Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o osiguranju sredstava za dovršetak izgradnje Nacionalne i sveučilišne biblioteke ("Narodne novine", br. XX/90)
označi tražene riječi printaj stranicu
18 30.04.1990 Zakon o osiguranju sredstava za dovršetak izgradnje Nacionalne i sveučilišne biblioteke

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o osiguranju sredstava za dovršetak izgradnje Nacionalne i sveučilišne biblioteke

Proglašava se Zakon o osiguranju sredstava za dovršetak izgradnje Nacionalne i sveučilišne biblioteke koji je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 25. travnja 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-01/35

Urbroj : 71-90-1

Zagreb, 27. travnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske

Ivo Latin, v. r.


ZAKON

o osiguranju sredstava za dovršetak izgradnje Nacionalne i sveučilišne biblioteke

Član 1.

Poduzeća i organizacije udruženog rada sa sjedištem na teritoriju Socijalističke Republike Hrvatske u razdoblju od 1. siječnja 1991. do 31. prosinca 1992. godilie izdvajaju iz dohotka sredstva po stopi od 0,18% i udružuju ih radi dovršetka izgradnje Nacionalne i sveučilišne biblioteke.

Dohodak iz stava 1. ovoga člana čini ostvareni dohodak umanjen za dio dohotka ostvaren poslovanjem u inozemstvu, za dio dohotka koji pripada stranoj osobi po osnovi njezina ulaganja u domaću pravnu osobu i za dio dohotka koji pripada drugom poduzeću ili organizaciji u zajedničkom dohotku.

Sredstva iz stava 1. ovoga člana uplaćuju se u mjesečnim akontacijama na račun "Udružena sredstava za izgradnju Nacionalne i sveučilišne biblioteke".

Član 2.

Poduzeća i organizacije udruženog rada obračunavaju sredstva iz člana 1.#clanak1 ovoga zakona tromjesečno, prema ostvarenom dohotku utvrđenom periodičnim obračunom, a konačni obračun sredstava obavlja se na osnovi ostvarenog dohotka utvrđenog završnim računom.

Ako poduzeće ili organizacija udruženog rada u toku godine uplati manji iznos od iznosa utvrđenog završnim računom, razliku uplaćuje prilikom predaje završnog računa Službi društvenog knjigovodstva.

Ako poduzeća ili organizacije udruženog rada u toku godine uplate veći iznos od iznosa utvrđenog završnim računom, Služba društvenog knjigovodstva na njihov će zahtjev, u roku od 15 dana od dana njegovog podnošenja. vratiti iznos više uplaćenih sredstava na teret računa iz stava 3. člana 1.#clanak1 ovoga zakona.

Član 3.

Služba društvenog knjigovodstva nadzire zakonitost obračuna, uplate i trošenja sredstava koja se izdvajaju i udružuju na temelju ovoga zakona.

Član 4.

Poduzeća i organizacije udruženog rada koje udružuju sredstva na temelju ovoga zakona imaju pravo, kada se ona izgradi. koristiti kulturne, obrazovne, znanstvene, tehnološke i privredne publikacije, informacije i podatke te ostale usluge i proizvode Nacionalne i sveučilišne biblioteke, kao suvremenog bibliotečno-informacijskog centra. Poduzeća i organizacije udruženog rada u ostvarivanju prava iz stava 1. ovoga člana mogu od Nacionalne i sveučilišne biblioteke zahtijevati da im pribavlja, selekcionira i dostavlja znanstvene, tehnološke, poslovne i druge odgovarajuće informacije i publikacije, iz njezinih resursa i iz drugih baza podataka i informacijskih sistema u zemlji i inozemstvu.

Član 5.

Izgradnju Nacionalne i sveučilišne biblioteke dovršit će se u skladu s godišnjim programima radova i financijskim planovima koje utvrđuje Odbor za izgradnju Nacionalne i sveučilišne biblioteke.

Odbor za izgradnju Nacionalne i sveučilišne bibliotek podnijet će izvještaj o izvršenju programa i planova iz stava 1. ovoga člana Saboru Socijalističke Republike Hrvatske.

Član 6.

Republički sekretar za financije donijet će uputstvo za primjenu ovoga zakona.

Član 7.

Na sudionike Samoupravnog sporazuma o osiguranju sredstava za izgradnju Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu kao središta bibliotečno-informacijskog sistema SR HrvatskeL4840 ("Narodne novine", br.11/87) odredbe ovoga zakona počet će se primjenjivati 1. travnja 1991.

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. siječnja 1991.

Broj: 612-04/90-01/02

Zagreb, 25. travnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić, v. r.

zatvori
Zakon o osiguranju sredstava za dovršetak izgradnje Nacionalne i sveučilišne biblioteke
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !