Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o osiguranju depozita – ("Narodne novine", br. XX/04, XX/08, XX/09, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
153 21.12.2009 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita

HRVATSKI SABOR

3753

Na temelju članka 88.L489278 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU DEPOZITA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. prosinca 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/221

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 17. prosinca 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU DEPOZITA

Članak 1.

U Zakonu o osiguranju depozitaL489277 (»Narodne novine«, br. 177/04. i 119/08.) u članku 2. stavak 3. briše se.

U stavku 4. koji postaje stavak 3. riječi: »i 3.« brišu se.

Članak 2.

U članku 3. stavku 3. riječi: »prethodnoga stavka« zamjenjuju se riječima: »stavka 2. ovoga članka«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. riječi: »21 dan« zamjenjuju se riječima: »5 radnih dana« a riječi: »kreditnoj instituciji i« brišu se.

U stavku 2. riječi: »tri mjeseca« zamjenjuju se riječima: »20 radnih dana«, a riječi: »dva puta produžiti taj rok, svaki put za dodatna tri mjeseca« zamjenjuju se riječima: »produžiti taj rok za dodatnih 10 radnih dana«.

U stavku 6. iza riječi: »za obeštećenjem« dodaje se riječ: »najkasnije«.

U stavku 7. riječi: »30 dana » zamjenjuju se riječima: »7 radnih dana«.

Članak 4.

Članak 7. briše se.

Članak 5.

U članku 8. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Ako se podružnica kreditne institucije iz stavka 1. ovoga članka želi uključiti u sustav osiguranja depozita sukladno odredbama ovoga Zakona, njezino uključivanje započinje uplatom premije za uključivanje u sustav osiguranja iz stavka 4. ovoga članka.«

Članak 6.

U članku 9. stavku 1. riječ: »građana« zamjenjuje se riječima: »za obračun premije«, a brojka: »0,10%« zamjenjuje se brojkom: »0,08%«.

U stavku 4. riječi: »banka, štedna banka ili stambena štedionica« zamjenjuju se riječima: »kreditna institucija«.

Članak 7.

U članku 17. stavku 2. točki 2. riječi: »osigurane štednje« zamjenjuju se riječima: »osiguranih depozita«.

Članak 8.

U naslovu iznad članka 18. riječ: »građana« briše se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2010. osim odredbi članka 3. i 5. ovoga Zakona koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 450-08/09-01/02

Zagreb, 11. prosinca 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o osiguranju depozita –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !