Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o osnovnom školstvu – (“Narodne novine”, br. XX/90, XX/93-(čl. 129. Zakona o novčanim kaznama), XX/93, XX/96, XX/01, XX/01, XX/03-pročišćeni tekst, XX/05, - prestao važiti čl. 165. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, osim odredbe članka 71.a stavka 1., 2., 3. i 4. te članka 88. stavka 2.)
označi tražene riječi printaj stranicu
59 30.6.2001 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu

HRVATSKI SABOR

 

958

Na temelju članka 88.L74729 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglaŠENJU ZAKONA O izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom Školstvu

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 28. lipnja 2001.

Broj: 01-081-01-2080/2
Zagreb, 29. lipnja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom Školstvu

Članak 1.

U Zakonu o osnovnom školstvuL74726 (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93. i 7/96.) članak 4. mijenja se i glasi:

»Osnovno školovanje obavljaju osnovne škole i druge javne ustanove, u skladu s ovim Zakonom.

Odredbe Zakona o ustanovama i drugih propisa primjenjuju se na djelatnost osnovnog školovanja samo ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.«

Članak 2.

U članku 5. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Osnovno školovanje može se ostvarivati prema alternativnim nastavnim programima, odnosno metodama, u skladu s ovim Zakonom.

Roditelji i učenici imaju pravo birati vrste, oblike i metode osnovnog školovanja u skladu s ovim Zakonom.«

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Osnovno školovanje djece pripadnika nacionalnih manjina ostvaruje se prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, odredbama ovoga Zakona i drugih propisa.«

Članak 4.

Iza članka 7. dodaje se članak 7.a koji glasi:

»Članak 7.a

Osnovno školovanje u dopunskoj nastavi djece hrvatskih građana u inozemstvu obavlja se prema posebnom nastavnom programu u skladu s ovim Zakonom, međunarodnim ugovorom i propisima zemlje u kojoj se nastava izvodi.

Uvjete i postupak izbora učitelja za rad s djecom hrvatskih građana u inozemstvu propisuje ministar prosvjete i športa (u daljnjem tekstu: ministar) pravilnikom.«

Članak 5.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Javne potrebe u osnovnom školstvu utvrđuju se pedagoškim standardom osnovnog školstva u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: pedagoški standard).

Pedagoškim standardom utvrđuju se materijalni, kadrovski i drugi uvjeti za ostvarivanje djelatnosti i podjednak razvoj osnovnog školstva za srednjoročno razdoblje.

Pedagoški standard donosi Hrvatski sabor.«

Članak 6.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Sredstva za financiranje djelatnosti osnovne škole čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju se u državnom proračunu, odnosno proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U državnom proračunu osiguravaju se sredstva za:

- plaće zaposlenika osnovne škole,

- prijevoz zaposlenika,

- naknade zaposlenika osnovne škole utvrđene kolektivnim ugovorom,

- stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika,

- povećane troškove školovanja učenika na jeziku i pismu nacionalne manjine,

- povećane troškove prijevoza, posebnih nastavnih sredstava i pomagala, te troškove sufinanciranja prehrane za učenike s teškoćama u razvoju,

- programe za rad s darovitim učenicima,

- programe informatizacije osnovnih škola,

- programe opremanja školskih knjižnica,

- sufinanciranje programa privatnog školstva,

- kapitalne projekte izgradnje utvrđene u posebnom dijelu državnog proračuna za 2001. godinu u razdjelu 0.80 – glava 15. do njihove potpune funkcionalnosti, te kapitalnu izgradnju školskog prostora i opreme prema kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda osnovnog školstva,

- programe od zajedničkog interesa za djelatnost osnovnog školstva (sustav informiranja, stručno-pedagoški časopisi, stručne knjige, programi ustanova i stručnih udruga, obljetnice i manifestacije te programi iznannastavnih aktivnosti).

U proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju se sredstva za:

- materijalne troškove osnovne škole,

- investicijsko održavanje školskog prostora, opreme, nastavnih sredstva i pomagala,

- nabavu školske opreme, nastavnih sredstava i pomagala,

- prijevoz učenika,

- kapitalnu izgradnju školskog prostora i opreme prema standardima i normativima koje utvrđuje ministar.

Vlada Republike Hrvatske svake godine istodobno kada utvrđuje prijedlog državnog proračuna utvrđuje kriterije i mjerila za osiguravanje minimalnoga financijskog standarda radi ostvarivanja javnih potreba prema stavku 2. i 3. ovoga članka i odredbama članka 10. ovoga Zakona.

Članak 7.

Članak 12. briše se.

Članak 8.

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može utvrditi šire javne potrebe u osnovnom školstvu (sufinanciranje prehrane učenika, produženi i cjelodnevni boravak učenika, sufinanciranje programa privatnog školstva i ostali programi osnovnog školstva od zajedničkog interesa), za koje sredstva osigurava svojim proračunom.«

Članak 9.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Osnovna škola je javna ustanova.

Osnovna škola ne može se osnovati radi stjecanja dobiti.

Osnovnu školu može osnovati:

- Republika Hrvatska,

- jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga pravna i fizička osoba.«

Članak 10.

Iza članka 16. dodaje se članak 16.a koji glasi:

»Članak 16.a

Osnovna škola može imati jednu ili više područnih škola. Područna škola nije pravna osoba i obavlja djelatnost osnovnog školstva kao podružnica osnovne škole.«

Članak 11.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Mrežu osnovnih škola za svoje područje, izuzev škola s pravom javnosti, utvrđuje predstavničko tijelo županije, odnosno Grada Zagreba, uz prethodnu suglasnost ministra.«

Članak 12.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Akt o osnivanju osnovne škole, pored uvjeta propisanih Zakonom o ustanovamaL74727 (»Narodne novine«, br. 76/93. i 29/97.), sadrži odredbe o:

- nastavnom programu i uvjetima njegova ostvarivanja,

- stručnim zaposlenicima potrebnim za izvođenje nastavnog programa,

- osiguravanju odgovarajućeg prostora, nastavnih sredstava i pomagala,

- uvjetima i načinu osiguravanja financijskih sredstava potrebnih za izvođenje nastavnog programa.

Aktom o osnivanju osnovne škole može se odrediti da osnovna škola radi prema alternativnom nastavnom programu, odnosno metodi.

Sredstva potpore za rad osnovne škole čiji je osnivač fizička, odnosno pravna osoba iz članka 16. stavka 3. podstavka 2. ovoga Zakona osiguravaju se iz državnog proračuna u skladu s kriterijima koje propisuje ministar.

Osnovna škola može započeti s radom kada ministar donese rješenje o ispunjenosti uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 13.

Iza članka 18. dodaje se članak 18.a koji glasi:

»Osnovna škola je pravna osoba.

Osnovna škola upisuje se u sudski registar te upisnik ustanova osnovnog školstva koji vodi Ministarstvo prosvjete i športa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nakon donošenja rješenja iz članka 18. stavka 4. ovoga Zakona.«

Članak 14.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Osnovna odnosno područna škola prestaju u skladu s odredbama Zakona o ustanovama.

Prije prestanka osnovne odnosno područne škole, osnivač je dužan učenicima osigurati školovanje u drugoj školi pod jednakim uvjetima.«

Članak 15.

Članak 22. briše se.

Članak 16.

Članak 23. briše se.

Članak 17.

U članku 27. stavku 1. iza riječi: »hrvatskom jeziku« briše se točka i dodaju riječi: »i latiničnom pismu«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Nastava u osnovnoj školi može se izvoditi i na jednom od svjetskih jezika uz suglasnost ministra, ako škola izvodi međunarodni program.«

Članak 18.

U članku 38. stavku 2. riječi: »mišljenje Zavoda za školstvo« zamjenjuju se riječima: »suglasnost Ministarstva.«

Članak 19.

U članku 46. stavku 1. riječi: »Predstavničko tijelo općine, grada, županije, odnosno Grada Zagreba dužno je« zamjenjuju se riječima: »Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su«.

Članak 20.

U članku 56. stavku 1. brojka: »V.« zamjenjuje se brojkom: »IV.«.

U stavku 3. prva rečenica mijenja se i glasi:

»Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom u dva ispitna roka, krajem lipnja i kolovoza.«

Članak 21.

U članku 68. riječi: »nadležnog upravnog tijela zdravstva« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenog liječnika«.

Članak 22.

U članku 71. stavak 2. briše se.

Članak 23.

Članak 72. mijenja se i glasi:

»Rad u osnovnoj školi ne može obavljati osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, kazneno djelo protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, kazneno djelo kršenja obiteljskih obveza, kazneno djelo zapuštanja i zlostavljanja djeteta ili maloljetne osobe ili neko drugo kazneno djelo protiv tjelesne zloporabe djeteta ili maloljetne osobe.

Učitelji i stručni suradnici dužni su poduzimati mjere zaštite prava djeteta, te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zloporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja djeteta, odnosno učenika odmah javiti tijelu socijalne skrbi, odnosno drugom nadležnom tijelu.«

Članak 24.

U članku 73. stavak 1. i 2. brišu se.

Dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»Poslove učitelja u razrednoj odnosno predmetnoj nastavi može obavljati osoba koja ima odgovarajuću visoku stručnu spremu.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 25.

Članak 75. mijenja se i glasi:

»Vrstu stručne spreme učitelja i stručnih suradnika te sadržaj, način i uvjete polaganja stručnog ispita propisuje ministar.«

Članak 26.

Iza članka 75. dodaje se članak 75.a koji glasi:

»Članak 75.a

Obveze učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi određuju se rješenjem o rasporedu radnih obveza u skladu s godišnjim planom rada škole tako da obuhvate rad s učenicima u nastavi te ostale poslove u okviru ugovorenog radnog vremena, u skladu s ovim Zakonom i kolektivnim ugovorom.

Obveze učitelja i stručnih suradnika obuhvaćaju rad u nastavi, izvannastavnim aktivnostima, rad u stručnim tijelima, pripremanje za nastavu, stručno usavršavanje i ostvarivanje kulturnih programa škole.

Pod radom s učenicima u nastavi smatra se izvođenje redovite, izborne, fakultativne, dodatne i dopunske nastave u razrednom odjelu iz predmeta utvrđenih nastavnim planom i programom i sat razredne zajednice.«

Članak 27.

Članak 76. mijenja se i glasi:

»Učitelji i stručni suradnici mogu napredovati u struci i stjecati zvanja mentor i savjetnik.

Postupak, način i uvjete napredovanja i stjecanja zvanja učitelja i stručnih suradnika propisuje ministar.«

Članak 28.

Članak 77. mijenja se i glasi:

»Učitelj i stručni suradnik zasniva radni odnos ugovorom o radu.

Potrebu za učiteljem odnosno stručnim suradnikom škola obvezno oglašava putem Zavoda za zapošljavanje. Oglas se može objaviti i u dnevnom tisku, odnosno »Školskim novinama«.

S učiteljem i stručnim suradnikom koji ima zasnovan radni odnos u osnovnoj školi s nepunom tjednom normom može se zasnovati radni odnos u drugoj školi do propisane tjedne norme rada bez javnog oglašavanja iz stavka 2. ovoga članka.

O zasnivanju i prestanku radnog odnosa s učiteljem i stručnim suradnikom odlučuje školski odbor na prijedlog ravnatelja.«

Članak 29.

Članak 78. mijenja se i glasi:

»S osobom koja nema stručnu spremu propisanu za učitelja ili stručnog suradnika prema odredbama ovoga Zakona može se zasnovati radni odnos na određeno vrijeme, najdulje na godinu dana.

Ako se na oglas ne javi osoba koja ispunjava uvjete za učitelja ili stručnog suradnika, na poslovima učitelja, odnosno stručnog suradnika može se zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme s osobom koja nema pedagoško-psihološku naobrazbu, odnosno stručni ispit pod uvjetom da stekne pedagoško-psihološku naobrazbu i položi stručni ispit najkasnije u roku od 2 godine od dana zasnivanja radnog odnosa, u protivnom, prestaje joj radni odnos.«

Članak 30.

Članak 81. briše se.

Članak 31.

Članak 86. mijenja se i glasi:

»Osnovna škola ima statut.

Statutom osnovne škole uređuje se način obavljanja djelatnosti škole, djelokrug i ovlaštenja tijela upravljanja i stručnih tijela škole te uređuju druga pitanja od značaja za djelatnost i poslovanje škole, u skladu s aktom o osnivanju škole i zakonom.

Statut osnovne škole donosi školski odbor.«

Članak 32.

Članak 88. mijenja se i glasi:

»Za ravnatelja osnovne škole može se imenovati osoba koja ispunjava uvjete za učitelja ili stručnog suradnika i ima najmanje pet godina iskustva u odgojno-obrazovnom radu.

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja.

Ravnatelja imenuje i razrješava školski odbor.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.

Način i postupak imenovanja ravnatelja uređuje se statutom škole.«

Članak 33.

Iza članka 88. dodaje se članak 88.a koji glasi:

»Članak 88.a

Školski odbor razriješit će ravnatelja i prije isteka roka na koji je imenovan u slučajevima utvrđenim Zakonom o ustanovama.

Školski odbor donijet će odluku o razrješenju prema stavku 1. ovoga članka najkasnije u roku od 15 dana od dana kada utvrdi da su se stekli uvjeti za razrješenje.

U slučaju da se steknu uvjeti za razrješenje, a školski odbor ne razriješi ravnatelja prema stavku 2. ovoga članka, ravnatelja će razriješiti ministar.«

Članak 34.

Članak 89. mijenja se i glasi:

»Školski odbor broji 9 članova.

Četiri člana školskog odbora biraju zaposlenici tajnim glasovanjem iz reda učitelja i stručnih suradnika, a dva člana biraju roditelji iz reda vijeća roditelja.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na čijem području je sjedište škole bira tri člana školskog odbora.

Članovi školskog odbora biraju se na četiri godine i mogu biti ponovno izabrani.

Odluke školskog odbora valjane su ako se za njih izjasni većina ukupnog broja članova.

Način i postupak izbora i razrješenja članova iz stavka 2. ovoga članka te način rada školskog odbora propisuje škola statutom, u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima.«

Članak 35.

Iza članka 89. dodaje se članak 89.a koji glasi:

»Članak 89.a

Ako školski odbor ne obavlja poslove iz svoga djelokruga u skladu sa zakonom ili te poslove obavlja na način koji ne omogućava redovito poslovanje i djelatnost škole, osnivač škole može raspustiti školski odbor.

Ako se školski odbor ne može utemeljiti prema članku 89. ovoga Zakona, odnosno ako osnivač donese odluku o raspuštanju školskog odbora, imenovat će povjerenstvo od tri člana iz reda učitelja i stručnih suradnika škole, predstavnika jedinice lokalne samouprave na čijem je području sjedište škole i roditelja.

Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka ima ovlaštenja školskog odbora ali ne može imenovati, odnosno razriješiti ravnatelja. Ovlaštenja povjerenstva su privremena i traju do izbora članova školskog odbora.

Povjerenstvo je dužno provesti izbor članova školskog odbora najkasnije u roku tri mjeseca od dana imenovanja.«

Članak 36.

U članku 90. stavku 1. i 2. riječi: »zajednica doma i škole« zamjenjuju se riječima »vijeće roditelja«.

Članak 37.

U članku 93. stavku 2. iza riječi: »učeničku knjižicu« dodaje se riječ: »svjedodžbu«, i stavlja zarez.

Članak 38.

U članku 97. stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 39.

Iza članka 105. dodaje se članak 105.a koji glasi:

»Članak 105.a

osnivačka prava nad osnovnom školom čiji je osnivač Republika Hrvatska, Vlada Republike Hrvatske ili od nje ovlašteno ministarstvo može prenijeti na jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, u skladu s odredbama ovoga Zakona, na zahtjev njenog poglavarstva.«

Članak 40.

Uz osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 73. ovoga Zakona, poslove učitelja predmetne nastave može obavljati i osoba koja ima odgovarajuću višu stručnu spremu pod uvjetom da ju je stekla do stupanja na snagu Zakona o osnovnom školstvuL74728 (»Narodne novine« br. 59/90.).

Poslove učitelja razredne nastave može obavljati i osoba koja je najkasnije do 1992. godine upisala dvogodišnji studij razredne nastave i stekla odgovarajuću višu stručnu spremu.

Članak 41.

Osnovne škole dužne su uskladiti svoje opće akte i utemeljiti školske odbore prema odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

U osnovnoj školi u kojoj je imenovan vršitelj dužnosti ravnatelja prema ranijim propisima, školski odbor dužan je raspisati natječaj za izbor ravnatelja najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, te imenovati ravnatelja prema odredbama ovoga Zakona.

Postupak za izbor ravnatelja započet do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 42.

U članku 8. Zakona o osnovnom školstvu riječi: »tijela jedinice lokalne samouprave i uprave« zamjenjuju se riječima: »tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave«, a u članku 9., članku 20. stavku 3., članku 44. stavku 1., 2. i 3. i članku 60. stavku 2. Zakona o osnovnom školstvu riječi: »upravno tijelo županije« zamjenjuje se riječima: »tijelo županijske državne uprave« u odgovarajućem padežu.

U svim odredbama Zakona o osnovnom školstvu riječi: »organ«, »organizacija« i »komisija« zamjenjuju se riječima »tijelo«, »ustanova« odnosno »povjerenstvo« u odgovarajućem padežu.

Članak 43.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o osnovnom školstvu.

Članak 44.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2001.

Klasa: 602-02/01-01/01
Zagreb, 28. lipnja 2001. HRVATSKI SABOR

 

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Zakon o osnovnom školstvu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !