Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika – (“Narodne novine”, br. XX/98, XX/98, XX/99, XX/00, XX/00, XX/00-Uredba; XX/01, XX/01, XX/01, XX/02, XX/03 - čl. 21. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, XX/04, XX/04, XX/05, XX/05, XX/06 - USRH - ukinut čl. 13b. Zakona, XX/06, XX/07, XX/07 - USRH - ukinut čl. 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona, XX/07, XX/08, XX/09, XX/11, XX/13, XX/14, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
153 20.12.2002 Zakon o izmjenama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

HRVATSKI SABOR

2496

Na temelju članka 88.L83044 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 13. prosinca 2002.

Broj: 01-081-02-3912/2
Zagreb, 18. prosinca 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnikaL83043 (»Narodne novine«, br. 101/98., 135/98., 105/99., 25/00., 73/00., 30/01., 59/01. i 114/01.) u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Dužnosnici u smislu ovoga Zakona jesu:

– predsjednik Republike Hrvatske,

– predsjednik i potpredsjednici Hrvatskoga sabora,

– zastupnici u Hrvatskom saboru,

– predsjednik i članovi Vlade Republike Hrvatske,

– predsjednik i suci Ustavnog suda Republike Hrvatske,

– guverner, zamjenik guvernera i viceguverner Hrvatske narodne banke,

– glavni državni revizor i njegovi zamjenici,

– pučki pravobranitelj i njegovi zamjenici,

– tajnik Hrvatskoga sabora,

– tajnik Vlade Republike Hrvatske,

– zamjenik tajnika Hrvatskoga sabora,

– zamjenik tajnika Vlade Republike Hrvatske,

– zamjenici ministara,

– pomoćnici ministara,

– tajnici ministarstava,

– ravnatelji, zamjenici i pomoćnici ravnatelja državnih upravnih organizacija,

– predsjednik i zamjenik predsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju,

– ravnatelj i pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– direktor, zamjenik direktora i pomoćnici direktora Hrvaskog zavoda za zdravstveno osiguranje,

– rektori i prorektori sveučilišta,

– glavni državni rizničar,

– predstojnici ureda, ravnatelji agencija i direkcija Vlade Republike Hrvatske te ravnatelji zavoda koje imenuje Vlada Republike Hrvatske,

– dužnosnici u Uredu predsjednika Republike koje imenuje Predsjednik Republike Hrvatske sukladno odredbama posebnog zakona.«

Članak 2.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Plaće dužnosnika utvrđuju se množenjem osnovice za obračun plaće s koeficijentom utvrđenim za određene dužnosnike.

Osnovica za obračun plaće dužnosnika jednaka je osnovici za obračun plaće državnih službenika i namještenika.

Koeficijenti za izračun plaće dužnosnika jesu:

 1. a) predsjednik Republike Hrvatske 9,30

 2. a) predsjednik Hrvatskoga sabora 7,86

b) predsjednik Vlade Republike Hrvatske 7,86

c) predsjednik Ustavnog suda Republike

Hrvatske 7,86

 3. a) potpredsjednik, zamjenik predsjednika

Vlade Republike Hrvatske 7,43

 4. a) potpredsjednik Hrvatskoga sabora 7,14

b) potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske 7,14

c) guverner Hrvatske narodne banke 7,14

 5. a) predsjednici radnih tijela Hrvatskoga sabora 6,42

b) suci Ustavnog suda Republike Hrvatske 6,42

c) ministri 6,42

d) glavni državni revizor 6,42

e) pučki pravobranitelj 6,42

 6. a) potpredsjednici radnih tijela Hrvatskoga

sabora 5,70

b) zamjenik i viceguverner Hrvatske narodne

banke 5,70

 7. a) zastupnici Hrvatskoga sabora 5,27

b) tajnik Hrvatskoga sabora 5,27

c) tajnik Vlade Republike Hrvatske 5,27

d) zamjenici ministra 5,27

e) zamjenici glavnog državnog revizora 5,27

f) rektor sveučilišta 5,27

 8. a) zamjenik tajnika Hrvatskoga sabora 4,98

b) zamjenik tajnika Vlade Republike Hrvatske 4,98

c) glavni državni rizničar 4,98

d) prorektor sveučilišta 4,98

 9. a) zamjenici pučkog pravobranitelja 4,69

10. a) ravnatelji državnih upravnih organizacija 4,55

b) ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko

osiguranje 4,55

c) direktor Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje 4,55

d) predsjednik Hrvatskog fonda za privatizaciju 4,55

11. a) pomoćnici ministara 4,26

b) tajnici ministarstava 4,26

c) zamjenik predsjednika Hrvatskog fonda za

privatizaciju 4,26

d) zamjenik direktora Hrvatskog zavoda za

zdravstveno osiguranje 4,26

12. a) zamjenici ravnatelja državnih upravnih

organizacija 4,12

13. a) pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za

mirovinsko osiguranje 3,97

b) pomoćnici direktora Hrvatskog zavoda za

zdravstveno osiguranje 3,97

14. a) pomoćnici ravnatelja državnih upravnih

organizacija 3,68

Plaća dužnosnika uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše za 20%.

Dužnosnicima u Uredu predsjednika Republike koeficijent za izračun plaće utvrđuje Predsjednik Republike Hrvatske, u skladu s odredbom stavka 3. ovoga članka.

Dužnosnicima iz članka 1. ovoga Zakona kojima nije određen koeficijent za izračun plaće sukladno odredbama prethodnih stavaka ovoga članka, koeficijent će utvrditi Vlada Republike Hrvatske s time da utvrđeni koeficijent ne može biti viši od koeficijenta pomoćnika ministara.«

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003.

Klasa: 023-03/02-01/04

Zagreb, 13. prosinca 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !