Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika – (“Narodne novine”, br. XX/98, XX/98, XX/99, XX/00, XX/00, XX/00-Uredba; XX/01, XX/01, XX/01, XX/02, XX/03 - čl. 21. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, XX/04, XX/04, XX/05, XX/05, XX/06 - USRH - ukinut čl. 13b. Zakona, XX/06, XX/07, XX/07 - USRH - ukinut čl. 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona, XX/07, XX/08, XX/09, XX/11, XX/13, XX/14, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
30 6.4.2001 Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

524

Na temelju članka 89.L73058 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 23. ožujka 2001.

Broj: 01-081-01-1006/2
Zagreb, 29. ožujka 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA
O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnikaL73056 (»Narodne novine«, br. 101/98., 135/98., 105/99., 25/00. i 73/00.) u članku 12. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Za obračun plaća dužnosnika u 2001. godini primjenjivat će se ista osnovica kao i u 2000. godini.«

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 2.

Odredbe članka 12. stavka 2. i 5. ovoga Zakona u 2001. godini neće se primjenjivati.

Članak 3.

U cijelom tekstu Zakona riječi: »Hrvatski državni sabor« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »Hrvatski sabor« u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnikaL73057 (»Narodne novine«, br. 131/00.).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/00-01/05
Zagreb, 23. ožujka 2001.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !