Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o osnovnom školstvu – (“Narodne novine”, br. XX/90, XX/93-(čl. 129. Zakona o novčanim kaznama), XX/93, XX/96, XX/01, XX/01, XX/03-pročišćeni tekst, XX/05, - prestao važiti čl. 165. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, osim odredbe članka 71.a stavka 1., 2., 3. i 4. te članka 88. stavka 2.)
označi tražene riječi printaj stranicu
7 26.01.1996 Zakon o izmjeni Zakona o osnovnomškolstvu

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89.L38071 Ustava Republike HrvatskeL38070, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OSNOVNOM ŠKOLSTVU

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o osnovnom školstvu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 18. siječnja 1996.

Broj: 01-96-166/1

Zagreb, 23. siječnja 1996.

Predsjednik

Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O OSNOVNOM ŠKOLSTVU

Članak 1.

U Zakonu o osnovnom školstvuL38069 ("Narodne novine", br. 59/90. i 27/93) u članak 88. stavku 2. riječ: "škola" zamjenjuje se riječima: "školski odbor".

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"Ravnatelja imenuje i razrješava ministar prosvjete i športa."

Stavak 4. briše se.

U stavku 6. i svim odredbama Zakona riječi: "Ministar kulture i prosvjete" i "Ministarstvo kulture i prosvjete" u određenim padežima, zamjenjuje se riječima: "ministar prosvjete i športa" i "Ministarstvo prosvjete i športa" u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

Postupci imenovanja ravnatelja započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se na način i u postupku propisanom ovim Zakonom.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-02/92-01/02

Zagreb, 18. siječnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Zastupničkog doma Sabora

akademik Vlatko Pavletić, v. r.

zatvori
Zakon o osnovnom školstvu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !