Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o Parku prirode “Kopački rit” – (“Narodne novine”, br. XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
45 11.5.1999 Zakon o Parku prirode "Kopački rit"

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

Na osnovi članka 89.L64343 Ustava Republike HrvatskeL64342, donosim

ODLUKU

O PROGLA?ENJU ZAKONA O PARKU PRIRODE »KOPAČKI RIT«

Progla?avam Zakon o Parku prirode »Kopački rit«, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga dr?avnog sabora na sjednici 23. travnja 1999.

Broj: 081-99-799/2
Zagreb, 28. travnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O PARKU PRIRODE »KOPAČKI RIT«

Članak 1.

Ovim Zakonom progla?ava se ?ire područje Upravljanoga posebnog rezervata »Kopački rit«, ukupne povr?ine 177 km2, parkom prirode i uređuju njegove granice.

Članak 2.

Granica Parka prirode »Kopački rit« počinje na lijevoj obali Drave, 15 kilometara od njezina u?ća, ide krunom obrambenog nasipa Drava-Dunav, prolazeći istočno od sela Kopačevo, izlazi na stari nasip između Velikog i Malog Sakada?a, prelazi taj nasip do obale Ribnjaka, a dalje prema zapadu obuhvaća Ribnjake do Pustare Podunavlje, gdje skreće prema sjeveru i ide istočnom stranom ceste Podunavlje-Sokolovac, do kanala neposredno ispred naselja Kozjak, skreće kanalom prema zapadu do vodotoka Mali Dunav. Odatle, uzvodno tim vodotokom, obuhvaća područje Siget i izlazi na cestu Podunavlje-Sokolovac. Odavde trasom ograde skreće prema sjeveru, zatim na istok, te slijedeći trasu ograde izlazi na put Dvorac Tikve? - Zlatna Greda, nastavlja trasom ograde do kanala Bodor. Ovdje granica skreće na jugoistok prateći lijevu obalu vodotoka Čarna do crpne postaje Zlatna Greda, skreće prema sjeveru i krunom nasipa Drava - Dunav ide do starog riječnog pristani?ta Kazuk gdje najkraćom crtom izlazi na hrvatsku dr?avnu granicu, prati je prema jugu do u?ća Drave, a odavde ide lijevom obalom Drave do polazne točke.

Granica Parka prirode »Kopački rit« ucrtana je na topografskoj karti 1:100.000, koja je prilog ovoga Zakona i njegov sastavni dio.

Topografska karta čuva se u Dr?avnoj upravi za za?titu prirode i okoli?a.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/98-01/04
Zagreb, 23. travnja 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

Potpredsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga dr?avnog sabora
Vladimir ?eks, dipl. iur., v. r.
zatvori
Zakon o Parku prirode “Kopački rit” –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !