Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika – (“Narodne novine”, br. XX/98, XX/98, XX/99, XX/00, XX/00, XX/00-Uredba; XX/01, XX/01, XX/01, XX/02, XX/03 - čl. 21. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, XX/04, XX/04, XX/05, XX/05, XX/06 - USRH - ukinut čl. 13b. Zakona, XX/06, XX/07, XX/07 - USRH - ukinut čl. 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona, XX/07, XX/08, XX/09, XX/11, XX/13, XX/14, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
135 16.10.1998 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89.L59208 Ustava Republike HrvatskeL59207, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 9. listopada 1998.

Broj: 081-98-1842/1
Zagreb, 13. listopada 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnikaL59202 ("Narodne novine", br. 101/98.) u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Dužnosnici u smislu ovoga Zakona jesu:

- Predsjednik Republike Hrvatske,

- predsjednik Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora,

- predsjednik Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora,

- zastupnici u Hrvatskom državnom saboru,

- predsjednik i članovi Vlade Republike Hrvatske,

- predsjednik i suci Ustavnog suda Republike Hrvatske,

- dužnosnici koje imenuje Predsjednik Republike Hrvatske, a koji izrijekom nisu navedeni u ovom stavku,

- guverner, zamjenik guvernera i viceguverner Hrvatske narodne banke,

- glavni državni revizor i njegovi zamjenici,

- pučki pravobranitelj i njegovi zamjenici,

- tajnik Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora,

- tajnik Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora,

- tajnik Vlade Republike Hrvatske,

- ravnatelji državnih upravnih organizacija,

- zamjenici ministara državnih ministarstava,

- zamjenici ministara,

- tajnici državnih ministarstava,

- tajnici ministarstava,

- pomoćnici ministara državnih ministarstava,

- pomoćnici ministara,

- župani i gradonačelnik Grada Zagreba,

- predsjednik i zamjenik predsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju,

- ravnatelj i pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

- direktor i pomoćnik direktora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje."

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. iza riječi: "članovi" dodaje se riječ: "uprava" i stavlja zarez.

U stavku 4. iza riječi: "izvanproračunskih fondova" dodaju se riječi: "u pretežitom državnom vlasništvu".

Članak 3.

U članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Plaće predsjednika Hrvatskoga državnog sabora i predsjednika Vlade Republike Hrvatske određuje odlukom Hrvatski državni sabor na prijedlog radnog tijela Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora nadležnog za izbor i imenovanja, a plaće ostalih dužnosnika utvrđuju se u postotku od plaće predsjednika Hrvatskoga državnog sabora kako slijedi:

1. predsjednik Županijskog doma Hrvatskoga
državnog sabora
potpredsjednici Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske 92%

2. predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske
guverner Hrvatske narodne banke 84%

3. potpredsjednici Županijskog doma Hrvatskoga
državnog sabora
ministri državnih ministarstava
suci Ustavnog suda Republike Hrvatske 80%

4. pučki pravobranitelj Republike Hrvatske
glavni državni revizor
predsjednici radnih tijela Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora 76%

5. ministri 72%

6. potpredsjednici radnih tijela Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
predsjednici radnih tijela Županijskog doma
Hrvatskoga državnog sabora 69%

7. potpredsjednici radnih tijela Županijskog doma
Hrvatskoga državnog sabora 67%

8. zastupnici Hrvatskoga državnog sabora
tajnik Zastupničkog doma Hrvatskoga
državnog sabora 66%

9. zamjenici ministara državnih ministarstava
župani 64%

10. zamjenici ministara
zamjenici glavnoga državnog revizora 62%

11. tajnik Vlade Republike Hrvatske 60%

12. tajnik Županijskog doma Hrvatskoga
državnog sabora
tajnici državnih ministarstava
zamjenici pučkog pravobranitelja Republike
Hrvatske 52%

13. pomoćnici ministara državnih ministarstava 50%

14. tajnici ministarstava 48%

15. pomoćnici ministara 46%."

Članak 4.

Iza članka 12. dodaju se članci 12a., 12b. i 12c. koji glase:

"Članak 12a.

Plaće dužnosnika koje imenuje Predsjednik Republike Hrvatske utvrđuje Predsjednik Republike Hrvatske.

Članak 12b.

Plaće državnih dužnosnika su javne.

Članak 12c.

Pojedinačna rješenja o visini plaće, utvrđena prema odredbama članka 12. i 12a. ovoga Zakona, donose tijela koja su za njihovo donošenje ovlaštena prema propisima koji su na snazi u vrijeme stupanja na snagu ovoga Zakona."

Članak 5.

Dužnosnicima, koji su članovi uprava trgovačkih društava, ustanova i izvanproračunskih fondova prestaje članstvo u tim tijelima u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ako do tog roka ne budu razriješeni članstva.

Rokovi iz članka 19.L59203 i 20.L59204 Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika ("Narodne novine", br. 101/98.) za osobe koje nisu bile utvrđene kao dužnosnici prema tom Zakonu počinje teći od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 6.

U članku 22. riječi: "i Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnikaL59206 ("Narodne novine", br. 75/95. i 106/95.)" brišu se.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Do određivanja plaća dužnosnika prema odredbama ovoga Zakona dužnosnici će primati plaću prema propisima koji su vrijedili do dana stupanja na snagu ovoga Zakona."

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-03/98-01/01
Zagreb, 9. listopada 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

zatvori
Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !