoj počet će se primjenjivati od dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju, a u potpunosti će se primjenjivati sukladno Odluci Europskog parlamenta i Vijeća EU o ukidanju granične kontrole na unutarnjim granicama,«.

U točki 5., 6., 7. i 8. riječi: »nakon stupanja na snagu Schengenskog provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj,« zamjenjuju se riječima: »od početka primjene Schengenskoga provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj,«.

Točka 11. mijenja se i glasi:

»11. Operator je:

– pravna osoba koja je vlasnik ili koja upravlja aerodromima,

– lučka uprava morske luke i luke unutarnjih voda, koje upravljaju lučkim područjem odnosno ovlaštenik koncesije u lukama posebne namjene,

– pravna osoba koja skrbi o željezničkom prometu, odnosno željezničkim stabilnim postrojenjima.«

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Prelazak državne granice je svako kretanje ljudi preko državne granice.

Državnu granicu, odnosno od početka primjene Schengenskoga provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj, vanjsku granicu, smije se prelaziti samo na za to određenim graničnim prijelazima, u vrijeme i na način koji je u skladu s namjenom graničnog prijelaza te s ispravama propisanim za prelazak državne granice.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, državna granica smije se prijeći i izvan graničnog prijelaza, ako je takva mogućnost predviđena međunarodnim ugovorima ili ako se radi o:

– osobama na jahtama ili brodicama namijenjenim za razonodu ili šport,

– osobama na ribarskim plovilima hrvatske zastave pripadnosti i drugim ribarskim plovilima u slučajevima obalnog ribarenja,

– pomorcima za vrijeme zadržavanja plovila u mjestu gdje se nalazi luka ili susjednim mjestima,

– pojedincima ili grupama osoba ako postoji zahtjev posebne prirode, pod uvjetom da imaju odobrenja sukladno važećim propisima i da nije u suprotnosti interesima javne sigurnosti, pravnog poretka i nacionalne sigurnosti.

– pojedincima ili grupama osoba u slučaju više sile i drugim situacijama kada je to nužno.

Osobe iz stavka 3. ovoga članka, koje su prešle državnu granicu izvan graničnog prijelaza, osim osoba iz podstavka 1., moraju o tome bez odgađanja obavijestiti graničnu policiju koja će po potrebi obavijestiti druga nadležna tijela ako drugačije nije predviđeno međunarodnim ugovorom.«

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. riječi: »nakon stupanja na snagu Schengenskoga provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj« zamjenjuju se riječima: »od dana potpune primjene Schengenskoga provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj«.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 4.

U članku 10. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Razloge za postojanje opravdanog interesa za izdavanje graničnog odobrenja propisat će ministar unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar) Pravilnikom o načinu obavljanja nadzora državne granice.

Granično odobrenje izdaje se poimenično određenim osobama na rok do godinu dana i oduzet će se ukoliko se utvrdi da se zloupotrebljava, ne koristi ili ako su prestali razlozi zbog kojih je izdano.«

Članak 5.

U članku 13. stavku 1. riječi: »ministra financija« zamjenjuju se riječima: »ministra nadležnog za poslove financija«.

U stavku 2. riječi: »ministra financija i ministra pomorstva, prometa i veza« zamjenjuju se riječima: »ministra nadležnog za poslove financija i ministra nadležnog za more, promet i infrastrukturu«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Zahtjev za određivanje privremenog graničnog prijelaza mora se podnijeti najkasnije 30 dana prije početka kratkotrajnih djelatnosti, osim u slučaju iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka.«

Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

Članak 6.

U članku 14. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Troškove uređenja i opremanja graničnih prijelaza koji nisu obuhvaćeni stavkom 4. ovoga članka snosi državno tijelo nadležno za izgradnju i opremanje graničnih prijelaza na teret državnog proračuna.«

Članak 7.

U članku 15. stavku 2. riječi: »nadležne uprave Ministarstva pomorstva, prometa i veza« zamjenjuju se riječima: » nadležne ustrojstvene jedinice ministarstva nadležnog za poslove prometa«, a zarez i riječi: »te suglasnost Ministarstva« brišu se.

Članak 8.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Nadležno upravno tijelo u postupku izdavanja lokacijske dozvole, rješenja o uvjetima građenja, odnosno rješenja o izvedenom stanju za građevine na području graničnog prijelaza dužno je pribaviti prethodnu suglasnost Ministarstva.

Prije postavljanja objekata ili naprava na području graničnog prijelaza potrebno je pribaviti prethodnu suglasnost Ministarstva.

Suglasnost iz stavka 1. i 2. ovoga članka neće se izdati ako bi građevine, objekti ili naprave ometale obavljanje granične kontrole i obavljanja nadzora državne granice.«

Članak 9.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Operator, druga pravna osoba i fizička osoba kao obrtnik, koji na području graničnog prijelaza obavlja gospodarsku djelatnost, dužan je nadležnoj policijskoj postaji dostaviti osobne podatke zaposlenika prije nego što zaposlenik započne s radom na području graničnog prijelaza.

Operator iz stavka 1. ovoga članka dužan je nadležnoj policijskoj postaji dostaviti osobne podatke osoba koje se privremeno kreću ili zadržavaju na području graničnog prijelaza.

Osobni podaci iz stavka 1. i 2. ovoga članka prikupljaju se u svrhu kontrole kretanja osoba na području graničnog prijelaza.«

Članak 10.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Zapovjednik teretnog ili putničkog broda, u međunarodnom prometu, koji uplovi u teritorijalno more Republike Hrvatske, dužan je najkraćim uobičajenim plovnim putem uploviti u luku u kojoj se nalazi pomorski granični prijelaz, radi obavljanja granične kontrole, osim u slučaju neškodljivog prolaska.

»Zapovjednik jahte ili voditelj brodice namijenjene razonodi ili športu u međunarodnom prometu, koji uplovi u teritorijalno more Republike Hrvatske, dužan je najkraćim plovnim putem uploviti u najbližu luku u kojoj se nalazi pomorski granični prijelaz, radi obavljanja granične kontrole, osim u slučaju neškodljivog prolaska.

Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i na međunarodni promet na unutarnjim vodama Republike Hrvatske, u slučaju namjere pristajanja uz obalu.

Pristajanje plovila u međunarodnom prometu izvan pomorskog ili riječnoga graničnog prijelaza u slučajevima predviđenim ovim zakonom, osim u slučaju više sile, odobrava nadležna policijska postaja u suglasnosti s nadležnom kapetanijom i carinarnicom.

Zapovjednik ili voditelj plovila iz stavka 1. i 2. ovoga članka, po dolasku iz inozemstva i prije odlaska u inozemstvo, dužan je predati graničnoj policiji popis članova posade i putnika na plovilu, osim ako je međunarodnim ugovorom ili drugim propisom drugačije uređeno te joj dati na uvid njihove isprave propisane za prelazak državne granice.

Zapovjednik putničkog broda na kružnom putovanju u međunarodnom prometu, obvezan je graničnoj policiji dostaviti popis članova posade i putnika najkasnije 24 sata prije pristupanja graničnoj kontroli.

Zapovjednik teretnog ili putničkog broda kao i zapovjednik jahte ili voditelj brodice namijenjene razonodi ili športu, u međunarodnom prometu, dužni su, nakon obavljene granične kontrole na izlazu iz Republike Hrvatske, najkraćim uobičajenim odnosno najkraćim plovnim putem, isploviti iz unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske.«

Članak 11.

Iza članka 20. dodaju se članci 20.a, 20.b, 20.c i 20.d koji glase:

»Članak 20.a

Iznimno od članka 20. stavka 1. ovoga Zakona, putnički brod na kružnom putovanju koji dolazi iz luke na teritoriju države potpisnice ili odlazi u tu luku, može uploviti ili isploviti iz luke na teritoriju Republike Hrvatske koja nije granični prijelaz.

Nad posadom i putnicima broda iz stavka 1. ovoga članka granična kontrola obavit će se iznimno, na temelju procjene rizika za unutarnju sigurnost i od nezakonitih migracija.

Članak 20.b

Zapovjednik jahte ili voditelj brodice namijenjene za razonodu ili šport koja dolazi iz luke na teritoriju države potpisnice može uploviti i u luku koja nije granični prijelaz.

Nad posadom i putnicima plovila iz stavka 1. ovoga članka granična kontrola obavit će se iznimno, na temelju procjene rizika od nezakonitih migracija.

Iznimno od članka 20. stavka 2. ovoga Zakona, zapovjednik jahte ili voditelj brodice namijenjene za razonodu i šport koja dolazi iz luke na teritoriju države koja nije potpisnica može uploviti i u luku koja nije granični prijelaz, pod uvjetom da o tome obavijesti nadležnu lučku kapetaniju ili ispostavu nadležne lučke kapetanije.

Lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije iz stavka 3. ovoga članka dostavit će presliku popisa posade i putnika graničnoj policiji u najbližoj luci koja je određena kao granični prijelaz.

Članak 20.c

Nad posadom ribarskog plovila hrvatske zastave pripadnosti, u slučajevima prelaska državne granice na moru radi obavljanja gospodarskog ribolova na području zaštićenoga ekološko-ribolovnog pojasa Republike Hrvatske, ne mora se obaviti granična kontrola ukoliko se u roku od 36 sati vrati u luku iz koje je isplovila ili neku drugu luku na teritoriju Republike Hrvatske, bez pristajanja u luku kao i uplovljavanja u teritorijalno more druge države.

Članak 20.d

Nad posadom ribarskog plovila u slučajevima obalnog ribarenja granična kontrola ne mora se obaviti ukoliko se plovilo u roku od 36 sati vrati u matičnu luku ili neku drugu luku na teritoriju države potpisnice, a da nije uplovilo u luku države koja nije potpisnica.

Nad posadom plovila iz stavka 1. ovoga članka granična kontrola obavit će se iznimno, na temelju procjene rizika od nezakonitih migracija.«

Članak 12.

U članku 21. stavku 1. iza riječi »zapovjednika ili voditelja« dodaje se riječ: »plovila«.

Članak 13.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Članu posade stranog plovila, koji nema potrebnu vizu, a svoj status može dokazati valjanom pomorskom knjižicom i upisan je u popis posade i putnika, može se izdati odobrenje za kretanje u mjestu u kojem se nalazi granični prijelaz ili luka, odnosno u susjednim mjestima.

Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka za kretanje u mjestu gdje se nalazi zračna luka može se izdati i članu posade stranog zrakoplova, koji posjeduje iskaznicu člana posade izdanu u skladu s međunarodnim standardima.

Odobrenje iz stavka 1. i 2. ovoga članka izdaje se u prvoj luci uplovljavanja, a može vrijediti za sve najavljene luke uplovljavanja na području Republike Hrvatske, najduže do 90 dana.

U slučajevima kada stranac iz stavka 1. i 2. ovoga članka predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje nadležna policijska postaja neće izdati odobrenje iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Sadržaj i izgled odobrenja iz ovoga članka propisat će ministar podzakonskim propisom.«

Članak 14.

U članku 24. stavku 2. iza riječi: »zaustavljanju« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »bez odlaganja, ».

Članak 15.

U članku 24. a stavku 3. iza riječi: »putem«, stavlja se zarez i dodaju se riječi: »sukladno tehničkim mogućnostima«.

Članak 16.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Granična kontrola obavlja se na području graničnog prijelaza.

Granična kontrola može se obaviti i izvan područja graničnog prijelaza u vlakovima, zrakoplovima i plovilima te u slučajevima iz članka 8. stavka 3. ovoga Zakona.

Granična kontrola ili dio granične kontrole može se obavljati, ukoliko je to sukladno međunarodnom ugovoru, i na području druge države.

Ukoliko se granična kontrola u slučajevima iz stavka 2. ovoga članka obavlja na zahtjev stranke, troškove obavljanja granične kontrole snosi podnositelj zahtjeva sukladno rješenju o visini troškova koje donosi ministar.«

Članak 17.

U članku 26. stavku 1. riječi: »nakon stupanja na snagu Schengenskoga provedbenog sporazuma« zamjenjuju se riječima: »od dana potpune primjene Schengenskoga provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj«.

Članak 18.

Iza članka 28. dodaju se članci 28.a i 28.b koji glase:

»Članak 28.a

Granična kontrola osoba može biti osnovna i temeljita.

Osnovna kontrola obuhvaća provjeru identiteta osobe uvidom u isprave propisane za prelazak državne granice, a sastoji se od brze i jednostavne provjere valjanosti isprava propisanih za prelazak granice.

Prilikom obavljanja granične kontrole iz stavka 2. ovoga članka policijski službenik može, povremeno, uvidom u bazu podataka provjeriti da osoba ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.

Temeljita kontrola osoba obuhvaća detaljnu provjeru uvjeta za ulazak i boravak, valjanosti isprava propisanih za prelazak državne granice i provjeru u mjerodavnim zbirkama podataka.

Temeljita kontrola osoba prilikom izlaska obuhvaća provjeru isprava propisanih za prelazak državne granice i provjeru razloga za zabranu izlaska iz zemlje, a može obuhvatiti provjeru podataka u potražnim evidencijama te zakonitosti boravka.

Način obavljanja kontrole iz ovoga članka detaljnije će propisati ministar podzakonskim propisom.

Članak 28. b

Osnovna granična kontrola obavlja se nad osobama koje uživaju pravo slobode kretanja po pravu Zajednice.

Nad svim ostalim osobama koje nisu navedene u stavku 1. ovoga članka obavlja se temeljita kontrola.«.

Članak 19.

U članku 30. riječi: »Vlasnik prijevoznog sredstva« zamjenjuju se riječima: »Vlasnik ili korisnik prijevoznog sredstva«.

Članak 20.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Kada, u slučaju iznimnih i nepredvidljivih okolnosti, nije moguće obaviti graničnu kontrolu iako su iskorištene sve kadrovske i organizacijske mogućnosti, dođe do neprihvatljivo dugih razdoblja čekanja ili drugih većih smetnji pri odvijanju prometa, policijski službenik nadležan za organizaciju i vođenje granične kontrole može donijeti odluku o privremenom popuštanju u režimu granične kontrole.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka prvenstveno se obavlja granična kontrola na ulazu.«

Članak 21.

Iza članka 32. dodaje se naslov i Članak 32.a koji glasi:

»GRANIČNA KONTROLA ODREĐENIH OSOBA

Članak 32.a

Čelnici država i članovi njihovih izaslanstva, čiji je dolazak i odlazak graničnim službenicima najavljen diplomatskim putem, ne podliježu graničnoj kontroli.

Nositeljima diplomatskih i službenih putovnica te članovima međunarodnih organizacija koji dolaze u službeni posjet, prilikom obavljanja granične kontrole, može se dati

prednost pred ostalim putnicima na graničnim prijelazima te ne moraju dokazati posjedovanje sredstava za uzdržavanje.

Granična kontrola nad članovima posade stranog zrakoplova obavlja se sukladno odredbama ovoga Zakona, a može se obaviti prije kontrole putnika ili na posebnom kontrolnom mjestu.

Iznimno od stavka 3. ovoga članka granična kontrola može se provoditi povremeno ako se radi o članovima posade zrakoplova koji su dobro poznati policijskim službenicima granične kontrole.

Granična kontrola nad dnevnim migrantima provodi se sukladno odredbama ovoga Zakona.

Iznimno od stavka 5. ovoga članka nad dnevnim migrantima koji učestalo prelaze granicu na istom graničnom prijelazu i dobro su poznati policijskim službenicima granične policije granična kontrola provodi se povremeno bez upozorenja i u neredovitim vremenskim razmacima, radi utvrđivanja uvjeta za ulazak.

Prilikom obavljanja granične kontrole posebna pozornost posvećuje se maloljetnim osobama, bez obzira putuju li u pratnji ili bez pratnje zakonskog zastupnika.«

Članak 22.

Naslov iznad članka 37. mijenja se i glasi: »UREĐENJE PROSTORA UZ GRANICU I ZAPRJEČAVANJE KOMUNIKACIJA«.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»U postupku donošenja prostornih planova kojima se planira uređenje prostora koji seže 100 metara od granične crte, u svrhu osiguranja opće sigurnosti i preglednosti državne granice, Ministarstvo je dužno nositelju izrade prostornog plana dostaviti zahtjeve za izradu prostornog plana.

Nadležno upravno tijelo, u postupku izdavanja lokacijske dozvole, rješenja o uvjetima građenja, odnosno rješenja o izvedenom stanju, za građevine u području do 100 metara od granične crte, dužno je pribaviti suglasnost Ministarstva.

Suglasnost iz stavka 2. ovoga članka neće se izdati ako bi građevina ometala obavljanje granične kontrole i obavljanje nadzora državne granice.«

Članak 23.

Iza članka 37. dodaje se članak 37.a koji glasi:

»Članak 37.a

Cestovne komunikacije i putevi koji nisu u funkciji graničnog prometa mogu se zaprečavati rampama ili drugim odgovarajućim preprekama radi onemogućavanja nezakonitog prelaska državne granice izvan graničnog prijelaza.

Radi zaštite interesa i sigurnosti države, i na nekretninama u privatnom vlasništvu mogu se postavljati rampe ili druge prepreke iz stavka 1. ovoga članka.

Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva, ministarstva nadležnog za vanjske poslove i ministarstva nadležnog za poslove prometa donosi odluku kojom određuje koje će se cestovne komunikacije i putevi zapriječiti odnosno na kojim će se nekretninama postaviti rampe ili druge prepreke.

Provođenje odluke Vlade Republike Hrvatske o zaprječavanju komunikacija u nadležnosti je ministarstva nadležnog za poslove prometa, prostornog uređenja i graditeljstva, ministarstva nadležnog za poslove financija i Državne geodetske uprave.«.

Članak 24.

U glavi VII. podnaslov: »Međunarodna granična policijska suradnja« mijenja se i glasi: »MEĐUNARODNA GRANIČNO-POLICIJSKA SURADNJA«.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»Međunarodna granično-policijska suradnja obuhvaća suradnju granične policije sa stranim tijelima sigurnosti na državnom području Republike Hrvatske ili na području druge države, kao i razmjenu policijskih časnika za vezu.«

Članak 25.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»Službenici stranih tijela sigurnosti smiju u Republici Hrvatskoj obavljati određene poslove iz područja nadzora državne granice i druge poslove međunarodne policijske suradnje, pod uvjetima određenim međunarodnim ugovorom.

Policijski službenici Republike Hrvatske smiju, sukladno međunarodnom ugovoru ili odredbama važećih propisa, u drugim državama obavljati određene radnje i poslove iz stavka 1. ovogaa članka.

Pripadnici stranih tijela sigurnosti iz stavka 1. ovoga članka, mogu na području Republike Hrvatske, pod uvjetima određenim međunarodnim ugovorom ili pod uvjetom uzajamnosti, bez posebnog odobrenja koristiti tehničku opremu i vozila sa svojim oznakama; nositi odoru, službeno kratko oružje i druga sredstva prisile, ako je to sastavni dio njihove službene odore.

Oružje i druga sredstva prisile iz stavka 3. ovoga članka pripadnici stranih tijela sigurnosti smiju uporabiti samo u slučaju nužne obrane.«

Članak 26.

Naslov iznad članka 43. mijenja se i glasi: »POLICIJSKI ČASNIK ZA VEZU«.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»Vlada Republike Hrvatske, sukladno međunarodnom ugovoru, može uputiti u inozemstvo policijskog časnika radi obavljanja poslova međunarodne policijske suradnje, pri čemu im određuje konkretne zadaće i ovlasti.«

Članak 27.

U članku 46. stavku 1. podstavku 4. iza riječi: »broda« dodaju se riječi: »odnosno zrakoplova«.

Podstavak 6. mijenja se i glasi:

»– zbirku podataka o zaposlenicima operatora, druge pravne i fizičke osobe koji obavljaju poslove na području graničnog prijelaza i osobama koje se privremeno kreću ili zadržavaju na području graničnog prijelaza,«.

Članak 28.

U članku 47. stavku 6. iza riječi: »zaposleni« zarez i riječi: »broj isprave na temelju koje je izdana iskaznica, rok važenja iskaznice«, brišu se.

Stavak 13. mijenja se i glasi:

»Podaci u zbirci podataka iz stavka 6. ovoga članka čuvaju se 5 godina od dana dostavljanja.«

Članak 29.

U članku 48. točki 2. brojka: »3.« zamjenjuje se brojkom: »2.«.

Članak 30.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba, ako:

1. ne omogući slobodan prolaz ili na drugi način ometa obavljanje poslova nadzora državne granice (članak 7. stavak 2.),

2. prijeđe državnu granicu izvan graničnog prijelaza sukladno članku 8. stavku 3. ovoga Zakona,: a o tome odmah bez odgađanja ne obavijesti graničnu policiju (članak 8. stavak 4.),

3. na području graničnog prijelaza ne postupa po upozorenjima i zapovijedima službenika koji obavljaju graničnu kontrolu (članak 18. stavak 2),

4. kao obrtnik nadležnoj policijskoj postaji ne dostavi osobne podatke zaposlenika prije nego što zaposlenik započne s radom na području graničnog prijelaza odnosno osobama koje se privremeno kreću ili zadržavaju na području graničnog prijelaza (članak 19.),

5. kao zapovjednik teretnog ili putničkog broda u međunarodnom prometu nakon uplovljenja u teritorijalno more ili unutarnje vode Republike Hrvatske, najkraćim uobičajenim plovnim putem ne uplovi u luku u kojoj se nalazi granični prijelaz, radi obavljanja granične kontrole i ne ispuni obvezu zapovjednika broda (članak 20. stavak 1. i 3.),

6. kao zapovjednik jahte ili voditelj brodice namijenjene razonodi ili športu u međunarodnom prometu, nakon uplovljenja u teritorijalno more ili u unutarnje vode Republike Hrvatske ne uplovi najkraćim plovnim putem u najbližu luku u kojoj se nalazi granični prijelaz, radi obavljanja granične kontrole i ne ispuni obvezu voditelja (članak 20. stavak 2. i 3.),

7. kao zapovjednik ili voditelj plovila, po dolasku iz inozemstva ili prije odlaska u inozemstvo, ne preda graničnoj policiji popis članova posade i putnika na plovilu, odnosno ne da na uvid njihove isprave propisane za prelazak državne granice (članak 20. stavak. 5.),

8. kao zapovjednik putničkog broda na kružnom putovanju, najkasnije 24 sata prije pristupanja graničnoj kontroli ne preda graničnoj policiji popis članova posade i putnika na plovilu (članak 20. stavak 6.),

9. kao zapovjednik teretnog ili putničkog broda ili kao voditelj jahte ili brodice namijenjene razonodi ili športu u međunarodnom prometu nakon obavljene granične kontrole na izlazu iz Republike Hrvatske ne isplovi, najkraćim uobičajenim, odnosno najkraćim plovnim putem iz unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske i ne ispuni obvezu zapovjednika ili voditelja plovila (članak 20. stavak 7.),

10. kao zapovjednik ili voditelj plovila, osim u slučaju više sile, u međunarodnom prometu pristane plovilom izvan pomorskog ili riječnog graničnog prijelaza bez potrebnog odobrenja (članak 20. stavak 4.),

11. kao zapovjednik jahte ili voditelj brodice namijenjene za razonodu i šport uplovi u luku koja nije granični prijelaz, a da o tome ne obavijesti nadležnu lučku kapetaniju ili ispostavu lučke kapetanije (članak 20.b stavak 3.),

12. se kao zapovjednik ili voditelj ribarskog plovila, u slučajevima prelaska državne granice na moru radi obavljanja gospodarskog ribolova na području zaštićenoga ekološko-ribolovnog pojasa Republike Hrvatske, u roku od 36 sati ne vrati u luku iz koje je isplovio ili neku drugu luku na teritoriju Republike Hrvatske, odnosno ako pristane u luku ili uplovi u teritorijalno more druge države (članak 20.c),

13. se kao zapovjednik ili voditelj ribarskog plovila, u slučajevima obalnog ribarenja ne vrati u roku od 36 sati u matičnu luku ili neku drugu luku na teritoriju države potpisnice odnosno ako uplovi u luku koja nije država potpisnica (članak 20.d),

14. kao zapovjednik, voditelj ili vlasnik plovila ne ispuni obveze iz članka 21. ovoga Zakona (članak 21.),

15. kao zapovjednik ili voditelj plovila u međunarodnom prometu ili kao zapovjednik ili voditelj plovila u slučajevima obalnog ribarenja, osim u slučaju spašavanja osoba, ukrca ili iskrca osobu izvan graničnog prijelaza (članak 22. stavak 1.),

16. kao zapovjednik ili voditelj plovila u međunarodnom prometu ili kao zapovjednik ili voditelj plovila u slučajevima obalnog ribarenja, u slučaju spašavanja osoba, ukrca ili iskrca osobu izvan graničnog prijelaza, a to ne prijavi odmah najbližoj policijskoj postaji (članak 22. stavak. 2.),

17. kao član posade stranoga plovila, odnosno zrakoplova kojem je izdano odobrenje sukladno članku 23. ovoga Zakona napusti mjesto za koje mu je odobreno kretanje (članak 23. stavak 1. i 2.),

18. kao strojovođa vlaka u međunarodnom prometu, osim kada je to nužno zbog reguliranja željezničkog prometa ili zbog više sile, zaustavi vlak između državne granice i graničnog prijelaza (članak 24. stavak 1.),

19. kao strojovođa vlaka nije poduzeo potrebne mjere radi onemogućavanja izlaska putnika prilikom zaustavljanja ili o zaustavljanju vlaka nije, bez odgađanja, obavijestio graničnu policiju (članak 24. stavak 2.),

20. pri graničnoj kontroli ne preda na uvid isprave propisane za prelazak državne granice (članak 26. stavak 1.),

21. ne pojasni sve okolnosti vezane za prelazak državne granice ili ne postupa po upozorenjima i zapovijedima nadležnih službenika koji obavljaju graničnu kontrolu (članak 26. stavak. 2.),

22. na znakove upozorenja i drugu signalizaciju postavlja natpisne ploče s drugim upozorenjima kojima se smanjuje vidljivost ploča i druge signalizacije kojima se upozorava na graničnu crtu (članak 35. stavak 4.),

23. obavlja plovidbu, lov, ribolov, prelijeće letjelicama i drugim napravama za letenje, kreće se, zadržava ili naseljava uz graničnu crtu, ako je to uredbom Vlade Republike Hrvatske zabranjeno (članak 36. stavak 2.),

24. bez pisane najave nadležnoj policijskoj postaji, najkasnije 24 sata prije početka lova, pojedinačno ili u grupi lovi u dubini 300 metara od granične crte (članak 36. stavak 3.),

25. sadi ili sije određene vrste drveća i drugog raslinja uz graničnu crtu kada je to naredbom ministra unutarnjih poslova zabranjeno (članak 36. stavak 4.).«

Članak 31.

Iza članka 49. dodaje se članak 49.a koji glasi:

»Članak 49.a

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 1000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

– se kreće ili zadržava na području graničnog prijelaza bez namjere prelaska državne granice ili bez drugih opravdanih razloga (članak 18. stavak 1.).«

Članak 32.

Članak 50. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. koja ne omogući slobodan prolaz ili na drugi način ometa obavljanje poslova nadzora državne granice (članak 7. stavak 2.),

2. koja ne omogući da se granična kontrola obavlja nesmetano, u skladu s odredbama ovoga zakona (članak 14. stavak 2. i 3.),

3. koja nadležnoj policijskoj postaji ne dostavi osobne podatke zaposlenika prije nego što zaposlenik započne s radom na području graničnog prijelaza (članak 19. stavak 1.),

4. čiji zapovjednik teretnog ili putničkog broda u međunarodnom prometu nakon uplovljenja u teritorijalno more ili unutarnje vode Republike Hrvatske, najkraćim uobičajenim plovnim putem ne uplovi u luku u kojoj se nalazi granični prijelaz, radi obavljanja granične kontrole i ne ispuni obvezu zapovjednika broda (članak 20. stavak 1. i 3.),

5. čiji zapovjednik ili voditelj plovila, osim u slučaju više sile, u međunarodnom prometu pristane plovilom izvan pomorskog ili riječnoga graničnog prijelaza bez potrebnog odobrenja (članak 20. stavak 4.),

6. čiji zapovjednik ili voditelj plovila, po dolasku iz inozemstva ili prije odlaska u inozemstvo, ne preda graničnoj policiji popis članova posade i putnika na plovilu, odnosno ne preda na uvid njihove isprave propisane za prelazak državne granice (članak 20. stavak. 5.),

7. čiji zapovjednik putničkog broda na kružnom putovanju, najkasnije 24 sata prije pristupanja graničnoj kontroli ne preda graničnoj policiji popis članova posade i putnika na plovilu (članak 20. stavak 6.),

8. čiji zapovjednik teretnog ili putničkog broda u međunarodnom prometu nakon obavljene granične kontrole na izlazu iz Republike Hrvatske ne isplovi, najkraćim uobičajenim plovnim putem iz unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske i ne ispuni obvezu zapovjednika ili voditelja plovila (članak 20. stavak 7.),

9. nadležna lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije koja po dolasku jahte ili brodice u luku koja nije granični prijelaz ne dostavi presliku popisa posade i putnika (članak 20.b stavak 4.),

10. čiji se zapovjednik ili voditelj ribarskog plovila, u slučajevima prelaska državne granice na moru radi obavljanja gospodarskog ribolova na području zaštićenoga ekološko-ribolovnog pojasa Republike Hrvatske, u roku od 36 sati ne vrati u luku iz koje je isplovio ili neku drugu luku na teritoriju Republike Hrvatske, odnosno ako pristane u luku ili uplovi u teritorijalno more druge države (članak 20.c),

11. čiji se zapovjednik ili voditelj ribarskog plovila, u slučajevima obalnog ribarenja ne vrati u roku od 36 sati u matičnu luku ili neku drugu luku na teritoriju države potpisnice odnosno ako uplovi u luku koja nije država potpisnica (članak 20.d),

12. čiji zapovjednik odnosno voditelj ili kao vlasnik plovila ne ispuni obveze iz članka 21. ovoga Zakona (članak 21.),

13. čiji zapovjednik ili voditelj plovila u međunarodnom prometu ili čiji zapovjednik ili voditelj plovila u slučajevima obalnog ribarenja, osim u slučaju spašavanja osoba, ukrca ili iskrca osobu izvan graničnog prijelaza (članak 22. stavak 1.),

14. čiji zapovjednik ili voditelj plovila u međunarodnom prometu ili čiji zapovjednik ili voditelj plovila u slučajevima obalnog ribarenja, u slučaju spašavanja osoba, ukrca ili iskrca osobu izvan graničnog prijelaza, a to ne prijavi odmah najbližoj policijskoj postaji (članak 22. stavak. 2.),

15. čiji strojovođa vlaka u međunarodnom prometu, osim kada je to nužno zbog reguliranja željezničkog prometa ili zbog više sile, zaustavi vlak između državne granice i graničnog prijelaza (članak 24. stavak 1.),

16. čiji strojovođa vlaka nije poduzeo potrebne mjere radi onemogućavanja izlaska putnika prilikom zaustavljanja ili o zaustavljanju vlaka nije, bez odgađanja, obavijestio graničnu policiju (članak 24. stavak 2.),

17. čiji djelatnik obavlja plovidbu, lov, ribolov, prelijeće letjelicama i drugim napravama za letenje, kreće se ili zadržava uz graničnu crtu, ako je to uredbom Vlade Republike Hrvatske zabranjeno (članak 36. stavak 2.),

18. koja upravlja lovištem bez pisane najave nadležnoj policijskoj postaji, najkasnije 24 sata prije početka lova, odobri pojedinačno ili u grupi lov u dubini 300 metara od granične crte (članak 36. stavak 3.),

19. čiji djelatnik sadi ili sije određene vrste drveća i drugog raslinja uz graničnu crtu kada je to naredbom ministra unutarnjih poslova zabranjeno (članak 36. stavak 4.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi.«

Članak 33.

Članak 52. i 53. briše se.

Članak 34.

Od dana početka primjene Schengenskoga provedbenog sporazuma do dana potpune primjene Schengenskoga provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj, odredbe ovoga Zakona koje se odnose na vanjsku granicu na odgovarajući način primjenjivat će se i na unutarnju granicu.

Članak 35.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi: članka 2. ovoga Zakona u dijelu kojim se propisuje mogućnost prelaska državne granice izvan graničnog prijelaza za jahte ili brodice namijenjene za razonodu ili šport te za ostala ribarska plovila u slučajevima obalnog ribarenja; članka 11. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na putnički brod na kružnom putovanju, jahte ili brodice namijenjene za razonodu ili šport i ostala ribarska plovila u slučajevima obalnog ribarenja; članka 18. ovoga Zakona; odredbe članka 35.L423861 stavka 1. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, br. 173/03., 141/06., 8/07. – ispr. i 40/07.) koje će stupiti na snagu početkom primjene Schengenskoga provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj te odredbe članka 9.L423863 i članka 48.L423864 stavka 1. podstavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, br. 173/03., 141/06., 8/07. – ispr. i 40/07.) koje će stupiti na snagu danom potpune primjene Schengenskoga provedbenog sporazuma.

Klasa: 212-02/08-01/01

Zagreb, 5. prosinca 2008.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o nadzoru državne granice –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !