Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima – (“Narodne novine”, br. XX/99, XX/00, XX/03, XX/04, XX/05 – čl. 25. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, XX/07, XX/10, XX/11, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
177 15.12.2004 Zakon o izmjenama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Hrvatski sabor

3075

Na temelju članka 88.L112292 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 3. prosinca 2004. godine.

Broj: 01-081-04-3752/2
Zagreb, 10. prosinca 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U Zakonu o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovimaL112291 (»Narodne novine«, br. 49/99., 63/00. i 103/03.) članak 42. mijenja se i glasi:

»(1) Doprinos za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje uplaćuje se po zakonom utvrđenoj stopi.

(2) Prikupljena sredstva doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje Središnji registar osiguranika raspoređuje u obvezne mirovinske fondove.

(3) Način raspoređivanja sredstava doprinosa utvrđuje se zakonom i propisom Agencije.«

Članak 2.

U članku 86. stavku 1. podstavak 4. briše se.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 2., 3. i 4.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2005.

Klasa: 402-09/04-01/05.

Zagreb, 3. prosinca 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !