Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o osnivanju javnog poduzeća INA - Industrija nafte ("Narodne novine", br. XX/90)
označi tražene riječi printaj stranicu
42 10.10.1990 Ukaz o proglašenju Zakona o osnivanju javnog poduzeća INA - Industrija nafte

SABOR REPUBLlKE HRVATSKE

Na temelju člana 389.L3722 Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o osnivanju javnog poduzeća INA - Industrija nafte

Proglašava se Zakon o osnivanju javnog poduzeća INA - Industrija nafte što ga je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici Vijeća udruženog rada 5. listopada 1990, na sjednici Vijeća općina 5. listopada 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 5. listopada 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-02/14

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 5. listopada 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o osnivanju javnog poduzeća INA - Industrija nafte

Članak 1.

Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, prerada i distribucija nafte i naftnih derivata od posebnog je društvenog interesa za Republiku Hrvatsku. Ta djelatnost je nezamjenjiv uvjet života i rada građana i drugih poduzeća na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 2.

Radi racionalnije proizvodnje, trajne i sigurne opskrbe potrošača naftom, plinom i derivatima i jedinstvenog gospodarskog energetskog razvoja Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske osniva javno poduzeće pod tvrtkom: INA - Industrija nafte.

Sjedište javnog poduzeća je u Zagrebu.

Članak 3.

Djelatnost INA - Industrije nafte je:

- istraživanje i proizvodnja nafte i plina,

- prerada nafte,

- proizvodnja petrokemijskih i kemijskih proizvoda,

- prodaja na veliko i malo naftnih derivata, kemijskih i petrokemijskih proizvoda,

- obavljanje i drugih djelatnosti u vezi s tom djelatnošću,

- u vanjskotrgovinskom poslovanju,

- uvoz i izvoz nafte, plina, kemijskih proizvoda i rezervnih dijelova,

- obavljanje privrednih djelatnosti u inozemstvu.

Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka je od posebnog društvenog interesa.

Članak 4.

Sredstva za osnivanje i rad INA - Industrije nafte osiguravaju se iz sredstava (osnovnih, obrtnih i drugih sredstava) poduzeća udruženih u INA - Industriju nafte, zajednicu poduzeća, utvrđena bilancom stanja na dan 30. rujna 1990. i to:

INA - Naftaplin Zagreb

INA - Rafinerija nafte Rijeka

INA - Rafinerija nafte Sisak

INA - Rafinerija Zagreb

INA - Organsko kemijska industrija Zagreb

DINA - Petrokemija Omišalj

INA - Petrokemija Kutina

INA - Projekt Zagreb

INA - Specijalna oprema Zagreb

INA - INFO Zagreb

INA - Razvoj i istraživanje Zagreb

INA - Trgovina Zagreb

INA - Commerce Zagreb

INA - Tours Zagreb

INA - Zajednica poduzeća Zagreb.

Članak 5.

Društvena sredstva utvrđena bilancom stanja na dan 30. rujna 1990. u poduzećima navedenim u prethodnom članu, prenose se na INA - Industriju nafte i postaju državno vlasništvo.

Članak 6.

Sredstva za obavljanje djelatnosti i razvoj INA - Industrija nafte osiguravaju se iz:

- prihoda koji ostvaruje vlastitim poslovanjem,

- kreditnih sredstava,

- sredstava domaćih i stranih ulagača,

- drugih izvora u skladu s važećim propisima.

UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

Članak 7.

Organ upravljanja INA - lndustrije nafte je Upravni odbor sastavljen od devet članova od kojih šest imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, a tri biraju radnici INA - Industrije nafte.

Članak 8.

Upravni odbor INA - Industrije nafte:

1. odlučuje o raspolaganju kapitalom i utvrđuje kriterije i mjere za raspoređivanje dobiti,

2. odlučuje o ulaganjima za razvoj i izgradnju novih objekata,

3. odlučuje o osnivanju vlastitih i mješovitih poduzeća u zemlji i inozemstvu,

4. donosi plan razvoja uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

5. donosi program rada, usvaja izvješća o ostvarivanju programa,

6. imenuje i razrješava generalnog direktora INA - lndustrije nafte uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

7. donosi Statut INA - Industrije nafte, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

8. obavlja i druge poslove utvrđene ovim zakonom i Statutom INA - Industrije nafte.

Članak 9.

Radi nadzora poslovanja u INA - Industriji nafte osniva se Nadzorni odbor od sedam članova.

Pet članova Nadzornog odbora imenuje Vlada Republike Hrvatske, a dva člana radnici INA - lndustrije nafte.

Članak 10.

Radom INA - Industrije nafte neposredno rukovodi generalni direktor.

Članak 11.

Statutom INA - Industrije nafte uredit će se ostala pitanja u vezi s organizacijom, upravljanjem i rukovođenjem u INA - Industriji nafte.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Upravni odbor INA - Industrije nafte donijet će Statut u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 13.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će vršioca dužnosti generalnog direktora INA - Industrije nafte koji će privremeno do imenovanja generalnog direktora po postupku utvrđenom ovim zakonom, obavljati određene poslove, utvrđene ovim zakonom.

Članak 14.

Generalni direktor INA - Industrije nafte do donošenja Statuta, posebnom će odlukom utvrditi organizaciju rada i rukovođenja u INA - Industriji nafte.

Generalni direktor će pojedinim radnicima INA - Industrije nafte izdati posebne punomoći za obavljanje dijela poslova iz njihovog djelokruga.

Članak 15.

Radnike zaposlene u poduzećima iz članka 4.#clanak4 ovoga zakona, danom upisa INA - Industrije nafte u sudski registar preuzima INA - Industrija nafte.

Članak 16.

Od dana stupanja na snagu ovoga zakona, poduzeća iz članka 4.#clanak4 ovoga zakona ne mogu otuđiti ili opteretiti svoju imovinu niti zapošljavati nove radnike bez suglasnosti generalnog direktora INA - Industrije nafte.

Članak 17.

Danom upisa u sudski registar INA - Industrije nafte prestaju s radom poduzeća iz članka 4.#clanak4 ovoga zakona, a sredstva, prava i obveze preuzima INA - Industrija nafte.

Članak 18.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 305-01/90-02/05

Zagreb, 5. listopada 1990.

SABOR REPUBLlKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

zatvori
Zakon o osnivanju javnog poduzeća INA - Industrija nafte
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !