Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – (“Narodne novine”, br. XX/96, XX/99, XX/99, XX/99, XX/00, XX/00, XX/01-Odluka USRH, XX/01, XX/01, XX/02, XX/02-ispr.)
označi tražene riječi printaj stranicu
118 27.12.2001 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-1-673/1996 i dr. od 19. prosinca 2001.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

2001

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Smiljko Sokol, predsjednik Suda, te suci Marijan Hranjski, Petar Klarić, Mario Kos, Jurica Malčić, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Jasna Omejec, Željko Potočnjak, Agata Račan, Emilija Rajić, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o prijedlogu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora, na sjednici održanoj 19. prosinca 2001. godine, donio je

ODLUKU

I. Produljuje se rok odgode prestanka važenja odredaba Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavineL78391 (»Narodne novine«, broj 92/96), ukinutih Odlukom i rješenjem Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-673/1996 i dr. od 21. travnja 1999. godine, objavljenima uL78392 »Narodnim novinama«, broj 39/99.

II. Određuje se novi rok prestanka važenja ukinutih zakonskih odredaba iz točke I. ove izreke, tako da one prestaju važiti na dan 1. srpnja 2002. godine.

Obrazloženje

1. Ustavnom sudu Republike Hrvatske dostavljen je 13. prosinca 2001. godine prijedlog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora, klasa: 943-01/01-01/01, urbroj: 612/2-01 i urbroj: 612/3-01 od 11. prosinca 2001. godine, za produljenje roka odgode prestanka važenja odredaba Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavineL78393 (»Narodne novine«, broj 92/96, u daljnjem tekstu: Zakon o naknadi), koje je Ustavni sud ukinuo svojom odlukom i rješenjem, broj: U-I-673/1996 i dr. od 21. travnja 1999. godine, objavljenima uL78394 »Narodnim novinama«, broj 39/99 (u daljnjem tekstu: Odluka Ustavnog suda).

2. U podnesku kojim se predlaže produljenje roka prestanka važenja ukinutih odredaba Zakona o naknadi navodi se da su nadležni parlamentarni odbori razmotrili, na zajedničkoj sjednici održanoj 10. prosinca 2001. godine Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi, utvrdivši da je jedan od razloga za donošenje izmjena i dopuna Zakona o naknadi i Odluka Ustavnog suda kojom su ukinute pojedine njegove odredbe, uz napomenu da su Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi obuhvaćena i mnoga pitanja koja nisu sadržana u ukinutim odredbama.

Nadalje, s obzirom na to da je Zakon o naknadi u parlamentarnoj proceduri, a da su o načinu uređivanja pojedinih pitanja zauzeta različita stajališta, nadležni odbori Hrvatskog sabora predlažu Ustavnom sudu da odgodi prestanak važenja odredaba Zakona o naknadi, kako bi se u međuvremenu sva sporna pitanja usuglasila i uredila na primjeren način do 1. srpnja 2002. godine.

Prijedlog je osnovan.

3. Ustavni sud Republike Hrvatske je Odlukom i rješenjem, broj: U-I-673/1996 i dr. od 21. travnja 1999. godine, objavljenima uL78395 »Narodnim novinama«, broj 39/99, ukinuo pojedine odredbe Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. U točki 3. izreke te Odluke, Ustavni sud je odredio da ukinute odredbe Zakona o naknadi, navedene pod točkom 1. a), b) i c) izreke, prestaju važiti stupanjem na snagu zakona kojim će Hrvatski državni sabor donijeti nove odredbe umjesto ukinutih, a najkasnije istekom roka od jedne (1) godine od dana objave te odluke u »Narodnim novinama«, to jest do 23. travnja 2000. godine.

Na prijedlog Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora, Ustavni sud je Odlukom pod istim brojem, donesenom 20. travnja 2000. godine, a objavljenom uL78396 »Narodnim novinama«, broj 43/2000, produljio rok odgode prestanka važenja ukinutih odredaba Zakona o naknadi do 31. prosinca 2000. godine.

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, Ustavni sud je Odlukom pod istim brojem, donesenom 20. prosinca 2000. godine, a objavljenom uL78397 »Narodnim novinama«, broj 131/2000, iznova produljio rok odgode prestanka važenja ukinutih odredaba Zakona o naknadi do 31. ožujka 2001. godine.

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, Ustavni sud je Odlukom pod istim brojem, donesenom 28. ožujka 2001. godine, a objavljenom uL78398 »Narodnim novinama«, broj 27/2001, iznova produljio rok odgode prestanka važenja ukinutih odredaba Zakona o naknadi do 15. srpnja 2001. godine.

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske Ustavni sud je Odlukom pod istim brojem donesenom 12. srpnja 2001. godine, a objavljenom uL78399 »Narodnim novinama«, broj 65/2001, iznova produljio rok odgode prestanka važenja ukinutih odredaba Zakona o naknadi do 31. prosinca 2001. godine.

4. Ocjenjujući sve okolnosti slučaja važne za donošenje odluke o ovom ustavnosudskom predmetu, Ustavni sud je utvrdio da je opravdanost ponovnog produljenja odgodnog roka prestanka važenja ukinutih odredaba Zakona o naknadi vezana uz iznimnu složenost i važnost građe koja se izmjenama i dopunama Zakona o naknadi treba urediti, u okolnostima koje u prijedlogu navode Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora.

Opravdanost ponovnog produljenja odgodnog roka prestanka važenja ukinutih odredaba Zakona o naknadi očituje se i u činjenici što je Vlada Republike Hrvatske, kao predlagatelj prethodnih produljenja odgodnih rokova, prijedlog Konačnog nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi dostavila u parlamentarnu proceduru (drugo čitanje) unutar roka određenog Odlukom Ustavnog suda, broj: U-I-673/1996 i dr. od 12. srpnja 2001. godineL78400 (»Narodne novine«, broj 65/2001).

Budući da je, temeljem odredbe članka 78. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, pročišćeni tekst, broj 41/01, 55/01 - ispravak), redovito zasjedanje Hrvatskoga sabora prestalo 15. prosinca 2001. godine, a do tog vremena Hrvatski sabor nije uspio usvojiti prijedlog Konačnog nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi, prestanak važenja ukinutih odredaba Zakona o naknadi s danom 31. prosinca 2001. godine doveo bi do nesagledivih posljedica u pravnom poretku, čime bi Republici Hrvatskoj i cjelokupnoj društvenoj zajednici bila nanesena teška i nepopravljiva šteta.

Rok odgode prestanka važenja ukinutih odredaba Zakona o naknadi Ustavni sud je utvrdio prema procjeni složenosti građe koja se izmjenama i dopunama Zakona o naknadi mora urediti, kao i prema procjeni trajanja parlamentarne procedure u donošenju ovog Zakona, a nakon razmatranja težine spornih pravnih pitanja o kojima predstoji rasprava i usuglašavanje u Hrvatskom saboru.

5. Iz navedenih razloga, temeljem članka 53.L78401 stavka 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99), Ustavni sud je odlučio kao u izreci.

Broj: U-I-673/1996 i dr.
Zagreb, 19. prosinca 2001.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Suda
dr. sc. Smiljko Sokol, v. r.

zatvori
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !