Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o nagradi za promicanje prava djeteta ("Narodne novine", br. XX/03, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
96 10.6.2003 Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta

HRVATSKI SABOR

1222

Na temelju članka 88.L98994 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O NAGRADI ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA

Proglašavam Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 29. svibnja 2003.

Broj: 01-081-03-2101/2
Zagreb, 3. lipnja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O NAGRADI ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA

Članak 1.

Republika Hrvatska dodjeljuje Nagradu za promicanje prava djeteta (u daljnjem tekstu: Nagrada) za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece.

Članak 2.

(1) Nagrada se dodjeljuje kao nagrada za životno djelo i kao godišnja nagrada.

(2) Svake se godine može dodijeliti jedna nagrada za životno djelo i do tri godišnje nagrade.

Članak 3.

Nagrada se dodjeljuje u obliku posebnog priznanja i u novcu.

Članak 4.

Nagrada se dodjeljuje svake godine 20. studenoga, na dan prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta na sjednici Opće skupštine Ujedinjenih naroda.

Članak 5.

(1) Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta u svrhu potpunog i skladnog razvoja osobnosti djeteta.

(2) Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima i/ili grupi pojedinaca ako je to ostvarenje rezultat njihovoga zajedničkog rada, za najznačajnija ostvarenja na različitim područjima promicanja prava djeteta tijekom protekle godine.

(3) Visina nagrade za životno djelo iznosi osam proračunskih osnovica, a godišnja nagrada dvije proračunske osnovice.

Članak 6.

(1) Nagradu dodjeljuje Odbor za Nagradu za promicanje prava djeteta (u daljnjem tekstu: Odbor). Odbor se sastoji od pet članova, a osniva ga Hrvatski sabor na vrijeme od dvije godine.

(2) Članovi Odbora imenuju se iz redova poznatih javnih radnika koji se bave pitanjima vezanim uz prava djeteta, a na prijedlog matičnog odbora Hrvatskoga sabora.

(3) Odbor donosi Poslovnik o radu uz prethodnu suglasnost matičnog saborskog odbora.

Članak 7.

Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi donosi pravilnik kojim se detaljnije uređuje način raspisivanja natječaja, postupak predlaganja kandidata, kriteriji za dodjelu Nagrade i opis medalje-povelje.

Članak 8.

Natječaj za dodjelu Nagrade objavljuje se u »Narodnim novinama« i drugim sredstvima javnog priopćavanja.

Članak 9.

Sredstva za provedbu ovoga Zakona osiguravaju se svake godine u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 10.

Stručne i administrativne poslove vezane uz rad Odbora i postupak dodjele Nagrade obavlja Ministarstvo rada i socijalne skrbi.

Članak 11.

Pravilnik iz članka 7., ministar nadležan za poslove socijalne skrbi donijet će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 004-01/02-01/03
Zagreb, 29. svibnja 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o nagradi za promicanje prava djeteta
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !