Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o najvišoj mirovini – (“Narodne novine”, br. XX/98, XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
82 26.9.2001 Zakon o dopunama Zakona o najvišoj mirovini

HRVATSKI SABOR

 

1408

Na temelju članka 88.L76367 Ustava Republike Hrvatske, donosim

 

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O NAJVIŠOJ MIROVINI

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o najvišoj mirovini, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 21. rujna 2001.

Broj: 01-081-01-2943/2
Zagreb, 24. rujna 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O NAJVIŠOJ MIROVINI

Članak 1.

U Zakonu o najvišoj miroviniL76361 (»Narodne novine«, br. 162/98.) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

(1) Ovim se Zakonom određuje i najviša mirovina koju može ostvariti osiguranik kojemu se mirovina određuje prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obiteljiL76362 (»Narodne novine«, br. 108/96.) i Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom državnom saboruL76363 (»Narodne novine«, br. 55/00.).

(2) Svota najviše mirovine iz stavka 1. ovoga članka ne može biti viša od dvije svote najviše mirovine određene prema odredbama članka 1.L76364 i 2.L76365 Zakona o najvišoj mirovini (»Narodne novine«, br. 162/98.) za 40 godina mirovinskog staža.«

Članak 2.

(1) Korisnicima mirovine koji su mirovinu ostvarili do dana primjene ovoga Zakona i kojima je mirovina određena prema zakonima iz članka 1.a stavka 1. ovoga Zakona ili prema drugim propisima na temelju kojih su bili izuzeti od primjene odredbi o ograničenju mirovine do propisane svote najviše mirovine, ponovno će se odrediti mirovina prema odredbi članka 1.a stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, po službenoj dužnosti, donijet će novo rješenje o određivanju mirovine, prema odredbama ovoga Zakona, najkasnije u roku od 60 dana od dana početka primjene ovoga Zakona.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. listopada 2001.

Klasa: 140-01/01-01/04
Zagreb, 21. rujna 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o najvišoj mirovini –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !