Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara – (“Narodne novine”, br. XX/01, XX/05, XX/08, XX/09, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
38 27.03.2009 Zakon o izmjenama Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara

HRVATSKI SABOR

835

Na temelju članka 88.L439677 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBNOVI I RAZVOJU GRADA VUKOVARA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. ožujka 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/40

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 24. ožujka 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O OBNOVI I RAZVOJU GRADA VUKOVARA

Članak 1.

U Zakonu o obnovi i razvoju Grada VukovaraL439674 (»Narodne novine«, br. 44/01. i 90/05.) u članku 29. riječi: »Zakonu o područjima od posebne državne skrbiL439675 (»Narodne novine«, br. 44/96., 57/96., 124/97. i 73/00.)« zamjenjuju se riječima: »Zakonu o područjima posebne državne skrbiL439676 (»Narodne novine«, br. 86/08.)«.

Članak 2.

U članku 30. stavku 2. riječi: »Gradskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima: »gradonačelnika«.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općinskih i redovitih izbora članova općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba te općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, a dosadašnja općinska, gradska i županijska poglavarstva nastavljaju s radom do stupanja na dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika i župana izabranih na neposrednim izborima.

Klasa: 304-03/09-01/01

Zagreb, 20. ožujka 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !