Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o osnivanju Javnog poduzeća Astra Međunarodna trgovina ("Narodne novine", br. XX/91, XX/91)
označi tražene riječi printaj stranicu
9 28.02.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o osnivanju javnog poduzeća Astra - Međunarodna trgovina

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L2144 Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o osnivanju javnog poduzeća "Astra" - Međunarodna trgovina

Proglašavam Zakon o osnivanju javnog poduzeća "Astra" - Međunarodna trgovina kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 21. veljače 1991, Vijeća općina 22. veljače 1991. i Društveno-političkog vijeća 22. veljače 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/05

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 25. veljače 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o osnivanju Javnog poduzeća "Astra" Međunarodna trgovina

I. OSNIVANJE JAVNOG PODUZEĆA

Članak 1.

Ovim zakonom Sabor Republike Hrvatske osniva javno poduzeće za obavljanje vanjskotrgovinskog prometa i obavljanje privrednih djelatnosti u inozemstvu. Poduzeće iz stavka 1. ovoga članka osniva se pod tvrtkom: Javno poduzeće "Astra" - Međunarodna trgovina p. o. (u daljem tekstu: Poduzeće). Sjedište Poduzeća je u Zagrebu, Ulica R. Končara 5. Poduzeće je u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 2.

Djelatnost Poduzeća je izvoz i uvoz svih proizvoda iz Nomenklature trgovinskih struka, usluge u vanjskotrgovinskom prometu, trgovina na veliko svim proizvodima iz Nomenklature trgovinskih struka, obavljanje privrednih djelatnosti u inozemstvu i pogranični promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima. Djelatnost Poduzeća je od interesa za Republiku Hrvatsku.

Članak 3.

Sredstva za osnivanje i početak rada Poduzeća odnosno obavljanje djelatnosti iz članka 2.#clanak2 ovoga zakona osiguravaju se iz sredstava postojećih društvenih poduzeća "Astra - Međunarodna trgovina" i "Astra - Zastupstvo", Zagreb (u daljem tekstu: postojeća poduzeća), utvrđena zaključnim računom za 1990. godinu. Sredstva postojećih poduzeća iz stavka 1. ovoga članka postaju vlasništvo Republike Hrvatske.

II. UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

Članak 4.

Organ upravljanja u Poduzeću je Upravni odbor. Upravni odbor Poduzeća ima sedam članova, od kojih pet članova imenuje Vlada Republike Hrvatske, a dva člana biraju radnici Poduzeća na način određen statutom Poduzeća. Članovi upravnog odbora Poduzeća imenuju se odnosno biraju na vrijeme od četiri godine.

Članak 5.

Upravni odbor Poduzeća u obavljanju poslova osobito

1. donosi uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske:

- odluku o pretvorbi Javnog poduzeća "Astra" Međunarodna trgovina u dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću,

- odluku o raspolaganju kapitalom Poduzeća,

- odluku kojom se uređuju mjerila za raspoređivanje dobiti,

- statut Poduzeća,

- plan razvoja Poduzeća;

2. donosi uz suglasnost ministra trgovine i ministra inozemnih poslova:

- akt o unutarnjoj organizaciji Poduzeća;

3. donosi samostalno:

- odluku o osnivanju drugih poduzeća, .

- odluku o ulaganjima u druga poduzeća.

- odluku o imenovanju i razrješenju radnika s posebnim ovlastima i odgovornostima na prijedlog glavnog direktora, u skladu sa statutom Poduzeća,

- akt o raspodjeli sredstava za zarade radnika Poduzeća,

- akt o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika Poduzeća. Upravni odbor redovito, a najmanje jedanput godišnje, podnosi izvješće o svom radu, o razvoju i poslovanju Poduzeća Saboru Republike Hrvatske i Vladi Republike Hrvatske. Upravni odbor obavlja i druge poslove utvrđene ovim zakonom i statutom Poduzeća.

Članak 6.

Upravni odbor Poduzeća bira i razrješava svojeg predsjednika i zamjenika predsjednika. Način rada upravnog odbora uredit će se poslovnikom.

Članak 7.

Upravni odbor pravovaljano donosi odluke ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova ukupnog broja upravnog odbora.

Članak 8.

Poduzeće ima glavnog direktora koji predstavlja i zastupa Poduzeće. Glavni direktor rukovodi Poduzećem i odgovoran je za provođenje utvrđene politike i odluka upravnog odbora Poduzeća u okviru zakonom i statutom utvrđenih ovlasti. Glavnog direktora Poduzeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra trgovine i ministra inozemnih poslova.

Članak 9.

Statutom Poduzeća uredit će se ostala pitanja u svezi s organizacijom, upravljanjem i rukovođenjem u Poduzeću.

III. NADZOR

Članak 10.

Nadzor nad zakonitošću rada Poduzeća obavlja Ministarstvo trgovine i Ministarstvo inozemnih poslova.

IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 11.

Poduzeće počinje s radom danom upisa u sudski registar.

Članak 12.

S danom početka rada Poduzeća prestaju s radom postojeća poduzeća iz članka 3.#clanak3 ovoga zakona. Sredstva, prava, obveze i radnike postojećih poduzeća preuzima Poduzeće, kao njegov pravni sljednik, s početkom rada Poduzeća. Od dana stupanja na snagu ovoga zakona postojeća poduzeća ne mogu zapošljavati nove radnike, otuđivati imovinu i stvarati nove materijalne obveze bez suglasnosti ministra trgovine i ministra inozemnih poslova.

Članak 13.

U roku od petnaest dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona Vlada Republike Hrvatske imenovat će pet članova upravnog odbora Poduzeća, Radnički savjet postojećeg poduzeća "Astra - Međunarodna trgovina", imenovat će jednog člana, a Radnički savjet postojećeg poduzeća "Astra - Zastupstvo" jednog člana upravnog odbora Poduzeća koji će privremeno, do izbora ovih članova po postupku utvrđenom statutom Poduzeća, obavljati ovu funkciju. U roku iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra trgovine i ministra inozemnih poslova, imenovat će glavnog direktora Poduzeća. Poduzeće je dužno do 31. ožujka 1991. donijeti statut i upisati se u sudski registar kod nadležnog suda.

Članak 14.

S danom početka rada iz članka 11.#clanak11 ovoga zakona Poduzeće će nastaviti i s obavljanjem djelatnosti postojećih poduzeća koja nisu obuhvaćena člankom 2.#clanak2 ovoga zakona, i to najdalje do 31. prosinca 1991. do kada je upravni odbor Poduzeća za te djelatnosti dužan donijeti odluku o osnivanju drugog poduzeća.

Članak 15.

Ovaj zakon stupa na snagu slijedećeg dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 305-01/91-01/01

Zagreb, 22. veljače 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

zatvori
Zakon o osnivanju Javnog poduzeća Astra Međunarodna trgovina
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !