Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o oslobađanju od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite (“Narodne novine”, br. XX/02, XX/04)
označi tražene riječi printaj stranicu
32 28.3.2002 Zakon o oslobađanju od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite

HRVATSKI SABOR

695

Na temelju članka 88.L79915 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA DIJELA TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Proglašavam Zakon o oslobađanju od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 21. ožujka 2002.

Broj: 01-081-02-1320/2
Zagreb, 26. ožujka 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA DIJELA TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju uvjeti za oslobađanje osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja te postupak utvrđivanja prava na oslobađanje od plaćanja tog dijela troškova zdravstvene zaštite.

Članak 2.

Sudjelovanja u plaćanju razlike do pune vrijednosti prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja iz članka 17. stavka 2. točke 2. – 6. Zakona o zdravstvenom osiguranju oslobađaju se osigurane osobe Zavoda čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 40% proračunske osnovice (prihodovni cenzus).

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, osiguranik-umirovljenik samac ima pravo na oslobađanje od plaćanja razlike do pune vrijednosti prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja ako njegov pripadajući prihod u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 52% proračunske osnovice.

Članak 3.

Pod prihodom iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona smatraju se svi primici koje obitelj ostvari na ime dohotka od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala, osiguranja te svi drugi primici ostvareni prema posebnim propisima.

Članak 4.

Pod dohotkom u smislu ovoga Zakona smatra se: plaća ostvarena kod poslodavca za rad u tuzemstvu i inozemstvu, mirovine i drugi dohoci iz prijašnjih odnosa po osnovi rada, mirovine ostvarene u inozemstvu, dohodak od obrtničke djelatnosti, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i drugih samostalnih djelatnosti, dohodak od zakupnina i najamnina, dohodak od iznajmljivanja postelja, soba i apartmana putnicima i turistima, dohodak od vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava, dohodak od otuđenja i davanja na korištenje nekretnina i imovinskih prava, dohodak od dividenda i udjela u dobiti i kamata te dohodak po osnovi osiguranja života i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja.

Pod drugim primicima podrazumijeva se naknada za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanje), naknade za porodni dopust, naknade zbog nezaposlenosti kao i drugi primici ostvareni prema propisima o socijalnoj skrbi.

Pod ukupnim prihodom obitelji u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se dohodak iz stavka 1. i drugi primici iz stavka 2. ovoga članka umanjeni za iznos poreza i prireza.

Članak 5.

U prihod iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona ne uračunava se: pomoć za uzdržavanje, doplatak za pripomoć u kući, pomoći za podmirenje troškova stanovanja, doplatak za pomoć i njegu, doplatak za djecu, ortopedski doplatak, osobna invalidnina, opskrbnina i obiteljska invalidnina ostvareni sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

Prihod iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

Članak 6.

Pod obitelji u smislu ovoga Zakona smatraju se bračni i izvanbračni drug, neovisno o tome jesu li zdravstveno osigurani kao članovi obitelji, te članovi obitelji iz članka 6. Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Članak 7.

Zahtjev za ostvarivanje prava iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona osigurana osoba Zavoda podnosi područnom uredu Zavoda nadležnom prema prebivalištu osigurane osobe.

Na temelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka pravo na oslobađanje od plaćanja razlike do pune vrijednosti prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja utvrđuje se istodobno za podnositelja zahtjeva i članove njegove obitelji.

Članak 8.

Uz zahtjev iz članka 7.#clanak7 ovoga Zakona osigurana osoba Zavoda podnosi nadležnom područnom uredu Zavoda dokaze o ukupnom prihodu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini.

Pod dokazom iz stavka 1. ovoga članka smatra se osobito:

– porezna kartica osigurane osobe ovjerena kod poslodavca,

– potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu primljene mirovine u prethodnoj kalendarskoj godini,

– potvrda nadležne porezne uprave o tome da osigurana osoba nije bila obveznik podnošenja porezne prijave u prethodnoj kalendarskoj godini,

– potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o ukupnom iznosu primljene novčane naknade zbog nezaposlenosti,

– potvrda o mjestu prebivališta,

– izvod iz matice rođenih,

– izvod iz matice vjenčanih.

Članak 9.

Postupak utvrđivanja prava na oslobađanje od plaćanja razlike do pune vrijednosti prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja provodi Zavod.

Osiguranim osobama Zavoda koje ispunjavaju uvjete sukladno ovom Zakonu Zavod izdaje potvrdu čiji se oblik i sadržaj propisuje općim aktom Zavoda.

Članak 10.

Osigurana osoba Zavoda koja je ostvarila pravo iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona dužna je nadležnom područnom uredu Zavoda prijaviti svaku promjenu radi koje je došlo do promjene u ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje tog prava u roku od 15 dana od dana nastale promjene.

Kada se izmijene činjenice i okolnosti u pogledu visine ukupnog prihoda obitelji koje su isključivale stjecanje prava iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona, osigurana osoba stječe to pravo od dana podnošenja zahtjeva s dokazima iz članka 8.#clanak8 stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 11.

Zavod vodi evidenciju o korisnicima prava iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona.

Članak 12.

Zahtjevi, rješenja, potvrde i druge isprave u postupku ostvarivanja prava iz ovoga Zakona, kao i tužbe te sudske odluke u upravnim sporovima oslobođeni su od plaćanja upravnih i sudskih pristojbi.

Članak 13.

Osigurana osoba Zavoda dužna je Zavodu nadoknaditi štetu sukladno odredbi članka 122. Zakona o zdravstvenom osiguranju

1. ako ostvari pravo iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona na temelju neistinitih i netočnih podataka za koje je znala ili morala znati da su neistiniti i netočni,

2. ako u određenom roku ne prijavi promjene koje uzrokuju gubitak prava iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona, a znala je ili morala znati za te promjene.

Članak 14.

Osigurana osoba Zavoda kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 kuna ako:

1. ostvari pravo iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona na osnovi neistinitih i netočnih podataka danih nadležnom tijelu,

2. ne prijavi u propisanom roku svaku promjenu koja utječe na gubitak prava iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona.

Članak 15.

Opći akt iz članka 9.#clanak9 stavka 2. ovoga Zakona donijet će Upravno vijeće Zavoda u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 500-01/02-01/01
Zagreb, 21. ožujka 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o oslobađanju od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !