Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – (“Narodne novine”, br. XX/96, XX/99, XX/99, XX/99, XX/00, XX/00, XX/01-Odluka USRH, XX/01, XX/01, XX/02, XX/02-ispr.)
označi tražene riječi printaj stranicu
80 5.7.2002 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

HRVATSKI SABOR

1292

Na temelju članka 88.L81096 Ustava Republike Hrvatske donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NAKNADI ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 5. srpnja 2002.

Broj: 01-081-02-2611/2
Zagreb, 5. srpnja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NAKNADI ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE

Članak 1.

U Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavineL81095 (»Narodne novine«, br. 92/96., 39/99., 42/99., 92/99., 43/00, 131/00., 27/01., 65/01. i 118/01. – u daljnjem tekstu: Zakon o naknadi) u članku 9. stavku 1. riječi: »koji na dan donošenja ovoga Zakona imaju hrvatsko državljanstvo« brišu se.

Članak 2.

Članak 1. mijenja se i glasi:

»Prijašnji vlasnik nema pravo na naknadu za oduzetu imovinu u slučaju kada je pitanje naknade riješeno međudržavnim sporazumima.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, prava propisana ovim Zakonom mogu steći i strane fizičke i pravne osobe ako se to utvrdi međudržavnim sporazumima.«

Članak 3.

Članak 1. briše se.

Članak 4.

Članci 9., 30. i 31. brišu se.

Članak 5.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»U slučaju daljnje prodaje stana najmoprimac ima pravo prvokupa koje ostvaruje sukladno odredbama posebnoga zakona.«

Članak 6.

Članak 70. briše se.

Članak 7.

Zahtjev za naknadu oduzete imovine mogu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti prijašnji vlasnici, koji su pravo na povrat ili naknadu za oduzetu imovinu stekli po odredbama ovoga Zakona, a nisu do sada podnijeli zahtjev ili im je zahtjev pravomoćno odbijen, odnosno odbačen, i to:

– prijašnji vlasnik državljanin Republike Hrvatske koji na dan donošenja Zakona o naknadi nije imao hrvatsko državljanstvo (članak 1. ovoga Zakona),

– prijašnji vlasnici na koje se odnosi članak 2. ovoga Zakona,

– prijašnji vlasnici koji su prema Popisu stanovništva iz 1991. godine imali prebivalište na okupiranim područjima Republike Hrvatske, odnosno na područjima pod upravom UNTAES-a.

Zahtjevi podneseni po proteku roka iz stavka 1. ovoga članka odbacit će se.

Članak 8.

U članku 18. stavku 2. riječi: »Županijski ured za imovinskopravne poslove« zamjenjuju se riječima: »služba nadležna za obavljanje imovinskopravnih poslova u uredima državne uprave u županijama«, a u cijelom tekstu Zakona o naknadi riječi: »Županijski ured« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »nadležna služba ureda državne uprave« u odgovarajućem padežu.

Članak 9.

U cijelom tekstu Zakona o naknadi riječi: »Državni pravobranitelj Republike Hrvatske« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »Državno odvjetništvo Republike Hrvatske« u odgovarajućem padežu.

Članak 10.

Predmeti dostavljeni ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa i državnom odvjetništvu radi postupanja po odredbi članka 70. Zakona o naknadi, a koji do stupanja na snagu ovoga Zakona nisu dovršeni vratit će se u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona nadležnim službama ureda državne uprave radi dostave prvostupanjskih rješenja strankama.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka o prijedlozima za poništenje prvostupanjskih rješenja koje je državno odvjetništvo podnijelo do stupanja na snagu ovoga Zakona, ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa će riješiti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 11.

Postupci započeti po odredbama Zakona o naknadi koji nisu pravomoćno dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po odredbama ovoga Zakona.

Članak 12.

Na zahtjeve za naknadu oduzete imovine podnesene do dana stupanja na snagu ovoga Zakona primijenit će se odredbe ovoga Zakona.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 943-01/01-01/02
Zagreb, 5. srpnja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !