Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – (“Narodne novine”, br. XX/96, XX/99, XX/99, XX/99, XX/00, XX/00, XX/01-Odluka USRH, XX/01, XX/01, XX/02, XX/02-ispr.)
označi tražene riječi printaj stranicu
43 21.4.2000 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-673/1996. od 20. travnja 2000. godine

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1010

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu dr. sc. Smiljko Sokol, predsjednik Suda te suci dr. sc. Velimir Belajec, Marijan Hranjski, dr. sc. Petar Klarić, Jurica Malčić, mr. sc. Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, dr. sc. Jasna Omejec, Emilija Rajić, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o prijedlogu Zastupničkog doma Hrvatskog državnog sabora, na sjednici održanoj 20. travnja 2000. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

Produljuje se rok odgode prestanka važenja odredbi Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavineL67665 (»Narodne novine«, br. 92/96), ukinutih odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-673/1996 i dr. od 21. travnja 1999. godine, objavljenom uL67666 »Narodnim novinama«, br. 39/99.

Novi rok određuje se s danom 31. prosinca 2000. godine.

Obrazloženje

Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora podnio je prijedlog da se odgodi rok prestanka važenja odredbi Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine naznačenih u odluci Ustavnog suda, kako je to navedeno u izreci ove odluke.

Predlagatelj navodi da je Vlada Republike Hrvatske ocijenila da bi uz obvezu dopune i izmjene navedenog Zakona, koja proizlazi iz odluke i rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske, trebalo otkloniti i druge pravne nedostatke i nedorečenosti koje proizlaze iz Zakona u cijelosti, a uočene su u njegovoj dvogodišnjoj praktičnoj primjeni.

Vlada također ocjenjuje da, s obzirom da se radi o Zakonu koji je od velikog značenja za Republiku Hrvatsku, njegove izmjene i dopune zahtijevaju temeljite pripreme, koje se ne mogu na zadovoljavajući način obaviti u zadanom roku (23. travnja 2000.).

Predlaže se produljenje roka stupanja na snagu odluke i rješenja Ustavnog suda do 31. prosinca 2000. godine.

Prijedlog je osnovan.

Ustavni sud Republike Hrvatske je odlukom označenom u izreci ukinuo pojedine odredbe Zakona, time da je u t. 3. odlučio da zakonske odredbe ukinute pod t. 1. a), b) i c) izreke prestaju važiti stupanjem na snagu zakona kojim će Hrvatski državni sabor donijeti nove odredbe umjesto ukinutih, a najkasnije istekom roka od jedne godine od dana objave ove odluke i rješenja u »Narodnim novinama«.

Budući da se radi o složenim propisima, koji zahtijevaju temeljitu razradu problema na koje je Sud u obrazloženju svoje odluke ukazao, Ustavni sud smatra prijedlog osnovanim te produljenje roka opravdanim.

Ovo naročito iz razloga što zbog održavanja izbora početkom 2000. godine i konstituiranja novog Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora nije bio moguć rad na donošenju izmjena i dopuna Zakona o naknadi u odnosu na ukinute odredbe.

Iz navedenih razloga, temeljem članka 53.L67667 stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 99/99), Ustavni sud je odlučio kao u izreci.

Broj: U-I-673/1996
Zagreb, 20. travnja 2000.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
dr. sc. Smiljko Sokol, v. r.

zatvori
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !