Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o osnovnom školstvu – (“Narodne novine”, br. XX/90, XX/93-(čl. 129. Zakona o novčanim kaznama), XX/93, XX/96, XX/01, XX/01, XX/03-pročišćeni tekst, XX/05, - prestao važiti čl. 165. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, osim odredbe članka 71.a stavka 1., 2., 3. i 4. te članka 88. stavka 2.)
označi tražene riječi printaj stranicu
114 20.12.2001 Zakon o dopuni Zakona o osnovnom školstvu

HRVATSKI SABOR

1886

Na temelju članka 88.L77981 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OSNOVNOM ŠKOLSTVU

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o osnovnom školstvu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 7. prosinca 2001.

Broj: 01-081-01-3884/2
Zagreb, 13. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O OSNOVNOM ŠKOLSTVU

Članak 1.

U Zakonu o osnovnom školstvuL77980 (»Narodne novine«, br. 59/90., 27/93., 7/96. i 59/01.) iza članka 105.a dodaje se članak 105.b koji glasi:

»Članak 105.b

Ako osnivačka prava nad osnovnom školom nisu prenesena na temelju članka 105.a ovoga Zakona, prenose se danom primjene ovoga Zakona.

Prijenos osnivačkih prava sukladno stavku 1. ovoga članka provodi Vlada Republike Hrvatske ili od nje ovlašteno ministarstvo.«

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2002.

Klasa: 602-02/01-01/02
Zagreb, 7. prosinca 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o osnovnom školstvu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !