Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o osobnoj iskaznici – (“Narodne novine”, br. XX/02, XX/02, XX/06 - Odluka USRH XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
122 18.10.2002 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici

HRVATSKI SABOR

1958

Na temelju članka 88.L82345 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSOBNOJ ISKAZNICI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 11. listopada 2002.

Broj: 01-081-02-3284/2
Zagreb, 15. listopada 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSOBNOJ ISKAZNICI

Članak 1.

U Zakonu o osobnoj iskazniciL82344 (»Narodne novine«, br. 11/02.) u članku 7. stavku 2. riječi: »jedinstvenoga matičnog broja građana (JMBG)« brišu se.

U stavku 3. riječi: »prostor za podatak o Rh-faktoru, krvnoj grupi i je li osoba donator organa za presađivanje« brišu se.

Stavak 4. briše se.

Članak 2.

U članku 25. stavku 1. točka 1. briše se.

Članak 3.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 100,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba koja uz sebe nema osobnu iskaznicu (članak 15. stavak 1.) te osoba starija od 16 a mlađa od 18 godina koja nema osobnu iskaznicu (članak 3. stavak 1.).«

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003.

Klasa: 221-01/02-01/01
Zagreb, 11. listopada 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o osobnoj iskaznici –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !