Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – (“Narodne novine”, br. XX/96, XX/99, XX/99, XX/99, XX/00, XX/00, XX/01-Odluka USRH, XX/01, XX/01, XX/02, XX/02-ispr.)
označi tražene riječi printaj stranicu
27 30.3.2001 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-673/1996 i dr. od 28. ožujka 2001.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

485

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Smiljko Sokol, predsjednik Suda, te suci Marijan Hranjski, Petar Klarić, Jurica Malčić, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Jasna Omejec, Emilija Rajić, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o prijedlogu Vlade Republike Hrvatske, na sjednici održanoj dana 28. ožujka 2001. godine, donio je

ODLUKU

1. Produljuje se rok odgode prestanka važenja odredaba Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavineL72898 (»Narodne novine«, broj 92/96), ukinutih Odlukom i rješenjem Ustavnog suda, broj U-I-673/1996 i dr. od 21. travnja 1999. godine, objavljenima uL72899 »Narodnim novinama«, broj 39/99.

II. Određuje se novi rok prestanka važenja ukinutih zakonskih odredaba iz točke I. ove izreke, tako da one prestaju važiti na dan 15. srpnja 2001. godine.

Obrazloženje

1. Ustavnom sudu Republike Hrvatske dostavljen je 14. ožujka 2001. godine podnesak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 934/01/00-02/02, urbroj: 5030109-01-2 od 9. ožujka 2001. godine, pod nazivom »Prijedlog za produljenje roka za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine«.

Iz sadržaja podneska razvidno je da se radi o (ponovnom) prijedlogu Vlade Republike Hrvatske za odgodu prestanka važenja pojedinih odredaba Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavineL72900 (»Narodne novine«, broj 92/96, u daljnjem tekstu: Zakon), koje je Ustavni sud ukinuo svojom Odlukom i rješenjem, broj: U-I-673/1996 i dr. od 21. travnja 1999. godine, objavljenima uL72901 »Narodnim novinama«, broj 39/99 (u daljnjem tekstu: odluka Ustavnog suda).

2. U podnesku kojim predlaže produljenje roka prestanka važenja ukinutih odredaba Zakona, predlagateljica napominje da je na sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 9. ožujka 2001. godine, utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, kojim se predlaže ispuniti obveze koje proizlaze iz odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske u ovom iznimno složenom području, ali otklanjaju i drugi nedostaci važećeg Zakona. Predlagateljica posebno ističe da se »radi o jednom od zakona koji je u ovom trenutku od izuzetnog značaja za Republiku Hrvatsku«, te stoga napominje da će se, osim rasprave u Hrvatskom saboru u dva čitanja, u vezi s prijedlogom izmjena i dopuna Zakona obaviti i šira javna rasprava. Budući da se cjelokupni postupak neće moći realizirati do 31. ožujka 2001. godine, istekom kojeg dana prestaju važiti odredbe Zakona koje je svojom odlukom ukinuo Ustavni sud, predlagateljica predlaže određenje novog roka odgode prestanka važenja ukinutih odredaba Zakona.

Prijedlog je osnovan.

3. Ustavni sud Republike Hrvatske je Odlukom i rješenjem, broj: U-I-673/1996 i dr. od 21. travnja 1999. godine, objavljenima uL72902 »Narodnim novinama«, broj 39/99, ukinuo pojedine odredbe Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. U točki 3. izreke te odluke, Ustavni sud je odredio da ukinute odredbe Zakona, navedene pod točkom 1. a), b) i c) izreke, prestaju važiti stupanjem na snagu zakona kojim će (tadašnji) Hrvatski državni sabor donijeti nove odredbe umjesto ukinutih, a najkasnije istekom roka od jedne (1) godine od dana objave te odluke u »Narodnim novinama«, to jest do 23. travnja 2000. godine.

Na prijedlog Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora, Ustavni sud je odlukom pod istim brojem, donesenom 20. travnja 2000. godine, a objavljenom uL72903 »Narodnim novinama«, broj 43/2000, produljio rok odgode prestanka važenja ukinutih odredaba Zakona do 31. prosinca 2000. godine.

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, Ustavni sud je odlukom pod istim brojem, donesenom 20. prosinca 2000. godine, a objavljenom uL72904 »Narodnim novinama«, broj 131/2000, iznova produljio rok odgode prestanka važenja ukinutih odredaba Zakona do 31. ožujka 2001. godine.

4. Ocjenjujući sve okolnosti slučaja važne za donošenje odluke o ovom ustavnopravnom predmetu, Ustavni sud je utvrdio da se razlozi za ponovno produljenje odgodnog roka prestanka važenja ukinutih odredaba Zakona, vezani uz iznimnu složenost i važnost građe koja se novim zakonom treba urediti, više ne bi mogli smatrati opravdanim. Predlagateljica je, prema ocjeni Suda, imala dovoljno vremena za pripremu novog zakonskog prijedloga, osobito stoga što je u prethodnom prijedlogu sama predložila duljinu trajanja odgodnog roka (do 31. ožujka 2001. godine), iz čega se treba zaključiti da je taj odgodni rok i prema ocjeni same predlagateljice trebao biti dostatan za pripremu odgovarajućih izmjena i dopuna Zakona.

5. Uvažavajući, međutim, činjenicu da je predlagateljica početkom ožujka 2001. godine uputila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine u parlamentarnu proceduru, Ustavni sud utvrđuje da je produljenje odgodnog roka prestanka važenja ukinutih odredaba Zakona u takvim okolnostima i iz tog razloga opravdano.

U postupku ocjene opravdanosti ponovnog produljenja odgodnog roka prestanka važenja ukinutih odredaba Zakona, Ustavni sud je uzeo u obzir prosječno trajanje postupka donošenja zakona u Hrvatskom saboru, ali i iskazanu namjeru predlagateljice da se o tom prijedlogu zakona provede »šira javna rasprava«. Budući da svaki oblik javne, a osobito stručne rasprave, provedene prije izglasavanja prijedloga zakona u Hrvatskom saboru, doprinosi ostvarivanju najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske utvrđenih u članku 3. Ustava, Ustavni sud je prijedlog ocijenio osnovanim, a ponovno produljenje roka opravdanim.

6. Iz navedenih razloga, temeljem članka 53.L72905 stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99), Ustavni sud je odlučio kao u izreci.

Klasa: U-I-673/1996 i dr.
Zagreb, 28. ožujka 2001.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
dr. sc. Smiljko Sokol, v. r.

 
zatvori
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !