Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske – (“Narodne novine”, br. XX/95, XX/06, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
141 27.12.2006 Zakon o dopunama Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

3192

Na temelju članka 88.L322075 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ODLIKOVANJIMA I PRIZNANJIMA REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/99
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 19. prosinca 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O ODLIKOVANJIMAI PRIZNANJIMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o odlikovanjima i priznanjima Republike HrvatskeL322074 (»Narodne novine«, br. 20/95. i 57/06.) iza članka 4. dodaje se članak 4.a koji glasi:

»Članak 4.a

Zbog zaštite digniteta Domovinskog rata, za sudjelovanje ili drugi doprinos u Domovinskom ratu mogu se dodjeljivati samo odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske utvrđena ovim Zakonom i po postupku koji je njime propisan.«

Članak 2.

Iza članka 38. i glave VIII. Prijelazne i završne odredbe dodaje se članak 38.a koji glasi:

»Članak 38.a

Odredba članka 4.a ovoga Zakona ne odnosi se na odlikovanja i priznanja koja, za sudjelovanje ili drugi doprinos u Domovinskom ratu, na temelju drugih propisa, dodjeljuju Predsjednik Republike Hrvatske i Hrvatski sabor.«

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 060-01/06-01/04
Zagreb, 15. prosinca 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !