Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika – (“Narodne novine”, br. XX/98, XX/98, XX/99, XX/00, XX/00, XX/00-Uredba; XX/01, XX/01, XX/01, XX/02, XX/03 - čl. 21. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, XX/04, XX/04, XX/05, XX/05, XX/06 - USRH - ukinut čl. 13b. Zakona, XX/06, XX/07, XX/07 - USRH - ukinut čl. 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona, XX/07, XX/08, XX/09, XX/11, XX/13, XX/14, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
73 21.7.2000 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

 

1580

Na temelju članka 89.L69011 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 12. srpnja 2000.

Broj: 01-081-00-2534/2
Zagreb, 19. srpnja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnikaL69010 (»Narodne novine«, br. 101/98., 135/98., 105/99. i 25/00.) u članku 1. stavku 2. podstavku 23. iza riječi: »direktor« stavlja se zarez i dodaju riječi: »zamjenik direktora«, a iza posljednjeg podstavka dodaju se podstavci koji glase:

»– glavni državni rizničar,

– predstojnici ureda, ravnatelji agencija i direkcija Vlade Republike Hrvatske te ravnatelji zavoda koje imenuje Vlada Republike Hrvatske.«

Članak 2.

U članku 12. stavku 3. točki 11. iza podtočke d) dodaje se podtočka e) koja glasi:

»e) glavni državni rizničar 4,0.«

U točki 14. podtočki d) iza riječi: »privatizaciju« dodaju se riječi: »zamjenik direktora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Dužnosnicima iz članka 1. ovoga Zakona kojima nije određen koeficijent za izračun plaće odredbom prethodnog stavka ovoga članka, koeficijent će utvrditi Vlada Republike Hrvatske s time da utvrđeni koeficijent ne može biti viši od koeficijenta pomoćnika ministara.«

Članak 3.

Članak 13a. briše se.

Članak 4.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/00-01/05
Zagreb, 12. srpnja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

 

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !