Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – (“Narodne novine”, br. XX/96, XX/99, XX/99, XX/99, XX/00, XX/00, XX/01-Odluka USRH, XX/01, XX/01, XX/02, XX/02-ispr.)
označi tražene riječi printaj stranicu
65 18.7.2001 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-673/1996 i dr. od 12. srpnja 2001.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1078

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jasna Omejec, dopredsjednik Suda, te suci Marijan Hranjski, Petar Klarić, Mario Kos, Jurica Malčić, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Željko Potočnjak, Agata Račan, Emilija Rajić, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o prijedlogu Vlade Republike Hrvatske, na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2001. godine, donio je

ODLUKU

1. Produljuje se rok odgode prestanka važenja odredaba Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavineL75149 (»Narodne novine«, broj 92/96), ukinutih Odlukom i rješenjem Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-673/1996 i dr. od 21. travnja 1999. godine, objavljenima uL75150 »Narodnim novinama«, broj 39/99.

2. Određuje se novi rok prestanka važenja ukinutih zakonskih odredaba iz točke I. ove izreke, tako da one prestaju važiti na dan 31. prosinca 2001. godine.

Obrazloženje

1. Ustavnom sudu Republike Hrvatske dostavljen je 29. lipnja 2001. godine podnesak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 943-01/01-01/01, urbroj: 5030109-01-8 od 28. lipnja 2001. godine, pod nazivom »Prijedlog za produljenje roka za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine«.

Iz sadržaja podneska razvidno je da se radi o trećem prijedlogu Vlade Republike Hrvatske za odgodu prestanka važenja pojedinih odredaba Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavineL75151 (»Narodne novine«, broj 92/96, u daljnjem tekstu: Zakon), koje je Ustavni sud ukinuo svojom Odlukom i rješenjem, broj: U-I-673/1996 i dr. od 21. travnja 1999. godine, objavljenima uL75152 »Narodnim novinama«, broj 39/99 (u daljnjem tekstu: Odluka Ustavnog suda).

2. U podnesku kojim predlaže produljenje roka prestanka važenja ukinutih odredaba Zakona, Vlada navodi da se u ovom trenutku Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona nalazi na prvom čitanju u Hrvatskom saboru. Nadalje ističe da su o Prijedlogu prethodno raspravljali Odbor za pravosuđe, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za poljoprivredu i šumarstvo i Odbor za ljudska prava i manjine Hrvatskoga sabora.

Predlagateljica nadalje navodi da izvješća s rasprave spomenutih saborskih odbora sadrže zaključak da se radi o iznimno složenoj materiji, jer se Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona predviđa proširenje kruga ovlaštenika s pravom na naknadu, pri čemu se mora voditi računa i o ekonomskim potencijalima države, što zahtijeva dodatnu stručnu raspravu kako bi konačno usvojeni tekst Zakona sadržajno doprinosio ostvarivanju najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, što je kao bitna odrednica navedena u prethodnoj odluci Ustavnog suda o odgodi prestanka važenja pojedinih odredbi Zakona.

Niz prijedloga i primjedbi iznesenih na odborima Hrvatskoga sabora trebaju biti detaljno razrađeni do novog čitanja koje bi se moglo odrediti tek za 21. srpnja 2001. godine, dakle, nakon 15. srpnja 2001. do kada je donijeta zadnja Odluka o produljenju roka prestanka važenja ukinutih odredbi Zakona.

Složenost materije o kojoj treba detaljno i kompetentno raspraviti podrazumijeva potrebu za daljnjim razumnim rokom odgode prestanka važenja ukinutih odredaba Zakona, pa Vlada predlaže da taj rok Ustavni sud produlji do 31. prosinca 2001. godine.

Prijedlog je osnovan.

3. Ustavni sud Republike Hrvatske je Odlukom i rješenjem, broj: U-I-673/1996 i dr. od 21. travnja 1999. godine objavljenima uL75153 »Narodnim novinama«, broj 39/99, ukinuo pojedine odredbe Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. U točki 3. izreke te Odluke, Ustavni sud je odredio da ukinute odredbe Zakona, navedene pod točkom 1. a), b) i c) izreke, prestaju važiti stupanjem na snagu zakona kojim će (tadašnji) Hrvatski državni sabor donijeti nove odredbe umjesto ukinutih, a najkasnije istekom roka od jedne (1) godine od dana objave te Odluke u »Narodnim novinama«, to jest do 23. travnja 2000. godine.

Na prijedlog Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora, Ustavni sud je Odlukom pod istim brojem, donesenom 20. travnja 2000. godine, a objavljenom uL75154 »Narodnim novinama«, broj 43/2000, produljio rok odgode prestanka važenja ukinutih odredaba Zakona do 31. prosinca 2000. godine.

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, Ustavni sud je Odlukom pod istim brojem, donesenom 20. prosinca 2000. godine, a objavljenom uL75155 »Narodnim novinama«, broj 131/2000, iznova produljio rok odgode prestanka važenja ukinutih odredaba Zakona do 31. ožujka 2001. godine.

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, Ustavni sud je Odlukom pod istim brojem, donesenom 28. ožujka 2001. godine, a objavljenom uL75156 »Narodnim novinama«, broj 27/2001, iznova produljio rok odgode prestanka važenja ukinutih odredaba Zakona do 15. srpnja 2001. godine.

4. Ocjenjujući sve okolnosti slučaja važne za donošenje odluke o ovom ustavnosudskom predmetu, Ustavni sud je utvrdio da je opravdanost ponovnog produljenja odgodnog roka prestanka važenja ukinutih odredaba Zakona vezana uz iznimnu složenost i važnost građe koja se novim zakonom treba urediti, u okolnostima koje u prijedlogu navodi Vlada Republike Hrvatske.

Ocjenjujući opravdanost ponovnog produljenja odgodnog roka prestanka važenja ukinutih odredaba Zakona, Ustavni sud je uzeo u obzir i činjenicu da je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine u postupku donošenja u Hrvatskom saboru (prvo čitanje), te da su u prethodnoj raspravi nadležni odbori Hrvatskoga sabora iznijeli mnoštvo primjedbi i prijedloga, o kojima je potrebno provesti daljnju stručnu raspravu s ciljem usuglašavanja stavova o preostalim spornim pitanjima.

Budući da bi u navedenim okolnostima prestanak važenja ukinutih odredaba Zakona s danom 15. srpnja 2001. godine doveo do nesagledivih pravnih i faktičkih posljedica u pravnom poretku Republike Hrvatske, Ustavni sud je prijedlog ocijenio osnovanim, a ponovno produljenje roka opravdanim.

5. Iz navedenih razloga, temeljem članka 53.L75157 stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99), Ustavni sud je odlučio kao u izreci.

Broj: U-I-673/1996 i dr.
Zagreb, 12. srpnja 2001.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Dopredsjednik Suda
dr. sc. Jasna Omejec, v. r.

 
zatvori
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !