Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava – (“Narodne novine”, br. XX/01, XX/02–Uredba, XX/03.)
označi tražene riječi printaj stranicu
19 6.2.2003 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava

HRVATSKI SABOR

269

Na temelju članka 88.L84827 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NAPLATI DOSPJELIH NENAPLAĆENIH POREZA, CARINA, DOPRINOSA I DRŽAVNIH JAMSTAVA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naplati dospjelih nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 5. veljače 2003.

Urbroj: 01-081-03-422/2
Zagreb, 5. veljače 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O NAPLATI DOSPJELIH A NENAPLAĆENIH POREZA, CARINA, DOPRINOSA I DRŽAVNIH JAMSTAVA

Članak 1.

U Zakonu o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstavaL84823 (»Narodne novine«, br. 117/01), u članku 2. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Vjerovnik i dužnik zaključit će nagodbu o podmirenju potraživanja, odnosno obveza iz članka 1. ovoga Zakona uvećano za kamate do dana zaključenja nagodbe u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Vlade Republike Hrvatske. O svim podnesenim zahtjevima Vlada Republike Hrvatske donijet će potrebne odluke najkasnije do 31. ožujka 2003.«

Članak 2.

U članku 13. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Do zaključenja nagodbe na dužnike koji su u roku podnijeli zahtjev za nagodbu neće se primjenjivati odredba članka 41.L84824 stavak 2. Zakona o platnom prometu u zemlji (»Narodne novine«, br. 117/01).«

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjenama Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstavaL84826 (»Narodne novine«, br. 156/02).

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 415-01/03-01/01
Zagreb, 5. veljače 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !