Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o obrtu – (“Narodne novine”, br. XX/93, XX/95-Uredba, XX/96, XX/96, XX/96, XX/01, XX/01-ispr, XX/03-pročišćeni tekst, XX/07, XX/07, XX/10 - Odluka USRH)
označi tražene riječi printaj stranicu
88 27.10.1995 Uredba o izmjenama Zakona o obrtu

Na temelju članka 1.L36539 stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 72/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. listopada 1995. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA ZAKONA O OBRTU

Članak 1.

U Zakonu o obrtuL36541 ("Narodne novine", broj 11/93) članak 83. mijenja se i glasi:

"Fizičke osobe kojima je obavljanje obrta odobreno po prijašnjim propisima uskladit će poslovanje s odredbama ovoga Zakona do 31. ožujka 1996. godine.

Fizičkim osobama iz stavka 1. ovoga članka koje po ovome Zakonu više ne mogu obavljati obrt ili ne usklade poslovanje s odredbama ovoga Zakona do 31. ožujka 1996. godine, prestaje obrt po sili zakona što će nadležni županijski ured odnosno ured Grada Zagreba utvrditi rješenjem."

Članak 2.

U članku 84. riječi "do 30. lipnja 1995. godine" zamjenjuju se riječima: "do 31. ožujka 1996. godine".

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o umjenama Zakona o obrtuL36542 ("Narodne novine", broj 42/95).

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 28. listopada 1995. godine.

Klasa: 311-01/93-01/01

Urbroj: 5030116-95-5

Zagreb, 25. listopada 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.

zatvori
Zakon o obrtu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !