Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o osnivanju Javnog poduzeća “Narodne novine” – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
128 30.11.1999 Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89.L101675 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLA?ENJU ZAKONA O PREOBLIKOVANJU JAVNOG PODUZEĆA NARODNE NOVINE

Progla?avam Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga dr?avnog sabora na sjednici 12. studenoga 1999.

Broj: 01/1-081-99-12/2
Zagreb, 26. studenoga 1999.

Na temelju odredbe članka 1. Ustavnog zakona
o privremenoj spriječenosti Predsjednika Republike Hrvatske za obavljanje svojih du?nosti
PRIVREMENO ZAMJENJUJE
PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
PREDSJEDNIK HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

ZAKON

O PREOBLIKOVANJU JAVNOG PODUZEĆA NARODNE NOVINE

Članak 1.

Javno poduzeće »Narodne novine« s p. o., sa sjedi?tem u Zagrebu, osnovano Zakonom o osnivanju Javnog poduzeća »Narodne novine« (»Narodne novine«, br. 47/90.) pretvorit će se u dioničko dru?tvo Narodne novine d.d., sa sjedi?tem u Zagrebu, čiji dioničar je Republika Hrvatska.

Privatizacija trgovačkog dru?tva iz stavka 1. ovoga članka obavit će se prema posebnom zakonu.

Članak 2.

Temeljni kapital dioničkog dru?tva Narodne novine d.d. iznosi 204.792.000,00 kuna.

Članak 3.

Dioničko dru?tvo Narodne novine d.d. osnovano je radi izdavanja »Narodnih novina« slu?benog lista Republike Hrvatske u kome se objavljuju zakoni i drugi propisi tijela dr?avne vlasti, te drugi akti tijela dr?avne vlasti kada tako odluči tijelo dr?avne vlasti, a akti drugih tijela, zatim tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti, kada je to propisano zakonom.

Dioničko dru?tvo Narodne novine d.d. obavlja i druge djelatnosti utvrđene statutom dru?tva.

Članak 4.

Vlada Republike Hrvatske imenuje i razrje?ava glavnog urednika »Narodnih novina« slu?benog lista Republike Hrvatske.

Članak 5.

Obvezuje se Upravni odbor Javnog poduzeća »Narodne novine« s p. o. i Vlada Republike Hrvatske da u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona donesu odgovarajuće odluke i akte te poduzmu sve radnje radi upisa dioničkog dru?tva Narodne novine d.d. u sudski registar.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje va?iti Zakon o osnivanju Javnog poduzeća »Narodne novine« (»Narodne novine«, br. 47/90. i 61/91.).

Članak 7.

Javno poduzeće »Narodne novine« s p. o. nastavit će poslovati i obavljati svoje djelatnosti do upisa dioničkog dru?tva Narodne novine d.d. u sudski registar, na temelju postojećeg upisa u sudskom registru i u skladu sa svojim Statutom i aktima.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-10/99-02/01
Zagreb, 12. studenoga 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga dr?avnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.
zatvori
Zakon o osnivanju Javnog poduzeća “Narodne novine” –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !