Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske – (“Narodne novine”, br. XX/95, XX/06, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
57 24.5.2006 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

1355

Na temelju članka 88.L298254 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODLIKOVANJIMA I PRIZNANJIMA REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 18. svibnja 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/13
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 24. svibnja 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODLIKOVANJIMA I PRIZNANJIMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o odlikovanjima i priznanjima Republike HrvatskeL298253 (»Narodne novine«, br. 20/95.) u članku 1. iza riječi: »osobama« dodaju se riječi: »te postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova«.

Članak 2.

U članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Hrvatski sabor dodjeljuje odlikovanja i priznanja predsjedniku Republike Hrvatske.«

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:
»Odlikovanja i priznanja dodjeljuju se hrvatskim i stranim državljanima i pravnim osobama te postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova:
1. za zasluge i doprinose u uspostavljanju, održavanju i promicanju samostalne, neovisne i suverene Republike Hrvatske,
2. za zasluge i doprinose u oživotvorenju hrvatske državotvorne ideje, za razvitak i izgradnju Republike Hrvatske te za doprinose na određenom području ili djelatnosti,
3. za iznimnu hrabrost i junački čin u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u posebnim okolnostima u miru te za izniman doprinos u stvaranju ratne strategije i vojne doktrine, zasluge u izgradnji Oružanih snaga i osobite uspjehe u vođenju i zapovijedanju postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova.«

Članak 4.

U članku 8. točka 3. mijenja se i glasi:
»3. vojnim zapovjednicima Oružanih snaga Republike Hrvatske za izniman doprinos u stvaranju ratne strategije i vojne doktrine, zasluge u izgradnji Oružanih snaga te za osobite uspjehe u vođenju i zapovijedanju postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske.«

Članak 5.

U članku 12. iza riječi: »državljanima« dodaju se riječi: »te postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova«.

Članak 6.

U članku 13. iza riječi: »državljanima« dodaju se riječi: »te postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova«.

Članak 7.

Članak 14. mijenja se i glasi:
»Red bana Jelačića dodjeljuje se dužnosnicima, časnicima i zapovjednicima postrojbi za iznimno uspješno zapovijedanje postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske, za osobite vojne zasluge u njihovom ustroju i razvitku te postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske.«

Članak 8.

U članku 20. iza riječi: »državljanima« dodaju se riječi: »te postrojbama i drugim ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova«.

Članak 9.

Članak 23. mijenja se i glasi:
»Spomenica domovinske zahvalnosti dodjeljuje se hrvatskim državljanima za časnu i uzornu službu.«

Članak 10.

U članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Poticaj za dodjelu odlikovanja i priznanja mogu podnositi: Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, ministarstva i druga tijela državne vlasti, diplomatska, konzularna i druga predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu, političke stranke, vjerske zajednice, udruge građana i druge pravne osobe.«

Članak 11.

Članak 29. mijenja se i glasi:
»O prijedlogu za dodjelu odlikovanja ili priznanja stranom državljaninu pribavit će se mišljenje tijela za dodjelu odlikovanja i priznanja u njegovoj državi putem središnjeg tijela državne uprave nadležnog za vanjske poslove u Republici Hrvatskoj.«

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 060-01/06-01/02
Zagreb, 18. svibnja 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !