Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – (“Narodne novine”, br. XX/96, XX/99, XX/99, XX/99, XX/00, XX/00, XX/01-Odluka USRH, XX/01, XX/01, XX/02, XX/02-ispr.)
označi tražene riječi printaj stranicu
131 28.12.2000. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-673/1996. i dr. od 20. prosinca 2000.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

 

2461

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Smiljko Sokol, predsjednik Suda te suci Velimir Belajec, Marijan Hranjski, Petar Klarić, Jurica Malčić, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Jasna Omejec, Emilija Rajić, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o prijedlogu Vlade Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 20. prosinca 2000. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

Produljuje se rok odgode prestanka važenja odredbi Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavineL70852 (»Narodne novine«, br. 92/96), ukinutih odlukom Ustavnog suda, broj: U-I-673/1996 i dr. od 21. travnja 1999., objavljenom uL70853 »Narodnim novinama«, br. 39/99, koji rok je određen istom odlukom pod točkom 3. tako da se ovom odlukom on određuje s danom 31. ožujka 2001. godine

Obrazloženje

1. Vlada Republike Hrvatske podnijela je prijedlog 7. prosinca 2000. godine, klasa: 943-01/00-02/02, urbroj: 5030109-004, da se odgodi rok prestanka važenja odredbi Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, naznačenih u odluci Ustavnog suda, kako je to navedeno u izreci ove odluke.

Predlagatelj navodi da je pripremljen prijedog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, kojim se ispunjavaju obveze koje proizlaze iz navedene Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali otklanjaju i drugi pravni nedostaci. Prijedlog će biti upućen u saborsku proceduru tijekom prosinca 2000.

S obzirom na značaj Zakona i izmjena i dopuna koje se predlažu, Vlada predlaže obavljanje rasprave po redovnom postupku što iziskuje više vremena.

Stoga, predlaže produljenje roka do 1. travnja 2001.

Prijedlog je osnovan.

2. Ustavni sud Republike Hrvatske je odlukom označenom u izreci ukinuo pojedine odredbe Zakona, time da je u t. 3. odlučio da zakonske odredbe ukinute pod t. 1. a), b) i c) izreke prestaju važiti stupanjem na snagu zakona kojim će Hrvatski državni sabor donijeti nove odredbe umjesto ukinutih, a najkasnije istekom roka od jedne godine od dana objave ove odluke i rješenja u »Narodnim novinama«.

Odlukom pod istim brojem produljen je rok odgode prestanka važenja odredbi Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine do 31. prosinca 2000.

3. Budući da se radi o složenim propisima koji zahtijevaju temeljitu razradu problema na koje je Sud u obrazloženju svoje odluke ukazao, Ustavni sud smatra prijedlog osnovanim te ponovno produljenje roka opravdanim.

4. Iz navedenih razloga, temeljem članka 53.L70854 st. 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 99/99), Ustavni sud je odlučio kao u izreci.

Broj: U-I-673/1996 i dr.
Zagreb, 20. prosinca 2000.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
dr. sc. Smiljko Sokol,
v. r.

     
zatvori
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !