Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa – (“Narodne novine”, br. 6/74, XX/90, XX/94.)
označi tražene riječi printaj stranicu
78 26.10.1994 72 10.10.1994 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89L30334 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OVJERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PRIJEPISA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa kojeg je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 30. rujna 1994. godine.

Broj : PA4-83/1-94.

Zagreb, 5. listopada 1994

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa

Članak 1.

U Zakonu o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisaL30331 ("Narodne novine", br. 6/74.), članak 3. mijenja se i glasi:

"Ovjeravanje potpisa, rukopisa i prijepisa obavljaju županijski uredi za opću upravu i ispostave tih županijskih ureda te gradski ured Grada Zagreba za opću upravu (u daljnjem tekstu: uredi, ispostave i gradski ured.)

Ovjeravanje obavlja državni službenik.

Ovjeravanje rukopisa obavlja i javni bilježnik na način koji je Zakonom o javnom bilježništvuL30332 ("Narodne novine", br. 78/93. i 29/94.) propisan za ovjeravanje potpisa i prijepisa."

Članak 2.

U članku 10. stavka 1. u prvoj rečenici riječi: "se ima ovjeriti" zamjenjuju se riječju: "treba".

Članak 3.

Članak 15. mijenja se i glasi

"Ovjeravanje potpisa i prijepisa isprava kojima se uređuju pitanja iz međusobnih odnosa radnika i trgovačkog društva, ustanove ili druge pravne osobe u kojoj radnik radi ili je radio, može obavljati ovlaštena osoba u trgovačkom društvu, ustanovi ili drugoj pravnoj osobi u kojoj radnik radi ili je u njoj radio."

Članak 4.

U članku 16. stavku 1., 2. i 3. riječi: "državni organi, odnosno organizacije koje vrše javna ovlaštenja" zamjenjuju se riječima: "tijela državne vlasti, jedinice lokalne samouprave i uprave, odnosno pravne osobe koje imaju javne ovlasti".

Članak 5.

Članak 17. mijenja se i glasi:

"Ovlašćuje se ministar uprave da po potrebi donosi propise za provođenje ovog Zakona.

Do donošenja propisa iz stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se na odgovarajući način Uputstvo za provođenje Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisaL30333 ("Narodne novine", br. 23/74.)."

Članak 6.

Ovjeravanje potpisa, rukopisa i prijepisa obavljat će uredi, ispostave i gradski ured, sve dok ne započne s radom onoliki broj javnih bilježnika koliko ima tih ureda i ispostava, te područnih ureda u Gradu Zagrebu, u kojima su se obavljali ti poslovi na području pojedinog općinskog suda do stupanja na snagu ovoga Zakona, a iznimno sve dok ne započne s radom najmanje po jedan javni bilježnik za područje pojedinog općinskog suda.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka uredi, ispostave i gradski ured naplaćivat će upravnu pristojbu u visini javnobilježničke tarife i javnobilježničke pristojbe.

Ministar uprave, po prethodno pribavljenom mišljenju ministra pravosuđa, donijet će rješenje o prestanku obavljanja poslova ovjeravanja potpisa, rukopisa i prijepisa za svaki ured, ispostavu i gradski ured kada se ispune pretpostavke iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 7.

U cijelom tekstu zakona riječ: "član" zamjenjuje se riječju: "članak", riječ: "stav" riječju: "stavak", riječi: "ovlaštena službena osoba" riječima: "državni službenik", riječ "podnosilac" riječju: "podnositelj", riječ: "zavedena" riječju: "uvedena", riječ: "organa" riječju: "tijela", riječi: "osobna karta" riječima: "osobna iskaznica", riječ: "pasoš" riječju: "putovnica", riječ: "uputstvo" riječju: "naputak", riječ: "prelazne" riječju: "prijelazne" te riječ: "rukovodilac" riječju: "čelnik", sve u odgovarajućem rodu, broju i padežu."

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 037-02/94-01/01

Zagreb, 30. rujna 1994

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.

zatvori
Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !