Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Pravilnik o utvrđivanju zvanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama te postupku, načinu i uvjetima njihova stjecanja ("Narodne novine", broj XX/90 - čl. 71. - 82. i XX/93)
označi tražene riječi printaj stranicu
27 06.04.1993 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L19917 Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu; koji je Zastupnički dom Sabora Republike HrvatSke donio na sjednici 24. ožujka 1993.

Broj: PA4-4/ 1-93.

Zagreb, 31. ožujka 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu

Članak 1.

U Zakonu o osnovnom školstvuL19916 ("Narodne novine", br. 59/90.) u članku 8. riječi: "Državni i drugi organi i" zamjenjuju se riječima: "Državna uprava, tijela jedinice lokalne samouprave i uprave, nadležna za školstvo i druge".

Članak 2.

U članku 9. stavku 2. riječi: "organ uprave općine, odnosno organ uprave Grada Zagreba, nadležan" zamjenjuju se riječima: "upravno tijlo županije, odosno i Grada Zagreba nadležno".

Članak 3.

U članku 10. stvak 2. mijenja se i glasi: "Državni pedagoški standard kao program javnih potreba u osnovnom školstvu donosi Sabor Republike Hrvatske na prijedlog Vlade Republike Hrvatske zajedno s državnim proračunom." U stavku 3. riječi: "Odlukom se utvrđuje" z,amjenjuju se riječima: "Državnim pedagoškim standardom se utvrđuje". Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: "Ministar kulture i prosvjete posebnim aktom propisuje provedbu Državnog pedagoškog standarda iz stavka 3. ovoga članka".

Članak 4.

U članku 11. stavku 1. riječi: "Republičkom proračunu i budžetima općina odnosno budžetu Grada Zagreba" zamjenjuju se riječima: "Državnom proračunu i proračunu župariije i Grada Zagreba." Ustavku 2. riječi: "Republićkom proračunu" zamjenjuju se riječima: "Driavnom proračunu", a alineja 1. toga stavka mijenja se i glasi: - plaće i naknade potrebnog broja učitelja, stručnih suradnika i drugih djelatnika, njihovo neprekidno usavršavanje i doškolovanje, te za uvjete njihova rada." U stavku 3. riječi: "općinskom. odnosno gradskom budžetu" zamjenjuju se riječima: "proračunu županije i Grada Zagreba." stavak 4. mijenja se i glasi: "Ako županija i Grad Zagreb ne mogu u svom proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz stavka 3. ovoga članka, sredstva se osiguravaju u državnom proračunu u okviru ukupnih dopunskih sredstava_ Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. i 6. koji glase: "U državnom proračunu osiguravaju se i dodatna sredstva za javne potrebe osnovnog školovanja pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina te sredstava za dodatne troškove osnovnog školstva županijama koje na svom području imaju kotareve s posebnim samoupravnim položajem. Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka proračunom jedinice lokalne samouprave i uprave mogu se osigurati dodatna sredstva za plaće potrebnog broja učitelja ne području te jedinice lokalne samouprave i uprave."

Članak 5.

Članak 12. mijenja se i glasi: "Sredstva koja se u državnom proračunu osiguravaju za financiranje osnovnog školstva izdvajaju se na računr Ministarstva kulture i prosvjete koje raspolaže tim sredstvima. Sredstva koja se u proračunima županija i Grada Zagreba osiguravaju za financiranje osnovnog školstve izdvajaju se na račun upravnih tijela nadležnih za poslova školstva u županijama i Gradu Zagrebu koja raspolažu tim sredstvima."

Članak 6.

Članci 13. i 14. brišu se.

Članak 7.

Članak 15. mijenja se i glasi: "Županija, odnosno Grad Zagreb, uskladuje interese poduzima aktivnosti radi ravnomjernog razvitka osnovnog školstva, te uređuje druga pitanja od zajednićkog inte resa za osnovno školstvo na području županije, odnosno Grada Zagreba u skladu sa zakonom. Predstavničko tijelo županije, odnosno Grada Zagreba i jedinica lokalne samouprave mogu utvrditi javne potrebe u osnovnom školstvu šire od potreba utvrđenih Državnim pedagoškim standardom, za koje sredstva osiguravaju u svom proračunu."

Članak 8.

Članak 16. mijenja se i glasi: "Osnovnu školu mogu osnovati predstavnička tijela županije, odnosno Grada Zagreba i jedinica lokalne samouprave prema usvojenoj mreži osnovnih škola i programu razvoja djelatnosti osnovnog školstva na svom području. Osnovnu školu mogu zajednički osnovati dvije ili više jedinica lokslne samouprave. Pod uvjetima utvrđenim člankom 18. ovoga Zakona osnovnu školu mogu osnovati fizičke osobe i vjerske zajednice uz prethodnu suglasnost MiniStarstva kulture i prosvjete. Na upravljanje, financiranje, djelatnost i rad osnovnih škola iz stsvka 3. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona. Osnovne škole imaju svojstvo pravne osobe i upisuju se u sudski registar."

Članak 9.

U članku 17: riječi: "skupština općine, odnosno Skupština Grada Zagreba" zamjenjuju se riječima: "predstavničko tijelo županije. odnosno Grada Zagreba", a riječi: "na prijedlog Zavoda za školstvo" brišu se.

Članak 10.

U članku 20. stavku 3. riječi: "općinski, odnosno gradski organ uprave nadležan" zamjenjuju se rijeama: "upravno tijelo u županiji, odnosno Grada Zagreba nadležno". U stavku 4. riječi: "organa uprave iz stavka 2." zamjenjuju se riječima: "upravnog tijela iz stavka 3.".

Članak 11.

U članku 21. stavci 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase: "Akt o ukidanju osnovne škole i njenih područnih razrednih odjela donosi predstavničko tijelo županije na prijedlog poglavarstva jedinice lokalne samouprave koja je osnivač osnovne škole na način propisan ovim zakonom. Poglavarstvo jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. ovoga članka predložit će ukidanje osnovne škole kada utvrdi da: - ne postoji potreba za osnovnom školom, odnosno njenimi područnim razrednim odjelima: - osnovna škola, odnosno njeni područni razredni odjeli ne ispunjavaju zadaće osnovnog školstva. Ako predstavničko tijelo županije, odnosno Grada Zagreba ne donese akt o ukidanju u roku od 60 dana od dana primitka prijedloga, takav akt donijet će Ministarstvo kulture i prosvjete"

Članak 12.

U članku 22. stavku 1. i 2. riječi: "općinski, odnosno gradski organ uprave nadležan za poslove školstva" zamjenjuju se riječima"upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba nadležno za školstvo".

Članak 13.

Članak 23. mijenja se i glasi: "U slučaju ukidanja ili zabrane rada osnovne škole, prosvjetna inspekcija ili upravno tijelo iz članka 22. stavka 2; ovoga Zakona koje je donijelo odluku o ukidanju i zabrani rada škole, mora zatečenim učenicima osigurati školovanje u drugoj osnovnoj školi"

Članak 14.

U članku 30. stavku 2. riječi: "primjenjuje članak 18." zamjenjuju se riječima: "primjenjuju odredbe".

Članak 15.

U članku 37. stavak 1. briše se.

Članak 16.

U članku 44. stavku 1. i 2. riječi: "općinski, odnosno gradski organ uprave nadležan" zamjenjuju se riječima: "upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba nadležno". Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: " Upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba nadležno za poslove školstva uskladuje planove upisa u osnovne škole na svom području." Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 17.

U članku 45. stavak 2. mijenja se i glasi: "Osnovna škola dužna je obavijestiti poglavarstvo općine, odnosno Grada Zagreba i nadležno upravno tijelo koje je donijelo plan upisa o školskim obveznicima koji se nisu upisali, odnosno koji redovno ne pohadaju školu".

Članak 18.

U članku 46. stavku 1. riječi: "Skupština općine, odnosno Skupština Grada Zagreba, dužna" zamjenjuju se riječima: "Predstavničko tijelo općine, grada, županije, odnosno Grada Zagreba, dužno".

Članak 19.

U članku 60. stavku 2. rijea: "organ uprave nadležan za poslove školstva općine, odnosno Grada Zagreba" zamjenjuju se riječima: "upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba nadležno za školstvo".

Članak 20.

U članku 68. u drugoj rečenici riječi: "nadležnog organa zdravstva" zamjenjuju se riječima: "nadležnog upravnog tijela zdravstva".

Članak 21.

Članak 88. mijenja se i glasi: "Za ravnatelja osnovne škole može biti izabrana osoba koja ispunjava.uvjete za učitelja ili stručnog suradnika. Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje škola. Ravnatelja imenuje i razrješava skupština županije. odnosno Grada Zagreba uz suglasnost ministra kulture i prosvjete. Ako prijedlog za imenovanje ne bude dostavljen ministru kulture i prosvjete na suglasnost najkasnije dva mjeseca od isteka natječajnog roka, odnosno ako ministar kulture i prosvjete uskrati suglasnost sam će imenovati ravnatelja. Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana Ministar kulture i prosviete može razriješiti ravnatelja i prije roka na koji je imenovan kad utvrdi da ne ispunjava ovim Zakonom ili drugim propisom utvrđene obveze. fiavnatelja osnovne škole koju je osnovala fizička ili pravna ošoba imenuje se i razrješava na način utvrđen aktom o osnivanju ili statutom škole."

Članak 22.

U članku 89. riječi: "skupština općine, odnosno skupština Grada Zagreba" zamjenjuju se riječima: "predstavnici osnivača".

Članak 23.

Osobama koje su do 8. listopada 1991. stekle svjedodžbe ili druge isprave osnovnog školstva na području republika bivše Jugoslavije, priznaju se isprave o stečenom osnovnoškolskom obrazovanju.

Članak 24.

U svim odredbama ovoga škona riječi: "Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo prosvjete)". "Ministarstvo prosvjete", "potrebe i interesi društva" i "mjesna zajednica" u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo kulture i prosvjete", "javne potrebe" i "mjesna samouprava" u odgovarajućem padežu.

Članak 25.

Dok se ne ustroje županijska upravna tijela, poslove tih tijela obavljat će organi uprave i službe dosadašnjih opana, nadležni za osnovno školstvo, kao ispostave županija.

Članak 26.

Do konstituiranja shupštine županije ministar kulture i prosvjete imenuje i razrješava ravnatelje osnovnih škola.

Članak 27.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-02/92-01/02

Zagreb. 24. ožujka 1993

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.

zatvori
Pravilnik o utvrđivanju zvanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama te postupku, načinu i uvjetima njihova stjecanja
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !