Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima – (“Narodne novine”, br. XX/99, XX/00, XX/03, XX/04, XX/05 – čl. 25. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, XX/07, XX/10, XX/11, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
63 30.6.2000 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

1380

 

Na temelju članka 89.L68688 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 27. lipnja 2000.

Broj: 01-081-00-2312/2
Zagreb, 29. lipnja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić,
v. r.

ZAKON

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U Zakonu o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovimaL68683 (»Narodne novine«, br. 49/99.) u članku 95. stavku 1. člancima 96., 98., 99. i 101. riječi: »Upravni odbor« u različitim padežima zamjenjuje se riječju: »Savjet« u odgovarajućim padežima.

Članak 2.

U članku 95. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Savjet Agencije o poslovima iz svojeg djelokruga odlučuje na sjedniciama.

(3) U upravljanju poslovima Agencije Savjet odlučuje dvotrećinskom većinom glasova svih članova.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Članak 3.

Članak 96. mijenja se i glasi:

»(1) Tijela Agencije su Savjet Agencije i ravnatelj Agencije.

(2) Savjet Agencije ima jedanaest članova koje na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenuje i razrješuje Hrvatski državni sabor.

(3) Savjet Agencije čine ravnatelj Agencije, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja po svom položaju, te sedam članova iz redova nezavisnih stručnjaka.

(4) Savjet Agencije ima predsjednika kojeg biraju članovi Savjeta Agencije između nezavisnih stručnjaka.

(5) Za svoj rad Savjet Agencije i svaki njegov član odgovorni su Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom državnom saboru.

(6) Za člana Savjeta Agencije može biti imenovan hrvatski državljanin koji ima visoku stručnu spremu s iskustvom relevantnim za mirovinska društva na području ekonomije, računovodstva, investiranja, poslovnog upravljanja, aktuarske znanosti ili prava.

(7) Mandat članova Savjeta Agencije iz redova nezavisnih stručnjaka traje pet godina. Članovi Savjeta Agencije mogu biti ponovno imenovani. Članovi Savjeta Agencije mogu biti razriješeni i prije isteka mandata.

(8) Ako neki od članova Savjeta Agencije prestane obnašati dužnost prije isteka mandata, na njegovo mjesto imenuje se osoba do isteka mandata člana kojeg zamjenjuje.«

Članak 4.

U članku 97. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) Ravnatelj Agencije ima zamjenika ravnatelja i dva pomoćnika ravnatelja.

(3) Zamjenika i pomoćnike ravnatelje imenuje i razrješuje Hrvatski državni sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

(4) Ravnatelj Agencije, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja obavljaju poslove u Agenciji profesionalno.«

Dosadašnji stavak 2. koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ravnatelj Agencije, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja imenuju se na sedam godina i mogu biti ponovno imenovani.«

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Na ravnatelja Agencije, zamjenika ravnatelja i pomoćnike ravnatelja odnose se odredbe Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika.«

Članak 5.

U članku 99. u uvodnoj rečenici iza riječi: »ravnatelja« stavlja se zarez i dodaju riječi: »zamjenika ravnatelja i pomoćnika ravnatelja«, a iza riječi: »ili« dodaje se riječ: »drugog«.

U podstavcima 4. i 5. iza riječi: »ravnatelj« stavlja se zarez i dodaju riječi: »zamjenik ravnatelja i pomoćnik ravnatelja«.

Članak 6.

U članku 101. stavku 1. iza riječi: »ravnatelj« stavlja se zarez i dodaju riječi: »zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja«, a riječ: »članovi« zamjenjuje se riječima: »drugi članovi«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ograničenje iz stavka 1. točke 1. ovoga članka primjenjuju se na ravnatelja, zamjenika ravnatelja i pomoćnika ravnatelja Agencije i druge članove Savjeta Agencije u razdoblju od jedne godine nakon prestanka obnašanja dužnosti u Agenciji.«

Članak 7.

U članku 125. stavku 1. riječi: »1. srpnja 2000.« zamjenjuju se riječima: »1. siječnja 2002.«.

U stavku 2. riječi: »30. rujna 2000.« zamjenjuju se riječima: »31. ožujka 2002.«, a riječi: »1. srpnja 2000.« zamjenjuju se riječima: »1. siječnja 2002.«.

Članak 8.

U članku 126. stavku »1. riječi: »1. srpnja 2000.« zamjenjuju ser riječima: »1. siječnja 2002.«.

U stavku 2. riječi: »31. prosinca 2000.« zamjenjuju se riječima »30. lipnja 2002.«.

Članak 9.

(1) Hrvatski državni sabor će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, imenovati ravnatelja, zamjenika ravnatelja, pomoćnika ravnatelja Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja i Savjet Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja.

(2) Danom imenovanja ravnatelja, zamjenika ravnatelja, pomoćnika ravnatelja Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja i članova Savjeta Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja iz stavka 1. ovoga članka prestaje dužnost ravnatelja Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja i članova Upravnog odbora te Agencije koji su imenovani na temelju odredbi članka 96.L68684 i 97.L68685 Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 49/99.).

(3) Savjet Agnecije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja će u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti statut i dostaviti ga na potvrdu Hrvatskom državnom saboru.

(4) Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti propise o provedbi Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovimaL68687 (»Narodne novine«, br. 49/99.) kada je za to ovlaštena tim Zakonom.

Članak 10.

U članku 129. riječi: »1. srpnja 2000.« zamjenjuju se riječima »1. siječnja 2002.«

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. srpnja 2000.

Klasa: 402-09/00-01/01
Zagreb, 27. lipnja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.
zatvori
Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !