Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava – (“Narodne novine”, br. XX/01, XX/02–Uredba, XX/03.)
označi tražene riječi printaj stranicu
95 13.8.2002 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1581

Na temelju članka 1.L81837 Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkoga doma Hrvatskoga sabora (»Narodne novine, broj 84/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. kolovoza 2002. godine, donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NAPLATI DOSPJELIH A NENAPLAĆENIH POREZA, CARINA, DOPRINOSA I DRŽAVNIH JAMSTAVA

Članak 1.

U Zakonu o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstavaL81839 (»Narodne novine«, broj 117/2001), u članku 2. stavak 6. zamjenjuje se novim stavcima 6. i 7. koji glase:

»(6) Vjerovnik i dužnik zaključit će nagodbu o podmirenju potraživanja odnosno obveza iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona uvećano za kamate do dana zaključenja nagodbe u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Vlade Republike Hrvatske, samo uz uvjet da je dužnik podmirio obveze za 2001. i 2002. godinu, odnosno da je u 2001. i 2002. godini imao uplata najmanje u visini zaduženja za tu godinu.

(7) Nagodbe iz stavka 6. ovog članka moraju se zaključiti do 31. prosinca 2002. godine.«

Članak 2.

Iza članka 13. dodaje se novi članak 13a. koji glasi:

»Do zaključenja nagodbe na dužnike koji su u roku podnijeli zahtjev za nagodbu neće se primjenjivati odredba članka 41.L81840 stavak 2. Zakona o platnom prometu u zemlji (»Narodne novine«, broj 117/2001).«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa. 415-01/02-01/02
Urbroj: 5030116-02-1
Zagreb, 8. kolovoza 2002.

Potpredsjednik
dr. sc. Goran Granić, v. r.

zatvori
Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !