Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika – (“Narodne novine”, br. XX/98, XX/98, XX/99, XX/00, XX/00, XX/00-Uredba; XX/01, XX/01, XX/01, XX/02, XX/03 - čl. 21. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, XX/04, XX/04, XX/05, XX/05, XX/06 - USRH - ukinut čl. 13b. Zakona, XX/06, XX/07, XX/07 - USRH - ukinut čl. 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona, XX/07, XX/08, XX/09, XX/11, XX/13, XX/14, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
60 28.5.2008 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

HRVATSKI SABOR

2040

Na temelju članka 88.L393312 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. svibnja 2008. godine

Klasa. 011-01/08-01/40
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 16. svibnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika,L393311 (»Narodne novine«, br. 101/98., 135/98., 105/99., 25/00., 73/00., 131/00., 30/01., 59/01., 114/01., 153/02., 163/03., 16/04., 30/04., 187/04., 121/05., 151/05., 141/06., 17/07. i 107/07.) u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Dužnosnici u smislu ovoga Zakona jesu:
– Predsjednik Republike Hrvatske,
– predsjednik i potpredsjednici Hrvatskoga sabora,
– zastupnici u Hrvatskom saboru,
– predsjednik i članovi Vlade Republike Hrvatske,
– predsjednik, zamjenik predsjednika i suci Ustavnog suda Republike Hrvatske,
– predsjednik, potpredsjednici i članovi Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske,
– glavni inspektor Državnog inspektorata,
– glavni državni revizor i njegovi zamjenici,
– pučki pravobranitelj i njegovi zamjenici,
– tajnik Hrvatskoga sabora,
– tajnik Vlade Republike Hrvatske,
– glavni tajnik Ustavnog suda Republike Hrvatske,
– tajnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske,
– zamjenik tajnika Hrvatskoga sabora,
– državni tajnici,
– pravobranitelj za djecu i njegovi zamjenici,
– pravobranitelj za ravnopravnost spolova i njegovi zamjenici,
– pravobranitelj za osobe s invaliditetom i njegovi zamjenici,
– ravnatelji državnih upravnih organizacija,
– predsjednik i zamjenik predsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju,
– ravnatelj i pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– direktor, zamjenik direktora i pomoćnici direktora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
– ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu,
– glavni državni rizničar,
– predstojnik ureda predsjednika Hrvatskoga sabora, ravnatelji agencija i direkcija Vlade Republike Hrvatske te ravnatelji zavoda koje imenuje Vlada Republike Hrvatske,
– dužnosnici u Uredu predsjednika Republike koje imenuje Predsjednik Republike Hrvatske sukladno odredbama posebnog zakona.«

Članak 2.

U članku 12. stavku 3. podstavku 6. točke l), m) i n) brišu se.
Dosadašnja točka o) postaje točka l).
Iza dosadašnje točke p), koja postaje točka m), dodaje se nova točka n) koja glasi:
»n) pravobranitelj za osobe s invaliditetom 5,27.«
U podstavku 7. točka b) briše se.
Dosadašnja točka c) postaje točka b).
U podstavku 10. točke a), b) i g) brišu se.
Dosadašnje točke c), d), e) i f) postaju točke a), b), c) i d).
Iza dosadašnje točke h), koja postaje točka e), dodaje se nova točka f) koja glasi:
»f) zamjenik pravobranitelja za osobe s invaliditetom 4,26.«
Podstavak 11. i podstavak 13. brišu se.
Dosadašnji podstavak 12. postaje podstavak 11.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/08-01/04
Zagreb, 9. svibnja 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.
 

zatvori
Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !