Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima – (“Narodne novine”, br. XX/99, XX/00, XX/03, XX/04, XX/05 – čl. 25. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, XX/07, XX/10, XX/11, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
49 20.5.1999 Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

Na osnovi članka 89.L64353 Ustava Republike HrvatskeL64352, donosim

ODLUKU

O PROGLA?ENJU ZAKONA O OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Progla?avam Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga dr?avnog sabora na sjednici 7. svibnja 1999.

Broj: 081-99-913/2
Zagreb, 13. svibnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM
MIROVINSKIM FONDOVIMA

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje osnivanje obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova, u sklopu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane ?tednje i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane ?tednje; osnivanje i poslovanje mirovinskih dru?tava za upravljanje mirovinskim fondovima; osnivanje Sredi?njega registra osiguranika, te osnivanje Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja.

Članak 2.

Izrazi u ovom Zakonu imaju sljedeća značenja:

1. mirovinsko dru?tvo - znači obvezno mirovinsko dru?tvo ili dobrovoljno mirovinsko dru?tvo,

2. obvezno mirovinsko dru?tvo - znači dioničko dru?tvo ili dru?tvo s ograničenom odgovorno?ću koje upravlja obveznim mirovinskim fondom,

3. dobrovoljno mirovinsko dru?tvo - znači dioničko dru?tvo ili dru?tvo s ograničenom odgovorno?ću koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondom,

4. mirovinski fond - znači obvezni mirovinski fond ili dobrovoljni mirovinski fond,

5. obvezni fond - znači obvezni mirovinski fond kojeg osniva i kojim upravlja obvezno mirovinsko dru?tvo,

6. dobrovoljni fond - znači dobrovoljni mirovinski fond kojeg osniva i kojim upravlja dobrovoljno mirovinsko dru?tvo,

7. član fonda - znači osiguranik koji je prijavljen obveznom fondu ili osoba koja je pristupila dobrovoljnom fondu na temelju sklopljenog ugovora,

8. prijenos računa - znači prijenos pripadajuće imovine člana, iz jednog u drugi fond,

9. dobrovoljni mirovinski program - izjava osiguravatelja kojom se obvezuje da će članovima dobrovoljnoga mirovinskog fonda osigurati mirovine i druge vrste mirovinskih davanja dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja, a ta izjava mora sadr?avati postupak za određivanje mirovinske isplate, učestalost i trajanje isplata, naknadu za prekid članstva u mirovinskom programu, te ostale informacije o mirovinskom programu koje su va?ne za dono?enje odluke pojedinca o pristupanju dobrovoljnom mirovinskom programu,

10. pokrovitelj dobrovoljnoga mirovinskog fonda - pravna ili fizička osoba, uključujući i sindikate i poslodavce, koja na bilo koji način sudjeluje u osnivanju dobrovoljnoga mirovinskog fonda (sponzorirani fond), plaćanju doprinosa u dobrovoljni mirovinski fond ili izboru određenoga dobrovoljnoga mirovinskog programa (sponzoriranog programa), u ime članova fonda,

11. povući - znači prenijeti sredstva koja su na osobnom računu člana s ciljem isplate mirovinskog davanja,

12. u odnosu na određenu pravnu ili fizičku osobu prema ovome Zakonu (u daljnjem tekstu: subjekt), povezana osoba je:

- dioničar ili grupa dioničara koji posjeduju vi?e od 5% izdanih dionica, odnosno vlasničkih udjela, ili koji, iako posjeduju manji postotak od ovoga, mogu utjecati, izravno ili neizravno, na odluke koje donosi takav subjekt,

- svaki subjekt u kojem prvi subjekt posjeduje, izravno ili neizravno, vi?e od 5% izdanih dionica, odnosno vlasničkih udjela, ili koji, iako posjeduje manji postotak od ovoga, mo?e utjecati izravno ili neizravno na odluke koje donosi takvo tijelo,

- svaki drugi subjekt u kojem dioničar ili vlasnik udjela izravno ili neizravno posjeduje vi?e od 5% dionica, odnosno vlasničkih udjela, ako u isto vrijeme isti dioničar ili vlasnik udjela posjeduje, također izravno ili neizravno, vi?e od 5% dionica, odnosno vlasničkih udjela u prvom subjektu,

- svaka fizička osoba ili osobe koje mogu, izravno ili neizravno, utjecati na odluke subjekta,

- svaki član uprave, nadzornog odbora ili drugog tijela subjekta koje donosi odluke ili provodi nadzor,

- u odnosu na svaku gore navedenu osobu, bračni drug ili srodnik do uključujući drugog koljena,

13. banka skrbnik - banka kojoj je mirovinsko dru?tvo povjerilo imovinu mirovinskog fonda i sa kojom je sklopilo ugovor o čuvanju imovine,

14. jamstveni polog je iznos na posebnom računu otvorenom u banci skrbniku na kojem mirovinsko dru?tvo mora dr?ati milijun kuna za svakih 10.000 članova iznad sto tisuća članova obveznoga fonda,

15. Agencija - znači Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja.

Članak 3.

U pitanjima koja nisu uređena ovim Zakonom, na mirovinska dru?tva i mirovinske fondove, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim dru?tvima i Zakona o investicijskim fondovima, koje se odnose na otvoreni fond, osim odredbi članka 9., 10. i 26. istoga Zakona.

GLAVA II.

MIROVINSKO DRU?TVO

Članak 4.

(1) Mirovinsko dru?tvo je trgovačko dru?tvo u smislu Zakona o trgovačkim dru?tvima osnovano u pravnom obliku dioničkog dru?tva ili dru?tva s ograničenom odgovorno?ću.

(2) Ako je mirovinsko dru?tvo osnovano u obliku dioničkog dru?tva mo?e izdati samo dionice na ime i one se ne mogu pretvoriti u dionice na donositelja.

(3) Mirovinsko dru?tvo ne mo?e izdavati povla?tene dionice.

(4) Mirovinsko se dru?tvo mora odnositi jednako na sve dioničare, odnosno vlasnike udjela i ne smije priznavati nikakva dodatna prava ili povlastice određenim dioničarima, ograničavati njihova prava niti im nametati dodatne odgovornosti.

Članak 5.

(1) Ime mirovinskog dru?tva mora sadr?avati riječi "dru?tvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom", u slučaju obveznoga mirovinskog dru?tva, odnosno "dru?tvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom", u slučaju dobrovoljnoga mirovinskog dru?tva.

(2) Samo mirovinska dru?tva osnovana u postupku propisanom ovim Zakonom imaju pravo koristiti u svom imenu riječi navedene u stavku 1. ovoga članka.

(3) Ako mirovinsko dru?tvo ne podnese Agenciji zahtjev za dobivanje odobrenja za osnivanje mirovinskog fonda i obavljanje poslova upravljanja mirovinskim fondom prema ovome Zakonu, u roku od ?est mjeseci od dana registracije na trgovačkom sudu ili ako, nakon njegove registracije Agencija ne izda odobrenje za osnivanje mirovinskog fonda i za obavljanje poslova upravljanja mirovinskim fondom, odnosno povuče to odobrenje, mirovinsko dru?tvo mora promijeniti svoje ime tako da iz njega ukloni riječi "dru?tvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom", odnosno "dru?tvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom".

Članak 6.

(1) Predmet poslovanja mirovinskog dru?tva jest isključivo osnivanje mirovinskog fonda i upravljanje tim fondom, te aktivnosti koje su izravno povezane s obavljanjem poslova upravljanja mirovinskim fondom.

(2) Obvezno mirovinsko dru?tvo mo?e osnovati i upravljati samo jednim obveznim fondom.

Članak 7.

Mirovinsko dru?tvo upravlja mirovinskim fondom za naknadu koja se obračunava u skladu sa člankom 60.#clanak60 i 61.#clanak61 ovoga Zakona.

Članak 8.

(1) Najni?i temeljni kapital obveznog mirovinskog dru?tva iznosi 40 milijuna kuna, a dobrovoljnoga mirovinskog dru?tva 15 milijuna kuna.

(2) Temeljni kapital mirovinskog dru?tva ne mo?e se povećavati javnim upisom.

Članak 9.

(1) Temeljni kapital mirovinskog dru?tva se mo?e uplatiti samo u novcu (kunama).

(2) Temeljni kapital mirovinskog dru?tva se mora uplatiti u ukupnom iznosu prije registracije toga dru?tva na trgovačkom sudu.

Članak 10.

Temeljni kapital mirovinskog dru?tva ne smije potjecati iz zajmova ili kredita, niti smije biti opterećen na bilo koji način.

Članak 11.

(1) Mirovinsko dru?tvo je obvezno uvijek odr?avati uplaćeni temeljni kapital u iznosu od najmanje jedne polovice najni?ega temeljnog kapitala utvrđenog ovim Zakonom.

(2) Mirovinsko dru?tvo će bez odgode obavijestiti Agenciju o svakom smanjenju temeljnoga kapitala ispod razine utvrđene stavkom 1. ovoga članka.

(3) Ako se u roku kojeg utvrdi Agencija, a koji ne smije biti kraći od tri mjeseca niti du?i od 12 mjeseci, temeljni kapital ne poveća na potrebnu razinu, Agencija će oduzeti odobrenje za rad mirovinskom dru?tvu.

Članak 12.

Ista pravna ili fizička osoba mo?e biti dioničar, odnosno imati udjel u samo jednom obveznom mirovinskom dru?tvu.

Članak 13.

(1) Prije svake transakcije dionicama ili vlasničkim udjelima, odnosno promjene vlasnika ili vlasničke strukture određenoga mirovinskog dru?tva, potrebno je pribaviti suglasnost Agencije. Svaka transakcija kod koje se prekr?i ovaj uvjet, ni?tavna je.

(2) Mirovinsko dru?tvo podnosi zahtjev za dobivanje suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka u ime subjekta koji namjerava obaviti transakciju dionicama, odnosno vlasničkim udjelima.

(3) Agencija mora dati suglasnost za transakcije dionicama, odnosno vlasničkim udjelima, u roku od 60 dana od dana podno?enja zahtjeva, ako subjekt u čije ime mirovinsko dru?tvo podnosi zahtjev zadovoljava uvjete utvrđene ovim Zakonom.

(4) Ako Agencija u roku iz stavka 3. ovoga članka ne odluči o davanju suglasnosti za transakcije dionicama, odnosno vlasničkim udjelima, smatra se da je suglasnost data.

Članak 14.

(1) Organi mirovinskog dru?tva su: uprava, nadzorni odbor i skup?tina.

(2) Član uprave ili nadzornog odbora mirovinskog dru?tva mora biti osoba koja zadovoljava uvjete iz Zakona o trgovačkim dru?tvima i koja zadovoljava sljedeće uvjete:

- da ima visoku stručnu spremu;

- da ima stručno znanje potrebno za upravljanje mirovinskim dru?tvom i iskustvo u upravljanju tvrtkama slične veličine i vrste poslovanja.

(3) Član uprave mirovinskog dru?tva mo?e biti samo ona osoba koja ima obveznu izobrazbu i polo?eni ispit za stjecanje zvanja ovla?tenog upravitelja mirovinskim fondovima.

(4) Na temelju stečenog zvanja iz stavka 3. ovoga članka, odnosno licence za ista zvanja OECD-a Agencija mo?e izdati licencu za upravljanje mirovinskim fondom.

(5) Licenca se mora obnavljati svake dvije godine. Nakon deset godina rada na poslovima ovla?tenog upravitelja mirovinskim fondovima nije potrebno obnavljati licencu.

(6) Vrijeme trajanja izobrazbe, program izobrazbe i ispita za stjecanje zvanja ovla?tenog upravitelja mirovinskim fondovima propisuje Agencija.

(7) Svi članovi uprave moraju biti zaposleni u mirovinskom dru?tvu u punom radnom vremenu.

(8) Osim članova uprave iz stavka 7. ovoga članka, u mirovinskom dru?tvu moraju biti zaposleni analitičar i računovođa, koji mogu ujedno biti i članovi uprave mirovinskog dru?tva.

Članak 15.

(1) Član uprave ili nadzornog odbora mirovinskog dru?tva ne mo?e biti osoba koja je član uprave ili nadzornog odbora:

1. bilo kojega drugog mirovinskog dru?tva;

2. banke skrbnika mirovinskog fonda;

3. bilo koje povezane osobe u odnosu na subjekte navedene u točkama 1. i 2. ovoga stavka.

(2) Član nadzornog odbora mirovinskog dru?tva ne mo?e biti član bilo kojeg drugoga nadzornog odbora.

(3) Član uprave ili nadzornog odbora mirovinskog dru?tva ne mo?e biti i osoba:

- koja je ka?njena za kazneno djelo uzrokovanja stečaja, povrede obveze vođenja poslovnih knjiga, o?tećenja vjerovnika, pogodovanja vjerovnika, zlouporabe u postupku prisilne nagodbe ili stečaja, neovla?tenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne tajne, te djela prijevare, iz Kaznenog zakona i to na vrijeme od pet godina nakon pravomoćnosti presude kojom je osuđena, a u to se vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdr?avanju kazne;

- protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja dru?tva za vrijeme dok traje zabrana;

- koja je ka?njena za prekr?aj ili kazneno djelo prema Zakonu o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima.

(4) Zabrana predviđena u stavku 1., 2. i 3. ovoga članka primjenjuje se također i na osobe koje su u radnom, komisionarskom ili drugom sličnom odnosu sa subjektima navedenima u tom stavku.

Članak 16.

(1) Mirovinsko dru?tvo je odgovorno članovima mirovinskog fonda za ?tetu nastalu zbog neispunjenja ili neprimjerenog ispunjenja svojih obveza koje se odnose na upravljanje fondom, osim ako neispunjenje ili neprimjereno ispunjenje proizlazi iz okolnosti za koje mirovinsko dru?tvo nije odgovorno i za koje nije moglo biti odgovorno i ako je vodilo poslovanje s pozorno?ću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

(2) ?teta nastala zbog neispunjenja ili neprimjerenog ispunjenja zadaća mirovinskog dru?tva iz stavka 1. ovoga članka, ne mo?e se namiriti iz imovine mirovinskog fonda.

(3) Ako mirovinsko dru?tvo povjeri ispunjenje određenih obveza trećim osobama, time se ne ograničava odgovornost toga mirovinskog dru?tva.

Članak 17.

Mirovinsko dru?tvo ne mo?e koristiti svoja sredstva kako bi:

1. kupilo ili preuzelo bilo koje dionice, vlasničke udjele, vrijednosne papire ili ostala prava u bilo kojem drugom subjektu, osim ako kupuje drugo mirovinsko dru?tvo, u skladu sa člankom 19.#clanak19 ovoga Zakona,

2. odobrilo bilo koji zajam ili pru?ilo jamstva,

3. sklopilo ugovor o bilo kojem zajmu ili kreditu, uključujući izdavanje obveznica, u ukupnom iznosu koji je vi?i od određenog postotka od vrijednosti temeljnoga kapitala, utvrđenoga propisima Agencije.

Članak 18.

Mirovinsko dru?tvo mora pohranjivati u arhivu sve isprave i ostale spise koje se odnose na fond kojim ono upravlja.

Članak 19.

(1) Mirovinsko dru?tvo mo?e kupiti dio ili cjelokupni vlasnički udjel drugoga mirovinskog dru?tva, uz prethodnu suglasnost Agencije i u skladu sa Zakonom o za?titi tr?i?nog natjecanja.

(2) Agencija će dati suglasnost za kupnju, osim ako smatra:

1. da to nije u interesu članova mirovinskog fonda kojim upravlja mirovinsko dru?tvo;

2. da mirovinsko dru?tvo neće ispuniti uvjete iz ovoga Zakona ili drugih zakona.

(3) Ugovor o kupnji dijela ili cjelokupnog vlasničkog udjela drugoga mirovinskog dru?tva bez prethodne suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, ni?tavan je.

GLAVA III.

AUTORIZACIJA, OSNIVANJE MIROVINSKOG DRU?TVA I ODOBRENJE ZA RAD MIROVINSKOG DRU?TVA

Članak 20.

Prije upisa mirovinskog dru?tva u sudski registar, osnivači dru?tva moraju dobiti od Agencije autorizaciju za osnivanje mirovinskog dru?tva (u daljnjem tekstu: autorizacija), a nakon registracije Agencija izdaje odobrenje za osnivanje mirovinskog fonda i obavljanje poslova upravljanja mirovinskim fondom (u daljnjem tekstu: odobrenje za rad).

Članak 21.

Zahtjev za autorizaciju podnose osnivači mirovinskog dru?tva podnoseći sljedeće dokumente:

1. statut mirovinskog dru?tva s ispravom na temelju koje je statut usvojen ako se mirovinsko dru?tvo osniva kao dioničko dru?tvo, odnosno dru?tveni ugovor ili izjavu o osnivanju dru?tva ako se mirovinsko dru?tvo osniva kao dru?tvo s ograničenom odgovorno?ću,

2. popis osnivača s informacijom o tome jesu li oni povezane osobe i o prirodi njihove povezanosti, te dokumente koji potvrđuju pravni status i porijeklo financijskih sredstava namijenjenih za uplatu temeljnoga kapitala mirovinskog dru?tva,

3. popis članova uprave i nadzornog odbora mirovinskog dru?tva s izjavama da pristaju obavljati ove du?nosti i da nema okolnosti koje bi bile protivne odredbi članka 15.#clanak15 stavka 3. ovoga Zakona, kao i opis njihovih kvalifikacija i prethodne profesionalne djelatnosti,

4. organizacijski i financijski plan djelatnosti mirovinskog dru?tva za sljedećih pet godina,

5. druge dokumente potrebne prema propisima Agencije.

Članak 22.

(1) U razdoblju od 15 dana od dana primitka zahtjeva za autorizaciju, Agencija mo?e od osnivača zatra?iti dodatne dokumente i informacije, koje osnivači moraju podnijeti Agenciji u roku od 15 dana.

(2) Agencija mo?e, ako to smatra potrebnim, preispitati činjenice koje se odnose na zahtjev za autorizaciju. Prigodom toga ona mo?e:

- surađivati s nadle?nim tijelima dr?avne uprave,

- prikupljati dokumente i informacije iz drugih izvora.

Članak 23.

Agencija razmatra zahtjev za autorizaciju, podnesen u skladu s člankom 21.#clanak21 i 22.#clanak22 ovoga Zakona, te u roku od 15 dana od dana primitka posljednjeg dokumenta i informacije mo?e odobriti ili odbiti zahtjev.

Članak 24.

(1) Agencija će odobriti zahtjev za autorizaciju ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

1. ako na temelju primljene dokumentacije predlo?eno mirovinsko dru?tvo zadovoljava uvjete vezane za uplatu temeljnog kapitala,

2. ako se na temelju dobivenih informacija utvrdi da su osnivači mirovinskog dru?tva, članovi uprave i nadzornog odbo-ra, kao i sve povezane osobe za koje zna, prikladne i odgovarajuće osobe za obavljanje tih poslova,

3. ako osnivači doka?u da su obavili ili da će prije početka upravljanja mirovinskim fondom obaviti zadovoljavajuće pripreme za financijsko računovodstvo i reviziju poslovanja mirovinskog dru?tva,

4. ako predlo?eno ime mirovinskog dru?tva ne navodi na pogre?no mi?ljenje članove fonda i buduće članove, kao i sve druge osobe koje bi mogle s njim poslovati;

5. ako predlo?eno mirovinsko dru?tvo bude obavljalo isključivo poslove iz članka 6.#clanak6 ovoga Zakona.

(2) Agencija će odbiti zahtjev za autorizaciju ako:

1. nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka,

2. ocijeni da se poslovanje mirovinskog dru?tva neće voditi s pozorno?ću savjesnog gospodarstvenika i poslovnom praksom.

Članak 25.

(1) Ako Agencija odbije zahtjev za autorizaciju u rje?enju mora navesti razloge odbijanja.

(2) Rje?enje Agencije o zahtjevu za autorizaciju je konačno.

(3) Protiv rje?enja Agencije mo?e se pokrenuti upravni spor.

Članak 26.

Ako se zahtjev za autorizaciju odobri, osnivači mogu osnovati mirovinsko dru?tvo prijavom za upis dru?tva u sudski registar na temelju dokumenata utvrđenih u zahtjevu za autorizaciju i prema općem postupku utvrđenom u Zakonu o trgovačkim dru?tvima. Prijava za upis u sudski registar mora se podnijeti najkasnije u roku od ?est mjeseci od dana primitka obavijesti o autorizaciji, a nakon toga dana ta autorizacija prestaje va?iti. Autorizacija za osnivanje mirovinskog dru?tva ne jamči dobivanje odobrenja za rad.

Članak 27.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnosi se Agenciji u roku od ?est mjeseci od dana registracije na trgovačkom sudu podnoseći sljedeće dokumente:

1. primjerke zadnje verzije dokumenata iz članka 21.#clanak21 ovoga Zakona,

2. statut mirovinskog fonda,

3. ugovor s bankom skrbnikom, u skladu s odredbom članka 79.#clanak79 ovoga Zakona,

4. procjenu dinamike upisa broja članova mirovinskog fonda koji bi mogli pristupiti u prve dvije godine i njihovu strukturu temeljenu na istra?ivanju tr?i?ta, kao i o načinu postizanja tog broja,

5. druge dokumente koji su potrebni prema propisima Agencije.

(2) Ako je do?lo do promjena u odnosu na dokumente iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, Agencija mo?e primijeniti postupak utvrđen u članku 22.#clanak22 ovoga Zakona. Ako nema takvih promjena i ako Agenciji nije poznat niti jedan razlog naveden u članku 24.#clanak24 ovoga Zakona koji bi je potaknuo da odbije odobrenje za rad, tada će Agencija obvezno izdati odobrenje. Odobrenje za rad mora se izdati u roku od 15 dana od primitka posljednjeg dokumenta i informacija pribavljenih u skladu s ovim člankom. Obavijest o odluci, bez odgađanja se dostavlja mirovinskom dru?tvu i Sredi?njem registru osiguranika.

Članak 28.

Ako je prije izdavanja odobrenja za rad mirovinsko dru?tvo predlo?ilo izmjenu dokumenata i informacija navedenih u članku 21.#clanak21 ovoga Zakona, potrebno je pribaviti odobrenje Agencije, osim ako je takva izmjena izvan kontrole mirovinskog dru?tva i ako je ono ulo?ilo razumne napore kako bi spriječilo tu izmjenu. Agencija će razmatrati takvu izmjenu u skladu s odredbama članka 22.#clanak22 ovoga Zakona.

Članak 29.

Agencija će odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za rad, ako utvrdi da:

1. zahtjev nije u skladu s uvjetima iz ovoga Zakona,

2. poslovanje i organizacija mirovinskog fonda ne bi bili u skladu s ovim Zakonom,

3. bilo koji od dokumenata podnesenih u skladu sa člankom 27.#clanak27 ovoga Zakona, sadr?i podatke iz kojih proizlazi ugro?avanje interesa članova mirovinskog fonda, odnosno koji ne ?tite na primjereni način interese članova mirovinskog fonda.

Članak 30.

(1) Ako Agencija odbije zahtjev za izdavanje odobrenja za rad, u rje?enju mora navesti razloge odbijanja.

(2) Protiv rje?enja Agencije o odbijanju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad, mirovinsko dru?tvo mo?e pokrenuti upravni spor.

Članak 31.

Agencija će oduzeti odobrenje za rad mirovinskom dru?tvu:

1. iz istih razloga zbog kojih mo?e odbiti zahtjev na temelju članka 24.#clanak24 stavka 2. ovoga Zakona,

2. zbog očite povrede odredbi ovoga Zakona,

3. ako broj članova mirovinskog fonda padne ispod utvrđenog minimuma du?e od ?est mjeseci.

Članak 32.

(1) Prije oduzimanja odobrenja, Agencija mora ponuditi mirovinskom dru?tvu mogućnost da ispravi nedostatak, osim ako ne smatra da bi to bilo protivno interesima članova fonda.

(2) O oduzimanju odobrenja za rad Agencija mora odmah obavijestiti mirovinsko dru?tvo i Sredi?nji registar osiguranika.

(3) Protiv rje?enja Agencije o oduzimanju odobrenja za rad mirovinsko dru?tvo mo?e pokrenuti upravni spor.

Članak 33.

(1) Danom dono?enja rje?enja o oduzimanju odobrenja za rad prema članku 31.#clanak31 ovoga Zakona Agencija privremeno preuzima obavljanje poslova upravljanja mirovinskim fondom.

(2) Kada rje?enje o oduzimanju odobrenja za rad postane pravomoćno, Agencija se u roku od tri dana javnim pozivom obraća postojećim mirovinskim dru?tvima koja upravljaju mirovinskim fondovima da u roku 15 dana podnesu ponudu za upravljanje mirovinskim fondom koji je pod privremenom upravom Agencije. Po isteku navedenog roka Agencija će u roku od sedam dana izabranom mirovinskom dru?tvu izdati dozvolu za upravljanje mirovinskim fondom.

(3) Mjerila za izbor najpovoljnijega mirovinskog dru?tva iz stavka 2. ovoga članka propisuje Agencija. Mjerilo za izbor najpovoljnijega mirovinskog dru?tva ne mo?e biti plaćanje pristojbe ili bilo koji drugi oblik naknade.

(4) Danom izdavanja dozvole za upravljanje, iz stavka 2. ovoga članka, novom mirovinskom dru?tvu, Agencija će raspustiti mirovinski fond.

(5) U razdoblju od godinu dana članovi preuzetoga mirovinskog fonda mogu pristupiti drugom mirovinskom fondu u koji će prenijeti ukupnu svoju imovinu. Za pristup drugom fondu ne plaća se naknada iz članka 43.#clanak43 stavka 2. ovoga Zakona.

(6) Ako na javni poziv iz stavka 2. ovoga članka niti jedno mirovinsko dru?tvo ne podnese ponudu, Agencija će članove mirovinskog fonda posebnim naputkom izvijestiti o potrebi njihovog izbora drugog mirovinskog fonda i odrediti rok u kojem trebaju pristupiti novom fondu. Članovi fonda koji u određenom roku ne izvr?e izbor, Sredi?nji registar osiguranika će rasporediti u novi fond, na način utvrđen propisima Agencije prema članku 40.#clanak40 stavku 7. ovoga Zakona.

GLAVA IV.

MIROVINSKI FONDOVI

Članak 34.

Mirovinski fondovi su:

1. obvezni mirovinski fond u kojem se obvezno osiguravaju na temelju individualne kapitalizirane ?tednje osiguranici osigurani prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju i drugog zakona,

2. dobrovoljni mirovinski fond u kojem se dobrovoljno osiguravaju osobe na temelju individualne kapitalizirane ?tednje, prema ovome Zakonu i statutu tog fonda

Članak 35.

(1) Mirovinski fond iz članka 34.#clanak34 ovoga Zakona jest fond posebne vrste, odnosno zasebna imovina bez pravne osobnosti koji se osniva radi prikupljanja novčanih sredstava uplaćivanjem doprinosa članova fonda i ulaganja tih sredstva sa ciljem povećanja vrijednosti imovine fonda radi osiguranja isplate mirovinskih davanja članovima toga fonda, u skladu s odredbama zakona.

(2) Mirovinski fond je u vlasni?tvu svojih članova čija se pojedinačna vlasnička prava određuju s obzirom na iznos sredstava na njihovom računu. U rokovima koje Agencija propi?e, Sredi?nji registar osiguranika će izdavati članovima mirovinskog fonda dokument o udjelu koji pokazuje broj obračunskih jedinica na osobnom računu, kako je određeno u glavi VI. ovoga Zakona. Dokument o udjelu je dokaz o vlasni?tvu u mirovinskom fondu.

Članak 36.

(1) Obvezni fond mora imati najmanje osamdeset tisuća članova.

(2) Dobrovoljni fond mora imati najmanje dvije tisuće članova.

(3) Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka, ne primjenjuju se u prve dvije godine nakon osnivanja mirovinskog fonda.

Članak 37.

(1) Mirovinskim fondom upravlja, na temelju statuta fonda i ovoga Zakona, mirovinsko dru?tvo.

(2) Imovina mirovinskog fonda mora se dr?ati odvojeno od imovine mirovinskog dru?tva.

Članak 38.

Registrirano ime obveznog fonda mora sadr?avati riječi "obvezni mirovinski fond", a registrirano ime dobrovoljnog fonda mora sadr?avati riječi "dobrovoljni mirovinski fond".

Članak 39.

(1) Mirovinski fond ima statut kojim se uređuje:

1. ime mirovinskog fonda,

2. temeljna načela i ograničenja ulaganja,

3. najveći dio imovine mirovinskog fonda koji se mo?e dr?ati u novčanim depozitima,

4. najmanji dio imovine mirovinskog fonda koji se mora dr?ati u novčanim depozitima,

5. osnovica za izračunavanje naknade mirovinskom dru?tvu i banci skrbniku koja će se platiti iz imovine mirovinskog fonda,

6. poslovna godina mirovinskog fonda, računovodstveni sustav, izvje?ćivanje o razvitku i portfelju mirovinskog fonda, te mjesto i način objavljivanja tih činjenica,

7. druga pitanja va?na za mirovinski fond.

(2) Statut odobrava Agencija, ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka.

GLAVA V.

ČLANSTVO I DOPRINOSI U OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 40.

(1) Osiguranici koji su obvezno osigurani prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i koji su mlađi od 40 godina, obvezno se osiguravaju na temelju individualne kapitalizirane ?tednje u obveznom fondu koji sami izaberu, te postaju članovi toga fonda.

(2) Osiguranici iz stavka 1. ovoga članka koji imaju 40 godina ili vi?e, a manje od 50 godina ?ivota, mogu se po svom izboru osigurati na temelju individualne kapitalizirane ?tednje u obveznom fondu kojeg sami izaberu, te postaju članovi toga fonda.

(3) Obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane ?tednje iz stavka 1. ovoga članka uspostavlja se danom uspostavljenoga obveznog mirovinskog osiguranja prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i od toga dana nastaje obveza izbora obveznog fonda.

(4) Doprinose za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane ?tednje plaćaju osiguranici iz stavka 1. i 2. ovoga članka, a za zaposlenike i njihovi poslodavci, a obveznici plaćanja doprinosa su svi obveznici utvrđeni Zakonom o mirovinskom osiguranju.

(5) Osiguranici iz stavka 2. ovoga članka imaju pravo pristupanja u izabrani obvezni fond u roku od ?est mjeseci od dana uspostavljanja njihovog obveznoga mirovinskog osiguranja prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

(6) Osiguranike iz stavka 1. ovoga članka koji nisu izvr?ili izbor obveznog fonda u roku od tri mjeseca od dana uspostavljanja njihovoga obveznoga mirovinskog osiguranja, Sredi?nji registar osiguranika iz članka 86.#clanak86 ovoga Zakona po slu?benoj će du?nosti rasporediti jednom od obveznih fondova, danom uspostavljanja njihovoga obveznoga mirovinskog osiguranja prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

(7) Raspored osiguranika fondovima prema stavku 6. ovoga članka obavit će se na način da se svakom fondu dodijeli razmjerni broj osoba, prema broju članova fonda.

(8) Agencija svojim propisima uređuje način rasporeda osiguranika, način obavje?ćivanja tih osoba o rasporedu, način osiguravanja doprinosa koje je potrebno plaćati prije zaka?njelog učlanjenja, način obavje?ćivanja o smrti člana fonda i ostala pitanja koja smatra potrebnim.

Članak 41.

(1) Izbor obveznog fonda obavlja se prijavom Sredi?njem registru osiguranika, na temelju koje se postaje članom toga fonda.

(2) Sredi?nji registar osiguranika jedan primjerak prijave iz stavka 1. ovoga članka proslijeđuje mirovinskom dru?tvu koje upravlja izabranim fondom, kako bi ono moglo unijeti izmjene u svoju evidenciju o članovima fonda.

(3) Sredi?nji registar osiguranika koristi isti oblik prijave o pristupanju fondu za sve slučajeve pristupanja članova fondu.

(4) Agencija svojim propisima utvrđuje obrazac prijave o članstvu koji će koristiti svi obvezni fondovi.

(5) Članstvo u obvezni fond ne mo?e se uskratiti, osim ako osoba koja podnosi zahtjev za članstvo ne ispunjava uvjete utvrđene ovim Zakonom.

(6) Osiguranik mo?e biti članom samo jednoga obveznog fonda u isto vrijeme i imati samo jedan račun u tom fondu.

Članak 42.

(1) Doprinosi u obvezni fond uplaćuju se po zakonom utvrđenoj stopi.

(2) Doprinosi se plaćaju preko Sredi?njeg registra osiguranika, na način utvrđen zakonom i propisima Agencije.

Članak 43.

(1) Ako član jednog obveznog fonda ("biv?i fond") pristupi drugom obveznom fondu ("novi fond"), obvezan je izvijestiti Sredi?nji registar osiguranika da ?eli pristupiti novom fondu, te mu dostaviti primjerak prijave o članstvu u novom fondu.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, biv?i fond obračunat će i odbiti od ukupnog iznosa na osobnom računu člana fonda naknadu za izlaz u iznosu od 5% u prvoj godini članstva, 2,5% u drugoj godini članstva, 1,25% u trećoj godini članstva, 0,62% u četvrtoj godini članstva i 0,31% u petoj godini članstva.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka u prvoj kalendarskoj godini od dana primjene ovoga Zakona svaki član obveznog fonda mo?e jedanput prijeći u drugi obvezni fond bez naknade. Za svaki sljedeći prelazak primjenjuju se odredbe stavka 2. ovoga članka.

Članak 44.

(1) Na dan mijenjanja članstva, iz biv?eg fonda u novi fond obavlja se prijenos računa člana mirovinskog fonda.

(2) Prijenos računa obuhvaća iznos koji je na računu člana na dan prethodne valorizacije od kojeg se oduzimaju svi odbici u skladu sa člankom 60.#clanak60 ovoga Zakona.

(3) Sredi?nji registar osiguranika izvje?ćuje novi fond o doprinosima koje je član uplatio biv?em fondu i o ostvarenim prinosima, o prijenosu uplate primljene u odnosu na tog člana i doprinosa uplaćenih od strane tog člana u fondove čiji je član prije bio.

(4) Agencija donosi propise o načinu prijenosa računa.

Članak 45.

Ako član obveznog fonda privremeno prestane uplaćivati doprinose u fond, on ostaje punopravni član fonda u kojeg je uplaćivao doprinose i ima sva prava kao i drugi članovi fonda, na temelju ovoga Zakona.

Članak 46.

(1) Član obveznog fonda će povući ukupna kapitalizirana sredstva sa svoga osobnog računa i prenijeti ih mirovinskom osiguravajućem dru?tvu kada ostvari pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

(2) Povlačenjem sredstava prema stavku 1. ovoga članka osiguraniku prestaje članstvo u obveznom fondu.

Članak 47.

(1) Ako kod člana obveznog fonda nastane invalidnost s pravom na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupna kapitalizirana sredstva koja su na osobnom računu člana obveznog fonda, obvezni fond će prenijeti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje koji će mu odrediti invalidsku mirovinu za ukupan mirovinski sta? prema odredbama članka 74. do 82. Zakona o mirovinskom osiguranju kao da je bio osiguran samo u sustavu obveznoga mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka neće se primijeniti, ako bi članu obveznog fonda na temelju ukupno kapitaliziranih sredstava do dana invalidnosti, mjesečna svota invalidske mirovine koja bi mu pripadala prema programu mirovinskoga osiguravajućeg dru?tva uvećana za iznos osnovne invalidske mirovine iz stavka 3. ovoga članka, iznosila vi?e od mjesečne svote invalidske mirovine određene primjenom stavka 1. ovoga članka. U tom slučaju sredstva sa računa člana obveznog fonda prenijet će se mirovinskom osiguravajućem dru?tvu koje on izabere i koje mu osigurava trajnu mjesečnu invalidsku mirovinu prema svome programu, u skladu s posebnim zakonom.

(3) U slučaju primjene stavka 2. ovoga članka, osiguraniku će se invalidska mirovina u sustavu obveznoga mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti odrediti kao osnovna mirovina primjenom članka 83. i 84. Zakona o mirovinskom osiguranju. Dio te invalidske mirovine koja pripada za pridodani sta?, određuje se primjenom članka 84. Zakona o mirovinskom osiguranju.

Članak 48.

(1) Ako član obveznog fonda umre prije ostvarivanja prava na mirovinu prema članku 46.#clanak46 ili 47.#clanak47 ovoga Zakona, a članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupno kapitalizirana sredstva sa računa toga člana, obvezni fond će prenijeti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje koji će odrediti obiteljsku mirovinu na temelju ukupnoga mirovinskog sta?a preminulog osiguranika prema odredbama članka 74. do 82. Zakona o mirovinskom osiguranju, kao da je preminuli osiguranik bio osiguran samo u sustavu obveznoga mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka neće se primijeniti ako bi članovima obitelji na temelju ukupnih kapitaliziranih sredstava preminuloga člana obveznog fonda, mjesečna svota obiteljske mirovine koja bi pripadala prema programu mirovinskog osiguravajućeg dru?tva uvećana za iznos osnovne obiteljske mirovine iz stavka 3. ovoga članka, iznosila vi?e od mjesečne svote obiteljske mirovine određene primjenom stavka 1. ovoga članka. U tom slučaju ukupna kapitalizirana sredstva sa računa preminulog člana obveznoga fonda prenijet će se mirovinskom osiguravajućem dru?tvu koje članovi obitelji izaberu, a koje im osigurava trajnu mjesečnu obiteljsku mirovinu prema svome programu, u skladu s posebnim zakonom.

(3) U slučaju primjene stavka 2. ovoga članka obiteljska mirovina u sustavu obveznoga mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti odredit će se od mirovine koja bi pripadala umrlome osiguraniku primjenom članka 83. i 84. Zakona o mirovinskom osiguranju. Dio obiteljske mirovine koja pripada za pridodani sta?, određuje se primjenom članka 84. Zakona o mirovinskom osiguranju.

Članak 49.

Ako član obveznog fonda umre, a članovi obitelji nemaju pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupno kapitalizirana sredstva na računu preminulog člana obveznog fonda predmet su nasljeđivanja prema Zakonu o nasljeđivanju.

GLAVA VI.

VOÐENJE OSOBNIH RAČUNA I VREDNOVANJE IMOVINE

Članak 50.

(1) Uplaćeni doprinosi u mirovinski fond i preneseni računi, knji?e se u korist osobnih računa na ime člana. Iznos koji je na računu člana obveznog fonda jest osobna imovina te osobe. Pravo na primitak bilo kojeg dijela koji stoji na računu ne mo?e se iskoristiti do umirovljenja i bit će podlo?no odredbama ovoga Zakona.

(2) Iznos koji stoji na računu člana obveznog fonda ne mo?e biti predmet ovrhe i ne mo?e biti dio stečajne mase člana fonda, kao niti stečajne mase banke skrbnika.

(3) Niti jedan iznos koji stoji na računu člana obveznog fonda ne mo?e se dati u zalog, niti prenijeti u korist ikoga drugoga osim člana fonda. Svaka takva radnja, ni?tavna je.

Članak 51.

(1) Uplaćeni doprinosi u mirovinski fond, kao i preneseni računi u fond, konvertirat će se u obračunske jedinice.

(2) Za potrebe vrednovanja, svaka obračunska jedinica predstavlja proporcionalni udjel u neto ukupnoj imovini mirovinskog fonda.

(3) Ukupna vrijednost svih obračunskih jedinica mirovinskog fonda uvijek će biti jednaka ukupnoj neto imovinskoj vrijednosti fonda, izračunatoj u skladu sa člankom 53.#clanak53 ovoga Zakona.

(4) Uplaćeni doprinosi i preneseni računi mogu se konvertirati u dijelove obračunskih jedinica i vrijednost imovine mirovinskog fonda i na računu člana mo?e se izraziti u takvim dijelovima.

(5) Imovinska vrijednost mirovinskog fonda i vrijednost obračunske jedinice određivat će se sukladno s načelima vrednovanja koja se primjenjuju na imovinu i obveze fonda.

(6) Agencija donosi pravila kojima se utvrđuje način vrednovanja imovine i obveza mirovinskog fonda.

Članak 52.

(1) Uplaćeni doprinosi i preneseni računi konvertiraju se u obračunske jedinice na određene datume (u daljnjem tekstu: datumi konverzije) u skladu s vrijedno?ću obračunskih jedinica na taj datum. Način određivanja datuma konverzije propisuje Agencija.

(2) Početnu vrijednost obračunske jedinice utvrđuje Agencija.

Članak 53.

(1) Neto imovinska vrijednost mirovinskog fonda izračunava se na svaki dan vrednovanja, u skladu sa člankom 55.#clanak55 ovoga Zakona i o tome se odmah izvje?ćuje Agencija.

(2) Svakog dana vrednovanja također se izračunava vrijednost obračunske jedinice.

(3) Izračune iz stavka 1. i 2. ovoga članka obavlja banka skrbnik, a revidira ih nezavisni revizor koji nije povezana osoba s mirovinskim fondom, mirovinskim dru?tvom ili bankom skrbnikom.

Članak 54.

(1) Mirovinsko dru?tvo koje upravlja mirovinskim fondom i koje je primalo doprinose najmanje 12 mjeseci na kraju zadnjeg mjeseca svakog tromjesečja odredit će prinos za posljednjih 12 mjeseci u skladu sa stavkom 2. ovoga članka. Prinos je obvezno odmah prijaviti Agenciji.

(2) Prinos mirovinskog fonda je postotna razlika između vrijednosti obračunske jedinice na zadnji radni dan zadnjeg mjeseca tekućeg tromjesečja i vrijednosti te jedinice na zadnji radni dan prije 12 mjeseci.

Članak 55.

(1) Agencija određuje dane vrednovanja za mirovinske fondove, a vrednovanje mora biti najmanje jednom mjesečno.

(2) Agencija će posebno propisati:

1. pravila koja se odnose na izračunavanje prinosa mirovinskog fonda, uključujući načela zaokru?ivanja tih vrijednosti,

2. datum kada je mirovinsko dru?tvo obvezno izvijestiti Agenciju o neto imovinskoj vrijednosti svoga fonda, vrijednosti obračunske jedinice, prinosu fonda kao i načinu takvog izvje?ćivanja.

Članak 56.

(1) Za svakih 10.000 članova iznad sto tisuća članova, mirovinsko dru?tvo mora povećati temeljni kapital za jamstveni polog od milijun kuna.

(2) Jamstveni polog mora se dr?ati na posebnom računu u banci skrbniku.

(3) Svako povećanje ili smanjenje jamstvenog pologa odobrava Agencija.

(4) Jamstveni polog iz stavka 1. ovoga članka usklađuje Agencija u prvom tromjesečju svake godine prema kretanju tro?kova ?ivota u prethodnoj godini.

Članak 57.

Nad sredstvima jamstvenog pologa ne mo?e se izvr?iti ovrha niti ta sredstva ulaze u stečajnu masu banke skrbnika.

Članak 58.

(1) Svakom članu obveznog mirovinskog fonda jamči se prinos u visini jedne trećine referentnog prinosa, utvrđenog od strane Agencije, a najvi?e do visine eskontne stope Hrvatske narodne banke, ukoliko je referentni prinos pozitivan u razdoblju od jedne kalendarske godine.

(2) Svakom članu obveznoga mirovinskog fonda jamči se prinos u visini trostrukoga referentnog prinosa utvrđenog od strane Agencije, ukoliko je referentni prinos negativan u razdoblju od jedne kalendarske godine.

(3) Ukoliko je prinos obveznoga mirovinskog fonda, po izračunu prema članku 54.#clanak54 ovoga Zakona manji od zajamčenog prinosa prema stavku 1. i 2. ovoga članka, na osobne račune članova fonda uplatit će se razlika do zajamčenog prinosa iz jamstvenog pologa, a ako to nije dovoljno iz temeljnog kapitala mirovinskog dru?tva do najvi?e 20% temeljnog kapitala dru?tva godi?nje, a preostali iznos iz dr?avnog proračuna.

Članak 59.

(1) Knjigovodstvo i računovodstvo mirovinskog dru?tva mora biti u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima.

(2) Agencija donosi pravilnik o vođenju knjigovodstva i računovodstva mirovinskih dru?tava.

GLAVA VII.

FINANCIRANJE DJELATNOSTI MIROVINSKOG DRU?TVA

Članak 60.

Radi pokrića tro?kova mirovinskog dru?tva mirovinsko dru?tvo mo?e zaračunati naknadu na sljedeći način:

1. odbitkom najvi?e 0,8% od uplaćenih doprinosa,

2. odbitkom najvi?e 0,8% godi?nje od ukupne imovine mirovinskog fonda u 2000. godini, a za svaku daljnju godinu najvi?i postotak propisuje Agencija, ali ne vi?i od navedenog postotka u prvoj godini. Izračun se obavlja za svaki dan vrednovanja imovine mirovinskog fonda, a naplativ je na način koji propisuje Agencija,

3. naplatom naknade za izlaz iz obveznog fonda, ukoliko se ne radi o izlasku nakon pet godina ulaganja u isti fond.

Članak 61.

(1) Za uspje?nost u poslovanju mirovinskom dru?tvu pripada 25% od godi?njega realnog prinosa po odbitku tro?kova koji se zaračunavaju imovini fonda.

(2) Od iznosa za uspje?nost u poslovanju iz stavka 1. ovoga članka iznos od 75% uplaćuje se u jamstveni polog na rok od tri godine.

Članak 62.

Sve tro?kove u svezi s transakcijama za stjecanje ili transfer imovine obveznog fonda snosi mirovinsko dru?tvo.

Članak 63.

Tro?kove poslovanja obveznog fonda koji se ne pokrivaju izravno iz njegove imovine, snosi mirovinsko dru?tvo.

GLAVA VIII.

MARKETING MIROVINSKIH FONDOVA

Članak 64.

(1) Mirovinsko dru?tvo ne smije ponuditi nikakve povlastice niti jednoj osobi u svrhu nagovaranja te osobe da se pridru?i određenom fondu ili da ostane njegov član.

(2) Mirovinsko dru?tvo ne smije ponuditi nikakve povlastice poslodavcu ili povezanoj osobi poslodavca u svrhu poticanja ili nagrađivanja toga poslodavca da nagovara ili zahtijeva od svojih zaposlenika da se pridru?e određenom fondu.

(3) Mirovinsko dru?tvo ne smije ponuditi nikakve popratne povlastice sindikatu ili drugom kolektivnom subjektu, odnosno povezanoj osobi takvog sindikata ili subjekta u svrhu poticanja ili nagrađivanja spomenutoga tijela da nagovara ili zahtijeva od svojih članova da se pridru?e određenom fondu.

(4) U smislu stavka 1. do 3. ovoga članka, povlastice su primjerice: novčane stimulacije, plaćanje naknade za prijevremeno otkazivanje drugih fondova ili poklanjanje materijalne imovine; izuzete su povlastice koje prirodno i izravno proizlaze iz članstva u fondu.

Članak 65.

(1) Subjekti iz stavka 3. ovoga članka ne smiju izra?avati nikakve tvrdnje, odnosno davati izjave, bilo usmeno, putem oglasa, drugog promid?benog materijala bilo u obliku informacija priopćenih članovima fonda, onima koji su stekli pravo da budu članovi fonda ili onima koji bi u budućnosti mogli steći to pravo, o obveznom fondu ili mirovinskom dru?tvu koje njime upravlja, a koje bi mogle stvoriti krivi ili la?ni dojam, te prenositi la?ne informacije.

(2) Subjekti iz stavka 3. ovoga članka ne smiju izra?avati nikakve tvrdnje, odnosno davati izjave ili predviđanja, koji se odnose na buduće ulagačke aktivnosti fonda, članovima fonda ili onima koji bi u budućnosti mogli steći pravo na to, osim putem davanja izjave u obliku i na način utvrđen propisima Agencije.

(3) Subjekti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka su:

1. mirovinsko dru?tvo,

2. povezana osoba u odnosu na subjekte navedene u točki 1. ovoga stavka,

3. agenti ili zaposlenici osoba navedenih u točkama 1. i 2. ovoga stavka.

(4) Oglas ili promid?beni materijal objavljen od strane ili u ime mirovinskog dru?tva, mora imati prethodnu suglasnost Agencije.

(5) Agencija će propisati ?to ne bi smjelo biti sadr?ano u informacijama navedenima u stavku 4. ovoga članka.

(6) Ako Agencija smatra da informacije iz stavka 4. ovoga članka jesu ili bi mogle navoditi na pogre?an zaključak, ona mo?e zabraniti njihovo objavljivanje ili priopćavanje te narediti da se u utvrđenom roku objavi ili priopći odgovarajući ispravak.

Članak 66.

(1) Mirovinsko dru?tvo koje putem osobnoga kontakta svoga zaposlenika, predstavnika ili agenta mirovinskog dru?tva, odnosno povezane osobe nagovori osobu da otka?e članstvo u jednom obveznom fondu i da postane članom obveznog fonda kojim upravlja to dru?tvo, mora dokazati da se u to vrijeme ravnao prvenstveno prema interesima te osobe.

(2) U stavku 1. ovoga članka "osobni kontakt" znači svaki sastanak, telefonski razgovor ili osobno naslovljeno dopisivanje između zaposlenika, predstavnika ili agenta mirovinskog dru?tva i dotične osobe, ili svake povezane osobe s dotičnom osobom.

Članak 67.

Agencija mo?e donijeti propise koji utvrđuju dodatne uvjete vezane za prodaju i marketing usluge obveznih mirovinskih fondova.

GLAVA IX.

ULAGANJE IMOVINE MIROVINSKIH FONDOVA

Članak 68.

(1) Imovina mirovinskog fonda se mo?e ulagati u skladu s odredbama ovoga Zakona sa svrhom povećanja ukupnoga prinosa od ulaganja isključivo u korist članova mirovinskog fonda uz uva?avanje sljedećih načela:

- sigurnosti ulaganja imovine mirovinskog fonda,

- raznolikosti ulaganja,

- odr?anja odgovarajuće likvidnosti.

(2) Nadzorni odbor mirovinskog dru?tva utvrđuje načela ulaganja koja su sastavni dio statuta mirovinskog fonda, sukladno s načelima iz stavka 1. ovoga članka i koja su u skladu sa zahtjevima Agencije.

(3) Načela ulaganja sadr?e osobito:

- način na koji će se udovoljiti odredbama iz stavka 1. ovoga članka,

- vrstu imovine u koju se imovina mirovinskog fonda mo?e ulagati,

- tijela mirovinskog dru?tva koja odlučuju o ulaganjima i izvr?enjima tih ulaganja kao i postupke za dono?enje takvih odluka,

- način izmjene načela ulaganja.

(4) Nadzorni odbor mirovinskog dru?tva redovito razmatra načela ulaganja i ako je potrebno obavlja izmjene.

Članak 69.

Imovina mirovinskog fonda mo?e se prema odredbama ovoga Zakona i propisima za ulaganja u inozemstvo, ulagati u sljedeće vrste imovine:

1. kratkoročne zapise i druge kratkoročne du?ničke vrijednosne papire izdane od strane Republike Hrvatske i Hrvatske narodne banke te kratkoročne bankovne depozite, na način utvrđen propisima Agencije,

2. dugoročne obveznice i druge dugoročne du?ničke vrijednosne papire izdane od strane Republike Hrvatske i Hrvatske narodne banke,

3. dugoročne obveznice i druge du?ničke vrijednosne papire izdane od strane jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave,

4. dugoročne obveznice ili druge dugoročne du?ničke vrijednosne papire, izdane od strane dioničkih dru?tava registriranih u Republici Hrvatskoj, kojima se trguje na Zagrebačkoj burzi ili na drugim organiziranim tr?i?tima kapitala u Republici Hrvatskoj, s tim da ti vrijednosni papiri udovoljavaju kriterijima Agencije,

5. dionice, izdane od strane dioničkih dru?tava registriranih u Republici Hrvatskoj i udjele u domaćim otvorenim investicijskim fondovima kojima se trguje u prvoj kotaciji na Zagrebačkoj burzi ili na drugim organiziranim tr?i?tima kapitala u Republici Hrvatskoj, s tim da ti vrijednosni papiri udovoljavaju kriterijima Agencije,

6. dugoročne obveznice ili druge dugoročne du?ničke vrijednosne papire izdane od strane drugih dr?ava, kojima se trguje na organiziranim tr?i?tima kapitala u zemljama OECD-a, s tim da ti vrijednosni papiri udovoljavaju kriterijima Agencije,

7. dugoročne obveznice ili druge dugoročne du?ničke vrijednosne papire izdane od strane inozemnih nedr?avnih subjekata, kojima se trguje na organiziranim tr?i?tima kapitala u zemljama OECD-a, ako ti vrijednosni papiri udovoljavaju kriterijima Agencije,

8. dionice, izdane od strane inozemnih dioničkih dru?tava, kojima se trguje na organiziranim tr?i?tima kapitala u zemljama OECD-a, ako ti vrijednosni papiri udovoljavaju kriterijima Agencije,

9. dionice i udjele domaćih zatvorenih ili stranih zatvorenih ili otvorenih investicijskih fondova, vodeći računa da ti fondovi prije svega ula?u u vrijednosne papire zemalja OECD-a,

10. bilo koji drugi oblik ulaganja utvrđen propisima Agencije osim ulaganja iz članka 72.#clanak72 ovoga Zakona.

Članak 70.

Propisom Agencije će se potanko urediti ograničenja i smjernice za ulaganja mirovinskih fondova.

Članak 71.

Na ulaganja određene vrste imovine iz članka 69.#clanak69 stavka 1. točke 1. do 10. ovoga Zakona, primjenjuju se sljedeća ograničenja:

1. vi?e od 15% imovine mirovinskog fonda ne mo?e se ulagati u imovinu izvan Republike Hrvatske,

2. u slučaju imovine iz članka 69.#clanak69 točke 1. ovoga Zakona, ne mo?e se ulagati vi?e od 5% imovine mirovinskog fonda,

3. najmanje 50% imovine mirovinskog fonda mora se ulagati u imovinu iz članka 69.#clanak69 točke 2. ovoga Zakona,

4. u slučaju imovine iz članka 69.#clanak69 točke 3., 4. i 5. ovoga Zakona, ne mo?e se ulagati vi?e od 30% imovine mirovinskog fonda u pojedinu vrstu te imovine,

5. u slučaju imovine iz članka 69.#clanak69 točke 6. ovoga Zakona, ne mo?e se ulagati vi?e od 15% imovine mirovinskog fonda,

6. u slučaju imovine iz članka 69.#clanak69 točke 7. i 8. ovoga Zakona, ne mo?e se ulagati vi?e od 10% imovine mirovinskog fonda u pojedinu vrstu te imovine,

7. u slučaju imovine iz članka 69.#clanak69 točke 9. ovoga Zakona, ne mo?e se ulagati vi?e od 5% imovine mirovinskog fonda,

8. najvi?e 5% imovine mirovinskog fonda mo?e biti ulo?eno u vrijednosne papire jednog izdavatelja ili ukupno u vrijednosne papire dvaju ili vi?e izdavatelja koji su povezane osobe, osim imovine iz članka 69.#clanak69 točke 2. i 3. ovoga Zakona,

9. ako ukupna ulaganja u investicijske fondove prema?uju 5% imovine mirovinskog fonda, tada ukupna naknada koju naplaćuju investicijski fondovi i ne smije prelaziti 0,4% vrijednosti uloga.

Članak 72.

Imovina mirovinskog fonda ne mo?e biti ulo?ena u:

1. dionice, obveznice i ostale vrijednosne papire koji ne kotiraju na burzi ili se njima ne trguje na organiziranim tr?i?tima,

2. imovinu koja je po zakonu neotuđiva,

3. materijalnu imovinu kojom se ne trguje na organiziranim trzi?tima i čija se vrijednost ne mo?e sa sigurno?ću utvrditi uključujući, primjerice antikvitete, umjetnička djela i motorna vozila,

4. nekretnine,

5. dionice, obveznice ili ostale vrijednosne papire izdane od:

- bilo kojeg dioničara mirovinskog dru?tva,

- banke skrbnika mirovinskog fonda,

- bilo koje osobe koja je povezana osoba s osobama navedenima u podstavcima 1. i 2. ove točke,

6. opcije i terminske poslove,

7. drugu imovinu koju odredi Agencija.

Članak 73.

(1) U slučaju odstupanja od ograničenja propisanih u članku 69.#clanak69 do 72.#clanak72 ovoga Zakona, zbog sljedećih razloga:

- promjene trzi?nih cijena koje predstavljaju osnovicu za procjenu vrijednosti imovine i obveza mirovinskog fonda,

- promjene tečaja,

- promjene organizacijskih ili ekonomskih odnosa među subjektima u koje je ulagana imovina mirovinskog fonda,

- bilo kojih drugih okolnosti izvan neposredne kontrole mirovinskog dru?tva,

mirovinsko dru?tvo tada ima obvezu poduzeti mjere da se aktivnosti ulaganja imovine mirovinskog fonda usklade sa zakonskim odredbama.

(2) Usklađivanje aktivnosti ulaganja sa zakonskim odredbama mora se provesti najkasnije u roku od ?est mjeseci od dana povrede odredbi ili od dana kada se procjenom imovine mirovinskog fonda ustanovi postojanje povrede, ovisno o tome ?to se pojavi ranije.

(3) Na zahtjev mirovinskog dru?tva podnesenog najkasnije trideset dana od dana povrede ili potvrde postojanja povrede, Agencija mo?e produ?iti rok iz stavka 2. ovoga članka na 12 mjeseci, ukoliko je to potrebno radi za?tite interesa članova fonda.

Članak 74.

Mirovinskom dru?tvu je zabranjeno:

1. prodavanje imovine mirovinskog fonda:

- članovima uprave i nadzornog odbora mirovinskog dru?tva,

- banci skrbniku koja skrbi o imovini mirovinskog fonda,

- bilo kojoj drugoj osobi koja je povezana osoba s navedenim pravnim ili fizičkim osobama.

2. kupovanje imovine od bilo koje pravne ili fizičke osobe navedene u točki 1. ovoga članka,

3. davanje kredita ili jamstva bilo kojoj pravnoj ili fizičkoj osobi navedenoj u točki 1. ovoga članka.

Članak 75.

(1) Mirovinsko dru?tvo mo?e prenijeti ovlast upravljanja imovinom mirovinskog fonda koja se nalazi izvan Republike Hrvatske upravitelju ili upraviteljima koji su, prema propisima dr?ave u kojoj se nalazi imovina, ovla?teni upravljati tuđim vrijednosnim papirima na temelju odobrenja i koji imaju licencu Agencije za bavljenje takvim aktivnostima.

(2) Mirovinsko dru?tvo na temelju odluke nadzornog odbora, sukladno stavku 1. ovoga članka, odabrat će upravitelja koji će upravljati dijelom ili cjelokupnom inozemnom imovinom mirovinskog fonda, na osnovi va?ećeg ugovora s mirovinskim dru?tvom i prema izjavi o investicijskim načelima koja se nalaze u statutu mirovinskog fonda.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, mirovinsko dru?tvo će utvrditi uvjete pod kojima prenosi ovlast upravljanja inozemnom imovinom.

(4) Mirovinsko dru?tvo će izvijestiti Agenciju o svakoj promjeni upravitelja.

(5) Mirovinsko dru?tvo ne mo?e prenositi ovlast za dono?enje odluka koje se odnose na investicijsku strategiju mirovinskog fonda u Republici Hrvatskoj, niti odgovornost za po?tivanje izjave o investicijskim načelima.

Članak 76.

(1) Mirovinsko dru?tvo mo?e pozajmljivati novac samo na tr?i?tu novca.

(2) Ukupan iznos pozajmljenog novca od strane mirovinskog dru?tva niti u jednom trenutku ne mo?e biti veći od postotne vrijednosti imovine mirovinskog fonda koju propi?e Agencija.

(3) Ugovor ili drugo utanačenje iz stavka 1. ovoga članka koji se odnosi na pozajmicu izvan tr?i?ta novca, ni?tavan je.

Članak 77.

Agencija propisuje način, rokove i obavje?ćivanje o procjeni imovine mirovinskog fonda.

Članak 78.

Agencija mo?e propisati dodatna investicijska ograničenja s ciljem za?tite interesa članova mirovinskog fonda.

GLAVA X.

BANKA SKRBNIK

Članak 79.

(1) Mirovinsko dru?tvo du?no je izabrati jednu banku skrbnika kojoj će povjeriti imovinu mirovinskog fonda i sa kojom će sklopiti ugovor o čuvanju imovine.

(2) Banka skrbnik ne smije biti povezana niti s jednim mirovinskim dru?tvom ili mirovinskim osiguravajućim dru?tvom.

(3) Izbor banke skrbnika i promjenu te banke mora odobriti Agencija.

Članak 80.

(1) Poslovi banke skrbnika nad imovinom mirovinskog fonda su:

1. poslovi pohrane i čuvanja imovine mirovinskog fonda na posebnom računu,

2. utvrđivanje vrijednosti imovine mirovinskog fonda i izvje?ćivanje Agencije, mirovinskog dru?tva i Sredi?njeg registra osiguranika o provedenom postupku utvrđivanja te vrijednosti, kao i o vrijednosti imovine mirovinskog fonda te o stanju na posebnom računu,

3. izvje?ćivanje javnosti o vrijednosti obračunske jedinice putem dnevnih novina najmanje jednom mjesečno,

4. izvje?ćivanje o isplati dividende, isplati kupona ili dospijeću ostalih instrumenata na naplatu,

5. obavje?ćivanje o godi?njim skup?tinama dioničara i pravima vezanim uz imovinu mirovinskih fondova kao i izvr?enje naloga mirovinskog dru?tva u svezi ostvarivanja tih prava,

6. pru?anje usluga glasanja na godi?njim skup?tinama dioničara,

7. ostale usluge koje se odnose na imovinu mirovinskog fonda, ugovorene između mirovinskog dru?tva i banke skrbnika.

(2) Agencija mo?e propisati i posebna pravila za obavljanje poslova banke skrbnika nad imovinom mirovinskih fondova.

(3) Banka skrbnik mo?e, uz prethodnu suglasnost Agencije, dio svojih poslova povjeriti nekom drugom pravnom subjektu, čime se ne isključuje odgovornost banke skrbnika.

(4) Banka skrbnik mo?e obavljati poslove za vi?e mirovinskih fondova, pod uvjetom da su imovina, djelatnost i evidencija svakog fonda potpuno odvojeni, kako međusobno, tako i od banke skrbnika.

(5) Banka skrbnik mora imati posebnu unutarnju ustrojstvenu jedinicu koja će obavljati poslove skrbni?tva.

(6) Uvjete i odgovarajuću stručnost djelatnika koji obavljaju poslove skrbni?tva utvrdit će i nadzirati Agencija.

Članak 81.

(1) Imovina mirovinskog fonda vodi se u banci skrbniku na posebnom računu.

(2) Imovina mirovinskog fonda na posebnom računu kod banke skrbnika mo?e se koristiti samo za izvr?enje naloga od strane mirovinskog dru?tva.

(3) Banka skrbnik je du?na povjerenu imovinu mirovinskog fonda dr?ati odvojeno od vlastitih sredstava, kao i od sredstava drugih klijenata.

Članak 82.

(1) U slučaju da se ugovor između mirovinskog dru?tva i banke skrbnika ?eli raskinuti, pisana obavijest se treba dostaviti najmanje ?est mjeseci ranije, osim u slučajevima određenima u članku 83.#clanak83 ovoga Zakona. Stranka koja daje obavijest o raskidu ugovora odmah će o istom i njenim razlozima obavijestiti Agenciju.

(2) Novu banku skrbnika mirovinsko dru?tvo mo?e izabrati samo uz prethodno pisano odobrenje Agencije, a za njegovo dobivanje mirovinsko dru?tvo dostavit će Agenciji informacije o predlo?enoj banci skrbniku.

(3) Promjena banke skrbnika obavit će se tako da se odr?i neprekinuto obavljanje poslova banke skrbnika u odnosu na imovinu fonda.

(4) U slučaju raskida ugovora, biv?a banka skrbnik će imovinu mirovinskog fonda koju je čuvala kao i svu dokumentaciju koja se odnosi na obavljanje njezinih poslova predati novoj banci skrbniku u roku od 30 dana od dana raskida ugovora.

Članak 83.

(1) U slučaju pokretanja postupka stečaja ili likvidacije nad bankom skrbnikom, mirovinsko dru?tvo će:

1. odmah dostaviti obavijest banci skrbniku o raskidu ugovora i o tome obavijestiti Agenciju,

2. odmah izabrati novu banku skrbnika i zatra?iti odgovarajuće odobrenje od Agencije.

(2) Ako mirovinsko dru?tvo ne poduzme mjere iz stavka 1. ovoga članka, Agencija će odrediti promjenu banke skrbnika, pri čemu se odgovarajuće primjenjuje članak 82.#clanak82 stavak 3. i 4. ovoga Zakona.

(3) Agencija mo?e narediti mirovinskom dru?tvu promjenu banke skrbnika ukoliko je financijska ili organizacijska struktura banke bitno oslabila, čime predstavlja potencijalnu prijetnju sigurnosti imovine mirovinskog fonda.

(4) Hrvatska narodna banka obavijestit će Agenciju o svakom slučaju koji bi prema kriterijima Hrvatske narodne banke mogao uzrokovati bitno slabljenje financijske ili organizacijske strukture banke skrbnika.

(5) Banka skrbnik će odmah obavijestiti Agenciju o svemu ?to smatra propustom u poslovanju mirovinskog dru?tva ili o propustu koji bi mogao predstavljati povredu zakona, propisa Agencije ili statuta mirovinskog fonda ili predstavljati prijetnju interesima bilo kojeg člana mirovinskog fonda.

Članak 84.

Imovina mirovinskog fonda povjerena na čuvanje banci skrbniku prema odredbama ovoga Zakona ne mo?e biti predmetom ovrhe vezane za obveze banke skrbnika, a niti dijelom njezine stečajne mase.

Članak 85.

(1) Banka skrbnik obvezna je obavljati poslove za koje je ovla?tena na temelju ugovora s mirovinskim dru?tvom i to s pozorno?ću savjesnog gospodarstvenika.

(2) Za poslove skrbni?tva iz članka 80.#clanak80 ovoga Zakona banka skrbnik ima pravo na naknadu od 0,1% godi?nje od ukupne imovine mirovinskog fonda u 2000. godini, a za svaku daljnju godinu najvi?i postotak propisuje Agencija, ali ne vi?e od navedenog postotka u prvoj godini.

(3) Banka skrbnik odgovara mirovinskom dru?tvu za pričinjenu ?tetu, ako ne obavlja ili nepravilno obavlja poslove navedene u ugovoru iz članka 79.#clanak79 stavka 1. ovoga Zakona.

GLAVA XI.

SREDI?NJI REGISTAR OSIGURANIKA

Članak 86.

(1) Sredi?nji registar osiguranika obavlja:

- poslove prikupljanja doprinosa od članova mirovinskih fondova,

- poslove vođenja evidencije o osobnim računima članova mirovinskih fondova,

- poslove izvr?avanja naloga članova o prijenosu doprinosa, prijenosu računa i prijenosu imovine,

- kontrolu plaćanja doprinosa,

- prikuplja mjesečnu dokumentaciju od poslodavaca o uplaćenim doprinosima za pojedine članove,

- izvje?ćuje članove fonda o stanju sredstava na njihovim računima,

- izvje?ćuje mirovinska dru?tva o strukturi njihovih članova,

- druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom.

(2) Radi kontrole pravilnosti obračuna i plaćanja doprinosa Sredi?nji registar osiguranika ima pravo kontrolirati poslovne knjige, financijsku dokumentaciju i druge evidencije obveznika plaćanja doprinosa.

(3) Sredi?nji registar osiguranika surađuje s bankama skrbnicima, Zavodom za platni promet, Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje i drugim tijelima kako bi se osiguralo efikasno prikupljanje doprinosa i izvje?ćivanje.

(4) Sredi?nji registar osiguranika je ustanova koja se osniva uredbom Vlade Republike Hrvatske.

(5) Sredstva za rad Sredi?njeg registra osiguranika osigurat će se iz dr?avnog proračuna, iz uloga drugih osnivača, te iz drugih izvora.

Članak 87.

(1) Sredi?nji registar osiguranika će najmanje jednom godi?nje dostaviti svakom članu obveznog fonda pisanu informaciju o imovini koja se nalazi na njegovom računu, o datumima uplate doprinosa i virmanskih uplata koje je član imao u odgovarajućem razdoblju.

(2) Na zahtjev člana fonda, Sredi?nji registar osiguranika će dostaviti tom članu obavijest o novčanoj vrijednosti imovine na njegovom računu. Registar mo?e zaračunati naknadu za takve obavijesti koje ne proizlaze iz stavka 1. ovoga članka, ali ona ne mo?e biti veća od tro?ka izrade ove obavijesti.

GLAVA XII.

OBVEZE IZVJE?ĆIVANJA I PRIOPĆAVANJA O OBVEZAMA

Članak 88.

(1) Mirovinsko dru?tvo će najkasnije do 31. o?ujka svake godine izdati informativni prospekt mirovinskog fonda s informacijama do 31. prosinca prethodne godine.

(2) Informativni prospekt mirovinskog fonda sadr?ava osobito:

1. podatke o mirovinskom fondu,

2. podatke o mirovinskom dru?tvu,

3. podatke o banci skrbniku,

4. informacije iz članka 89.#clanak89 ovoga Zakona,

5. druge informacije prema propisima Agencije.

(3) Pod podacima o mirovinskom fondu u smislu stavka 2. točke 1. ovoga članka podrazumijevaju se sljedeći podaci:

1. ime fonda,

2. datum osnivanja fonda,

3. podatke o načinu obračunavanja naknada za mirovinsko dru?tvo i banku skrbnika,

4. portfelj fonda.

(4) Pod podacima o mirovinskom dru?tvu u smislu stavka 2. točke 2. ovoga članka podrazumijevaju se sljedeći podaci:

1. tvrtka, pravni oblik, sjedi?te mirovinskog dru?tva i mjesto uprave ako ono nije isto kao sjedi?te mirovinskog dru?tva,

2. ime i du?nosti članova uprave i nadzornog odbora mirovinskog dru?tva,

3. pobli?e određivanje odgovornosti kod dono?enja investicijskih odluka,

4. visina temeljnog kapitala mirovinskog dru?tva te imena i adrese dioničara, odnosno vlasnika udjela i veličina njihovog udjela,

5. podaci o revizoru mirovinskog dru?tva,

6. godi?nja financijska izvje?ća mirovinskog dru?tva revidirana od strane ovla?tenog revizora,

7. načela i strategija ulaganja.

(5) Pod podacima o banci skrbniku u smislu stavka 2. točke 3. ovoga članka podrazumijevaju se sljedeći podaci:

1. tvrtka banke skrbnika, pravni oblik, sjedi?te i mjesto uprave ako ono nije isto kao i sjedi?te banke skrbnika,

2. djelatnost banke skrbnika,

3. visina temeljnog kapitala banke skrbnika.

(6) Informacije se objavljuju u obliku bro?ure i u najmanje dva dnevna lista koja se prodaju na teritoriju cijele Republike Hrvatske.

(7) Oblik izvje?ća utvrđuje se propisima Agencije.

(8) Mirovinsko dru?tvo će informativni prospekt dati na uvid svakoj osobi koja zatra?i članstvo u fondu kojim to dru?tvo upravlja.

(9) Mirovinsko dru?tvo će svoj informativni prospekt dostaviti svakom članu mirovinskog fonda na njegov zahtjev.

Članak 89.

(1) Najmanje jednom godi?nje mirovinsko dru?tvo će Sredi?njem registru osiguranika dostavljati informacije o vrijednosti imovine fonda investirane u određene vrste imovine, uključujući i podatke o izdavateljima određenih vrijednosnih papira, na zadnji dan procjene zadnjeg mjeseca svakoga jednogodi?njeg razdoblja.

(2) Obveza dostave podataka o izdavateljima određenih vrijednosnih papira primjenjuje se samo na investicije koje iznose najmanje 1% vrijednosti imovine fonda.

(3) Mirovinsko dru?tvo obvezno je objaviti svoja tromjesečna financijska izvje?ća u jednim dnevnim novinama.

Članak 90.

(1) Mirovinsko dru?tvo obvezno je podnositi Agenciji sljedeće informacije:

1. godi?nje izvje?će o aktivi i pasivi, prihodima i rashodima, koje je revidirala revizorska tvrtka i potpisao ovla?teni javni revizor,

2. zavr?ni račun s računom dobiti ili gubitka,

3. o podacima o prodaji i novostečenoj imovini mirovinskog fonda uključujući naziv imovine, dan transakcije, cijenu po kojoj je transakcija izvr?ena i brokera,

4. o brokerskoj naknadi, naknadi banci skrbniku i drugim pitanjima koja propisuje Agencija,

5. o dioničarima, odnosno vlasnicima udjela mirovinskog dru?tva, s njihovim imenima i adresama,

6. o imenima i naknadi isplaćenoj članovima uprave i nadzornog odbora i plaćama zaposlenika u mirovinskom dru?tvu.

7. o informativnom prospektu iz članka 88.#clanak88 ovoga Zakona;

8. druge informacije na tra?enje Agencije.

(2) Informacije iz stavka 1. ovoga članka dostavit će se najmanje jednom godi?nje, a i u kraćim rokovima, prema propisima Agencije. Agencija utvrđuje rokove za dostavljanje takvih informacija i oblik u kojem će se one izdavati.

GLAVA XIII.

NADZOR NAD POSLOVANJEM MIROVINSKIH DRU?TAVA I MIROVINSKIH FONDOVA

Članak 91.

(1) Za obavljanje nadzora nad poslovanjem mirovinskih dru?tava i mirovinskih fondova osniva se Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja.

(2) Agencija ima svojstvo pravne osobe.

(3) Sjedi?te Agencije je u Zagrebu.

(4) U obavljanju poslova utvrđenih ovim Zakonom, Agencija je samostalna i odgovara Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom dr?avnom saboru

Članak 92.

(1) Osnovna zadaća Agencije je ?tititi interese članova mirovinskih fondova i sudionika u dobrovoljnim mirovinskim programima.

(2) U obavljanju svojih zadaća Agencija osobito:

1. donosi propise o provedbi ovoga Zakona, kad je za to ovla?tena,

2. odobrava i oduzima autorizaciju mirovinskom dru?tvu,

3. odobrava i oduzima odobrenje za rad mirovinskom dru?tvu,

4. provodi nadzor nad poslovanjem mirovinskih dru?tava, mirovinskih fondova i Sredi?njeg registra osiguranika, i to osobito: nad financijskim poslovanjem mirovinskih dru?tava, svim aktivnostima dru?tava u svezi s pridr?avanjem investicijskih limita prema ovome Zakonu, postupkom ulaganja u inozemstvo u suradnji s Hrvatskom narodnom bankom, postupkom registracije članova obveznih mirovinskih fondova te postupkom prelaska članova iz jednog u drugi obvezni fond, prijenosom doprinosa u obvezne mirovinske fondove na osobne račune članova obveznog fonda, prijenosom sredstava s osobnog računa u fondu na račun mirovinskog osiguravajućeg dru?tva izabranog od strane osiguranika, aktuarskim proračunima i njihovoj primjeni prigodom utvrđivanja mirovinskih davanja u mirovinskim osiguravajućim dru?tvima, postupkom i tro?kovima ogla?avanja, dobrovoljnim mirovinskim fondom u svezi s ponuđenim programima i vezama s dobrovoljnim mirovinskim osiguravajućim dru?tvom,

5. promiče, organizira i potiče razvoj mirovinskih fondova u Republici Hrvatskoj,

6. razvija svijest o ciljevima i načelima poslovanja mirovinskih dru?tava i fondova,

7. vodi knjige i registre u skladu s odredbama ovoga Zakona,

8. daje poticaje za izmjene zakona, koje se odnose na mirovinska dru?tva i fondove,

9. obavlja druge aktivnosti predviđene ovim Zakonom.

(3) U obavljanju poslova iz svoje nadle?nosti iz stavka 2. točke 1. do 4. ovoga članka, Agencija ima javne ovlasti.

(4) Akti iz stavka 2. točke 1. do 3. ovoga članka objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 93.

(1) Agencija mo?e bez ograničenja pregledavati poslovne knjige i dokumentaciju mirovinskih dru?tava i Sredi?njeg registra osiguranika, koji se odnose na njihovo poslovanje.

(2) Ako Agencija ustanovi nepravilnosti u poslovanju ili vođenju poslovnih knjiga, donijet će rje?enje kojim će nalo?iti da se utvrđene nepravilnosti isprave u primjerenom roku.

(3) Mirovinsko dru?tvo je obvezno u roku navedenom u rje?enju iz stavka 2. ovoga članka ukloniti nepravilnosti i dostaviti izvje?će Agenciji o uklanjanju nedostataka s prilo?enim dokazima da su nedostaci uklonjeni ili nepravilnosti ispravljene. Agencija mo?e mirovinskom dru?tvu oduzeti odobrenje za rad ako mirovinsko dru?tvo u roku iz rje?enja ne ukloni nedostatke i nepravilnosti.

(4) Ako Agencija u provedbi nadzora utvrdi da u poslovanju mirovinskog dru?tva i u upravljanju mirovinskim fondom postoje radnje ili djela koja su ka?njiva po zakonu, ravnatelj Agencije ili osoba koju on ovlasti podnijet će prijavu nadle?nom dr?avnom tijelu.

Članak 94.

(1) Mirovinsko dru?tvo je obvezno izvijestiti Agenciju o:

1. promjeni tvrtke, sjedi?ta, statuta ili dru?tvenog ugovora,

2. promjeni imena mirovinskog fonda,

3. dioničaru, odnosno članu dru?tva za kojega sazna da posjeduje vi?e od 5% dionica, odnosno vlasničkih udjela u dru?tvu,

4. svakoj promjeni temeljnog kapitala mirovinskog dru?tva,

5. odluci mirovinskog dru?tva o prestanku njegova djelovanja.

(2) Izvje?će iz stavka 1. ovoga članka mirovinsko dru?tvo mora uputiti Agenciji najkasnije u roku od osam dana od dana nastale promjene.

Članak 95.

(1) Upravni odbor Agencije donosi statut kojeg potvrđuje Hrvatski dr?avni sabor, donosi godi?nji program rada Agencije i prati njegovo izvr?avanje, potvrđuje izvje?ća koja Agencija podnosi Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom dr?avnom saboru; odlučuje o autorizaciji rada mirovinskog dru?tva i izdaje odobrenja za rad obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova te odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim ovim Zakonom i statutom Agencije.

(2) Agencija statutom uređuje svoje unutarnje ustrojstvo i poslovanje.

Članak 96.

(1) Upravni odbor Agencije ima sedam članova koje na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenuje i razrje?uje Hrvatski dr?avni sabor.

(2) Za člana upravnog odbora mo?e biti imenovan hrvatski dr?avljanin koji ima visoku stručnu spremu s iskustvom relevantnim za mirovinska dru?tva na području ekonomije, računovodstva, investiranja, poslovnog upravljanja, aktuarske znanosti ili prava.

(3) Mandat članova upravnog odbora traje sedam godina. Članovi upravnog odbora mogu biti ponovno imenovani. Članovi upravnog odbora mogu biti razrije?eni i prije isteka mandata.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka u prvom mandatu konstituiranja upravnog odbora tri člana se imenuju na tri godine, dva na pet godina i dva na sedam godina.

(5) Ako neki od članova upravnog odbora prestane obna?ati du?nost prije isteka mandata, na njegovo mjesto imenuje se osoba do isteka mandata člana kojeg zamjenjuje.

Članak 97.

(1) Radom Agencije rukovodi ravnatelj kojeg na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenuje i razrje?uje Hrvatski dr?avni sabor.

(2) Ravnatelj Agencije imenuje se na sedam godina i mo?e biti ponovno imenovan.

(3) Na ravnatelja Agencije odnose se odredbe Zakona o obvezama i pravima dr?avnih du?nosnika.

Članak 98.

Ravnatelj predstavlja i zastupa Agenciju i odgovara za njezin rad te u sklopu prava i du?nosti utvrđenih ovim Zakonom organizira i osigurava zakonito i učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga Agencije, predla?e upravnom odboru dono?enje akata iz njegove nadle?nosti i izvr?ava odluke upravnog odbora, te obavlja druge poslove koji su mu ovim Zakonom, statutom ili drugim aktom Agencije stavljeni u nadle?nost.

Članak 99.

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske Hrvatski dr?avni sabor mo?e razrije?iti ravnatelja Agencije ili člana upravnog odbora u slučaju:

- ako sam zatra?i razrje?enje,

- pravomoćne presude za kazneno djelo,

- neispunjenja uvjeta iz članka 96.#clanak96 ovoga Zakona,

- u slučaju da ne postupa po propisima ili općim aktima Agencije, ili ako ravnatelj neosnovano ne izvr?ava odluke upravnog odbora ili postupa protivno njima,

- da ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Agenciji veću ?tetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje du?nosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Agencije.

Članak 100.

(1) Agencija ima svoju stručnu slu?bu.

(2) Na zaposlene u stručnoj slu?bi Agencije primjenjuju se opći propisi o radu.

Članak 101.

(1) Ravnatelj Agencije i članovi upravnog odbora za vrijeme trajanja mandata kao i zaposlenici stručne slu?be Agencije, ne smiju:

1. prihvatiti nikakvu naknadu, polo?aj ili zaposlenje, te pru?ati usluge ili imati dionice, u odnosu na:

- mirovinsko dru?tvo ili mirovinski fond kojim ono upravlja,

- upravitelja sredstvima određenog fonda,

- banku skrbnika određenog fonda,

- bilo koju povezanu osobu naprijed navedenih subjekata.

2. biti izabran ili imenovan na du?nost u tijelima dr?avne vlasti, jedinicama lokalne uprave i samouprave, jedinicama lokalne samouprave, niti se kandidirati na kakvu du?nost.

(2) Ograničenja iz stavka 1. točke 1. ovoga članka primjenjuju se na ravnatelja i članove upravnog odbora Agencije u razdoblju od dvije godine nakon prestanka du?nosti u Agenciji.

Članak 102.

Agencija je obvezna do 30. lipnja za prethodnu godinu Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskome dr?avnom saboru podnijeti izvje?će o mirovinskim tr?i?tima u Republici Hrvatskoj s podacima o tr?i?tu, ocjenu djelovanja zakonodavstva o mirovinskim fondovima, ocjenu poslovanja Agencije i sva druga pitanja koja se odnose na mirovinske fondove ili dobrovoljne mirovinske programe u Republici Hrvatskoj.

Članak 103.

(1) Proračun Agencije svake godine utvrđuje Agencija, a odobrava Vlada Republike Hrvatske.

(2) Proračun Agencije obuhvaća sredstva iz dr?avnog proračuna i vlastite prihode od pristojbi koje Agencija naplaćuje za pru?ene usluge na temelju odobrenja Vlade Republike Hrvatske.

GLAVA XIV.

ISPLATA MIROVINA

Članak 104.

(1) Ostvarivanjem prava na mirovinu, iznos na računu člana obveznoga mirovinskog fonda prenijet će se u mirovinsko osiguravajuće dru?tvo po izboru člana koje će članu do?ivotno isplaćivati mirovinu u skladu s prenesenim sredstvima ?to će biti određeno posebnim zakonom.

(2) Ostvarivanjem prava na mirovinu, iznos na računu člana dobrovoljnog mirovinskog fonda prenijet će se u mirovinsko osiguravajuće dru?tvo po izboru člana koje će članu isplaćivati do?ivotno ili privremeno mirovinsko davanje, u skladu s posebnim mirovinskim programom.

(3) Osnivanje i poslovanje mirovinskih osiguravajućih dru?tava uredit će se posebnim zakonom.

GLAVA XV.

DOBROVOLJNI MIROVINSKI FONDOVI
I PROGRAMI

Članak 105.

(1) U ovoj glavi utvrđuju se načela koja se odnose na dobrovoljne mirovinske fondove i dobrovoljne mirovinske programe.

(2) Dobrovoljni mirovinski programi ostvaruju se članstvom u dobrovoljnim mirovinskim fondovima kojima upravljaju dobrovoljna mirovinska dru?tva.

(3) Na osnivanje i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova i dobrovoljnih mirovinskih dru?tava primjenjuju se odredbe ovoga Zakona, osim odredbi koje se izričito odnose na obvezne mirovinske fondove i obvezna mirovinska dru?tva.

(4) Dobrovoljne mirovinske programe izrađuju i nude ovla?tena mirovinska osiguravajuća dru?tva, u skladu sa zakonom.

(5) Dobrovoljni mirovinski fond mo?e biti fond otvorene naravi, u kojem slučaju prihvaća zahtjeve za članstvo od bilo koje osobe koja ima prebivali?te u Republici Hrvatskoj i koja je punoljetna, te koja prihvaća dobrovoljni mirovinski program.

(6) Dobrovoljni mirovinski fond mo?e biti i zatvorene naravi, te osnovan za potrebe određenih poslodavaca i sindikata, njime mora upravljati dobrovoljno mirovinsko dru?tvo te mora nuditi jedan ili vi?e dobrovoljnih mirovinskih programa, u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(7) Jedan dobrovoljni mirovinski fond mo?e organizirati dobrovoljni mirovinski program jednog ili vi?e mirovinskih osiguravajućih dru?tava.

Članak 106.

Dobrovoljni mirovinski fond organizira mirovinski program tako da na osobne račune članova prikuplja doprinose kojima do aktiviranja mirovinskog programa za svakog člana upravlja dobrovoljno mirovinsko dru?tvo.

Članak 107.

(1) Mirovinski program koji proizlazi iz članstva u dobrovoljnom mirovinskom fondu mo?e se ostvariti najranije s 50 godina ?ivota.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, mirovinska davanja mogu se ostvariti u slučaju smrti ili invalidnosti i ranije, pod uvjetima propisanima određenim mirovinskim programom.

Članak 108.

(1) Mirovinsko osiguravajuće dru?tvo, dobrovoljno mirovinsko dru?tvo ili pokrovitelj dobrovoljnog mirovinskog fonda mo?e osnovati dobrovoljni mirovinski fond.

(2) Dobrovoljnim mirovinskim fondom upravlja dobrovoljno mirovinsko dru?tvo u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(3) Kada je dobrovoljni mirovinski fond osnovan kao zatvoreni mirovinski fond, on mo?e prihvatiti zahtjeve za članstvo samo od osoba koje su:

- zaposlenici poslodavca koji je pokrovitelj dobrovoljnog mirovinskog fonda,

- članovi sindikata koji je pokrovitelj dobrovoljnog mirovinskog fonda.

Članak 109.

(1) Osoba pristupa dobrovoljnom mirovinskom programu sklapanjem ugovora s odabranim dobrovoljnim mirovinskim fondom.

(2) Članstvo u dobrovoljnom mirovinskom fondu uspostavlja se otvaranjem osobnog računa u dobrovoljnom mirovinskom fondu.

(3) Članstvom u dobrovoljnom mirovinskom fondu uspostavlja se obveza plaćanja doprinosa u taj fond.

(4) Ako član dobrovoljnog mirovinskog fonda privremeno prestane uplaćivati doprinose za određeni mirovinski program, i dalje ostaje član toga fonda.

Članak 110.

(1)  Član se mo?e povući iz članstva u dobrovoljnom mirovinskom fondu u skladu s prihvaćenim dobrovoljnim mirovinskim programom i uz plaćanje naknade za prekid članstva u tom fondu.

(2) Član se mo?e povući iz dobrovoljnog fonda pod pokroviteljstvom u slučaju prestanka va?enja uvjeta za članstvo u tom fondu, u skladu s odredbom članka 108.#clanak108 stavka 3. ovoga Zakona.

Članak 111.

Osoba mo?e istodobno biti član jednog ili vi?e dobrovoljnih mirovinskih fondova.

Članak 112.

Dobrovoljni mirovinski program pod pokroviteljstvom poslodavaca ne smije biti u suprotnosti s kolektivnim ugovorom između poslodavaca i sindikata.

Članak 113.

(1) Pristup u dobrovoljni mirovinski fond pod pokroviteljstvom poslodavaca ne smije biti ograničen na određenu osobu, nego mora biti ponuđen svim zaposlenicima tog poslodavca ili posebnoj stručnoj kategoriji zaposlenika.

(2) Pristupanje mirovinskom programu ne mo?e biti uvjet za zapo?ljavanje ili članstvo u sindikatu niti se bez pisanog odobrenja zaposlenika mo?e odbijati doprinos od plaće za taj program.

Članak 114.

Poslodavac odnosno sindikat koji je pokrovitelj mirovinskoga programa ograničit će članstvo u tom programu na zaposlenike, biv?e zaposlenike i članove obitelji koji mogu koristiti program u slučaju smrti člana.

Članak 115.

(1) Svaki mirovinski program odobrava Agencija usporedno s izdavanjem odobrenja za rad dobrovoljnom mirovinskom dru?tvu. Agencija će propisati pravila za svaku vrstu mirovinskog programa, te potvrditi pravila i dopune pravila svakoga dobrovoljnoga mirovinskog programa.

(2) Pravila mirovinskog programa moraju se predočiti osobama prije stjecanja članstva u pripadajućem fondu, a o dopunama pravila članove se mora izvijestiti u roku od osam dana.

(3) Dopunama pravila ne smije se izazvati sumnja u sadr?aj postojećih pravila mirovinskog programa, posebice glede iznosa koji članovi imaju na svojim računima ili na ponuđena mirovinska davanja dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u sklopu ponuđenoga programa.

Članak 116.

(1) Za članove dobrovoljnog mirovinskog fonda odobravaju se dobrovoljnom mirovinskom dru?tvu poticajna sredstva iz dr?avnog proračuna na osnovi dokumentiranih podataka o prikupljenim doprinosima u prethodnoj kalendarskoj godini.

(2) Poticajna sredstva iznose 25% od uplaćenog doprinosa pojedinog člana fonda u prethodnoj kalendarskoj godini, ali najvi?e do uloga 5.000,00 kuna po članu fonda tijekom jedne kalendarske godine.

Članak 117.

(1) Dobrovoljno mirovinsko dru?tvo je du?no najkasnije do 1. listopada tekuće godine izraditi i Ministarstvu financija podnijeti obrazlo?eni plan zahtjeva za dodjelu poticajnih sredstava u sljedećoj kalendarskoj godini.

(2) Plan zahtjeva za dodjelu poticajnih sredstava izrađuje se na temelju prikupljenih doprinosa članova fonda u prvih osam mjeseci tekuće godine i procjene pritjecanja doprinosa do kraja tekuće godine.

Članak 118.

(1) Dobrovoljno mirovinsko dru?tvo du?no je do 1. o?ujka tekuće godine podnijeti Ministarstvu financija skupno za sve članove dobrovoljnog mirovinskog fonda pisani zahtjev za isplatu poticajnih sredstava u toj godini.

(2) Ministarstvo financija du?no je u roku od mjesec dana od dana podnijetog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka isplatiti dobrovoljnom mirovinskom dru?tvu jednu četvrtinu ukupnog godi?njeg iznosa poticajnih sredstava. Preostale tri četvrtine doznačit će tromjesečno u jednakim iznosima tijekom godine.

(3) Dobrovoljno mirovinsko dru?tvo du?no je primljeni iznos poticajnih sredstava evidentirati u svojim poslovnim knjigama i upisati ga na osobne račune članova dobrovoljnog mirovinskog fonda u roku od mesec dana od primitka svake četvrtine iznosa.

Članak 119.

(1) U zahtjevu iz članka 118.#clanak118 ovoga Zakona dobrovoljno mirovinsko dru?tvo du?no je navesti:

1. broj članova dobrovoljnog mirovinskog fonda za koje se postavlja zahtjev za odobrenje poticajnih sredstava,

2. ukupni iznos prikupljenih doprinosa u prethodnoj godini;

3. broj članova dobrovoljnog mirovinskog fonda koji su u prethodnoj godini sklopili ugovor s dobrovoljnim mirovinskim fondom,

4. broj članova dobrovoljnog mirovinskog fonda kojima je u prethodnoj godini prestalo članstvo u tom fondu.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dobrovoljno mirovinsko dru?tvo je du?no prilo?iti popis članova fonda (ime i prezime i jedinstveni matični broj građana), te iznos na osobnom računu i iznos odobrenih im poticajnih sredstava sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine.

(3) Ministarstvo financija mo?e, ukoliko smatra da je zahtjev za dodjelu poticajnih sredstava nepotpun, netočan ili izaziva sumnju u vjerodostojnost i istinitost navedenih podataka, zatra?iti od mirovinskog dru?tva da mu u određenom roku dostavi dodatne obavijesti i dokaze.

Članak 120.

Poticajna sredstva vode se na osobnom računu člana dobrovoljnoga mirovinskog fonda na način da se u svakom trenutku mo?e utvrditi njihov iznos i ona predstavljaju osobnu imovinu člana fonda kojom upravlja dobrovoljno mirovinsko dru?tvo te čine sastavni dio osobnog računa člana dobrovoljnoga mirovinskog fonda.

Članak 121.

Poticajna sredstva odobrit će se za članstvo u samo jednom dobrovoljnom mirovinskom fondu.

GLAVA XVI

KAZNENE ODREDBE

Članak 122.

(1) Mirovinsko dru?tvo čini prekr?aj:

1. ako se bavi drugom djelatno?ću, osim djelatnosti iz članka 6.#clanak6 ovoga Zakona,

2. ako imenuje člana uprave ili nadzornog odbora protivno članku 14.#clanak14 i 15.#clanak15 ovoga Zakona,

3. ako kupi dionice, odobri zajam, pru?i jamstvo, odnosno sklopi ugovor o zajmu ili kreditu protivno članku 17.#clanak17 ovoga Zakona,

4. ako započne upravljati mirovinskim fondom prije izdavanja odobrenja za rad iz članka 27.#clanak27 ovoga Zakona,

5. ako zaračuna naknadu protivno članku 60.#clanak60 i 61.#clanak61 ovoga Zakona,

6. ako ponudi povlastice, izrazi tvrdnje ili izjave, objavi oglas ili promid?beni materijal te koristi osobne kontakte protivno odredbama članka 64.#clanak64 do 66.#clanak66 ovoga Zakona,

7. ako proda ili kupi imovinu, odnosno dade kredit ili garanciju protivno članku 74.#clanak74 ovoga Zakona,

8. ako pozajmi novac izvan tr?i?ta novca protivno članku 76.#clanak76 ovoga Zakona.

9. ako ne udovolji obvezi izvje?ćivanja Agencije, prema članku 90.#clanak90 ovoga Zakona,

10. ako ne izvijesti Agenciju o promjenama u dru?tvu prema članku 94.#clanak94 ovoga Zakona,

11. ako ne obavijesti članove fonda o pravilima mirovinskih programa u skladu s odredbom članka 115.#clanak115 stavka 2. ovoga Zakona.

12. ako povlači poticajna sredstva suprotno odredbama članka 116.#clanak116 ovoga Zakona,

13. ako ne podnese ili nepravodobno podnese plan zahtjeva, odnosno zahtjev za poticajna sredstva, ili zahtjev podnese na osnovi netočnih ili nepotpunih podataka (članak 117., 118. i 119.),

14. ako primljeni iznos poticajnih sredstava ne evidentira na osobne račune članova dobrovoljnoga mirovinskog fonda u roku i na način propisan člankom 118.#clanak118 stavkom 3. ovoga Zakona,

15. ako poticajna sredstva ne vodi na osobnim računima članova dobrovoljnoga mirovinskog fonda ili ako na njih ne obračunava prinos (članak 120.),

16. ako omogući kori?tenje poticajnih sredstava suprotno odredbama članka 121.#clanak121 ovoga Zakona.

(2) Za prekr?aj iz stavka 1. ovoga članka, mirovinskom dru?tvu izriče se novčana kazna u svoti od 20.000,00 do 100.000,00 kuna.

(3) Za prekr?aj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba (član uprave ili direktor) novčanom kaznom u svoti od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.

(4) U slučaju ponovljenog prekr?aja iz stavka 1. točke 1., 3., 8., 9. i 10. ovoga članka izreći će se kazna oduzimanja odobrenja za rad mirovinskom dru?tvu (članak 32.).

(5) Uz kaznu iz stavka 1. točke 2. ovoga članka odnosnoj osobi izriče se mjera zabrane obavljanja du?nosti člana uprave ili nadzornog odbora.

(6) Odgovorne osobe u mirovinskom dru?tvu (član uprave ili direktor) ne mogu biti osobe koje su osuđene zbog prekr?aja iz stavka 1. ovoga članka, i to dvije godine od dana izvr?enja kazne.

Članak 123.

Pravna osoba koja se neovla?teno poslu?i imenom iz članka 5.#clanak5 ovoga Zakona kaznit će se novčanom kaznom u svoti od 1.000,00 do 10.000,00 kuna, a odgovorna osoba te pravne osobe novčanom kaznom u svoti od 2.000,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 124.

Biv?a banka skrbnik koja u roku iz članka 82.#clanak82 stavka 4. ovoga Zakona ne preda imovinu i dokumentaciju mirovinskog fonda novoj banci, kaznit će se novčanom kaznom u svoti od 10.000,00 do 100.000,00 kuna, a odgovorna osoba u banci novčanom kaznom u svoti od 1.000,00 do 10.000,00 kuna.

GLAVA XVII

PRIJELAZNE I ZAVR?NE ODREDBE

Članak 125.

(1) Osiguranici koji su 1. srpnja 2000. obvezno osigurani prema odredbama članka 10. do 16. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98) i koji su mlađi od 40 godina obvezno su osigurani na temelju individualne kapitalizirane ?tednje u obveznom mirovinskom fondu kojeg sami izaberu i postaju članovi toga fonda.

(2) Osiguranike iz stavka 1. ovoga članka koji nisu izabrali obvezni mirovinski fond do 30. rujna 2000. Sredi?nji registar iz članka 86.#clanak86 ovoga Zakona po slu?benoj će du?nosti rasporediti jednom od obveznih mirovinskih fondova te ovi osiguranici postaju članovi toga fonda od 1. srpnja 2000.

(3) Raspored osiguranika fondovima prema stavku 2. ovoga članka, obavit će se u skladu s odredbama članka 40.#clanak40 stavka 7. i 8. ovoga Zakona.

Članak 126.

(1) Osiguranici koji su 1. srpnja 2000. obvezno osigurani, prema odredbama članka 10. do 16. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98) i koji imaju 40 godina ili vi?e, a manje od 50 godina ?ivota, mogu se po svom izboru osigurati na temelju individualne kapitalizirane ?tednje u obveznom mirovinskom fondu kojeg sami izaberu i postaju članovi toga fonda.

(2) Osiguranici iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo pristupanja u izabrani obvezni mirovinski fond do 31. prosinca 2000.

Članak 127.

(1) Hrvatski dr?avni sabor će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, imenovati upravni odbor i ravnatelja Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja.

(2) Upravni odbor Agencije će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti statut i dostaviti ga na potvrdu Hrvatskom dr?avnom saboru.

(3) Agencija će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti propise o provedbi ovoga Zakona, kada je za to ovla?tena ovim Zakonom.

Članak 128.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti akt o osnivanju Sredi?njeg registra osiguranika.

Članak 129.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka od 40. do 63. i članka 104.#clanak104 ovoga Zakona, koje stupaju na snagu 1. srpnja 2000.

Klasa: 402-09/98-03/05
Zagreb, 7. svibnja 1999.

ZASTUPNIČKI DOM

HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

Potpredsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga dr?avnog sabora
Vladimir ?eks, dipl. iur., v. r.
zatvori
Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !